Zprostřed

Hledám varianty 'zprostřed' [ zprostřed ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 19:29...roviny, pamatoval na Abrahama a propustil Lota zprostřed zkázy, jež zachvátila města, v nichž Lot bydlel....
Exodus 24:16...přikrýval šest dní. Sedmého dne pak na Mojžíše zprostřed oblaku zavolal. Z pohledu Izraelitů vypadala...
Numeri 16:33... co měli. Země se nad nimi zavřela a zmizeli zprostřed shromáždění. Celý kolemstojící Izrael se dal před...
Deuteronomium 4:34...velikých zkoušek, znamení a divů si vzít národ zprostřed jiného národa, a to bojem, mocnou rukou,...
Deuteronomium 18:15... tvůj Bůh, nedopouští. Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem - toho...
Deuteronomium 18:18...mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděliZprostřed jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty....
Jozue 4:3...jednom z každého kmene, a přikažte jim: ‚Odtudzprostřed Jordánu, kde stály nepohnutě nohy kněží, vyneste...
Jozue 4:8...tedy udělali, co jim Jozue přikázal. Vynesli zprostřed Jordánu dvanáct kamenů podle počtu izraelských...
Jozue 4:18...nesoucí Truhlu smlouvy Hospodinovy vystoupili zprostřed Jordánu a stanuli nohama na souši, vrátily se...
2. Samuel 22:49...mi dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národyZprostřed nepřátel vyvádíš, pozvedáš nad soky, před...
1. Královská 8:51... tvé vlastní dědictví! Vyvedl jsi je z Egyptazprostřed tavicí pece! Kéž tedy jsou tvé oči upřeny k...
2. Královská 11:2... se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s...
2. Letopisů 22:11...se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s...
Job 5:5...zdeptáni. Jeho sklizeň mu spolkne hladový, i zprostřed trní ji uchvátí, jeho bohatství zhltnou žízniví....
Job 36:16... otevírá jim uši soužením. Ano, i tebe zve zprostřed úzkosti do nekonečné svobody, ke stolu obtíženému...
Žalmy 18:49...dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národyzprostřed nepřátel vyvádí. Pozvedáš nad soky, před...
Žalmy 102:25...náhle ukrátil. Řekl jsem: Bože můj, neber  zprostřed života - po všechna pokolení trvají léta tvá! Za...
Izaiáš 52:11...odtud, nesahejte po ničem nečistém! Vyjděte zprostřed Babylonu; kdo nosíte Hospodinovo nádobí, očistěte...
Ezechiel 1:4...mrak šlehající blesky, obklopený jasnou zářízprostřed toho žáru jakoby třpyt žhnoucího vzácného kovu....
Ezechiel 1:5...toho žáru jakoby třpyt žhnoucího vzácného kovuZprostřed vystupovaly jakoby čtyři bytosti. Napohled se...
Ezechiel 10:2..." řekl onomu muži oděnému plátnem. "Naber zprostřed cherubů plné hrsti žhavých uhlíků a rozsyp je po...
Ezechiel 10:6...plátnem přikázáno: "Naber oheň ze soukolízprostřed cherubů," vešel mezi a postavil se ke kolu....
Ezechiel 11:23...zvedli křídla. Hospodinova sláva se vznesla zprostřed města a stanula nad horou východně od města. Ve...
Ezechiel 32:21... Mocní hrdinové o něm a jeho spojencích promluví zprostřed záhrobí: ‚ jsou dole! Ulehli k neobřezancům...
Zjevení 6:6...koně a ten, který na něm seděl, měl v ruce váhyZprostřed těch čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak říká:...

Slova obsahující zprostřed: zprostřed (25) zprostředkování (1) zprostředkují (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |