Zuření

Hledám varianty 'zuření' [ zuřením (1) zuření (14) ]. Nalezeno 15 veršù.
Žalmy 88:8... do nejtemnější propasti. Dolehlo na tvé zuření, svými vlnami jsi porazil! séla Přátele ode ...
Izaiáš 30:27...plane, zvedá se hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření, jeho jazyk jak oheň sžíravý, jeho dech jako řeka v...
Jeremiáš 21:5...paží ve svém hněvu a rozlícení a v hrozném zuření. Ty, kdo žijí v tomto městě, jak lidi, tak dobytek,...
Pláč 4:11...naplno projevil svůj hněv, dal průchod svému zuření. Zapálil na Sionu oheň, jenž pohltil jeho základy....
Ezechiel 7:19...zlato je nebude moci zachránit v den Hospodinova zuření. Nebudou se jím moci nasytit, nenaplní si jím útroby...
Ezechiel 16:42...žárlivost se utiší; tehdy se uklidním a nechám zuření. Protože sis ani nevzpomněla na dny svého mládí a...
Ezechiel 21:36...tebe své rozhořčení, zachvátím plamenem svého zuření, vydám do rukou lidí ukrutných, zkušených v díle...
Ezechiel 22:31...na své rozhořčení, pohltím je plamenem svého zuření a jejich cesty jim obrátím na hlavy, praví Panovník...
Ezechiel 38:19...prudký hněv. Ve svém rozhorlení, v plameni svého zuření prohlašuji: V ten den bude v izraelské zemi veliké...
Amos 1:11... neustále jen soptil hněvem, dál a dál ve svém zuření - za to sešlu na Teman oheň, aby pohltil paláce v...
Micheáš 5:14...a vaše města vyhladím. Vykonám pomstu s hněvemzuřením nad neposlušnými národy!" Slyšte, co praví...
Nahum 1:6...Kdo obstojí před jeho hněvem? Kdo snese žár jeho zuření? Jak plamen šlehá jeho vztek, skály se před ním...
Abakuk 3:8... Hospodine, zlobíš na řeky? To míří na řeky tvé zuření? To ses tak proti moři rozlítil, že jsi na svých...
Sofoniáš 1:15... hrdina zoufale volá do boje! Ten den bude den zuření, den úzkosti a sevření, den zkázy a pohromy, den...
Sofoniáš 1:18...stříbro a zlato je nezachrání v den Hospodinova zuření, plamen jeho horlení pohltí celou zemi. Ano,...

Slova obsahující zuření: rozzuření (2) zuření (14) zuřením (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |