Zradu

Hledám varianty 'zradu' [ zrady (1) zradu (7) zradou (2) zradě (1) zrada (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
Jozue 22:22...to i Izrael: Pokud šlo o vzpouru, pokud šlozradu na Hospodinu - pak nám, Bože, nepomáhej! Pokud...
Jozue 22:31...jsme poznali, že Hospodin je mezi námi. Žádnou zradu proti Hospodinu jste nespáchali. Uchovali jste syny...
1. Samuel 14:33...hřeší proti Hospodinu. maso s krví." "To je zrada!" prohlásil Saul. "Hned ke mně přivalte veliký kámen...
1. Samuel 24:12...a uznej, že jsem nespáchal žádný zločin ani zradu. Nijak jsem ti neublížil, ale ty na číháš, abys ...
2. Královská 9:23... Ještě stačil křiknout na Achaziáše: "Achaziášizrada!" Vtom ale Jehu napjal luk a zasáhl Jorama mezi...
2. Královská 17:4...odváděl mu dávky, ale asyrský král odhalil jeho zradu: Hošea poslal vyslance k egyptskému vládci do Soa a...
2. Letopisů 33:19...pohnula Hospodina, a také všechny jeho hříchyzrady, stejně jako místa, kde předtím, než se ponížil,...
2. Letopisů 36:14...všichni hodnostáři, kněží i lid vršili jednu zradu za druhou. Řídili se všemožnými pohanskými ohavnostmi...
Izaiáš 8:12...se nevydával cestou tohoto lidu: "Neříkejte zrada všemu, co tento lid nazývá zradou. Čeho se oni bojí,...
Izaiáš 28:15...naším útočištěm je přece lež, ukryli jsme se ve zradě." Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, pokládám...
Izaiáš 33:1... dokonáš zhoubu, budeš zahuben, dovršíš zradu, budeš vyzrazen. Smiluj se nad námi, Hospodine - v...
Izaiáš 59:13...naše provinění, uznáváme své zločiny: Vzpouruzradu proti Hospodinu, odvrácení se od Boha, řeči o násilí...
Sofoniáš 3:4... Jeho proroci jsou dobrodruzi, lidé prosáklí zradou. Jeho kněží znesvěcují svatyni, když znásilňují...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |