Zvolili

Hledám varianty 'zvolili' [ zvolit (1) zvolíš (1) zvolím (1) zvolili (6) zvolil (5) ]. Nalezeno 13 veršù.
Jozue 24:22...svědkové," řekl na to Jozue lidu, "že jste si zvolili Hospodina, abyste sloužili jemu." "Ano, jsme...
Soudců 10:14...nebudu. Jděte si volat k bohům, které jste si zvolili; jen vás zachrání v dobách soužení." Synové...
Nehemiáš 9:17...divy, které jsi pro vykonal. Zatvrdili šíjizvolili si vůdce, aby se ve vzpouře vrátili do poroby! Ty...
Žalmy 68:17...hledíte, hory skalnaté, na horu, již Bůh zvolil za svůj příbytek? Hospodin na věčně zůstane!...
Žalmy 76:3...Izraeli své jméno oslavil. Sálem si za příbytek zvolil, na Sionu své obydlí. Právě tam zlámal ohnivé...
Žalmy 91:9...řekneš: "Jsi útočiště," Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytek, žádné neštěstí se ti nepřihodí,...
Žalmy 119:30...odvrať ode mne a obdař svým ZákonemZvolil jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám stále na...
Žalmy 119:173...příkazy. Kéž mi pomáhá ruka tvá, vždyť jsem si zvolil tvá pravidla. Toužím, Hospodine, po tvém spasení,...
Žalmy 132:13...dosednou na tvůj trůn." Hospodin si přece Sion zvolil, oblíbil si jej za svůj příbytek: "Zde je ...
Přísloví 1:29... Protože nenáviděli poznání, úctu k Hospodinu si zvolit nechtěli, mými radami se nikdy neřídili, mojí...
Izaiáš 65:12... ale páchali jste, co je zlé v mých očíchzvolili jste si, co se mi nelíbí. Nuže, toto praví Panovník...
Izaiáš 66:3... kdo pálí kadidlo, modlu uctívá! Oni si sami zvolili své cesty, ve svých ohavnostech si z duše libují, a...
Izaiáš 66:4...svých ohavnostech si z duše libují, a tak pro  zvolím kruté zacházení, přivedu na , čeho se strachují!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |