Zvaného

Hledám varianty 'zvaného' [ zvaným (1) zvaných (1) zvaný (17) zvanou (3) zvanému (3) zvaném (3) zvaného (20) zvané (11) zvaná (2) ]. Nalezeno 60 veršù.
Genesis 12:6...do . Abram procházel tou zemí k místu zvanému Šechem, k dubu More. (V zemi tenkrát žili...
Jozue 7:2... Jozue totiž z Jericha vyslal muže do místa zvaného Aj (jež leží u Bet-avenu východně od Bet-elu) a...
1. Královská 7:2...mu trvalo dokončit celý palác. Vystavěl si palác zvaný Libanonský les. Ten byl 100 loktů dlouhý, 50 loktů...
1. Královská 7:23...práce na sloupech. Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje k okraji měřila 10 loktů, na...
2. Letopisů 4:2...a 10 loktů vysoký. Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje po okraj měřila 10 loktů, na...
Ester 2:7... Mordechaj se staral o dceru svého strýce Hadasu zvanou Ester, protože neměla otce ani matku. Byla to velmi...
Ester 2:16... Sedmého roku vlády krále Xerxe, desátého měsíce zvaného tebet, byla Ester uvedena do královských komnat....
Ester 3:7... všechen ten mordechajský národ. Prvního měsíce zvaného nísan, dvanáctého roku krále Xerxe, nechal Haman...
Ester 3:13...v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Co kdo po nich ukořistí, si nechá. Tento...
Ester 8:9..." Hned tehdy, třiadvacátého dne třetího měsíce zvaného sivan, byli svoláni královští písaři. Přesně podle...
Ester 8:12...v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé...
Ester 9:1...strach z Židů. Třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar se mělo naplnit královské nařízení. Nepřátelé...
Daniel 2:26...králi vyloží jeho sen." Král se tedy Daniela zvaného Baltazar zeptal: "Ty bys mi uměl sdělit, co jsem...
Daniel 4:16... neboť v tobě přebývá duch svatých bohů." Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál otřesen. To, co mu...
Daniel 10:1... Ve třetím roce perského krále Kýra se Danielovi zvanému Baltazar dostalo zjevení a on je pochopil, když mu...
Matouš 1:16...Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. Celkem tedy bylo čtrnáct pokolení od...
Matouš 2:23...galilejského kraje. Přišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude...
Matouš 4:18...síť do vody. Byli to rybáři Šimon (později zvaný Petr) a jeho bratr Ondřej. Řekl jim: "Pojďte za mnou...
Matouš 10:2...toto jsou jména dvanácti apoštolů: Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho bratr...
Matouš 26:36...učedníci. Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim: "Posaďte se tu. se zatím...
Matouš 27:17... abych vám propustil? Barabáše, nebo Ježíše zvaného Mesiáš?" (Věděl totiž, že mu ho vydali z pouhé...
Matouš 27:22..."Barabáše!" zvolali. "A co mám udělat s Ježíšem zvaným Mesiáš?" ptal se Pilát. "Ukřižovat!" zvolali všichni...
Matouš 27:33...ho nést mu kříž. Když dorazili na místo zvané Golgota (což znamená Lebka), dali Ježíšovi napít octa...
Marek 14:32...i všichni ostatní. Když pak přišli na místo zvané Getsemane, řekl svým učedníkům: "Posaďte se tu, než...
Marek 15:16... Vojáci ho odvedli dovnitř na nádvoří paláce zvaného Praetorium a svolali celou posádku. Oblékli mu...
Marek 15:22...ho nést mu kříž. Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota (což v překladu znamená Lebka). Podávali mu...
Lukáš 2:4...z města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém (protože byl z domu a rodu Davidova), aby se...
Lukáš 6:15... Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélot, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který...
Lukáš 8:2...byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů, Johana, manželka...
Lukáš 19:29... Když se přiblížil k Betfagé a k Betanii u hory zvané Olivetská, poslal dva ze svých učedníků se slovy:...
Lukáš 21:37...v chrámě, ale večer odcházel a nocoval na hoře zvané Olivetská. Všechen lid ho chodil za úsvitu...
Lukáš 22:1...do chrámu. Blížil se Svátek nekvašených chlebůzvaný také Velikonoce. Vrchní kněží a znalci Písma hledali...
Lukáš 22:3...ale báli se lidu. Tehdy vstoupil satan do Jidáše zvaného Iškariotský, který patřil ke Dvanácti. Odešel a...
Lukáš 23:33...další dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince - jednoho po...
Jan 4:5...však projít Samařím. Dorazil k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému...
Jan 5:2... V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět sloupořadí. [4] Ležela tam...
Jan 11:16...nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu." Tomáš zvaný Dvojče tehdy ostatním učedníkům řekl: "Pojďme také,...
Jan 19:13... vyvedl Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Dlažba, hebrejsky Gabata. Bylo to v den příprav před...
Jan 19:17...svůj kříž na místo jménem Lebka, hebrejsky zvané Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou...
Jan 20:24...mezi Ježíš přišel, jeden z Dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali:...
Jan 21:2...jezera. Stalo se to takto: Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi...
Skutky 1:23...jeho vzkříšení." Navrhli dva - Josefa Barnabášezvaného také Justus, a Matěje. Potom se modlili: "Ty, Pane,...
Skutky 3:2... Každý den ho pokládali u chrámových vrat zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo vcházeli do...
Skutky 9:11...jsem, Pane." Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarsu - hle,...
Skutky 10:1...žil jeden muž jménem Kornelius, setník praporu zvaného Italský. Byl zbožný a bohabojný s celým svým domem,...
Skutky 10:5... Hned pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Je hostem jistého Šimona koželuha, který ...
Skutky 10:18...ke dveřím, zavolali: "Je tu hostem Šimon zvaný Petr?" Petr zatím přemýšlel o tom vidění. Duch mu...
Skutky 10:32...před Bohem. Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr, který je hostem v domě Šimona koželuha u moře...
Skutky 11:13...a řekl: ‚Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Skrze to, co ti poví, budeš spasen ty i celý...
Skutky 13:1...církvi byli proroci a učitelé: Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrénský, Menachem, vychovaný společně...
Skutky 13:9...snažil se prokonzulovi zabránit ve víře. Saulazvaného také Pavel, naplnil Duch svatý. Podíval se mu...
Skutky 15:22...své zástupce. Byli to přední bratři Juda (zvaný také Barsabáš) a Silas. Po nich poslali tento dopis:...
Skutky 27:8...plavbě kolem pobřeží jsme dorazili na místo zvané Pěkné přístavy poblíž města Lasaia. Ztratili jsme...
Skutky 27:14...Kréty. Od ostrova ale znenadání udeřil orkán zvaný Euroklydon a opřel se do lodi. Ta mu nemohla čelit, a...
Skutky 27:16... jsme se dostali do závětří jednoho ostrůvku zvaného Kauda. Tam jsme s vypětím sil ovládli vlečný člun a...
Koloským 4:11...pokud k vám přijde, přijměte jej) a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou jediní z obřezaných, kteří se mnou...
Židům 9:2... Byl vztyčen stánek, v jehož první částizvané svatyně, byl svícen, stůl a chleby předložení. Za...
Židům 9:3...předložení. Za oponou pak byla druhá částzvaná nejsvětější svatyně. K patřil zlatý kadidlový...
Zjevení 1:9...a kvůli svědectví o Ježíši ocitl na ostrově zvaném Patmos. V den Páně jsem byl ve vytržení Ducha a...
Zjevení 12:9...nenašlo místo a ten veliký drak - ten dávný hadzvaný ďábel a satan, který svádí celý svět - byl svržen....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |