Zvuk

Hledám varianty 'zvuk' [ zvuky (1) zvuků (1) zvuku (11) zvuk (23) ]. Nalezeno 30 veršù.
Jozue 6:9... zatímco zadní voj kráčel za Truhlou za zvuku trub. Jozue lidu přikázal: "Nebudete křičet, nevydáte...
Jozue 6:13...zadní voj kráčel za Hospodinovou truhlou za zvuku trub. I druhého dne obešli město jednou kolem dokola,...
Soudců 5:28...Proč tak dlouho jeho vůz nejede? Proč se zvuk jeho vozů tak dlouho zdržuje? Odpovídají její...
Soudců 11:34... kdo mu vychází naproti - jeho dcera tančící za zvuku tamburín! Byla to jeho jediná. Neměl syna ani dceru...
1. Královská 1:41...hosté. Právě když končili hostinu, Joáb uslyšel zvuk beraního rohu. "Co je to ve městě za hluk?" ptal se....
1. Královská 14:6...za někoho jiného." Jakmile pak Achiáš zaslechl zvuk jejích kroků u dveří, řekl: "Pojď dál, ženo...
1. Letopisů 15:28...Truhlu Hospodinovy smlouvy s jásotem, za zvuku beraního rohu a trubek, za zvuku činelů, lyr a citer....
1. Letopisů 25:1...a Jedutunových synů ke službě prorokování za zvuku citer, lyr a činelů. Zde je výčet mužů, kteří konali...
1. Letopisů 25:3...šest pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku citery prorokoval ke chvále a oslavě Hospodina. Z...
2. Letopisů 15:14... S hlasitým voláním to přísahali Hospodinu za zvuku trubek a beraních rohů. Všechen judský lid se z ...
Ezdráš 3:13...chrámu. Mnozí jiní ale křičeli radostí, takže zvuk pláče zanikal v radostném křiku. Lid volal hlasitě, ...
Job 21:12...skotačí. Zpívají při hře tamburíny a citery, za zvuku píšťaly se veselí. Ve štěstí tráví svoje dny, do...
Žalmy 19:5...řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen; jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů světa doléhá jejich...
Žalmy 49:5...přemýšlí, své ucho nakláním k moudré písni, za zvuků citery tajemství odhalím: Proč bych se bát měl ve...
Izaiáš 24:8... ztichlo hlučení hýřících, umlkly radostné zvuky citery. nepijí víno s písněmi, pijákům zhořkl...
Jeremiáš 6:17...jsem nad vámi strážné: Dávejte pozor na zvuk polnice. Vy jste však řekli: ‚Nechceme!' Proto, národy...
Jeremiáš 42:14...do Egypta! Tam neuvidíme boje, neuslyšíme zvuk polnice a nebudeme hladovět; tam chceme bydlet!' -...
Ezechiel 1:24...křídla, jimiž si přikrývala tělo. Slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mohutných vod, jako hlas...
Ezechiel 33:4...na polnici a všechny varuje. Když někdo uslyší zvuk polnice, ale nedá na varování a ten meč přijde a...
Ezechiel 33:5...zabije ho, jeho krev padne na jeho hlavu. Slyšel zvuk polnice, ale nedal na varování - jeho krev padne na...
Ezechiel 43:2...sláva Boha Izraele! Jeho hlas zněl jako zvuk mohutných vod a jeho slávou se rozzářila země. Vidění,...
Abakuk 3:16... Jak jsem to uslyšel, celý se chvěji, od toho zvuku se mi třesou rty. Jako by mi kostižer vlezl do kostí...
1. Korintským 14:8... co se hraje? A pokud polnice vydá nezřetelný zvuk, kdo se bude chystat do boje? Stejné je to s vámi:...
1. Korintským 15:52...všichni budeme proměněni - naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. zatroubí, mrtví budou...
Zjevení 1:10...Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: "Co vidíš, napiš do knihy a pošli...
Zjevení 1:15... nohy jako bronz rozžhavený v peci a hlas jako zvuk mohutných vod. V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu...
Zjevení 9:9...lví. Také měly pancíře jako pancíře ze železazvuk jejich křídel byl jako zvuk vozů, když množství koní...
Zjevení 14:2...jeho Otce. Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten zvuk,...
Zjevení 18:22...řemesla se v tobě nikdy nenajde, ani zvuk mlýnského kamene se v tobě nikdy neozve. Světlo...
Zjevení 19:6...jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů: "Haleluja! Pán...

Slova obsahující zvuk: zvuk (23) zvuku (11) zvuků (1) zvuky (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |