Zpustoší

Hledám varianty 'zpustoší' [ zpustošit (1) zpustoším (11) zpustošili (4) zpustošil (6) zpustoší (4) zpustošeno (2) zpustošena (4) zpustošen (3) ]. Nalezeno 35 veršù.
Leviticus 26:31... Vaše města obrátím v sutiny, vaše svatyně zpustoším a k vašim příjemným vůním nepřivoním. sám...
Leviticus 26:32...a k vašim příjemným vůním nepřivoním. sám zpustoším zemi tak, že nad strnou i vaši nepřátelé, když...
Jozue 22:33...synům Rubenovým a Gádovým vytáhnou do bojezpustoší zem, ve které bydlí. Rubenovi a Gádovi synové pak...
Soudců 11:33...proti Amoncům a Hospodin mu je vydal do rukouZpustošil dvacet měst od Aroeru směrem k Minítu po...
2. Královská 19:17... asyrští králové ty národy i jejich země zpustošili a jejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to přece...
Žalmy 79:7...tvé nevzývají - za to, že Jákoba zhltali, že zpustošili jeho obydlí! Nevzpomínej na naše staré viny,...
Izaiáš 7:16...dobro, bude země, jejíchž dvou králů se děsíšzpustošena. Na tebe, na tvůj lid a na tvůj otcovský dům pak...
Izaiáš 13:9...s hněvem horlivým a planoucím, aby zemi zcela zpustošil a vyhladil z hříšníky. Nebeské hvězdy a...
Izaiáš 24:1...šaty. Hle, Hospodin vyplení zemi, zcela ji zpustoší; zohaví její vzezření, její obyvatele rozptýlí....
Izaiáš 37:18... asyrští králové ty národy i jejich země zpustošili a jejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to přece...
Izaiáš 42:15...jako při porodu, sténat budu a lapat po dechuZpustoším hory i pahorky, sežehnu na nich všechny rostliny,...
Izaiáš 64:9...- my všichni jsme tvůj lid! Tvá svatá města jsou zpustošena, ze Sionu je pustina, Jeruzalém leží v sutinách....
Jeremiáš 2:15...kořistí? Vrčeli a řvali nad ním lvi; jeho zem zpustošili, města spálili, takže v nich nikdo nebydlí. Z...
Jeremiáš 4:7...vyrazil. Vydal se ze své domoviny, aby tvou zemi zpustošil. Z tvých měst zbudou pouhé trosky, v nichž nikdo...
Jeremiáš 12:11...pustinou, opuštěná bude plakat přede mnouZpustošena bude celá zem, a nikdo si to k srdci nevezme....
Jeremiáš 46:8...povodni. Prý: ‚Vystoupím z břehů, zaplavím zemizpustoším města i s obyvateli.' Koně, vpřed! Vozy, divoce...
Jeremiáš 50:23...zem! Jak jen mohl být Babylon mezi národy tak zpustošen! Políčil jsem na tebe a byl jsi lapen - ani jsi o...
Jeremiáš 51:41... jak chloubu světa dobyli? Jak mohl být tak zpustošen Babylon mezi národy! Babylon zaplavilo moře,...
Pláč 2:6...zeď. Rozmnožil Dceři judské žal a zármutekZpustošil svůj příbytek jako zahradu, svůj svatostánek...
Ezechiel 15:8...- se proti nim postavím tváří. Tu zemi zpustoším za to, jak hrozně mi byli nevěrní, praví Panovník...
Ezechiel 25:3...znesvěcena, a nad izraelskou zemí, když byla zpustošena, a nad domem Judy, když šli do vyhnanství, proto...
Ezechiel 30:12...prodám tu zemi zloduchům. Tu zemi i všechno v  zpustoším rukou cizáků. To říkám Hospodin. Tak praví...
Ezechiel 30:14...vládce a naplním egyptskou zem strachemZpustoším Horní Egypt, vypálím Soan a v Thébách vykonám své...
Ezechiel 32:15...oleji, praví Panovník Hospodin. Egypt zcela zpustoším a zbavím tu zemi všeho v , pobiji všechny,...
Ezechiel 35:14...Panovník Hospodin: K radosti celého světa  zpustoším! Tvou radost nad zpustošením dědictví domu...
Ezechiel 35:15...celého světa zpustoším! Tvou radost nad zpustošením dědictví domu Izraele ti odplatím: Budeš...
Daniel 8:11...nebeského zástupu, když zrušil každodenní oběťzpustošil jeho svatyni. Vojsko i každodenní oběť mu při ...
Daniel 8:25...se bude dařit bludu. Ve své nadutosti znenadání zpustoší mnohé národy, se nakonec postaví proti Knížeti...
Ozeáš 2:14...novoluní, její soboty i všechny její slavnostiZpustoším její vinice i fíkové sady, o kterých říká: "Tím...
Ozeáš 5:9...zakřičte: "Benjamíne, jdou na tebe!" Efraim bude zpustošen v ten soudný den. Pro všechny kmeny Izraele...
Joel 1:7...mají šelmy, se lvími tesáky. Mou vinnou révu zpustošil a oklestil fíkoví; zbavil je kůry, kterou...
Micheáš 1:7...její výdělky ohněm spáleny, všechny její sochy zpustoším. Co si vydělala na nevěstčích poplatcích, tím se...
Sofoniáš 2:13...meč!" Napřáhne ruku i na sever: zničí Asýriizpustoší Ninive, že bude podobné poušti vyprahlé. Stáda pak...
Sofoniáš 2:15...namlouvalo si: ", jen , a nikdo víc!" Jak je zpustošeno, jen zvěř tu peleší! Každý kolemjdoucí nad ním...
Zjevení 17:16...na šelmě, začne tu nevěstku nenávidět a nechá ji zpustošit a obrat donaha; budou požírat její tělo a spálí...

Slova obsahující zpustoší: zpustoší (4) zpustoším (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |