Zub

Hledám varianty 'zub' [ zuby (23) zubů (10) zubech (4) zub (11) ]. Nalezeny 43 verše.
Genesis 49:12...hroznů svůj šat. Jeho oči se nad víno třpytízuby jeho nad mléko bílé jsou. Zabulon u mořského břehu...
Exodus 21:24...ublížení, musíš dát život za život, oko za okozub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, spáleninu za...
Exodus 21:27... Jestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zub, propustí je na svobodu za ten zub. Když býk potrká...
Leviticus 24:20...udělal on: zlomeninu za zlomeninu, oko za okozub za zub. Jaké zmrzačení způsobil, takové mu bude...
Numeri 11:33...rozprostřeli po celém táboře. Ještě měli masozubech, ještě ho ani nerozžvýkali, když Hospodin vzplanul...
Deuteronomium 19:21...se nad ním - život za život, oko za okozub za zub, ruka za ruku, noha za nohu. Když vytáhneš do...
Deuteronomium 32:24...stráveni i morem urputným, pak na pošlu zuby šelem, v prachu je potká hadí jed! V ulicích bude...
Job 16:9...drásá Bůh, nenávidí , můj sok proti mně zuby skřípe, probodává pohledem. Kdekdo si na ústa...
Job 29:17...zasazoval se o právo cizince. Zlosynům jsem uměl zuby zvyrážet z čelistí jsem jim vyrval úlovek. Říkal jsem...
Job 41:6...pancíře? Vrata jeho tlamy kdopak rozevře? Jeho zuby všude kolem šíří děs! Řady šupin si nese na hřbetě,...
Žalmy 3:8...Rozbij čelisti všech mých nepřátel, zvyrážej zuby ničemů! Hospodinovo je vítězství, na tvém lidu tvé...
Žalmy 35:16...nadávkami se mi vysmívali, samou zlostí na  zuby skřípěli! Jak dlouho, Pane, se na to budeš dívat?...
Žalmy 37:12...pokoje. Ničema proti poctivému kuje piklezuby na něj skřípe zuřivě, Hospodin se mu ale směje - vidí,...
Žalmy 57:5...mezi lvy, mezi lidožravými šelmami. Jejich zuby jsou šípy, oštěpy, ostrými meči jsou jejich jazyky....
Žalmy 58:7...k nim nedoleh. V ústech jim, Hospodine, rozbij zuby, tesáky těch lvů, Bože, vylámej! se rozplynou, ...
Žalmy 112:10...slavně pozvedá. Při pohledu na to zuří ničemazuby skřípe a celý vrávorá - tužba ničemů bude zmařena! ...
Přísloví 10:26... spravedliví však mají věčné základy. Jak ocetzubech, jako oči plné kouře, takový je lajdák pro nadřízené...
Přísloví 25:19...jako kyj, jak meč, jak ostrý šíp. Jak vyražený zub, jak vykloubená noha je důvěra ve zrádce v těžký den....
Přísloví 30:14...zvedá svoje obočí! Je pokolení s meči místo zubů a s dýkami namísto řezáků, aby spolykali ubožáky země...
Píseň 4:2...jako stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí skvoucích, když vycházejí z...
Píseň 6:6...jak stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí březích, když vycházejí z...
Píseň 7:10...milému to víno proudí, plyne mi po rtech, po zubech. patřím svému milému a jeho touha patří...
Jeremiáš 31:29...říkat: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby.' Každý totiž zemře za vlastní viny; každému, kdo ...
Jeremiáš 31:30...viny; každému, kdo trpké hrozny, budou trnout zuby. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem...
Pláč 2:16...si otvírají ústa na tebe. Pohvizdují a cení zuby se slovy: "Konečně jsme je zničili! Na tenhle den jsme...
Pláč 3:16... hořkým jedem, k pití mi dal pelyněk! Do zubů mi vemlel štěrk, nakrmil popelem. duše nezná...
Ezechiel 18:2...‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby'? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, to...
Daniel 7:5...medvědu. Na jedné straně byla vztyčená, v zubech držela tři žebra a bylo řečeno: "Vstaň, sežer...
Daniel 7:7...a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými zuby hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Lišila se...
Daniel 7:19...ostatních: Byla strašná a děsivá, se železnými zuby a bronzovými drápy, hltala a drtila a zbytek...
Joel 1:6... Do země totiž vpadl lid mocný a nesčetný, se zuby, jako mají šelmy, se lvími tesáky. Mou vinnou révu...
Zachariáš 9:7...Vyrvu jim krvavé sousto z úst, ohavný pokrm ze zubů! Kdo z nich zůstanou, připadnou našemu Bohu a stanou...
Matouš 5:38... Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za okozub za zub.' vám však říkám, abyste neodporovali zlému...
Matouš 8:12...do venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů." Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi. se ti stane,...
Matouš 13:42...je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako...
Matouš 13:50...je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to všechno?" "Ano," odpověděli mu...
Matouš 22:13...do venkovní tmy! Tam bude pláč a skřípění zubů.' Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených...
Matouš 24:51...ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů." "Tehdy bude nebeské království podobné deseti...
Matouš 25:30...do venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.'" " přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni...
Marek 9:18...ho zmocní, trhá jím a on pěnu u úst, skřípe zuby a celý ztuhne. Řekl jsem tvým učedníkům, toho ducha...
Lukáš 13:28... kdo pácháte zlo!' Bude tam pláč a skřípění zubů, uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky...
Skutky 7:54... rozzuřili se tak, že na Štěpána začali skřípět zuby. On však, plný Ducha svatého, upřel pohled k nebi....
Zjevení 9:8...tváře lidí. Měly vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lví. Také měly pancíře jako pancíře ze...

Slova obsahující zub: azuba (3) azubou (1) trojzubou (1) zub (11) zubech (4) zubožení (1) zubů (10) zuby (23)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |