Zranění

Hledám varianty 'zranění' [ zraněných (2) zraněnou (1) zraněním (1) zranění (14) zraněného (3) zraněné (2) zraněná (2) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 4:23...ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem mladíka za zranění, jež mi způsobil. Bude-li Kain mstěn sedmkrát,...
2. Samuel 1:10...šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění nepřežije. Vzal jsem mu z hlavy korunu a z paže...
2. Královská 8:29... syn Jehoramův, pak přijel do Jizreelu, aby zraněného Jorama, syna Achabova, navštívil. Prorok Elíša...
2. Letopisů 22:6... syn Jehoramův, pak přijel do Jizreelu, aby zraněného Jorama, syna Achabova, navštívil. Při návštěvě...
2. Letopisů 24:25...potrestali, odtáhli pryč a zanechali ho těžce zraněného. Tehdy se jeho dvořané proti němu spikli, protože...
Žalmy 69:27... toho pronásledují, baví se o bolesti tebou zraněných. Jejich viny jim proto všechny sečti, do tvé...
Žalmy 147:3... Uzdravuje v srdci ztrápené a ovazuje jejich zranění. On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z...
Izaiáš 30:26...sedmi dní - v onen den, kdy Hospodin ováže zranění svého lidu a uzdraví rány, jež jim zasadil. Hle,...
Jeremiáš 8:21...žně, léto je pryč, a my jsme zachráněni nebyliZranění mého lidu zraňuje i , truchlím, jsem hrůzou...
Jeremiáš 10:19... aby byli zajati." Běda mi, rána bolí,  zranění se nehojí! Říkal jsem si: Tuhle bolest jistě...
Jeremiáš 14:17... nejdou zastavit. panenská dcera je těžce zraněná, bolestná rána můj lid postihla. Jdu-li do kraje,...
Jeremiáš 30:12... bez trestu." Tak praví Hospodin: "Tvá zranění se nehojí, tvé rány bolí. Není, kdo by obhájil,...
Jeremiáš 30:15...hřích se tolik rozmnožil. Proč sténáš nad svým zraněním? Tvou bolest nejde vyléčit. To jsem ti to...
Jeremiáš 51:52...s jejich modlami a po celé zemi budou sténat zranění! I kdyby se Babylon tyčil k nebi, i kdyby se ...
Pláč 2:12..."Kde je jídlo? Kde je pití?" Hroutí se jako zranění na městských prostranstvích, pomalu vypouštějí duši...
Pláč 4:9...ti, kdo hladem padají; ti, kdo vykrváceli na svá zranění, než ti, kdo nemají co sklidit na poli. Soucitné...
Ezechiel 26:15...bude třást rachotem tvého pádu a sténáním tvých zraněných v tom hrozném vraždění. Všichni vládci moří...
Ezechiel 34:4... Nemohoucí neposilujete, nemocné neléčítezraněné neovazujete, zaběhlé nepřivádíte zpět, ztracené...
Ezechiel 34:16...Hospodin. Ztracenou vyhledám, zaběhlou přiveduzraněnou ovážu, nemocnou posílím, ale tučnou a silnou...
Ozeáš 5:13...Efraim poznal, jak je nemocný, a Juda uviděl svá zranění, tehdy se Efraim k Asýrii obrátil, aby se od...
Nahum 3:19...a není, kdo by je shromáždil. Není léku na tvé zranění, tvá rána se nezhojí. Všichni, kdo o tobě uslyší...
Zachariáš 11:16...o ztracené, nebude hledat maličké, nebude hojit zraněné, ba ani zdravé krmit nebude. Ty vypasené však bude...
Skutky 19:16...je a zbil tak, že z toho domu utekli nazízranění. Když se to rozneslo mezi všemi Židy i Řeky...
Zjevení 13:3...moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla...

Slova obsahující zranění: zranění (14) zraněním (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |