Zvrhlosti

Hledám varianty 'zvrhlosti' [ zvrhlostí (6) zvrhlosti (10) zvrhlostech (1) zvrhlost (7) ]. Nalezeny 23 verše.
Leviticus 18:17...její dcery. Jsou si pokrevně příbuzné, je to zvrhlost! Neber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu,...
Leviticus 19:29...- země by jinak propadla smilstvu a naplnila se zvrhlostí! Zachovávejte soboty a mou svatyni mějte v...
Leviticus 20:14...! Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost. ho spolu s nimi upálí - zvrhlost ve svém...
Soudců 20:6...izraelského dědictví, protože spáchali v Izraeli zvrhlost a hanebnost! Hle, vy všichni jste synové Izraele....
Žalmy 26:10... s vrahy můj život nespojuj! Ruce mají plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky! ale chci žít...
Žalmy 119:150... Hospodine, obživ ! Blíží se ti, kdo běží za zvrhlostí, od tvého Zákona se ale vzdalují. Ty, Hospodine,...
Přísloví 10:23...bez veškerého trápení. Tupec potěšení ve zvrhlosti, rozumný zase v moudrosti. Obavy darebáků se...
Izaiáš 32:7... Padouch používá podlé podvody, zamýšlí samé zvrhlosti - jak by lživou řečí zničil chudáky, když se...
Jeremiáš 6:28...železa; pomlouvají, kudy chodí, všichni jsou zvrhlost sama. Měchy dmýchají naplno, oheň pohltil...
Ezechiel 16:27... filištínských dcer, které jsi zahanbila svou zvrhlostí. Smilnila jsi také s Asyřany, neměla jsi totiž...
Ezechiel 16:43...Copak jsi ve všech svých ohavnostech nedospělazvrhlosti? Každý, kdo mluví v příslovích, o tobě prohlásí:...
Ezechiel 16:58...všichni v okolí! Poneseš následky svých ohavných zvrhlostí, praví Hospodin. Toto praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 22:9...náhorních svatyních a provádějí uprostřed tebe zvrhlosti. Synové v tobě obcují s manželkou svého otce a...
Ezechiel 23:21... a s výstřikem jako koně. Stýskalo se ti po zvrhlostech tvého mládí, kdy ti Egypťané osahávali bradavky...
Ezechiel 23:27...šaty a seberou ti šperky. Tak skoncuji s tvou zvrhlostí a smilstvem, které ses naučila v Egyptě. Tehdy ...
Ezechiel 23:29...se ukázala nahota tvého smilstva. Tvá vlastní zvrhlost a sprostota ti to způsobila, protože jsi chodila...
Ezechiel 23:35...a hodila jsi za hlavu, poneseš následky své zvrhlosti a svého smilnění." "Synu člověčí," řekl mi...
Ezechiel 23:48...povraždí a jejich domy vypálí. Tak skoncuji se zvrhlostí v zemi. Všechny ostatní ženy se tím poučí, aby...
Ezechiel 23:49...se tím poučí, aby nebyly zvrhlé jako vy. Za vaši zvrhlost vás potrestají; ponesete trest za své hříšné...
Ezechiel 24:13...nepouští. Do ohně s tím! Tvá nečistota je ve zvrhlosti. Snažil jsem se očistit, ale ty ses nedala....
Ezechiel 36:31...se sami sobě ošklivit kvůli svým vinám a své zvrhlosti. Nedělám to kvůli vám, praví Panovník Hospodin,...
Ozeáš 6:9...na cestě do Šechemu vraždili, aby provozovali zvrhlosti! V domě Izraele vidím hroznou věc: Efraim se tam...
Juda 1:7...se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |