Zrušeno

Hledám varianty 'zrušeno' [ zrušte (1) zrušit (6) zrušíme (1) zruším (1) zrušili (6) zrušila (1) zrušil (15) zruší (6) zrušeno (2) zrušena (3) zruš (2) ]. Nalezeny 42 verše.
Leviticus 26:30...maso vlastních synů a maso vlastních dcer! Tehdy zruším vaše obětní výšiny, vymýtím vaše kadidlové oltáříky,...
Numeri 6:12...beránka jako oběť odškodnění a předchozí dny se zruší, neboť poskvrnil své nazírství. A toto je zákon...
Numeri 30:3...slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo zrušit; učiní přesně to, co slíbil. Když se mladá žena,...
Numeri 30:9...manžel v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak tím zrušil jakýkoli její slib i nerozvážný závazek. Hospodin ...
Numeri 30:13...Pokud by je však manžel v den, kdy o tom uslyšízrušil, pak nic ze slibů a závazků, které vyšly z jejích...
Numeri 30:14...závazek, jímž by se omezovala, potvrdí, anebo zruší její muž. Pokud by však k tomu do příštího dne nic...
Numeri 30:16...v den, kdy o nich uslyšel, mlčel. Pokud by je zrušil později, ponese vinu." Toto jsou pravidla, která...
Numeri 33:52...kameny, zničte všechny jejich lité sochyzrušte jejich obětní výšiny. Podrobte si tu zem a osídlete...
Deuteronomium 31:16...se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí mnezruší smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel. V ten den proti...
Deuteronomium 31:20...jim sloužit; mnou pak pohrdnou a mou smlouvu zruší. je pak potkají hrozné pohromy a soužení, bude...
1. Královská 12:24...ode ." Uposlechli tedy Hospodinovo slovozrušili tažení, jak jim řekl Hospodin. Jeroboám vystavěl...
1. Královská 15:19...otcové. Hle, posílám ti darem stříbro a zlatoZruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode ...
2. Královská 16:18...podstavec trůnu, který tam předtím postavili, a zrušil vnější královský vchod do Hospodinova chrámu....
2. Letopisů 11:4...ode ." Uposlechli tedy Hospodinova slovazrušili tažení proti Jeroboámovi. Rechoboám sídlil v...
2. Letopisů 16:3...naši otcové. Hle, posílám ti stříbro a zlatoZruš svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode ...
Nehemiáš 10:32...v sobotu ani ve svátek. Sedmého roku ustanemezrušíme každý dluh. Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu...
Žalmy 89:40...ses rozzuřil. Smlouvu se svým služebníkem zrušil jsi, jeho korunu jsi na zem zahodil. Všechny jeho...
Izaiáš 24:5...zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili. To proto zemi hltá prokletí a její obyvatelé...
Izaiáš 28:18...smetou úkryt vašich lží, vaši skrýš voda zatopíZrušena bude vaše smlouva se smrtí, padne ta vaše dohoda s...
Jeremiáš 33:20...Hospodinovo: "Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí, takže den...
Jeremiáš 33:21...den ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude zrušena také smlouva s mým služebníkem Davidem, takže...
Ezechiel 16:59... neboť jsi pohrdla mou přísahou a smlouvu jsi zrušila. Budu však pamatovat na svou smlouvu s tebou ze dnů...
Daniel 8:11...dokonce i proti Knížeti nebeského zástupu, když zrušil každodenní oběť a zpustošil jeho svatyni. Vojsko i...
Daniel 11:31...Jeho vojska obsadí a znesvětí chrámovou pevnostzruší každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou ohavnost. Svou...
Ozeáš 6:7...Boha spíš než zápaly. Oni však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi byli nevěrní! Gileád je město lidí...
Ozeáš 8:1...dům Hospodinův letí orli! Smlouvu se mnou totiž zrušili, mému Zákonu se vzepřeli. Ano, volají: "Bože náš,...
Sofoniáš 3:15...se celým srdcem, Dcero jeruzalémská! Hospodin zrušil tvůj rozsudek a nepřítele odvrátil. Hospodin, Král...
Zachariáš 11:10...jsem hůl jménem Náklonnost a zlámal ji, abych zrušil smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy. Toho...
Zachariáš 11:11...jsem uzavřel se všemi národy. Toho dne byla zrušena. Obchodníci s ovcemi, kteří pozorovali, tehdy...
Zachariáš 11:14...jsem zlámal druhou hůl jménem Jednota, abych zrušil bratrství mezi Judou a Izraelem. Tehdy mi Hospodin...
Matouš 5:17...Otci v nebesích." "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale...
Matouš 5:19...ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil...
Matouš 15:6...rodiče nijak uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží slovo. Pokrytci, Izaiáš o vás správně...
Jan 10:35...Boží slovo, nazval bohy - a Písmo nemůže být zrušeno - proč , kterého Otec posvětil a poslal na svět,...
Římanům 3:3...byli nevěrní, ale copak jejich nevěrnost může zrušit Boží věrnost? V žádném případě! si je každý...
Římanům 4:14...lidé Zákona, byla by ta víra zmařena a zaslíbení zrušeno. Zákon přináší hněv; vždyť kde není Zákon, není...
1. Korintským 6:13... "Jídlo břichu a břicho jídlu - Bůh jednou zruší obojí." Budiž, tělo však nepatří smilstvu, ale Pánu a...
Galatským 3:17...říci toto: Zákon zavedený po 430 letech nemůže zrušit smlouvu předtím schválenou Bohem, a odvolat tak...
Efeským 2:15...hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající v přikázáních...
Koloským 2:14...úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a...
2. Timoteus 1:10...příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a...
1. Jan 3:8...od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |