Zrní

Hledám varianty 'zrní' [ zrním (1) zrní (34) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 41:56...otevřel všechny obilnice a prodával Egypťanům zrní, neboť hlad se rozmáhal i v egyptské zemi. Celý svět...
Genesis 41:57...svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat zrní, protože se po celém světě rozmohl hlad. Když Jákob...
Genesis 42:1...rozmohl hlad. Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte?...
Genesis 42:2...sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, zůstaneme...
Genesis 42:5...něco zlého." Izraelovi synové přišli nakoupit zrní spolu s jinými příchozími, neboť v kanaánské zemi byl...
Genesis 42:6...správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi bratři přišli k němu a klaněli se...
Genesis 42:19...z vás. Vy ostatní jděte a přineste svým rodinám zrní k zahnání hladu. Přiveďte však ke mně svého...
Genesis 42:26...na cestu. Tak se k nim zachoval. Naložili tedy zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovat, jeden z...
Genesis 43:2...zemi panoval krutý hlad. Když spotřebovali zrní, které přivezli z Egypta, řekl jim jejich otec: "Jděte...
Genesis 44:2...toho nejmladšího spolu se stříbrem zaplaceným za zrní." Učinil tedy, jak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli...
Genesis 45:23...nejlepší věci Egypta a deset oslic nesoucích zrní, chléb a potraviny pro jeho otce na cestu. A když se...
Genesis 47:14...v Egyptě a Kanaánu našly, neboť za kupovali zrní. Ty peníze Josef odváděl do faraonova domu. A když v...
Leviticus 2:14...oběť z prvotin, přines k této oběti drcené zrní z čerstvých klasů pražených na ohni. Přidej k olej...
Leviticus 2:16...je to moučná oběť. Kněz pak část drceného zrní a oleje a všechno kadidlo nechá dýmat jako památeční...
Leviticus 23:14...ze sklizně jíst chléb ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud nepřinesete tento dar svému Bohu. To je věčné...
Leviticus 26:16...a zimnici, jež vám pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. Obrátím...
Deuteronomium 28:38...a posměšek. I když na poli zaseješ spoustu zrní, sklidíš málo; sežerou je kobylky. I když vysázíš...
Jozue 5:11...dne jedli nekvašené chleby a téhož dne i pražené zrní z úrody země. Toho dne, kdy jedli z úrody země,...
Růt 2:14...si tedy k žencům, a když podal pražené zrní, jedla do sytosti a ještě zbylo. Potom šla znovu...
1. Samuel 17:17...Davidovi: "Vezmi svým bratřím tady efu praženého zrní a těchto deset chlebů a běž to odnést do tábora svým...
1. Samuel 25:18...vína, pět připravených ovcí, pět měr praženého zrní, sto sušených hroznů a dvě stě hrud fíků a naložila to...
2. Samuel 17:19...zakryla otvor studny plachtou a navrch nasypala zrní, takže nebylo nic poznat. Abšalomovi služebníci přišli...
2. Samuel 17:28...džbány s pšenicí, ječmenem a moukou, s praženým zrním, fazolemi a čočkou, s medem, ovčím tvarohem a...
1. Královská 18:32...něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě míry zrní. Narovnal dřevo, rozporcoval býka, položil na...
Job 39:12...mu snad své úkoly? Můžeš mu věřit, že ti sveze zrní, že shromáždí, cos vymlátil? Pštrosice křídly radostně...
Žalmy 4:8... srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno v hojnosti. Pokojně uléhám, pokojně spím - ty...
Přísloví 3:10...ze vší své úrody. Tvé stodoly pak budou plné zrní, tvé sudy budou vínem přetékat. Hospodinovo poučení,...
Jeremiáš 4:11...se žene žhavý vichr na můj lid. Ne aby převíval zrní a ne aby čistil - na to je příliš silný. Přichází ode...
Jeremiáš 23:28...slovo, ten je věrně mluví. Co je sláma vedle zrní? praví Hospodin. Není slovo jako oheň? praví...
Ozeáš 8:7...zasévali, sklidí vichřici. Klasy zůstanou bez zrní, budou bez úrody, bez mouky. Pokud se něco urodí,...
Joel 1:17...z domu našeho Boha zmizel jásot a veselíZrní se scvrklo pod hroudami, zpustly stodoly, sýpky jsou...
Amos 8:5...obilí? Kdy skončí den sobotní, abychom zrní nabídli, abychom z míry ubrali a k ceně přidali,...
Amos 8:6...za peníz a ubohé za dva sandály, abychom místo zrní prodávali otruby?" Hospodin přísahá při Pýše Jákobově:...
Ageus 2:16...kámen na kámen? Kdo tehdy přišel k hromadě zrní pro dvacet měr, našel tam jen deset. Kdo přišel k...
Ageus 2:19...Hospodinův chrám. Všímejte si: Je v obilnici zrní? Réva, fíkovník, granátovník ani oliva ještě nerodí?...

Slova obsahující zrní: zrní (34) zrním (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |