Ztrestáno

Hledám varianty 'ztrestáno' [ ztrestej (3) ztrestáte (1) ztrestáno (1) ztrestáni (1) ztrestána (1) ztrestám (5) ztrestali (1) ztrestal (7) ztrestá (5) ]. Nalezeny 24 verše.
2. Královská 19:4...králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta slova, která Hospodin, tvůj Bůh, slyšel....
Job 34:26...dobře , v noci je svrhne, a jsou zničeniZtrestá je za jejich zločiny veřejně a všem na očích. To...
Žalmy 34:22...kvůli své zlosti, nepřátelé spravedlivého budou ztrestáni. Hospodin vykoupí svoje služebníky, nebudou...
Žalmy 69:27... v jejich stanech nikdo nebydlí! Koho jsi sám ztrestal, toho pronásledují, baví se o bolesti tebou...
Žalmy 109:20... ho vždy obepíná jako pás! Takto Hospodin ztrestá žalobce, ty, kteří o mně mluví tolik zle....
Izaiáš 26:14...neožijí, nevstanou jejich mrtvoly - vždyť jsi je ztrestal, vyhladil, nenechal jsi po nich ani památky....
Izaiáš 26:21...hněv. Hle - Hospodin opouští svůj příbytek, aby ztrestal viny obyvatel země. Země odkryje na prolitou...
Izaiáš 27:1...krev, přestane přikrývat své zabité. V ten den ztrestá Hospodin mečem hrozným, mocným a mohutným slizkého...
Izaiáš 37:4...králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta slova, která Hospodin, tvůj Bůh, slyšel....
Izaiáš 40:2... že jeho vina je splacena, že ho svou rukou ztrestal Hospodin dvojnásob za všechen jeho hřích. Hlas...
Jeremiáš 14:10...nemá zalíbení; nyní si připomene jejich vinyztrestá jejich hřích." Hospodin mi řekl: "Nemodli se za...
Jeremiáš 21:14...nedostane! Kdo může napadnout náš příbytek?' Ztrestám vás, praví Hospodin, jak si vaše skutky zaslouží....
Jeremiáš 30:11... S tebou však nikdy neskončím, i když  ztrestám po právu a nenechám bez trestu." Tak praví...
Jeremiáš 30:14...o tebe nestojí. Ranil jsem jako nepřítelztrestal jako surovec, protože máš tolik vin a tvůj...
Jeremiáš 36:31...pohozena napospas dennímu horku a nočnímu mrazuZtrestám ho, jeho potomky i jeho dvořany za jejich zločiny....
Jeremiáš 46:28... S tebou však nikdy neskončím, i když  ztrestám po právu a nenechám bez trestu." Slovo...
Pláč 4:22...v zajetí. Ty, Dcero edomská, však budeš ztrestána, tvůj hřích se brzy odhalí! Vzpomeň si,...
Ezechiel 9:1..." Potom hlasitě zvolal: "Přistupte vy, kdo ztrestáte město! Každý přineste svou zhoubnou zbraň!" A hle...
Ezechiel 23:24... štíty a přilbami, svěřím jim rozsudek, aby  ztrestali podle svých zvyklostí. na tebe dopadne můj...
Ozeáš 7:12... svoji síť. Pochytám je jak ptáky na nebiztrestám je, když uslyším, jak se slétají. Utekli ode -...
Ozeáš 9:9...v Gibeji; Bůh si však vzpomene na jejich vinyztrestá jejich hřích. Když jsem nalezl Izrael, byli jako...
Ozeáš 14:1...poklady, o vše cenné ho připraví. Samaří bude ztrestáno, že se proti svému Bohu vzbouřilo. Pod mečem...
Zachariáš 3:2... aby ho obviňoval. Hospodin však satanovi řekl: "Ztrestej Hospodin, satane! Ztrestej Hospodin, který...
Juda 1:9...neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl: "Ztrestej Hospodin!" Tito se však vysmívají tomu, co...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |