Zrakem

Hledám varianty 'zrakem' [ zraky (16) zrakem (5) zrak (17) ]. Nalezeno 38 veršù.
Leviticus 13:12...od hlavy k patě, kamkoli padne knězův zrak, kněz ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho...
Deuteronomium 25:9...ji vzít", přistoupí k němu jeho švagrová a před zraky stařešinů mu zuje z nohy sandál, plivne mu do tváře a...
Jozue 4:11...poté, co přešel všechen lid, přešla před jejich zraky také Hospodinova truhla s kněžími. V čele synů...
Jozue 10:12...synům Izraele vydal Emorejce, Jozue před zraky Izraele řekl: "Slunce, zastav se v Gibeonu! Ty,...
Soudců 13:19...a obětoval to na skále Hospodinu. Tu se před zraky Manoacha a jeho ženy stala podivuhodná věc: Když se z...
Soudců 13:20...se v tom plameni i Hospodinův anděl, přímo před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti ihned padli tváří k zemi....
1. Samuel 3:2...nebylo časté. Elí měl v době tak slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci spal na svém obvyklém místě...
1. Samuel 6:13...právě v údolí sklízeli pšenici. Když pozvedli zrak a spatřili Truhlu, ten pohled je rozradostnil. Vůz...
2. Samuel 16:22...roztáhli na střeše baldachýn a Abšalom před zraky všeho Izraele spal s konkubínami svého otce. Radit se...
2. Samuel 24:3..."Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před zraky mého pána a krále nastokrát! Proč bys ale dělal něco...
1. Letopisů 28:8...přikázání a zákony, jak se to děje dnes.' Před zraky celého Izraele, před shromážděním Hospodinovým, vás...
1. Letopisů 29:10...král David se nesmírně radoval. David tehdy před zraky celého shromáždění dobrořečil Hospodinu: "Hospodine,...
2. Letopisů 26:19...Zatímco spílal kněžím, na čele se mu před jejich zraky v Hospodinově chrámu u kadidlového oltáře vyrazilo...
Job 7:19...ho chceš sledovat. Kdy ode odvrátíš svůj zrak? Ani slinu polknout nenecháš? Když zhřeším, co ti...
Job 9:24...on se zasměje. Když země padne do rukou bídákazrak jejích soudců on sám zakrývá - a když ne on, kdo pak?...
Job 36:7...nenechává žít, k právu pomáhá ubohým. Neodvrací zrak od poctivých, na trůn je s králi posadí, aby je...
Žalmy 6:8...lůžku noci provzlykám, slzami polštář zalévámZrak mi vyhasl zármutkem, zeslábl vinou všech mých nepřátel...
Žalmy 23:5...mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš...
Žalmy 32:8... ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnuzrak k tobě obrátím: "Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek,...
Žalmy 33:18... i když sílu, nedá vyváznout. Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho...
Žalmy 48:14...hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za...
Žalmy 69:4... hrdlo pálí, vysychá, vyhlížím Boha, ztrácím zrak! Těch, kdo bez důvodu nenávidí, je více, než mám...
Žalmy 101:3...srdci velí poctivost. Nikdy nepřijde před můj zrak žádná hanebnost! Skutky odpadlíků jsou mi odporné,...
Žalmy 131:1...píseň. Nemám, Hospodine, srdce naduté, povýšeným zrakem nerozhlížím se. Do ničeho přehnaného se nepouštím,...
Přísloví 3:4...do srdce! Přízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem. Celým svým srdcem důvěřuj...
Přísloví 20:8...Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říci: Mám čisté srdce, od hříchu...
Jeremiáš 14:6...na holých návrších a větří jako šakali; napínají zrak, jim selhává, protože tráva zmizela." Naše viny nás...
Ezechiel 4:7...jsem ti po jednom dnu za každý rok. Upři svůj zrak na obležený Jeruzalém a s obnaženou paží prorokuj...
Ozeáš 2:12...ve své nahotě. Brzy odhalím její sprostotu před zraky jejích milenců a nikdo ji nezachrání přede mnou....
Sofoniáš 3:20...národy na zemi, změním váš osud před vašimi zraky, praví Hospodin." Ve druhém roce vlády krále Dareia,...
Zachariáš 9:8...šlapat tyran - teď z nich nespustím svůj zrak! Jásej vesele, Dcero sionská, dej se do zpěvu, Dcero...
Matouš 13:14...proroctví: ‚Sluchem uslyšíte, ale nepochopítezrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu...
Lukáš 7:21... trápení a zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak) jim odpověděl: "Jděte a vyřiďte Janovi, co jste...
Skutky 1:9...na konec světa." Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se...
Skutky 28:26...lidu a řekni: Sluchem uslyšíte, ale nepochopítezrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu...
Efeským 1:18...zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné...
Zjevení 11:12...mocný hlas z nebe: "Vystupte sem!" a před zraky svých nepřátel vystoupili v oblaku do nebe. V tu...
Zjevení 13:13... Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |