Zvedněte

Hledám varianty 'zvedněte' [ zvednuta (1) zvednu (3) zvednout (4) zvednou (2) zvedni (11) zvedněte (6) zvedněme (1) zvedne (10) zvedly (1) zvedlo (1) zvedli (18) zvedla (3) zvedl (37) ]. Nalezeno 95 veršù.
Genesis 7:17... Vody přibývalo, nadnesla archu, takže se zvedla od země. Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle...
Exodus 7:20...s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázalZvedl hůl, a když před očima faraona a jeho dvořanů...
Exodus 14:16...ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dálZvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je! Synové...
Numeri 11:31...se stařešiny Izraele vrátil do tábora. Vtom se zvedl vítr od Hospodina, přivál od moře křepelky a zasypal...
Deuteronomium 22:4...na cestě, nebuď lhostejný. Ochotně mu jej pomoz zvednout. Žena se nesmí oblékat jako muž ani muž jako žena....
Jozue 4:5...před Truhlu Hospodina, vašeho Boha. Každý si zvedne na rameno jeden kámen, podle počtu izraelských kmenů...
Soudců 3:20...a řekl: "Mám pro tebe Boží slovo!" Král se zvedl z křesla a vtom Ehud levicí tasil od pravého stehna...
Soudců 6:21..." A když to Gedeon udělal, Hospodinův anděl zvedl hůl, kterou měl v ruce, a dotkl se jejím koncem masa...
Soudců 9:35... vyšel a zastavil se ve vchodu do městské brányzvedl se Abimelech se svými muži ze zálohy. Když je Gaal...
Soudců 19:10... tam ale nehodlal strávit další noc, a tak se zvedl a se svým párem oslů v postrojích a se svou družkou...
Soudců 20:18...400 000 bojovníků, samých udatných mužůZvedli se a táhli do Bet-elu, aby se dotazovali Boha: "Kdo...
1. Samuel 5:3...k zemi před Truhlou Hospodinovou! A tak Dágona zvedli a vrátili na místo. Druhý den ráno vstali a hle -...
2. Samuel 13:29...Abšalom přikázal. Všichni královi synové se hned zvedli, každý nasedl na svého mezka a dali se na útěk....
2. Samuel 17:22...proti vám radil tak a tak." David se tedy zvedl a se všemi svými lidmi překročil Jordán. Než se...
1. Královská 1:49...hosty zavládlo zděšení. Všichni přítomní se zvedli a rozprchli se každý svou cestou. Adoniáš vstal a ze...
1. Královská 8:3...Když přišli všichni izraelští stařešinové, kněží zvedli Truhlu Hospodinovu a vynesli ji i Stan setkávání se...
1. Královská 13:29.... Lev ji nesežral ani neroztrhal osla. Prorok zvedl tělo Božího muže, naložil ho na osla a vezl zpět....
1. Královská 18:45...liják!" Mezitím nebe pozvolna zčernalo mračnyzvedl se vítr a spustil se liják. Achab zapřáhl a vyrazil...
2. Královská 2:13...vzal své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše, a šel zpátky. Když...
2. Královská 4:35...něm ležel, chlapcovo tělo se zahřálo. Potom se zvedl a přecházel po domě sem a tam. Opět k němu přistoupil...
2. Královská 7:5...zabijí, beztak zemřeme." Ještě za šera se tedy zvedli, že půjdou do tábora Aramejců. Došli k jeho...
2. Královská 7:7...a egyptské krále! táhnou na nás!" A tak se zvedli a ještě za tmy se dali na úprk. Nechali tam své...
2. Královská 19:22...Kohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova!...
2. Letopisů 5:4...přišli všichni izraelští stařešinové, levité zvedli Truhlu a vynesli ji i Stan setkávání se vším jeho...
Ezdráš 9:6...slovy: "Je mi hanba, Bože můj! Stydím se k tobě zvednout tvář, Bože můj! Naše hříchy nám přerostly přes...
Job 41:17...na kámen, jak spodní žernov tvrdé je. Když se zvedne, bojí se i bohové, když sebou trhne, jsou strachy...
Žalmy 57:6...šípy, oštěpy, ostrými meči jsou jejich jazykyZvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem!...
Žalmy 57:12...k samému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakůmZvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! ...
Žalmy 88:11...ruce své. Budeš snad konat divy pro mrtvéZvednou se stíny ke tvé oslavě? séla Bude se o tvé lásce...
Žalmy 89:43...jej drancují, svým sousedům je vydán k tupeníZvedl jsi pravici jeho nepřátel, rozveselil jsi všechny...
Žalmy 108:6...výše než k nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakůmZvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem!...
Žalmy 119:28... duše smutkem hroutí se, svým slovem prosím zvedni ! Cestu proradnosti odvrať ode mne a obdař svým...
Přísloví 26:15... lenoch v peřině. Lenoch k talíři ruku natáhnezvednout ji k ústům ale nezvládne. Lenoch sám sobě...
Kazatel 4:10...štědrou odměnu: Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo zvedne jej?! Dva lidé...
Píseň 4:16...vod, bystřina proudící z libanonských horZvedni se, větříku severní, ach, jižní vánku, přijď! Prožeň...
Izaiáš 10:26... jako když porazil Midiánce u Havraní skályzvedne hůl nad moře tak jako kdysi v Egyptě. V ten den...
Izaiáš 10:32...se zastaví ještě dnes, proti hoře Dcery sionské zvednou pěst, pohrozí jeruzalémské výšině. Avšak hle,...
Izaiáš 11:12... Chamátu i z mořských ostrovů. Před národy zvedne korouhev, shromáždí rozehnaný Izrael; rozptýleného...
Izaiáš 13:2...nad Babylonem, jak jej viděl Izaiáš, syn AmosůvZvedněte korouhev na holém návrší, hlasitě na křikněte,...
Izaiáš 37:23...Kohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova!...
Izaiáš 40:26...chcete přirovnat? Svatý říká: Kdo se mi vyrovnáZvedněte oči a pohleďte: Kdo stvořil toto vše? Kdo koná...
Izaiáš 49:22...Hospodin: Hle, vztáhnu svou ruku k pohanůmzvednu korouhev na znamení národům! V náručí tvé syny...
Izaiáš 52:2...a nečistý. Otřes se z prachu, Jeruzalémezvedni se, na trůn posaď se! Strhni okovy ze svého hrdla,...
Izaiáš 52:13...uzavře. Hle, můj služebník uspěje; povstanezvedne se, vyvýšen bude velice! Jako se nad ním mnozí...
Izaiáš 60:4...národy a králové k jasu tvého svítání. Jen zvedni oči, kolem se rozhlédni - ti všichni se k tobě...
Izaiáš 62:10...lid! Budujte, budujte silnici, vyberte kamenízvedněte korouhev pro národy! Hle, Hospodin nechá provolat...
Jeremiáš 13:20...Juda bude vystěhován, vystěhován bude docela." Zvedněte oči, pohleďte na ty, kdo táhnou od severu! Kde...
Jeremiáš 13:22... to potkalo?" - To za množství tvých vin ti zvedli sukně a zprznili ti tělo! Může si Habešan změnit...
Jeremiáš 13:26...na zapomněla a uvěřila lži. sám ti proto zvednu sukně přes obličej, se ukáže tvá hanba, tvé...
Jeremiáš 37:10...zůstali jen těžce ranění, přece by se všichni zvedli a toto město vypálili!" Poté, co babylonské vojsko...
Jeremiáš 50:2...Chaldejců: "Oznamte národům, ohlaste tu zvěstzvedněte korouhev a zvěstujte, nenechte si to pro sebe:...
Jeremiáš 51:1...uslyší jeho úpění! Tak praví Hospodin: "Hlezvednu proti Babylonu zhoubný vichr, proti těm, kdo žijí v...
Jeremiáš 51:27... Ano, zůstaneš pustý navěky, praví Hospodin." Zvedněte v zemi korouhev! mezi národy zazní polnice!...
Pláč 3:41...Nejen své dlaně, ale i srdce k Bohu na nebesích zvedněme. My jsme zhřešili, vzbouřili jsme se - a ty jsi...
Ezechiel 9:3...u bronzového oltáře. Sláva Boha Izraele se zatím zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu...
Ezechiel 10:4...nádvoří naplnil oblak. Vtom se Hospodinova sláva zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu...
Ezechiel 10:15...lví a čtvrtá byla tvář orlí. Vtom se cherubové zvedli. Byli to tytéž bytosti, které jsem spatřil u...
Ezechiel 10:16... hýbala se kola s nimi, a když cherubové zvedli křídla, aby se vznesli nad zem, ani tehdy se od nich...
Ezechiel 10:19...od prahu chrámu a stanula nad cheruby. Cherubové zvedli křídla a před mýma očima se vznesli od země a ta...
Ezechiel 11:22...po bocích a se slávou Boha Izraele nad sebou zvedli křídla. Hospodinova sláva se vznesla zprostřed města...
Ezechiel 26:8...proti tobě obléhací val, navrší k tobě násepzvedne proti tobě štít. Udeří na tvé hradby beranidly a...
Daniel 7:4...jsem viděl, jak ta křídla byla vylomena; byla zvednuta ze země, takže stála na nohách jako člověk, a...
Daniel 8:3...Elam; stál jsem v tom vidění u řeky UlajZvedl jsem oči a hle, spatřil jsem na břehu jakéhosi berana...
Daniel 10:5...měsíce jsem stál na břehu veliké řeky TigrisZvedl jsem oči a hle, spatřil jsem jakéhosi muže oděného...
Daniel 10:10...se dotkla ruka a zatřásla mnou, takže jsem se zvedl na kolena a dlaně. "Danieli drahý," oslovil ,...
Daniel 12:7...muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řekyzvedl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak...
Micheáš 5:8...je, kudy jde, a nikdo mu je nevyrve. Tvá ruka se zvedne nad tvými nepřáteli, všichni tví protivníci budou...
Zachariáš 2:1...znovu potěší Sion a znovu vyvolí Jeruzalém."  Zvedl jsem oči a hle - uviděl jsem čtyři rohy. "Co to...
Zachariáš 2:4...rohy rozprášily Judu tak, že nikdo ani nemohl zvednout hlavu. Tihle však přišli, aby jimi otřásli a...
Zachariáš 2:5...roh proti judské zemi a chtěly ji rozprášit." Zvedl jsem oči a hle - muž s měřicí šňůrou v ruce. "Kam...
Zachariáš 5:1...olejem, kteří slouží Pánu vší země." Znovu jsem zvedl oči a hle - jakýsi letící svitek! "Co vidíš?" zeptal...
Zachariáš 5:7... "Takhle to vypadá s celou zemí." Vtom se zvedlo olověné víko a hle - v tom koši seděla jakási žena!...
Zachariáš 5:9...a jeho otvor zaklopil olověným víkem. Potom jsem zvedl oči a hle - uviděl jsem, jak se objevují dvě ženy s...
Zachariáš 6:1... položí ho v něm na podstavec." Znovu jsem zvedl oči a hle - mezi dvěma horami se objevily čtyři vozy;...
Matouš 17:8...se jich se slovy: "Vstaňte, nebojte se." A když zvedli oči, neviděli nikoho než samotného Ježíše. Cestou...
Matouš 21:21...fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!' stane se to. Když budete...
Marek 1:31...o hned řekli. Přistoupil, vzal ji za rukuzvedl ji. Horečka ji opustila a ona je začala obsluhovat....
Marek 9:27... že zemřel. Když ho ale Ježíš vzal za rukuzvedl ho, vstal. Jakmile přišel domů, učedníci se ho v...
Marek 10:50...mu. "Vstávej, volá !" On odhodil svůj plášťzvedl se a došel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: "Co mám...
Marek 11:23... Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,' a nepochyboval by v srdci,...
Lukáš 11:8...nevstal a nedal mu to kvůli jejich přátelstvízvedne se a mu, co potřebuje, kvůli jeho neodbytnosti. A...
Lukáš 24:50...mocí shůry." Potom je odvedl k BetaniiZvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal...
Jan 8:7...po zemi. Když se ho však nepřestávali ptátzvedl se a řekl jim: "Kdo z vás je bez hříchu, po ...
Jan 8:10...sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se : "Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo...
Jan 17:1...- jsem přemohl svět." Když to Ježíš povědělzvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla ta chvíle - oslav...
Jan 20:3...Pána z hrobu a nevíme, kam ho dali!" Petr se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobu....
Skutky 3:7...vstaň a choď!" Vzal ho za pravou rukuzvedl ho a do jeho nohou a kloubů se ihned vlila síla....
Skutky 9:8...totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do...
Skutky 10:26... padl mu k nohám a poklonil se. Petr ho ale zvedl se slovy: "Vstaň, vždyť i jsem jen člověk!" V...
Skutky 20:9...a on spadl z třetího poschodí dolů. Když ho zvedli, byl mrtev. Pavel sešel dolů a objal jej; potom ho...
Skutky 21:1... k lodi. Když jsme se konečně rozloučilizvedli jsme kotvy a vypluli přímým směrem na ostrov Kós....
Skutky 26:16...řekl: ‚ jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješZvedni se však a stůj. Ukázal jsem se ti, abych učinil...
Skutky 27:13...obrácený k jihozápadu a severozápadu. Když se zvedl lehký jižní vítr, zdálo se jim, že se mají držet...
Skutky 28:13...jsme pokračovali do Regia. Po jednom dni se zvedl jižní vítr, a tak jsme dalšího dne přistáli v...
Zjevení 18:21...to, jak odsuzovalo vás! Tehdy jeden silný anděl zvedl balvan veliký jako mlýnský kámen a vrhl jej do moře...

Slova obsahující zvedněte: pozvedněte (5) zvedněte (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |