Zvířata

Hledám varianty 'zvířata' [ zvířeti (2) zvířetem (4) zvířete (5) zvíře (28) zvířaty (7) zvířatům (3) zvířatech (1) zvířata (32) zvířat (21) ]. Nalezeno 96 veršù.
Genesis 3:1...a nestyděli se. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě:...
Genesis 3:14... budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a...
Genesis 7:2...pokolení jediný spravedlivý. Ze všech čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy samce a samici;...
Genesis 7:8...a ženy jeho synů. Ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, vešli k...
Genesis 8:20...postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho čistého ptactva a obětoval na oltáři...
Genesis 9:5... Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu volat k odpovědnosti. Za lidský...
Genesis 15:10... také hrdličku a holoubě." Abram mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil jednu část proti...
Genesis 15:17...tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin vstoupil...
Genesis 30:38...dobytek do žlabů, totiž do koryt na vodu, k nimž zvířata přicházela pít a kde se pářila. Zvířata, jež se...
Genesis 30:39... k nimž zvířata přicházela pít a kde se pářilaZvířata, jež se pářila před těmi pruty pak vrhala pruhovaná...
Genesis 30:40...svá vlastní stáda a ta nestavěl k Lábanovým zvířatům. A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před...
Genesis 30:42...pruty, aby se pářily před pruty. Když však byla zvířata neduživá, pruty nekladl. A tak byl Lábanův dobytek...
Genesis 34:23...jejich stáda, jejich majetek a všechna jejich zvířata naše? Vyhovme jim tedy, bydlí u nás!" A tak...
Genesis 36:6...kdo žili v jeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata - všechen svůj majetek, jehož nabyl v kanaánské...
Genesis 45:17..."Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto - naložte svá zvířata a vydejte se na cestu. dorazíte do kanaánské...
Exodus 9:19...střechu. Kdokoli zůstane venku, člověk nebo zvíře, toho to krupobití utluče!'" Kdo z faraonových...
Exodus 10:25..." Mojžíš odpověděl: "To nám chceš sám poskytnout zvířata k obětem a zápalům? Musíme mít co obětovat...
Exodus 19:13...ukamenován nebo zastřelen šípem. to bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat naživu.' Na horu budou smět...
Exodus 21:34... jámy s jeho majitelem: mu peníze a mrtvé zvíře si nechá. Když něčí býk potrká sousedova býka tak, že...
Exodus 21:35...a peníze za něj si rozdělí napůl; také o mrtvé zvíře se rozdělí napůl. Pokud se však vědělo, že býk byl...
Exodus 22:9...do opatrování osla, býka, beránka nebo jakékoli zvíře a ono beze svědků pojde nebo zchromne nebo bude...
Exodus 22:13...nebude. Když si někdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo pojde, když u toho nebude jeho...
Exodus 22:18...nenech naživu. Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Kdo by obětoval jakýmkoli bohům...
Exodus 22:30...jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte je psu." "Neroznášej...
Leviticus 7:21...nečistého - lidské nečistoty, nečistého zvířete nebo jakékoli nečisté ohavnosti - a potom jedl něco...
Leviticus 7:24...z ovce či kozy. Tuk zdechlého nebo rozsápaného zvířete se smí užívat k různým účelům, ale jíst jej...
Leviticus 11:39...vodou, bude pro vás nečisté. Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho...
Leviticus 17:4...kozu v táboře nebo venku za táborem, aniž to zvíře přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu...
Leviticus 17:9...vás, by obětoval zápal nebo jinou oběť, aniž to zvíře přivedl ke vchodu do Stanu setkávání, aby je obětoval...
Leviticus 17:13...z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí jíst, musí vycedit jeho krev...
Leviticus 18:23...ženou, je to ohavnost! Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a tak se jím poskvrňovat. Ani žena se nepoddá...
Leviticus 20:15...ve svém středu netrpte! Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Rovněž to zvíře zabijte. Kdyby žena...
Leviticus 20:16...to zvíře zabijte. Kdyby žena přistoupila ke zvířeti, aby se s pářilo, pak tu ženu i zvíře zabij....
Leviticus 20:25... Proto rozlišujte mezi čistými a nečistými zvířaty a mezi čistým a nečistým ptactvem. Neposkvrňujte se...
Leviticus 22:24...však nedojde zalíbení. Nesmíte Hospodinu přinést zvíře s rozmáčknutými, roztlučenými, utrženými nebo...
Leviticus 27:11... z níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře před kněze. Ten určí jeho cenu, bude lepší nebo...
Leviticus 27:13...kněz určí, taková bude. Bude-li majitel chtít zvíře vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu....
Leviticus 27:27...z bravu, patří již Hospodinu. Půjde-li o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k ještě...
Leviticus 27:28...tak, že to propadne Hospodinu - člověkazvíře nebo část dědičné polnosti - nebude to možné prodat...
Numeri 3:13...všechny prvorozené v Izraeli, jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji. jsem Hospodin." Hospodin...
Numeri 8:17...prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je . V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v...
Numeri 18:15... co otvírá kterékoli lůno, jak z lidí, tak ze zvířat, se přináší Hospodinu a připadne tobě. Prvorozené z...
Numeri 32:26...Naše děti, naše ženy, náš dobytek a všechna naše zvířata zůstanou v gileádských městech, zatímco tvoji...
Numeri 35:3...budou pro jejich dobytek a pro všechna jejich zvířata. Předměstské pastviny, které dáte levitům, ...
Deuteronomium 4:17...to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi,...
Deuteronomium 14:4...žádnou ohavnost. Toto jsou zvířata, která smíte jíst: hovězí dobytek, ovce, koza,...
Deuteronomium 14:6... daněk, kozorožec, kamzík, antilopa a muflon. Ze zvířat smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka....
Deuteronomium 22:2...bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů, u tebe zůstane, dokud se po něm tvůj...
Deuteronomium 27:21..."Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s jakýmkoli zvířetem!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo...
2. Královská 3:9... ale vojsko nemělo vodu pro sebe ani pro svá zvířata. Izraelský král si povzdechl: "Ach, copak nás tři...
2. Královská 3:17...že se napijete vy, váš dobytek i všechna vaše zvířata. To by ale v Hospodinových očích bylo málo. Proto...
2. Královská 14:9...Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Porazil...
2. Letopisů 25:18...Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Říkáš...
2. Letopisů 29:34...000 ovcí. Kněží ale bylo málo, takže to množství zvířat k zápalné oběti nestačili stahovat. Museli jim proto...
2. Letopisů 35:11...s kropili oltář, zatímco levité stahovali zvířata. Oddělovali, co bylo určeno k zápalné oběti, a...
Nehemiáš 2:12...na srdce, abych vykonal pro Jeruzalém. Ani zvířata jsem nevzal kromě toho, na němž jsem jel sám. Tu...
Nehemiáš 2:14...bráně a ke Královskému rybníku, tam ale zvíře pode mnou nemělo kudy projít. Pokračoval jsem tedy...
Job 1:15...oslice," řekl, "když vtom nás přepadli Sabejcizvířata ukradli a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom...
Job 39:5... Kdo divokého osla pustil na svobodu? Kdo jen to zvíře zbavil postrojů? Dal jsem mu za domov pustou planinu,...
Žalmy 49:13...Při vší své nádheře tu lidé nezůstanou, tak jako zvířata musí zahynout! Takto dopadnou, kdo jsou si sebou...
Žalmy 49:21...vší své nádheře když lidé neprohlédnou, tak jako zvířata musí zahynout. Žalm Asafův. Hospodin, Bůh bohů,...
Žalmy 66:15...mých úst uprostřed soužení. Zápaly přinesu ti ze zvířat vykrmených, berany pro tebe v dým proměním, býky i...
Žalmy 73:22... nechápavý jsem byl, nic jsem neznal, jak tupé zvíře jsem ti musel připadat! Vždycky jsem ale s tebou byl,...
Žalmy 80:14...trhat směl? Lesní kanci ji rozryli, polní zvířata ji spásají! Bože zástupů, navrať se, pohlédni z...
Žalmy 147:9...zalévá, aby tráva rostla na horách. On dává zvířatům dostatek potravy, i mladým krkavcům, když k němu...
Přísloví 30:30...chůzi a čtyři kráčí nádherně: lev, nejudatnější zvíře, jež nikoho se neleká, osedlaný kůň, kozel a...
Kazatel 3:19...zkouší, aby se ukázalo, že jsou zvěř. Lidizvířata čeká stejný osud - jeden umírá tak jako druhý,...
Kazatel 3:21...Kdo , že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemí? Vidím tedy, že člověk nemá jiné...
Izaiáš 18:6...Všechno to zůstane dravým ptákům z hor a divokým zvířatům; dravé ptactvo tam bude přes léto a všechna divoká...
Izaiáš 30:6...ani výhodu, ale jen hanbu a pohanu. Ortelzvířatech v Negevu: Zemí nebezpečí a soužení, kde jsou...
Izaiáš 31:4...mi řekl Hospodin: Jako lev vrčící, jako král zvířat nad svou kořistí - i když se na něj sběhnou pastýři,...
Izaiáš 46:1...slávy a vítězství. Padl Bél, Nabú se hroutízvířata vezou jejich sochy pryč; břemeny, jež jste si...
Izaiáš 56:9... kdo byli shromážděni. Všechna polní i lesní zvířata, pojďte žrát! Strážní Izraele jsou samí slepci,...
Jeremiáš 31:27... kdy dům Izraele i dům Judy oseji lidmizvířaty. Jako jsem nad nimi bděl, abych vyvracel a...
Ezechiel 29:11... Neprojde tudy lidská noha, dokonce ani noha zvířete a nebude se tam bydlet po čtyřicet let. Udělám z...
Ezechiel 36:11... co leží v troskách. Rozmnožím vaše lidizvířata a budou se množit a rozmáhat. Osídlím vás jako za...
Daniel 4:22...Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako býk a nebeskou rosou se...
Daniel 4:29...Budeš odehnán pryč od lidí, budeš bydlet mezi zvířaty a budeš jíst trávu jako býk. Tak strávíš sedm...
Daniel 8:4...berana trkat na západ, na sever i na jih; žádné zvíře nemělo sílu mu odolat a nebylo před ním žádné pomoci....
Ozeáš 2:14...je v lesní houštiny, kde budou požírány divokými zvířaty. Potrestám ji za ty dny, ve kterých uctívá baaly...
Jonáš 3:7...krále a jeho velmožů se nařizuje: Lidé ani zvířata, skot ani brav neokusí žádnou potravu; nejedí...
Jonáš 3:8...žádnou potravu; nejedí ani nepijí. Lidézvířata se zahalí pytlovinou a volají ze vší síly k Bohu...
Jonáš 4:11...svou pravici od levice - a k tomu tolik zvířat!" Slovo Hospodinovo, které dostal Micheáš...
Abakuk 2:17... Tvé násilí na Libanonu zavalí, tvé vybíjení zvířat bude děsit - za to, že jsi vraždil lidi a...
Zachariáš 8:10...základy domu Hospodina zástupů. Ano, lidézvířata dosud pracovali bez odměny a kvůli nepřátelům...
Malachiáš 1:8...stole nezáleží." Když k oběti přinášíte slepé zvíře, copak to není špatně? Když přinášíte chromé a...
Skutky 10:12...na zem. V byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas:...
Skutky 11:6...se do podíval a spatřil jsem čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazy a ptáky. Tehdy jsem uslyšel hlas:...
Skutky 15:20...modloslužbě, smilstvu, masu zardoušených zvířat a krvi. Mojžíš přece odedávna kazatele po všech...
Skutky 15:29...se modloslužbě, krvi, masu zardoušených zvířat a smilstvu. Uchráníte-li se těchto věcí, uděláte...
Skutky 21:25...obětovanému modlám, dále krvi, masu zardoušených zvířat a smilstvu." Druhého dne se tedy Pavel spolu s oněmi...
Židům 12:20...snést to, co se jim přikazovalo: "Kdyby se i jen zvíře dotklo hory, bude ukamenováno." Byla to tak hrozná...
Židům 13:11...nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku. Těla zvířat, jejichž krev přináší velekněz do nejsvětější...
Jakub 3:7...peklem. Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a daří se mu to, ale...
2. Petr 2:12... Tihle se však chovají pudově jako nerozumná zvířata, určená k ulovení a na porážku. Čemu nerozumějí,...
Juda 1:10...co neznají, a to, co znají pudově jako nerozumná zvířata, je vede do záhuby. Běda jim! Vydali se Kainovou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |