Zvěř

Hledám varianty 'zvěř' [ zvěří (7) zvěři (10) zvěře (13) zvěř (62) ]. Nalezen 91 verš.
Genesis 1:24...různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!" - a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a...
Genesis 1:25...- a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl...
Genesis 1:30...semeno. To vám bude za pokrm. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi,...
Genesis 2:19...Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby...
Genesis 2:20...všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin...
Genesis 7:14...vešli onoho dne do archy. Oni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi i ptactva, všichni...
Genesis 7:21... vše, co se hýbe, zahynulo - ptactvo i dobytekzvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé....
Genesis 8:1...dní. Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěř a dobytek, který s ním byl v arše. Nechal nad zemí vát...
Genesis 8:19...jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Všechna zvěř, všechna havěť, každý pták, všechno, co se hýbe po...
Genesis 9:2...zem. z vás strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi,...
Genesis 9:10...je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří - se vším živým, co vyšlo z archy. Uzavírám s vámi...
Genesis 27:5...synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí lovit zvěř, aby ji přinesl Izákovi, Rebeka řekla svému synu...
Genesis 27:20...synovi řekl: "Jak to, že jsi tak rychle našel zvěř, můj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke mně přivedl...
Genesis 37:20...ho do nějaké jámy a řekneme: Sežrala ho divoká zvěř! Uvidíme, co pak bude z jeho snů!" Když to však...
Genesis 37:33...hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, Josef je rozsápán!" Jákob v zoufalství...
Exodus 23:11...z tvého lidu. Co zbude po nich, spase polní zvěř. Právě tak nalož se svou vinicí a svým olivovím. Šest...
Exodus 23:29...nezpustla a nerozmnožila se proti tobě divoká zvěř. Budu je před tebou vyhánět postupně, dokud se...
Leviticus 5:2...něčeho nečistého, jako je zdechlina nečisté zvěře, nečistého dobytka nebo nečisté drobné havěti,...
Leviticus 11:46... neboť jsem svatý." Toto je zákon ohledně zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i všeho, co se...
Leviticus 25:7...host, kteří jsou s tebou. Také tvůj dobytekzvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též...
Leviticus 26:6...a nikdo vás nevyděsí; odstraním ze země zlou zvěř a vaší zemí neprojde meč. Poženete své nepřátele,...
Leviticus 26:22...hříchům sedmkrát více ran: Pustím na vás divokou zvěř, jež vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a sníží...
Leviticus 27:11... jímž je zaměnil. Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře...
Deuteronomium 7:22...rychle, aby se proti tobě nerozmnožila divoká zvěř. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, a budou žít v...
Deuteronomium 28:26...mrtvolách se bude pást veškeré ptactvo i divá zvěř a nebude, kdo by je odháněl. Hospodin raní...
1. Samuel 17:44...na Davida, "a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem,...
1. Samuel 17:46...filištínského vojska dnes nechám ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichni,...
2. Samuel 21:10...nepouštěla nebeské ptactvo ve dne ani divokou zvěř v noci. Když bylo Davidovi oznámeno, jak se Saulova...
1. Královská 5:13...pohoří po yzop u zdi nádvoří. Hovořilzvěři a ptácích, o rybách a také o broucích. Králové všech...
Job 5:22... Zhoubě i hladu se budeš smát, ani z divé zvěře nebudeš mít strach. Budeš mít smlouvu i s kamením na...
Job 5:23... Budeš mít smlouvu i s kamením na poli, i divá zvěř se s tebou bude přátelit. Ve svém příbytku poznáš, co...
Job 37:8...zadrží, aby každý smrtelník znal jeho jednání. I zvěř tehdy zalézá do skrýší a zůstává ležet v peleších. Jen...
Job 39:15... Nedbá, že je rozšlápne něčí noha, že je divá zvěř může rozdupat. Krutá je k mláďatům, jako by její...
Job 40:20...povinný poplatek, poblíž dovádí všechna polní zvěř. Do stínu trnovníků ulehne, v rákosí bažin skrývá se...
Žalmy 8:8... Ovce a kozy, všechen dobytek i všechnu polní zvěř, ptáky na obloze i mořské ryby, vše, co putuje napříč...
Žalmy 36:7...hory, tvé zákony jsou hloubka nesmírná - lidemzvěři, Hospodine, pomáháš! Tvá láska, Bože, je nad cenné...
Žalmy 50:10...tvých, nechci kozlíky z tvé ohrady! Všechna zvěř v lese přece patří mi, také dobytek na horách...
Žalmy 104:11...údolí, aby proudily mezi horami, všechnu polní zvěř aby napájely, divocí osli aby u nich žízeň zahnali, na...
Žalmy 104:20... Přivádíš tmu a noc se rozhostí, spoustou zvěře se lesy zahemží. Po své kořisti řvou tehdy lvi, aby...
Žalmy 109:16...ani nepomyslel, nuzného ubožáka štval jako zvěř, mordoval toho, kdo bolest v srdci měl! Miloval...
Žalmy 148:10...pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví, divoká zvěř i všechen dobytek, drobná havěť i ptáci na křídlech,...
Kazatel 3:18...Bůh lidi zkouší, aby se ukázalo, že jsou zvěř. Lidi i zvířata čeká stejný osud - jeden umírá tak...
Izaiáš 18:6...ptactvo tam bude přes léto a všechna divoká zvěř přes zimu. V onen čas urostlý národ lesklé pleti, lid...
Izaiáš 35:9... Neobjeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic takového se tam nenajde. Půjdou po ti, kdo...
Izaiáš 43:20...cestu na poušti a na pustinách potoky. Divoká zvěř bude ctít, pštrosi i šakali, že jsem způsobil vody...
Jeremiáš 7:33...mrtvolách tohoto lidu se budou pást ptáci i divá zvěř a nebude, kdo by je odháněl. V judských městech a na...
Jeremiáš 9:9...všichni ptáci odsud uletěli, utekla všechna zvěř. "Obrátím Jeruzalém v hromady sutin, kde žijí jen...
Jeremiáš 12:4...a vadnout všechna zeleň na poli? Jak dlouho bude zvěře i ptáků ubývat, protože obyvatelé země jsou tak zlí?...
Jeremiáš 12:9...supů kolem něj. Jděte, sežeňte všechnu divou zvěř, přiveďte ji, se nažere! Mou vinici zničí mnozí...
Jeremiáš 15:3... aby zabíjel; psy, aby vláčeli; ptáky a divou zvěř, aby žrali a hubili. Kvůli tomu, co judský král...
Jeremiáš 16:4...a na jejich mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř." Tak praví Hospodin: "Nevcházej do domu smutku,...
Jeremiáš 19:7...životě. Jejich mrtvolami nakrmím ptáky a divou zvěř. Nechám toto město budit děs a posměch. Každý, kdo...
Jeremiáš 27:5...mocí a vztaženou paží učinil zemi i s lidmizvěří na a ji svěřuji, komu se mi zlíbí. Nuže, teď...
Jeremiáš 27:6... Svěřuji mu do služeb dokonce i polní zvěř. Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i jeho...
Jeremiáš 28:14... Ti všichni mu budou sloužit stejně jako polní zvěř, kterou mu podrobím." Prorok Jeremiáš tehdy proroku...
Jeremiáš 34:20... Na jejich mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř. Judského krále Cidkiáše i jeho velmože vydám do rukou...
Jeremiáš 50:3...zemi v spoušť. Zůstanou bez obyvatele - lidézvěř se dají na útěk. V těch dnech a v tom čase, praví...
Jeremiáš 50:39...se zbláznili! Proto tam bude žít jen pouštní zvěř, pštrosi a hyeny. se tam nikdy bydlet nebude, bude...
Ezechiel 5:17...vás od chleba. Pošlu na vás hladomor a dravou zvěř, která připraví o děti. Přejde přes tebe mor a krev...
Ezechiel 8:10...stěnách vyryty obrazy všelijaké ohavné havětizvěře a všelijaké hnusné modly domu Izraele. Před nimi...
Ezechiel 14:15...Hospodin. Kdybych na tu zemi přivedl dravou zvěř, aby ji hubila, by z byla jen pustina, kterou by...
Ezechiel 14:21...pošlu své čtyři kruté soudy - meč, hlad, dravou zvěř a mor - abych z něj vyhladil lidi i dobytek! Přesto v...
Ezechiel 29:5..., aby pohřbili. Dám za potravu divé zvěři i ptákům na nebi! Tak všichni obyvatelé Egypta...
Ezechiel 31:6...v jeho koruně, pod jeho větvemi rodila všechna zvěř, v jeho stínu žily všechny mocné národy. Svou...
Ezechiel 31:13...všelijací ptáci a mezi jeho větvemi je všelijaká zvěř. To proto, aby se žádné stromy u vody takto...
Ezechiel 32:4...na zemi. Přivedu na tebe veškeré ptáky a všechnu zvěř tebou nasytím. Rozházím tvé maso po kopcích a tvou...
Ezechiel 33:27...mečem; ty, kdo jsou na venkově, dám za potravu zvěři a ti, kdo se opevnili ve skalách a jeskyních, pomřou...
Ezechiel 34:5...neměly pastýře, a staly se potravou kdejaké divé zvěře. Rozutekly se - ovce bloudí po všech kopcích, po...
Ezechiel 34:8...pastýře staly kořistí a potravou kdejaké divé zvěře a protože pastýři nehledají ovce, ale starají...
Ezechiel 34:25...smlouvu pokoje a odstraním z jejich země dravou zvěř, takže budou i na pustině bydlet v bezpečí a spát i po...
Ezechiel 34:28...kořistí pro pohany, nebudou potravou divé zvěři. Budou žít v bezpečí a nikdo je nevyděsí. Způsobím,...
Ezechiel 38:20...zemětřesení! Mořské ryby i ptáci na nebi, divoká zvěř i všechna havěť lezoucí po zemi se přede mnou budou...
Ezechiel 39:4...tobě připojí. Nakrmím tebou dravé ptáky i divou zvěř. Zůstaneš ležet venku na poli. Ano, tak jsem promluvil...
Ezechiel 39:17...Hospodin - Řekni všem ptákům a veškeré divé zvěři: Shromážděte se a pojďte sem! Sejděte se ze všech...
Ezechiel 44:31...ani rozsápaného, z ptactva nebo ze zvěře." " si budete rozdělovat zemi na dědičné podíly,...
Daniel 2:38...ti do rukou celý obydlený svět, všechny lidizvěř i ptactvo, a učinil vládcem nad tím vším. Ty jsi ta...
Daniel 4:9...listí a hojné ovoce, kterým se všichni sytiliZvěř odpočívala v jeho stínu, ptáci hnízdili v jeho větvích...
Daniel 4:11... zbavte ho listí a rozházejte ovoce! uteče zvěř, jež byla pod ním, tak jako ptáci z jeho větví! Pařez...
Daniel 4:12...rosa jej napájí a o pastvu se dělí se zvěří. Lidský rozum jej opustí a dostane rozum zvířecí,...
Daniel 4:18...všichni sytili, strom, v jehož stínu odpočívala zvěř a v jehož větvích hnízdili ptáci - ten strom jsi,...
Daniel 4:20...jej nebeská rosa napájí a o pastvu se dělí se zvěří, dokud mu neuplyne sedm období.' Zde je tedy výklad,...
Ozeáš 2:20... V ten den uzavřu smlouvu kvůli nim s divokou zvěří a s ptáky na nebi i s havětí, co leze po zemi; luk,...
Ozeáš 4:3...uvadá a každý její obyvatel je vyčerpán; polní zvěř i ptáci na nebi hynou společně s mořskými rybami. ...
Ozeáš 13:8... sežeru je tam jako lvice, roztrhám je jak divá zvěř! Izraeli, zničil ses! Kdo ti...
Joel 1:20...oheň a lesy lehly popelem. Sténá k tobě i divá zvěř, protože vyschla voda v potoce; širé pastviny spolkl...
Joel 2:22...vykonal věci veliké, se nebojí polní zvěř! Širé pastviny zas budou zelené, stromy ponesou své...
Micheáš 5:7...mnohých národů, budou jak lev mezi lesní zvěří, jak mladý lev mezi stády ovcí; drtí a trhá je, kudy...
Sofoniáš 2:14...vyprahlé. Stáda pak budou léhat v něm, všemožná zvěř v celých zástupech. Pelikán a výr budou hnízdit na...
Sofoniáš 2:15... jen , a nikdo víc!" Jak je zpustošeno, jen zvěř tu peleší! Každý kolemjdoucí nad ním zasyčí a pěstí...
Marek 1:13...dní a pokoušel ho satan. Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu andělé. Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš...
Římanům 1:23...za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptákůzvěře i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci...

Slova obsahující zvěř: zvěř (62) zvěře (13) zvěři (10) zvěří (7) zvěřina (1) zvěřinu (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |