Zvěstovat

Hledám varianty 'zvěstovat' [ zvěstujte (6) zvěstují (4) zvěstuji (2) zvěstujete (1) zvěstujeme (2) zvěstuje (3) zvěstovat (15) zvěstováno (2) zvěstována (2) zvěstován (1) zvěstovali (3) zvěstovala (1) zvěstoval (9) ]. Nalezen 51 verš.
2. Samuel 18:20...namítl: "Dnes bys nebyl vítaným poslem. Můžeš zvěstovat jindy, ale dnes ne - vždyť zemřel královský syn."...
1. Letopisů 16:23...nepůsobte žal!" Zpívej Hospodinu, celá zemzvěstujte jeho spásu každý den! O jeho slávě národům...
Žalmy 9:15...protivníků, z bran smrti vytrhni, abych pak zvěstoval všechny tvé chvály, v branách Dcery sionské abych...
Žalmy 22:23... vyslyš před rohy buvola! Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění budu velebit:...
Žalmy 40:10...si." Ve velikém shromáždění jsem spravedlnost zvěstoval, své rty jsem nezdržoval, to víš, Hospodine, sám....
Žalmy 50:6...se mnou ve smlouvě!" Jeho spravedlnost nebesa zvěstují, vždyť Bůh je soudce - on jediný! séla "Slyš, lide...
Žalmy 51:17...Pane můj, otevři rty, ústa zvěstují tvé chvály! V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti...
Žalmy 68:12...Pán vyslovil svůj rozkaz, veliký průvod žen to zvěstoval: "Králové s vojsky prchají, prchají, hospodyně si...
Žalmy 79:13... Na věky věků, stále dál tvé chvály chceme zvěstovat! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie...
Žalmy 89:2...napořád, navěky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat! Tvrdím, že tvá láska věčné základy, nebesa...
Žalmy 92:16...ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní silZvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je Skála, je...
Žalmy 96:2...Hospodinu, jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den. O jeho slávě národům vyprávějte, o...
Žalmy 145:4...pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné činy  zvěstují. mluví o tvé kráse, slávě a velebnosti, zatímco...
Izaiáš 45:21...Kdo to odedávna předpovídal, kdo to kdysi zvěstoval? Kdo jiný než , Hospodin? Kromě jiný Bůh...
Izaiáš 48:20...mnou. Vyjděte z Babylonu, unikněte ChaldejcůmZvěstujte zvučným jásotem, všude to rozhlaste, vyřiďte ve...
Izaiáš 52:7...horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje,...
Izaiáš 66:19...neslyšeli a moji slávu nikdy neviděli. Budou zvěstovat mou slávu mezi národy! Na koních, vozech a...
Jeremiáš 31:10...je Efraim! Slyšte slovo Hospodinovo, národyzvěstujte v krajích daleko za moři: ‚Ten, který rozehnal...
Jeremiáš 46:14...na Egypt: "Oznamte v Egyptě, v Migdolu ohlastezvěstujte v Memfisu, v Dafné řekněte:‚Nastup a připrav se,...
Jeremiáš 50:2...národům, ohlaste tu zvěst, zvedněte korouhevzvěstujte, nenechte si to pro sebe: Dobyt je Babylon, Bél...
Jeremiáš 50:28...To uprchlíci vyvázlí z Babylonie na Sionu zvěstují, že Hospodin, náš Bůh, se pomstil, že se pomstil...
Jeremiáš 51:12...rozhodl a také vykoná, co o Babyloňanech zvěstoval. Město ležící u mocných řek a topící se v...
Nahum 2:1...horách nohy posla dobrých zpráv - přichází pokoj zvěstovat. Své svátky teď, Judo, svěť a naplň sliby své. ...
Lukáš 2:10...vyděsili, ale anděl jim řekl: "Nebojte se! Hlezvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám...
Lukáš 20:1...na rtech. Jednoho dne, když učil lid v chrámězvěstoval evangelium, přišli vrchní kněží, znalci Písma a...
Jan 20:18...a k vašemu Bohu.'" Marie Magdaléna pak šlazvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co řekl. Večer...
Skutky 8:35...se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše. [37] A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké...
Skutky 10:36...poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech....
Skutky 13:38... Bratři, oznamuji vám, že skrze něj se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Skrze něj je každý věřící...
Skutky 14:15...Vždyť jsme jen lidé jako vy! Přišli jsme vám zvěstovat, abyste se obrátili od těchto marností k živému...
Skutky 14:21...pak s Barnabášem odešel do Derbe. I tomuto městu zvěstovali evangelium. Poté, co tu získali mnoho učedníků,...
Skutky 17:23...BOHU. Nuže, koho ctíte, aniž ho znáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem...
Skutky 26:20...neposlušný tomu nebeskému vidění. Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé...
Skutky 26:23...že Mesiáš trpět, jako první vstát z mrtvýchzvěstovat světlo tomuto lidu i pohanům." Festus však...
1. Korintským 11:26...Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalichzvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl...
2. Korintským 1:19... kterého jsme u vás , Silvanus a Timoteus zvěstovali, přece nebyl "ano a ne". V něm bylo a je pouze...
2. Korintským 10:16...se rozšíří ještě daleko za vás. Pak budeme zvěstovat evangelium i tam dál za vámi, místo abychom se...
2. Korintským 11:7... Anebo jsem spáchal něco zlého, když jsem vám zvěstoval Boží evangelium zadarmo? Ponižoval jsem se,...
1. Timoteus 3:16...v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělůmzvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do...
2. Timoteus 1:1... z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, poslaný zvěstovat život zaslíbený v Kristu Ježíši, milovanému synu...
2. Timoteus 1:11...život a nesmrtelnost. Právě to jsem povolán zvěstovat jako kazatel, apoštol a učitel. Proto snáším toto...
Titus 1:1... Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdu a žili...
Židům 2:2...se proudem unášet pryč. Jestliže slovo, které zvěstovali andělé, bylo závazné, takže každý přestupek a...
Židům 2:3...opomíjeli takovéto spasení? Na počátku je zvěstoval sám Pán a nám je potvrdili ti, kteří jej slýchali...
Židům 2:12...svými sourozenci, když říká: "Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění budu velebit...
Židům 4:2... že je někdo z vás minul. I nám přece byla zvěstována dobrá zpráva, stejně jako jim. Slyšené slovo jim...
Židům 4:6...tedy stále trvá, ale ti, jimž byla tehdy zvěstována dobrá zpráva, do něj kvůli své neposlušnosti...
1. Petr 1:25..." A to slovo je evangelium, které vám bylo zvěstováno. Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest,...
1. Petr 4:6...soudit živé i mrtvé. Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou mrtví - ačkoli byli jako lidé...
1. Jan 1:2...byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o němZvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a byl nám...
1. Jan 1:3...věčný život, který byl u Otce a byl nám zjevenZvěstujeme vám, co jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli...

Slova obsahující zvěstovat: zvěstovat (15) zvěstovatelem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |