Ztratí

Hledám varianty 'ztratí' [ ztratit (2) ztratíš (1) ztratím (1) ztratily (1) ztratilo (2) ztratili (4) ztratila (7) ztratil (22) ztratí (17) ztraceno (1) ztraceni (1) ztracen (2) ]. Nalezeno 55 veršù.
Genesis 27:45...vyzvednu odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm...
Genesis 49:4... přední co do moci. Jak voda vzkypěl jsiztratil jsi prvenství! Do ložnice svého otce vstoupil jsi,...
Numeri 21:4...hory Hór směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě ztratil trpělivost a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: "Proč...
Deuteronomium 22:3... s jeho pláštěm a s čímkoli, co se tvému bratru ztratilo. Když to najdeš, nesmíš být lhostejný. Když uvidíš...
Deuteronomium 32:28... to vůbec neudělal Hospodin!'" Ten národ úplně ztratil soudnost, docela cizí je mu rozumnost. S trochou...
Jozue 2:11... vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře...
Jozue 5:1... vyrazilo jim to dech a úplně před syny Izraele ztratili odvahu. V době řekl Hospodin Jozuovi: "Vyrob si...
Jozue 7:5... k lomům a na stráni je pobíjeli. Lid tehdy ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. Jozue roztrhl svůj...
Soudců 6:21...i chleby pohltil. Mezitím se mu Hospodinův anděl ztratil z očí. Když si Gedeon uvědomil, že to byl...
1. Samuel 9:20...srdci. A o ty oslice, které se ti před třemi dny ztratily, si nedělej starosti. se našly. Vždyť ke komu...
2. Samuel 4:1...Iš-bošet doslechl, že Abner v Hebronu zemřelztratil odvahu a také celý Izrael se zhrozil. Saulův syn...
2. Samuel 17:10...Každý bojovník, i kdyby měl srdce jako lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj otec...
1. Královská 20:25...hejtmany. Postav si vojsko jako to, které jsi ztratil, s takovou jízdou a vozy, a utkejme se s nimi na...
1. Královská 20:39...přivedl zajatce a řekl mi: ‚Hlídej ho. Jestli se ztratí, zaplatíš za něj svým životem anebo dáš talent...
1. Královská 20:40...se pak zabýval tím a oním, a ten muž se ztratil." Izraelský král mu odpověděl: "Nuže, sám jsi nad...
Ezdráš 4:16...to město bude vystavěno a jeho hradby dokončenyztratíš celé své území za Eufratem. Král pak kancléři...
Job 33:20...stálé hlodání, se mu pokrm k smrti protivíztratí pomyšlení i na pochoutky. Hubne tak, že z očí ztrácí...
Job 42:10...za své přátele, Hospodin mu navrátil vše, co ztratil, a dal Jobovi dvakrát více, než co měl dřív....
Žalmy 40:13...jich víc, než mám vlasů na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsem! Kéž , Hospodine, ráčíš vysvobodit; na pomoc...
Žalmy 58:8... zmizí jako vody, šípy, jež vystřelili,  ztratí se! jsou jak slimák, co ve slizu se plazí, jak...
Žalmy 140:12...do jámy, z níž nikdo nevstane! pomlouvači ztratí svůj domov na zemi, násilníky dožene a srazí...
Žalmy 143:7...séla Pospěš, Hospodine, vyslyš dříve, než ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář, se...
Žalmy 146:4...na mocné - smrtelník nikoho spasit nemůže.  ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v...
Přísloví 5:23...poučit, a tak zemře, v množství své bláhovosti ztratí se! Synu, pokud za někoho ručíš, cizímu člověku jsi...
Přísloví 12:11... Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozum, honí vidiny. Darebák závidí kořist zlosynovi...
Přísloví 21:16...pro bídáky je to však záhuba. Z cesty rozumu kdo ztratil se, ve shromáždění mrtvých spočine. Milovník...
Kazatel 5:13...neštěstí. Nešťastným obratem může to bohatství ztratit; když zplodí syna, nezanechá mu vůbec nic. Z lůna...
Kazatel 12:5... příliš těžká je i kobylka a všechna chuť se ztratila. Člověk odchází do věčného domu, ulicí krouží...
Izaiáš 19:5... Voda se vypaří, než dorazí k moři, řeka se ztratí a vysuší. Z vodních kanálů budou zahnívající stoky,...
Jeremiáš 2:19...Hospodina, svého Boha, a bázeň přede mnou jsi ztratila, praví Hospodin, Pán zástupů. Své jho jsi dávno...
Jeremiáš 7:28... svého Boha, a nenechá se poučit. Pravda se ztratila, v ústech ji nemají.' Ostříhej se a zahoď vlasy,...
Jeremiáš 8:13... jen zvadlé listí. Čímkoli jsem je obdařil, to ztratí." Na co tu ještě sedíme? Shromážděte se! Prchněme do...
Jeremiáš 16:7...k útěše těch, kdo truchlí nad mrtvým; ti, kdo ztratili otce či matku, nedostanou napít z poháru útěchy....
Ezechiel 21:12...srdce, ochabnou všechny ruce, každý člověk ztratí dech a každé stehno bude zmáčené. Hle - to...
Ezechiel 37:11...‚Naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme ztraceni.' Nuže, prorokuj a řekni jim - Tak praví Panovník...
Daniel 4:28...hlas: "Slovo pro tebe, králi NabukadnezareZtratil jsi království! Budeš odehnán pryč od lidí, budeš...
Micheáš 2:7...To se říkat, dome Jákobův: "Copak Hospodin ztratil trpělivost? Copak je tohle jeho dílo?" Nepřinesou...
Zachariáš 11:9...vás pást. Co je na umření, umře; co se ztratilo, je ztraceno; a ty zbývající se spolu třeba...
Matouš 5:13...byli před vámi. Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude k ničemu,...
Matouš 10:39..., není hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne....
Matouš 16:25.... Kdokoli by si chtěl zachránit životztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro , ten...
Marek 8:35.... Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale kdokoli by ztratil život pro a pro...
Lukáš 9:24...mne. Kdokoli by si chtěl zachránit životztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro , ten...
Lukáš 9:25...platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli by se styděl za a...
Lukáš 14:34...mým učedníkem. Sůl je dobrá. Kdyby však i sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nehodí se do země ani...
Lukáš 15:4...někdo z vás měl sto ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá těch devadesát devět v pustině a nepůjde...
Lukáš 15:8...nějaká žena měla deset mincí a jednu minci ztratila, nerozsvítí lampu, nevymete dům a nebude pečlivě...
Lukáš 15:24... neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen!' A tak začali oslavovat. Starší syn...
Lukáš 15:32... neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen.'" Ježíš řekl učedníkům: "Byl jeden...
Lukáš 17:33...Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej zachová. Říkám vám:...
Jan 12:25...hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej...
Skutky 27:9...místo zvané Pěkné přístavy poblíž města LasaiaZtratili jsme hodně času; minul dokonce i Půst a další...
Filipským 3:8...Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista! V něm...
Zjevení 2:4...nepodlehl jsi únavě. Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi...
Zjevení 18:14...prahla, opustila, všechen lesk a nádheru jsi ztratila, vše nenávratně zmizelo!" Obchodníci s těmito...

Slova obsahující ztratí: neztratí (3) neztratím (1) ztratí (17) ztratím (1) ztratíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |