Zvedám

Hledám varianty 'zvedám' [ zvedejte (2) zvedám (1) zvedali (3) zvedala (3) zvedal (4) zvedají (10) zvedá (14) ]. Nalezeny 34 verše.
Numeri 23:24... co chystá Bůh. Hle, ten lid vstává jako lvicezvedá se jako lev! Neulehne, než kořist zhltne, krev...
Jozue 11:17...i jejich podhůří, vše od hory Chalak, jež se zvedá k Seíru, po Baal-gád v Libanonském údolí pod horou...
Jozue 12:7...v Libanonském údolí k hoře Chalak, jež se zvedá k Seíru. Tuto zem dal Jozue izraelským kmenům do...
Jozue 15:8...vod En-šemeše, dosáhne k En-rogelu. Potom se zvedá údolím Ben-hinom jižně od skalního hřebene Jebusejců...
Soudců 18:9...a Eštaolu. "Tak co?" ptali se jich bratři. "Zvedejte se, pojďme na ! " odpověděli. "Viděli jsme tu...
Soudců 19:5... Čtvrtého dne ráno si přivstali a zeť se zvedal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Posilni se...
Soudců 19:7... laskavě tu ještě přespi a pohov si." On se zvedal, že půjde, ale tchán na něj naléhal, takže tam znovu...
1. Samuel 28:14...božstvo," řekla žena. "Jak vypadá?" ptal se."Zvedá se nějaký stařec zahalený pláštěm," odpověděla. Tehdy...
Nehemiáš 8:6...Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid zvedal ruce a odpovídal: "Amen, amen!" Padli před...
Job 4:4...jsi uměl dodat sil. Tvá slova klopýtajícího zvedala, posiloval jsi podlomená kolena. Teď došlo na tebe...
Žalmy 28:2...Vyslyš prosby, když k tobě volám, když ruce zvedám k tvé nejsvětější svatyni! Nezahrnuj mezi...
Žalmy 35:26...a hanbou jsou oblečeni ti, kdo se proti mně zvedají! Ti, kdo mi ale spravedlnost přejí, prozpěvují...
Žalmy 44:21...Boha zapomněli, jak bychom k cizímu bohu ruce zvedali? Cožpak by na to znalec tajemství srdce, cožpak by...
Žalmy 83:3...tví nepřátelé bouří, ti, kdo nenávidí, hlavy zvedají. Proti tvému lidu spřádají tajné plány, radí se...
Žalmy 93:3...založen dříve než čas - od věčnosti jsi ty sámZvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají...
Žalmy 134:2...stojíte za nocí v domě, kde bydlí HospodinZvedejte ruce ve svatyni, pojďte Hospodina velebit! Kéž ti...
Žalmy 140:10...úspěchu! séla Ti, kdo obkličují, hlavy zvedají - zrádností vlastních rtů jsou smeteni! na ...
Žalmy 146:8...propouští, Hospodin slepým oči otvírá, Hospodin zvedá sklíčené, Hospodin miluje poctivé, Hospodin chrání...
Přísloví 30:13... Je pokolení - ó jak povýšeně hledí, jak vysoko zvedá svoje obočí! Je pokolení s meči místo zubů a s dýkami...
Izaiáš 9:17... zapaluje i lesní houštiny, se sloupy dýmu zvedají. Hněvem Hospodina zástupů proto zčerná zem a tento...
Izaiáš 10:15...drvoštěpa? Jako by metla mávala tím, kdo ji zvedá, a hůl se chlubila, že není dřevěná! A proto Panovník...
Izaiáš 10:24...Sionu, neboj se Asyřanů, kteří bijí metlouzvedají na tebe hůl tak jako kdysi Egyptští. prchlivost...
Izaiáš 30:27...jméno zdálky přichází, jeho hněv planezvedá se hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření, jeho jazyk...
Izaiáš 40:15...do vědra, neváží víc než smítko na vahách, on zvedá ostrovy jako prach. Libanon by nevystačil ani na...
Izaiáš 63:9... Ve své lásce a smilování je sám vykoupilzvedal a nosil je po všechny dávné dny. Oni se ale bouřili...
Jeremiáš 6:22...země na severu vojsko přichází, od konců světa zvedá se národ mohutný! Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi,...
Jeremiáš 25:32...se šíří neštěstí, od nejzazších konců světa se zvedá vichr veliký!'" Mrtvoly těch, které Hospodin v onen...
Jeremiáš 49:22...Rudému moři se ponese jejich křik. Hle, orel se zvedá a dolů vrhá se, nad Bosrou křídla rozestře! Srdce...
Jeremiáš 50:41...národ s králi mnohými - od konců světa se zvedají! Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou krutí a...
Ezechiel 3:12...za sebou obrovský hluk. To se Hospodinova sláva zvedala ze svého místa. Ozýval se šelest křídel oněch...
Ezechiel 10:17... ale zůstala u nich. Když stáli, stála, když se zvedali, zvedala se s nimi, neboť v nich byl duch života....
Ezechiel 43:15... Na něm stojí 4 lokty vysoké ohniště, z něhož se zvedají čtyři rohy. Čtyři strany ohniště tvoří čtverec 12...
Ozeáš 13:15... Východní vítr přichází, vítr Hospodinův se zvedá nad pouští, aby vysušil jeho potoky, jeho prameny aby...
1. Timoteus 2:8... Kdekoli se sejdete k modlitbě, chci, aby muži zvedali ruce ve svatosti, bez hněvu a dohadování. Pokud jde...

Slova obsahující zvedám: pozvedám (4) zvedám (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |