Zradili

Hledám varianty 'zradili' [ zrazena (1) zrazen (3) zradit (4) zradím (1) zradili (19) zradila (2) zradil (8) zradí (7) zradě (1) ]. Nalezeno 45 veršù.
Deuteronomium 32:51...byl připojen ke svému lidu. To proto, že jste  zradili uprostřed synů Izraele při vodách Meriby v Kádeši...
Jozue 22:16...celá obec Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit Boha Izraele? Odvrátili jste se od Hospodina -...
Soudců 9:23...poslal ducha sváru, a Šechemští Abimelecha zradili. To aby krutost spáchaná na sedmdesáti...
1. Letopisů 5:25... proslulí muži, vůdcové otcovských rodůZradili však Boha svých otců a odešli smilnit za bohy...
1. Letopisů 10:13...dní se pak postili. Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo a zašel...
2. Letopisů 12:2...zákon a celý Izrael ho následoval. Protože zradili Hospodina, v pátém roce Rechoboámova kralování...
2. Letopisů 26:16...Když ale takto zesílil, k vlastní záhubě zpychlZradil Hospodina, svého Boha, a vstoupil dovnitř...
2. Letopisů 28:19...Achazovi, protože sváděl Judu na scestí a zcela zradil Hospodina. Asyrský král Tiglat-pilesar sice k němu...
2. Letopisů 29:6... Vyneste ze svatyně všechno nečisté! Naši otcové zradili Hospodina, našeho Boha, a páchali, co je v jeho...
2. Letopisů 30:7...králů. Nebuďte jako vaši otcové a bratři, kteří zradili Hospodina, Boha vašich otců, a ze kterých udělal...
Ezdráš 10:2...Šechaniáš, syn Jechielův ze synů Elamových: "Zradili jsme svého Boha, když jsme se ženili s cizinkami z...
Izaiáš 1:2...Hospodin: Syny jsem hýčkal, vychoval, oni ale zradili. I býk zná svého hospodáře, osel zná jesle, kde ho...
Izaiáš 24:16...říkám: "Zle je mi, zle je mi! Běda mi - zrádci zradili, zrádci zrádně zradili!" Strach a prach a past na...
Izaiáš 28:15...naším útočištěm je přece lež, ukryli jsme se ve zradě." Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, pokládám...
Izaiáš 33:1...nebyl huben! Běda tobě, zrádce, který jsi nebyl zrazen! dokonáš zhoubu, budeš zahuben, dovršíš zradu,...
Izaiáš 43:27... tvůj prapředek se prohřešil, tvoji mluvčí  zradili. Proto jsem potupil hodnostáře svatyně, vydal jsem...
Izaiáš 57:11...nepolevila. Koho ses tolik děsila a bála, že jsi zradila? Na sis ani nevzpomněla, vůbec jsi na ...
Jeremiáš 2:8...Znalci Zákona neznali, pastýři lidu  zradili, proroci prorokovali při Baalovi, následovali...
Jeremiáš 2:29...město! Z čeho chcete obvinit? Všichni jste  zradili, praví Hospodin. Nadarmo jsem bil váš lid, nedal se...
Jeremiáš 5:11... protože nejsou Hospodinovy. Proradně totiž zradili - jak dům Izraele, tak dům Judy, praví Hospodin."...
Jeremiáš 12:6...Tví vlastní bratři, tvoji příbuzní, právě oni  zradili; křičeli na tebe z plných plic. Nevěř jim tedy, i...
Pláč 1:2...bylo, ji žádný nejde utěšit. Všichni přátelé ji zradili, obrátili se proti ! Juda odešel do vyhnanství...
Pláč 1:19...do zajetí. Volala jsem své milence, ti však zradili. Moji kněží i stařešinové ve městě pomřeli, když...
Ezechiel 23:5...Samaří a Oholíba Jeruzalém. Ohola ale smilně zradila. Roztoužila se po asyrských milencích - po...
Daniel 11:6...se svou družinou i se svým otcem a ochráncem zrazena. Trůnu se pak ujme nástupce z téhož rodu. Zaútočí...
Ozeáš 7:13... Utekli ode - běda jim! Záhuba na , že  zradili! jsem je toužil vykoupit, oni však o mně mluví...
Matouš 10:4...Horlivec a Jidáš Iškariotský, který ho potom zradil. Těchto dvanáct Ježíš vyslal s těmito pokyny:...
Matouš 26:2...dva dny jsou Velikonoce. Tehdy bude Syn člověka zrazen a ukřižován." Na dvoře velekněze jménem Kaifáš se...
Matouš 26:15...k vrchním kněžím. "Co mi dáte, když vám ho zradím?" zeptal se. Odpočítali mu třicet stříbrných. Od ...
Matouš 26:21...jídla řekl: "Amen, říkám vám, že jeden z vás  zradí." Zcela zdrceni se jeden po druhém ptali: "Snad to...
Matouš 26:23...po druhém ptali: "Snad to nejsem , Pane?" "Zradí ten, kdo se mnou smočil ruku v míse," odpověděl...
Matouš 27:4...kněžím a starším. "Zhřešil jsem!" zvolal. "Zradil jsem nevinnou krev!" "Co je nám do toho?" odpověděli...
Marek 3:19...Horlivce a Jidáše Iškariotského, který ho potom zradil. Když se pak vrátil domů, znovu se sešel takový...
Marek 14:10...- tehdy odešel k vrchním kněžím, aby jim ho zradil. Když to uslyšeli, zaradovali se a slíbili, že mu...
Marek 14:18... říkám vám, že jeden z vás, kdo se mnou,  zradí." Zdrceni se jeden po druhém začali ptát: "Snad ne...
Lukáš 22:4...kněžími a s veliteli chrámové stráže, jak jim ho zradí. Ti se zaradovali a dohodli se s ním, že mu dají...
Lukáš 22:6...souhlasil a začal hledat příležitost, aby jim ho zradil někde mimo zástup. Tak přišel Den nekvašených chlebů...
Jan 6:64...totiž od počátku věděl, kteří nevěřili a kdo ho zradí.) Potom dodal: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo...
Jan 6:71...o Jidáši, synu Šimona Iškariotského. Ten ho měl zradit, ačkoli byl jedním z Dvanácti. Potom Ježíš chodil...
Jan 12:4...z jeho učedníků, Jidáš Iškariotský, který ho měl zradit, řekl: "Proč se ta mast neprodala za tři sta denárů?...
Jan 13:2...Jidáše, syna Šimona Iškariotského, že ho  zradit. Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do...
Jan 13:21..."Amen, amen, říkám vám, že jeden z vás  zradí." Učedníci se začali rozhlížet jeden po druhém,...
Jan 21:20...při večeři objal a zeptal se: "Pane, kdo  zradí?") Když ho Petr uviděl, zeptal se Ježíše: "Pane, a co...
Skutky 7:52...příchod toho Spravedlivého, a vy jste ho teď zradili a zavraždili. Přijali jste Zákon z rukou andělů,...
1. Korintským 11:23...sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy: "Toto je...

Slova obsahující zradili: neprozradili (1) nevyzradili (1) nezradili (1) zradili (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |