Zrádce

Hledám varianty 'zrádce' [ zrádci (10) zrádcem (1) zrádce (15) ]. Nalezeno 25 veršù.
Žalmy 25:3...doufá, se hanby nedočká, zahanbeni však budou zrádci nicotní! Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám...
Žalmy 109:2... přeruš své mlčení! Ústa si na otvírají zrádci zlí, pomlouvají lživými jazyky! Nenávistnými...
Žalmy 119:86...vůbec nehledí. Věrné jsou všechny tvé příkazyzrádci pronásledují, pomoz mi! Skoro vyhladili ze...
Žalmy 119:158...nevzdálím se však od tvých svědectví. Pohled na zrádce hnusím si, neboť nedbají na tvé výroky. Jak miluji...
Přísloví 25:19...vyražený zub, jak vykloubená noha je důvěra ve zrádce v těžký den. Obírat o šaty v chladný den, nalévat...
Izaiáš 21:2...ze země strašlivé. Bylo mi zjeveno kruté viděníZrádce zrazuje, zhoubce hubí. Přitáhni, Elame; Méde,...
Izaiáš 24:16... ale říkám: "Zle je mi, zle je mi! Běda mizrádci zradili, zrádci zrádně zradili!" Strach a prach a...
Izaiáš 33:1...tobě, zhoubce, který jsi nebyl huben! Běda tobězrádce, který jsi nebyl zrazen! dokonáš zhoubu, budeš...
Izaiáš 46:8...soužení. Vzpomeňte si na to a vzmužte se, vy zrádci, zamyslete se! Vzpomeňte na věci dávno minulé, vždyť...
Izaiáš 48:8...bylo tehdy zavřené. Věděl jsem totiž, že jsi zrádce, že jsi od narození vzbouřenec. Kvůli svému jménu...
Jeremiáš 12:1...Proč je úspěšná cesta ničemů? Proč všichni zrádci žijí v poklidu? Zasadil jsi je, zakořenili, rostou a...
Ezechiel 20:38...a přivedu vás do svazku smlouvy. Vzbouřencezrádce mezi vámi vytřídím; vyvedu je ze země, ve které...
Ozeáš 7:5...rozpálení, zmožení - a on si třese rukou se zrádci! Jejich srdce se podobají peci, zrádně se k němu...
Matouš 26:25...pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil." Jeho zrádce Jidáš na to řekl: "Jsem to snad , Rabbi?" "Sám jsi...
Matouš 26:46...do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Můj zrádce je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom...
Matouš 26:48... poslaný od vrchních kněží a starších lidu. Jeho zrádce si s nimi domluvil znamení: "Je to ten, kterého...
Matouš 27:3...ho římskému prokurátoru Pilátovi. Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to a...
Marek 14:42...do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Můj zrádce je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom...
Marek 14:44...od vrchních kněží, znalců Písma a starších. Jeho zrádce s nimi měl smluvené znamení: "Je to ten, kterého...
Lukáš 6:16...Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem. S těmi sestoupil z hory a stanul na pláni, kde...
Lukáš 22:21...se prolévá za vás. Pohleďte ale - ruka mého zrádce je na stole vedle . Syn člověka sice odchází, jak...
Jan 13:11...jste čistí, ale ne všichni." (Věděl totiž o svém zrádci, proto řekl: "Ne všichni jste čistí.") Když jim umyl...
Jan 18:2...svými učedníky vešel. To místo však znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš s učedníky často scházel...
Jan 18:5...odpověděli. "To jsem ," řekl jim (a jeho zrádce Jidáš stál mezi nimi). Jakmile jim Ježíš řekl: "To...
2. Timoteus 3:4... nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobrazrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než...

Slova obsahující zrádce: zrádce (15) zrádcem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |