Zvolali

Hledám varianty 'zvolali' [ zvolejte (2) zvolali (13) zvolala (8) zvolal (82) zvolají (2) ]. Nalezeno 107 veršù.
Genesis 19:9...- vešli přece pod ochranu střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám tu bude...
Genesis 26:10... mohl zemřít," odpověděl mu Izák. Abimelech zvolal: "Cos nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou...
Genesis 27:33... Ezau!" Izák se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl...
Genesis 27:36...bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno Jákob, Podrazák! Vždyť ...
Genesis 28:16...nevykonám, co jsem ti řekl." Jákob se probudilzvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a jsem to...
Genesis 32:3...setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uvidělzvolal: "To je Boží tábor!" A tak to místo nazval...
Genesis 32:10... bude se ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka,...
Genesis 38:26... šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznalzvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť jsem ji...
Genesis 42:28...navrchu v jeho vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!" Hrůzou se v...
Genesis 42:36...strach - oni i jejich otec. Jejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef není, Šimeon není...
Genesis 43:6...‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži...
Genesis 47:25...na jídlo pro sebe, své rodiny a své děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám život, pane! Prokazuješ nám...
Exodus 5:17...jsou biti, ale na vině jsou tví lidé!" Farao zvolal: "Zahálíte, nemáte co dělat, a tak říkáte: ‚Pojďme...
Exodus 14:5...Proč jsme Izrael propustili z otroctví?" zvolali. Farao dal zapřáhnout do svého vozu a vzal s sebou...
Exodus 32:4...formu a odlil z toho sochu telete. Tehdy zvolali: "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z...
Exodus 32:26...zdivočet.) Postavil se tedy k bráně táborazvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Shromáždili se kolem...
Exodus 32:31..." A tak se Mojžíš vrátil k Hospodinu. "Běda!" zvolal. "Tento lid spáchal veliký hřích; udělali si boha ze...
Numeri 12:5...sloupu, postavil se u vchodu do Stanuzvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišli, řekl:...
Numeri 16:22...tvář. "Ó Bože, Bože duchů veškerého tvorstva!" zvolali. "Jeden muž zhřeší a ty se hněváš na celou obec?"...
Jozue 7:25... a odnesli to všechno do rokle Achor. Tam Jozue zvolal: "Proč jsi nás přivedl do neštěstí? Hospodin dnes...
Soudců 3:28...z hor s Ehudem v čele. "Rychle za mnou!" zvolal. "Hospodin vydal vašeho nepřítele Moába do vašich...
Soudců 7:15...se Bohu. Vrátil se do izraelského táborazvolal: "Vzhůru! Hospodin vydal midiánský tábor do vašich...
Soudců 8:19...syn." "To byli bratři, synové matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je živ Hospodin - kdybyste je...
Soudců 16:30...a levicí o druhý. " zemřu i s těmi Filištínyzvolal Samson a zatlačil vší silou, takže se chrám zřítil...
Soudců 17:2...je ale vracím." "Hospodin ti žehnej, můj synu!" zvolala jeho matka. Jakmile těch jedenáct set stříbrných...
1. Samuel 10:24..."V celém lidu mu není rovného." Nato všechen lid zvolal: " žije král!" Samuel tehdy lidu vysvětlil...
1. Samuel 13:13...tu oběť sám." "Zachoval ses jako hlupák!" zvolal Samuel. "Nesplnil jsi rozkaz, který ti dal Hospodin,...
1. Samuel 20:9... Proč bys vodil ke svému otci?" "To nikdy!" zvolal Jonatan. "Pokud zjistím, že se můj otec rozhodl...
1. Samuel 24:17...Když David domluvil tuto řeč k Saulovi, Saul zvolal: "Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?" a hlasitě se...
1. Samuel 25:24...a poklonila se k zemi. Padla mu k nohámzvolala: "Je to jen vina, pane můj! Ale dovol, prosím,...
2. Samuel 13:9... ale Amnon odmítl jíst. " jdou všichni pryč!" zvolal. Když všichni odešli, požádal Támar: "Přines mi...
2. Samuel 14:4...za králem. Padla tváří k zemi, poklonila sezvolala: "Králi, pomoz!" "Co je ti?" zeptal se král. "Jsem...
2. Samuel 14:19...zeptal se . "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala. "Před slovy pana krále člověk neunikne napravo ani...
2. Samuel 15:10...se vzkazem: "Jakmile uslyšíte troubení rohuzvolejte: ‚Abšalom se v Hebronu stal králem!'" S Abšalomem...
2. Samuel 16:16...přišel i Davidův důvěrník Chušaj Arkijskýzvolal: " žije král! žije král!" "Takhle se odvděčuješ...
2. Samuel 20:20...ničíš Hospodinovo dědictví?" "To ne, to ne!" zvolal Joáb. "Nechci ničit ani hubit. Jde o něco jiného:...
2. Samuel 23:17...vylil ji jako oběť Hospodinu. "Hospodin chraň," zvolal, "vždyť je to krev těch mužů! Šli tam s nasazením...
1. Královská 1:39... Pak zatroubili na beraní roh a všichni přítomní zvolali: " žije král Šalomoun!" Celý ten zástup ho pak...
1. Královská 3:26..." Vtom ale žena, které patřil ten živý synzvolala ke králi: "Prosím, pane můj! Dejte to živé dítě!...
1. Královská 13:2...do Bet-elu Boží muž z Judska. "Oltáři, oltáři," zvolal k oltáři na Hospodinův rozkaz, "tak praví Hospodin:...
1. Královská 13:4...Jakmile král Jeroboám uslyšel, co Boží muž zvolal k betelskému oltáři, namířil na něj od oltáře rukou...
1. Královská 13:21... který ho přivedl, dostal slovo Hospodinovozvolal na Božího muže, který přišel z Judska: "Tak praví...
1. Královská 18:7...před ním na tvář: "Jsi to ty, můj pane, Eliáši?" zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit svému pánovi:...
1. Královská 18:9...pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu udělal?" zvolal Obadiáš. "Proč vydáváš svého služebníka do rukou...
1. Královská 18:44..." odpověděl Eliáš. Teprve posedmé mládenec zvolal: "Vidím, jak od moře stoupá obláček, ne větší než...
2. Královská 2:14...jím do vody. "Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?" zvolal. "Kde je on sám?!" A jakmile jím udeřil do vody,...
2. Královská 3:23...břehu připadala rudá jako krev. "To je krev!" zvolali. "Ti králové se na sebe museli vrhnout a navzájem...
2. Královská 4:16...dobou budeš chovat syna." "To ne, můj pane," zvolala. "Jsi Boží muž, nepodváděj svou služebnici!" Ta...
2. Královská 5:7...král ten list přečetl, roztrhl své rouchozvolal: "Copak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on...
2. Královská 6:31... " Bůh potrestá a ještě mi přidá," zvolal král, "jestli ten Elíša, syn Šafatův, ještě dnes...
2. Královská 8:5...u krále svého domu a pozemků. "Pane můj, králi!" zvolal Gehazi. "To je ta žena a to je ten syn, kterého...
2. Královská 9:17...věži uviděl, jak se blíží Jehuův houfzvolal: "Vidím nějaký houf!" Joram na to řekl: "Vyber...
2. Královská 9:22...se: "Jehu, je pokoj?" "Jak může být pokoj," zvolal Jehu, "dokud je tu všude kolem smilstvo a...
2. Královská 13:17... řekl mu: "Střel!" Jakmile vystřelil, Elíša zvolal: "Šíp Hospodinova vítězství! Šíp vítězství nad...
1. Letopisů 11:19... ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Chraň Bůh," zvolal. "To mám pít krev těchto mužů, kteří nasadili život?...
Nehemiáš 9:5... Šerebiáš, Hodiáš, Šebaniáš a Petachiáš pak zvolali: "Vstaňte a dobrořečte Hospodinu, svému Bohu:...
Ester 7:8...on se ještě u doma bude vrhat na královnu?!" zvolal král. Jakmile to král vyřkl, eunuchové zakryli...
Izaiáš 6:5...čepy veřejí a chrám se naplnil dýmem. Tehdy jsem zvolal: "Běda mi - teď zahynu! Jsem člověk s nečistými rty,...
Izaiáš 21:8... je sleduje pozorně, velmi pozorně!" A strážný zvolal: "Na stráži, pane, stojím den co den, každičkou noc...
Izaiáš 42:11...i jejich obyvatelé! poušť i její města zvolají i s osadami Kedarských, obyvatelé Sely jásají, z...
Jeremiáš 1:6... prorokem." "Ach ne, Hospodine, Pane můj," zvolal jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě dítě!"...
Jeremiáš 4:10...hrůzou oněmí." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento lid a Jeruzalém tak...
Jeremiáš 14:13...s nimi skoncuji." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Proroci jim přece říkají: ‚Nezakusíte meč,...
Jeremiáš 31:6... kdo je vysadí, je také sklidí. Přijde den, kdy zvolají strážci v pohoří Efraim: ‚Vzhůru, vydejme se k...
Ezechiel 9:1...křičet do uší, je nevyslyším." Potom hlasitě zvolal: "Přistupte vy, kdo ztrestáte město! Každý přineste...
Ezechiel 21:5...oheň zažehl Hospodin." Tehdy jsem zvolal: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! tak o mně říkají:...
Daniel 3:4...před sochou, kterou Nabukadnezar vztyčilzvolal hlasatel mocným hlasem: "Lidé všech národů a jazyků,...
Daniel 3:26...přistoupil k otvoru rozpálené ohnivé pecezvolal: "Šadrachu, Mešachu, Abednego, služebníci Nejvyššího...
Daniel 4:27...po terasách babylonského královského palácezvolal: "Veliký Babylon! Svou vlastní mocí a silou jsem ho...
Daniel 6:7...tak se ti vezíři a satrapové nahrnuli ke králizvolali: " žiješ, králi Darjaveši, navěky! Všichni...
Amos 3:9...mluví, kdo by neprorokoval? Na palácích v Ašdodu zvolejte, vyhlaste na palácích v Egyptě: Shromážděte se na...
Zachariáš 1:12...žije v klidu a pokoji." Nato Hospodinův anděl zvolal: "Hospodine zástupů, kdy se konečně slituješ nad...
Matouš 17:17...ho uzdravit." "Vy nevěřící a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás...
Matouš 26:65...oblacích." Tehdy si velekněz roztrhl rouchozvolal: "Rouhal se! K čemu ještě potřebujeme svědky? Právě...
Matouš 27:4...vrchním kněžím a starším. "Zhřešil jsem!" zvolal. "Zradil jsem nevinnou krev!" "Co je nám do toho?"...
Matouš 27:21...z těch dvou vám mám propustit?" "Barabáše!" zvolali. "A co mám udělat s Ježíšem zvaným Mesiáš?" ptal se...
Matouš 27:22...zvaným Mesiáš?" ptal se Pilát. "Ukřižovat!" zvolali všichni. "Co udělal zlého?" ptal se dál. Oni však...
Matouš 27:25...muže," řekl. "Je to vaše věc!" A všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na naše děti!" Tak jim tedy...
Marek 9:19... ale nedokázali to!" "Vy nevěřící pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás...
Marek 9:24... "Pro věřícího je možné všechno." " věřím!" zvolal hned chlapcův otec. "Pomoz nevíře!" Když Ježíš...
Marek 11:21... že od kořenů uschl. Petr se tehdy rozpomnělzvolal: "Mistře, podívej se, ten fíkovník, který jsi...
Marek 14:63...oblaky." Tehdy si velekněz roztrhl rouchozvolal: "K čemu ještě potřebujeme svědky? Slyšeli jste...
Lukáš 1:42... Alžběta byla naplněna Duchem svatým a hlasitě zvolala: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého...
Lukáš 5:8...před Ježíšem na kolena. "Odejdi ode , Pane!" zvolal. "Jsem jen hříšný člověk!" Spolu s ostatními byl...
Lukáš 8:8... přineslo stonásobnou úrodu." Když to dořeklzvolal: "Kdo uši k slyšení, slyš!" Učedníci se ho ptali,...
Lukáš 8:28...Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal: "Co je ti do , Ježíši, Synu Nejvyššího Boha?...
Lukáš 8:54...věděli, že umřela. On ji ale vzal za rukuzvolal: "Děvčátko, vstaň!" Tehdy se do vrátil duch a...
Lukáš 9:41...ale nemohli!" "Vy nevěřící a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi a budu vás...
Lukáš 16:24...a Lazara v jeho náručí. ‚Otče Abrahame,' zvolal boháč, ‚smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, smočí...
Lukáš 18:41..."Co mám pro tebe udělat?" "Pane, vidím!" zvolal. "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá víra uzdravila...
Lukáš 20:16...vinaře zahubí a vinici jiným." "To snad ne!" zvolali, jakmile to uslyšeli. Podíval se na a řekl: "Co...
Lukáš 22:33...se jednou obrátíš, posiluj své bratry." "Pane," zvolal Petr, "s tebou jsem připraven jít i do vězení, i na...
Lukáš 22:71... "Sami říkáte, že jsem," odpověděl Ježíš. Na to zvolali: "K čemu ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to...
Lukáš 23:46...chrámová opona se roztrhla vpůli. Ježíš hlasitě zvolal: "Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha!" Po těch...
Jan 1:49...mu Ježíš, "ještě než Filip zavolal." "Rabbi!" zvolal Natanael, "Ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!"...
Jan 7:28...je." Ježíš, který zatím vyučoval v chrámě, tehdy zvolal: "Znáte a také víte, odkud jsem. Nepřišel jsem...
Jan 7:37...den, když svátek vrcholil, Ježíš vstalzvolal: "Kdo žízeň, pojď ke mně a pij! Kdo věří ve mne,...
Jan 9:38..."Je to ten, který s tebou mluví." "Věřím, Pane!" zvolal a padl před ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl: "Přišel...
Jan 11:43...uvěřili, že jsi poslal." Jakmile to dořeklzvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" A ten, který...
Jan 13:9...mnou nic společného," odpověděl Ježíš. "Pane!" zvolal Šimon Petr. "Nemyj mi jen nohy, ale i ruce a hlavu!"...
Jan 20:16...odnést." "Marie!" řekl Ježíš. Obrátila sezvolala hebrejsky: "Rabboni!" (což znamená "Učiteli")....
Jan 20:28...nevěřící a začni věřit." "Můj Pán a můj Bůh!" zvolal Tomáš. "Uvěřil jsi, protože jsi viděl," řekl mu...
Skutky 7:56...Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravicizvolal: "Hle, vidím otevřené nebe a Syna člověka stojícího...
Skutky 7:60... přijmi mého ducha." Klesl na kolena a hlasitě zvolal: "Nepočítej jim tento hřích, Pane!" Po těch slovech...
Skutky 8:36...jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: "Pohleď, voda - co brání, abych byl pokřtěn?" a...
Skutky 23:6...je jedna strana saduceů a druhá farizeů, a tak zvolal: "Bratři, jsem farizeus, farizeův syn. Stojím...
Skutky 24:21... Snad šlo o to jediné, co jsem mezi nimi zvolal: ‚Dnes jsem před vámi souzen kvůli vzkříšení z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |