Ztrápenou

Hledám varianty 'ztrápenou' [ ztrápeným (1) ztrápených (4) ztrápený (5) ztrápenou (2) ztrápení (3) ztrápeného (1) ztrápené (3) ztrápená (5) ]. Nalezeny 24 verše.
Nehemiáš 2:3..."Král nechť žije navěky! Jak nemám mít ztrápenou tvář, když město, v němž jsou hroby mých předků,...
Žalmy 9:13...národům: Mstitel prolité krve na myslí, nářek ztrápených mu není lhostejný! Smiluj se, Hospodine, hleď na...
Žalmy 25:16... prosím, na pohlédni, vždyť jsem tak sám, tak ztrápený! Zbav soužení, jež v srdci nosím si, vysvoboď...
Žalmy 34:19...je ze všech úzkostí! Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání! Mnohá trápení...
Žalmy 42:6... Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat, on je...
Žalmy 42:12...Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat; on je...
Žalmy 43:5...Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat; on je...
Žalmy 88:16... odmítáš, proč skrýváš přede mnou svoji tvářZtrápený jsem, umírám od mládí; snáším tvé hrůzy, jsem...
Žalmy 147:3... shromažďuje rozehnaný Izrael. Uzdravuje v srdci ztrápené a ovazuje jejich zranění. On sám určuje počet...
Přísloví 15:13...nechodí. Radostné srdce dodává tváři krásuztrápené srdce ducha ubíjí. Srdce rozumného touží po vědění...
Přísloví 17:22...radost nepozná. Radostné srdce - nejlepší lékztrápený duch je kostižer. Darebák přijímá tajné dary, aby...
Přísloví 18:14...vlastní ostudě. Lidský duch dovede unést nemocztrápený duch se však nedá vydržet. Rozumné srdce nabývá...
Izaiáš 19:10...a tkalci zblednou zděšením. Výrobci látek budou ztrápení a všichni nádeníci žalem zmoženi. Soanští velmoži...
Izaiáš 26:6...je sráží. Bude zašlapáno pod nohy, pod nohy ztrápených, kroky ubohých. Cesta spravedlivého je poctivá,...
Izaiáš 51:21... pod hrozbami tvého Boha. Proto teď slyš, ty ztrápená, ty opilá, ne však od vína: Toto praví tvůj Pán a...
Izaiáš 54:6... Hospodin totiž zpátky zavolá jako opuštěnouztrápenou manželku, ženu, jež byla v mládí provdána a potom...
Izaiáš 54:11... praví Hospodin, jenž s tebou soucítí. Ach ty ztrápená, vichrem zmítaná, útěchy zbavená, hle, ...
Izaiáš 58:10...hladovému když se štědře nabídneš a nasytíš duše ztrápené, tehdy tvé světlo vzejde v temnotě a tvá noc bude...
Izaiáš 61:1...nesl dobré zprávy ubohým. Poslal ovázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným...
Izaiáš 66:2...všechno vzniklo, praví Hospodin. Všímám si ale ztrápených a v duchu zkroušených, kteří se chvějí před...
Pláč 3:51...shůry, než se podívá na nás. Ach, jak jsem ztrápený, když vidím dcery svého města! Nepřátelé jak...
Matouš 9:36...zástupy, byl pohnut soucitem k nim, protože byli ztrápení a zmatení jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým...
2. Tesalonickým 1:7... kdo vás trápí, bude odplaceno trápením, ale vy ztrápení se spolu s námi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se...
2. Petr 2:7...odsoudil ke zkáze, ale spravedlivého Lotaztrápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků, vysvobodil....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |