Zvyků

Hledám varianty 'zvyků' [ zvyky (2) zvykům (2) zvyků (3) zvyku (14) zvykem (5) zvyk (1) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 29:26...Proč jsi obelstil?" "V našem kraji není zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou," odpověděl mu...
Numeri 22:30...jsi na mně odjakživa dodnes. Mám snad ve zvyku chovat se k tobě takhle?" Odpověděl: "Ne." Vtom...
Soudců 11:39... Nikdy nepoznala muže. Tak vznikl v Izraeli ten zvyk, že izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny...
2. Samuel 15:32...Když David dorazil na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět se Bohu, hle - naproti mu jde Chušaj Arkijský...
1. Královská 18:28... se probudí!" Křičeli, co mohli, a podle svého zvyku se bodali noži a oštěpy, z nich crčela krev....
2. Královská 17:34... dodnes se řídí podle svých starých zvyků. Nebojí se Hospodina a neřídí se podle jeho...
2. Královská 17:40...však neposlechli a řídili se podle svých starých zvyků. Tyto národy sice začaly uctívat Hospodina, ale...
2. Letopisů 35:25...truchlí nad Jošiášem, jak se v Izraeli stalo zvykem. Jsou zahrnuty v Knize žalozpěvů. Ostatní Jošiášovy...
Přísloví 22:25...člověkem se nespolčuj, jinak se přiučíš jeho zvykům, do pasti uvrhneš duši svou. Nepatři k těm, kdo se...
Matouš 27:15...vůbec na nic neodpovídal. Prokurátor měl ve zvyku propouštět o svátcích na přání lidu jednoho vězně....
Marek 2:18...hříšníky." Janovi učedníci a farizeové měli ve zvyku se postit. Někteří přišli a ptali se ho: "Proč se...
Marek 10:1...k němu znovu sešly zástupy a on je podle svého zvyku opět učil. Tehdy k němu přišli farizeové a pokoušeli...
Marek 15:6...to Piláta udivilo. O svátcích měl ovšem ve zvyku propouštět na jejich žádost jednoho vězně. Tehdy byl...
Lukáš 1:9...konal před Bohem kněžskou službu. Podle zvyku kněžského úřadu na něj padl los, aby vešel do...
Lukáš 4:16...Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl. Podali...
Lukáš 22:39..."To stačí," odpověděl. Vyšel ven a podle svého zvyku se odebral na Olivetskou horu. Učedníci ho...
Jan 18:39... "Podle je nevinný," řekl jim. "Jak je tu zvykem, měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězně....
Jan 19:40...Ježíšovo tělo a podle židovského pohřebního zvyku je zavinuli do pláten s těmi vonnými mastmi. Poblíž...
Skutky 16:13... vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám,...
Skutky 16:21...lidé bouří naše město! Jakožto Židé hlásají zvyky, které jsou pro nás Římany nepřijatelné a...
Skutky 17:2...byla židovská synagoga. Pavel tam podle svého zvyku šel a po tři soboty k nim promlouval z Písem....
Skutky 21:21...nedávali obřezat své syny a nezachovávali naše zvyky. Co s tím? Určitě se doslechnou, že jsi přišel...
Skutky 25:16... Odpověděl jsem jim, že Římané nemají ve zvyku odsoudit člověka, aniž by obžalovaný stanul svým...
Skutky 26:3... zejména proto, že jsi znalcem všech židovských zvyků a záležitostí. Proto prosím, vyslechni trpělivě...
Skutky 28:17...neprovinil proti našemu lidu ani proti otcovským zvykům, byl jsem v Jeruzalémě zatčen a vydán Římanům. Ti ...
1. Korintským 11:16... Pokud se o tom někdo chce hádat, my to ve zvyku nemáme a církve Boží také ne. Když jsem u...
Židům 10:25...naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více...

Slova obsahující zvyků: zvyků (3) zvykům (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |