Zpustošenou

Hledám varianty 'zpustošenou' [ zpustošeným (1) zpustošených (2) zpustošený (2) zpustošenou (4) zpustošení (4) zpustošené (2) zpustošená (3) ]. Nalezeno 18 veršù.
Leviticus 26:34...města se obrátí v sutiny. Po celou dobu svého zpustošení bude země konečně užívat svých sobot; vy však...
Leviticus 26:35...a vynahradí si své soboty. Po celou dobu svého zpustošení bude země odpočívat, protože během vašich sobot...
2. Letopisů 36:21...řečené ústy Jeremiáše. Země po celou dobu svého zpustošení konečně užívala svých sobot; odpočívala plných...
Nehemiáš 2:17...vidíte, jak bídně na tom jsme. Jeruzalém je zpustošený a jeho brány spálené. Pojďme znovu vystavět...
Jeremiáš 12:10... pole podupou; překrásné pole obrátí ve zpustošenou poušť. Stane se pouhou pustinou, opuštěná bude...
Jeremiáš 51:62...nezbude - lidé ani dobytek - a zůstane navždy zpustošené!' tu knihu dočteš, přivaž k kámen a hoď ji...
Ezechiel 6:6...vašich oltářů. Kdekoli teď bydlíte, zůstanou zpustošená města a opuštěné výšiny. Z vašich oltářů zbudou...
Ezechiel 29:10... tvé řece. Z Egypta nechám jen pusté troskyzpustošený kraj od Migdolu po Asuán, po habešskou...
Ezechiel 29:12...let. Udělám z Egypta tu nejpustější ze všech zpustošených zemí a její města budou po čtyřicet let ta...
Ezechiel 30:7...Hospodin! Egypt bude nejpustější ze všech zpustošených zemí a jeho města budou nejzbořenější ze všech...
Ezechiel 35:3...Seír! Vztáhnu na tebe ruku a obrátím ve zpustošenou pustinu. Tvá města nechám ležet v troskách a...
Ezechiel 35:7...se ti krev lepit na paty! Obrátím pohoří Seír ve zpustošenou pustinu a zahubím každého, kdo by tudy šel nebo...
Ezechiel 36:4...Hospodin horám a výšinám, stržím a roklinámzpustošeným troskám a opuštěným městům, která se stala...
Ezechiel 36:34...města, aby se vystavělo, co leží v troskáchZpustošená země bude obdělána, aby před očima všech...
Ezechiel 36:35...kolemjdoucích neležela pustá. Řeknou: ‚Z  zpustošené země je teď úplná zahrada Eden! A ta rozbořená...
Daniel 9:17...sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou svatyní. Nakloň své ucho, Bože můj, a slyš!...
Joel 2:3...plápolá. Před nimi zem jak zahrada Eden, za nimi zpustošená pustina - uniknout není kam! Napohled se...
Micheáš 6:16...následujete jejich rady, a proto vás vydám zpustošení. Výsměch čeká vaše občany - budete tupeni, že...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |