Zprávy

Hledám varianty 'zprávy' [ zprávy (14) zprávu (42) zprávou (18) zprávě (3) zprávami (1) zprávách (1) zpráva (24) zpráv (7) ]. Nalezeno 106 veršù.
Genesis 29:13...to povědět svému otci. Jakmile Lában uslyšel zprávu o svém synovci Jákobovi, rozběhl se mu naproti....
Genesis 45:16... Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi bratři!" Farao i jeho služebníci...
Genesis 46:31...a celé rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu přišli moji bratři a otec s...
Exodus 33:4...jste tvrdošíjný lid." A když lid uslyšel tu zlou zprávu, truchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu....
Numeri 13:26...do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce země. Vyprávěli: "Přišli jsme...
Deuteronomium 1:22...muže, kteří nám tu zem prohlédnou a podají nám zprávu o cestě, kterou se máme vydat, i o městech, do nichž...
Deuteronomium 1:25...jejího ovoce a přinesli je nám. Poté nám podali zprávu: "Země, kterou nám Hospodin, náš Bůh, dává, je dobrá...
Jozue 9:9... tvého Boha," tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co udělal v Egyptě, a také o všem,...
Jozue 10:17...ukrylo se v jeskyni u Makedy. Když Jozue dostal zprávu, že těch pět králů našli ukryté v jeskyni u Makedy,...
Jozue 14:7... abych prozkoumal tuto zem. Přinesl jsem mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí. bratři, kteří šli...
Jozue 22:11...že ho bylo vidět zdaleka. K Izraelcům se donesla zpráva: "Hle, synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene...
Jozue 22:32...do kanaánské země k synům Izraele a podali jim zprávu. Synům Izraele se to líbilo. Dobrořečili Bohu a...
Soudců 11:12... Potom Jiftach vyslal k amonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi přitáhl napadnout mou...
Soudců 11:15...tedy k amonskému králi znovu vyslal posly se zprávou: "Toto praví Jiftach: Izrael nezabral zem Moábců...
1. Samuel 2:24...hrozné věci. To ne, synové moji! Slyším nedobré zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lid! Hřeší-li člověk...
1. Samuel 4:13...obav o Boží truhlu. Jakmile ten muž dorazil se zprávou do města, celé město propuklo v nářek. "Co je to za...
1. Samuel 4:19... byla těhotná a měla rodit. Když uslyšela zprávu, že Boží truhla je v zajetí a že její tchán i manžel...
1. Samuel 17:18...své bratry, vyřiď jim pozdrav a přines od nich zprávy. Jsou se Saulem a se všemi izraelskými muži v údolí...
1. Samuel 31:9...a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili v chrámu jejich model i mezi lidem. Jeho...
2. Samuel 1:13... Potom se David mladíka, který mu přinesl tu zprávu, zeptal: "Odkud že jsi?" "Jsem syn jednoho...
2. Samuel 4:4...na nohy. Tenkrát, když z Jizreelu dorazila zpráva o Saulovi a Jonatanovi, mu bylo pět let. Jeho chůva...
2. Samuel 4:10... že Saul je mrtev, si myslel, že nese dobré zprávy. jsem ho ale za tu zprávu odměnil tak, že jsem ho...
2. Samuel 11:18...také Uriáš Chetejský. Joáb pak Davidovi poslal zprávu o celém průběhu bitvy. Poslovi dal tyto pokyny: "...
2. Samuel 15:13...stále více lidu. K Davidovi pak dorazil posel se zprávou: "Srdce Izraelců je s Abšalomem." David řekl všem...
2. Samuel 15:28...v poušti naproti brodu, než od vás dostanu další zprávu." A tak Sádok s Abiatarem vrátili Boží truhlu do...
2. Samuel 17:16...radil tak a tak. Teď rychle pošlete Davidovi zprávu: ‚Nenocuj v poušti před brodem. Ihned překroč Jordán...
2. Samuel 18:22...bys běžel právě ty, synu? Vždyť nemáš dobré zprávy," odpověděl Joáb. "Přesto chci běžet," opakoval....
2. Samuel 18:25...králi, řekl na to: "Když běží sám, nese dobré zprávy." Ale zatímco se stále blížil, hlídka uviděla...
2. Samuel 18:26...běžec!" zavolala na strážného. "I ten dobrou zprávu," odpověděl král. "Vidím, jak běží ten první,"...
2. Samuel 18:27...dobrý muž," řekl na to král. "Přichází s dobrou zprávou." "Pokoj!" pozdravil Achimaac krále a poklonil se...
2. Samuel 18:31...se stranou. Vtom dorazil Habešan: "Dobrá zpráva pro mého pána a krále! Hospodin dnes obhájil...
1. Královská 1:42..."Pojď blíž. Jsi ctihodný muž, jistě neseš dobré zprávy." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš pán, král...
1. Královská 2:28... které Hospodin v Šílu promluvil o domu ElíhoZpráva o tom se donesla i k Joábovi, který se také...
1. Královská 2:39...králi Achišovi, synu Maaky. Šimei dostal zprávu: "Víš, že tví otroci jsou v Gatu?" A tak vstal,...
1. Královská 5:16...přítelem. Šalomoun pak Chíramovi poslal zprávu: "Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám...
1. Královská 5:22..." Potom poslal Šalomounovi tuto odpověď: "Tvou zprávu jsem dostal. Postarám se o všechno cedrové i...
1. Královská 14:6...vydáváš za někoho jiného? Mám pro tebe špatnou zprávu. Jdi a řekni Jeroboámovi: Tak praví Hospodin, Bůh...
1. Královská 18:12... Hospodinův duch odnese kdoví kam. s tou zprávou přijdu k Achabovi, a když nenajde, zabije ....
1. Královská 21:14...a ukamenovali k smrti. Potom poslali Jezábel zprávu: "Nábot byl ukamenován a je mrtev." Jakmile Jezábel...
2. Královská 6:13... kde je! Nechám ho tam zajmout." Když pak přišla zpráva: "Je právě v Dotanu," hned tam poslal koně, vozy a...
2. Královská 7:9...ale řekli: "Neděláme dobře. Dnes je den dobrých zpráv, a my mlčíme! Bylo by trestuhodné čekat do rána....
2. Královská 7:11...kromě stanů jen uvázaní koně a osli." Strážní tu zprávu předali dál, se dostala do královského paláce....
2. Královská 7:15...odhazovali! A tak se poslové vrátili a podali zprávu králi. Lid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský tábor....
2. Královská 17:26... kteří je zabíjeli. Asyrský král tehdy dostal zprávu: "Národy, které jsi vystěhoval a přesídlil do...
2. Královská 22:9... četl. Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci vysypali stříbro uložené v chrámu a...
2. Královská 22:20... které na toto místo dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat...
1. Letopisů 10:9...a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili svým modlám i lidu. Jeho výzbroj uložili v...
1. Letopisů 19:5...je poslal zpátky. Jakmile se Davidovi donesla zpráva o těch mužích, poslal jim naproti posly. Protože ti...
2. Letopisů 2:2...na 3 600 předáků. Šalomoun pak poslal zprávu týrskému králi Chíramovi: "Kdysi jsi posílal mému...
2. Letopisů 31:5...plně věnovat Hospodinovu zákonu. Jakmile se ta zpráva rozšířila, synové Izraele začali přinášet množství...
2. Letopisů 32:9...Lachiš, vyslal do Jeruzaléma své služebníky se zprávou pro judského krále Ezechiáše a pro všechen judský...
2. Letopisů 34:16...Šafanovi. Ten ji přinesl ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co jim bylo uloženo....
2. Letopisů 34:28...toto místo i jeho obyvatele dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat...
Nehemiáš 6:6...vzpouru. Proto stavíš ty hradby. Podle těch zpráv prý chceš být jejich králem. Dokonce jsi ustanovil...
Nehemiáš 8:15...svých městech i v Jeruzalémě rozhlásili tuto zprávu: "Vyjděte do hor a přineste ratolesti z ušlechtilých...
Ester 1:17...ve všech provinciích krále Xerxe. Když se ta zpráva o královně donese všem ženám, přestanou si vážit...
Ester 1:18...manželky perských a médských velmožů doslechnou zprávu o královně a začnou všem královským velmožům...
Žalmy 112:7... spravedlivý navždy v paměti zůstane. Ze zlých zpráv nemá strach, srdce pevné, na Hospodina spoléhá....
Přísloví 26:6...připadat. Uřezává si nohy, pije utrejch, kdo se zprávou tupce posílá. Chabé jak zmrzačené nohy je přísloví...
Izaiáš 21:9...přijíždět, dvojice mužů blíží se!" Pak přišel se zprávou: "Padl, padl Babylon! Všechny sochy jeho bohů leží...
Izaiáš 40:9... Na vysokou horu vystup si, kdo neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej ze všech sil, kdo neseš dobré...
Izaiáš 41:27..."Hle, tu jsou!" Jeruzalému dám posla se zprávou radostnou. Dívám se a není ani jediný, žádný z těch...
Izaiáš 52:7..." Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst,...
Izaiáš 53:1... neslýchané pochopí. Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním...
Izaiáš 61:1...Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal ovázat srdce ztrápených, vyhlásit...
Jeremiáš 10:22...stádo se jim rozuteklo pryč. Slyš, přichází zpráva: Ze severní země se blíží vřava! Judská města se...
Jeremiáš 49:14...v troskách na věčnost." Od Hospodina jsem slyšel zprávu, že byl vyslán posel k národům: Šikujte se! Vzhůru k...
Jeremiáš 49:23..."Chamát i Arpád leží v hanbě, neboť zlou zprávu slyšeli; zmítají se hrůzou jako moře, jež nelze...
Jeremiáš 51:46...zuřivost! Neztrácejte odvahu, nebojte se zpráv, jež krajem zní. Jedna zpráva letos, jiná napřesrok -...
Ezechiel 7:26...- zbytečně! Valí se pohroma za pohromou, zlá zpráva jedna za druhou. Od proroka se budou dožadovat...
Ezechiel 9:11...plátnem a s psacím náčiním po boku se vrátil se zprávou: "Provedl jsem, cos mi přikázal." Podíval jsem se...
Ezechiel 21:12...zeptají: ‚Nad čím tak vzdycháš?' odpovíš: ‚Nad zprávou, která přichází.' Tehdy se v každém zastaví srdce,...
Daniel 11:44...si Libyjce i Habešany. Vtom ho však vylekají zprávy z východu a ze severu. S velikou zuřivostí vyrazí,...
Abdiáš 1:1...Hospodin o Edomu. Od Hospodina jsme slyšeli zprávu, že byl vyslán posel k národům: "Vzhůru! Do útoku!...
Jonáš 3:6... po největší oblékli pytlovinu. Když se ta zpráva donesla ninivskému králi, vstal ze svého trůnu,...
Nahum 2:1... Hle, jsou vidět na horách nohy posla dobrých zpráv - přichází pokoj zvěstovat. Své svátky teď, Judo,...
Matouš 4:24...každou nemoc a každý neduh mezi lidmiZpráva o něm se roznesla i po celé Sýrii, a tak k němu...
Matouš 9:26...dovnitř, vzal ji za ruku a ta dívka vstalaZpráva o tom se roznesla po celé zemi. Cestou odtud šli za...
Matouš 9:31... se to nikdo nedozví." Ale oni šli a roznesli zprávu o něm po celé zemi. Sotva odešli, vtom k němu lidé...
Matouš 14:1...tam nevykonal mnoho zázraků. V tu dobu uslyšel zprávu o Ježíši i tetrarcha Herodes. "To je Jan Křtitel!"...
Matouš 24:6...a svedou mnohé. uslyšíte válečný hlukzprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to...
Marek 1:28...mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!" A zpráva o něm se ihned roznesla po celém galilejském kraji....
Marek 13:7...a svedou mnohé. uslyšíte válečný hlukzprávy o válkách, nestrachujte se, protože se to musí dít....
Lukáš 3:18...jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou zprávu. Když ale káral tetrarchu Heroda za jeho sňatek s...
Lukáš 4:14... Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galilejezpráva o něm se roznesla po celém okolí. Učil v jejich...
Lukáš 4:37...přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?" A zpráva o něm se šířila po celém okolí. Potom vstal a odešel...
Lukáš 5:15...a obětuj za své očištění, jak přikázal Mojžíš." Zpráva o něm se ale šířila stále více a lidé se scházeli v...
Lukáš 7:17...veliký prorok! Bůh navštívil svůj lid!" A tato zpráva o něm se rozšířila po celém Judsku i okolí. Janovi...
Jan 12:38...proroka Izaiáše: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě? Komu se Hospodinova paže zjevila?" Proto nemohli...
Skutky 11:22...množství jich uvěřilo a obrátilo se k PánuZpráva o tom se donesla k církvi v Jeruzalémě, a tak do...
Skutky 12:14...radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že Petr stojí před branou. Říkali : "Blázníš?!"...
Skutky 13:32...svědectví lidem. Přinášíme vám tedy radostnou zprávu: Zaslíbení daná našim otcům Bůh splnil nám, jejich...
Skutky 20:17...pokud možno na den Letnic. Z Milétu poslal zprávu do Efesu a zavolal k sobě starší církve. Když k němu...
Skutky 21:21...jsou horliví milovníci Zákona. O tobě ale mají zprávy, že učíš všechny Židy mezi pohany, aby odpadli od...
Skutky 21:24...oholili hlavy. Tak všichni poznají, že na těch zprávách o tobě nic není a že naopak žiješ řádně a...
Skutky 21:31...zabít, když k veliteli římské posádky dorazila zpráva, že se celý Jeruzalém bouří. Ihned vzal vojáky a...
Skutky 23:17...mu: "Vezmi toho mladíka k veliteli. pro něj zprávu." Setník ho dovedl za velitelem s hlášením: "Vězeň...
Skutky 28:21...z Judska a nikdo z bratrů k nám nepřišel se zprávou nebo žalobou na tebe. Chceme si však poslechnout...
Římanům 10:15..."Jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých zpráv!" Ne všichni ale přijali evangelium. Vždyť Izaiáš...
Římanům 10:16... Izaiáš říká: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?" Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je...
Římanům 10:17... uvěřil naší zprávě?" Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. Ptám se ale: Copak...
2. Korintským 5:19...se světem mír! Přestal lidem počítat vinyzprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi...
Filipským 2:19...moci poslat Timotea, abych se také potěšil zprávami o vás. Nemám nikoho, jako je on, kdo by měl o vás...
1. Tesalonickým 3:6...nazmar. Teď se ale Timoteus vrátil s radostnou zprávou o vaší víře a lásce. Vyprávěl nám, jak na nás pořád...
Židům 4:2...z vás minul. I nám přece byla zvěstována dobrá zpráva, stejně jako jim. Slyšené slovo jim ale nepomohlo,...
Židům 4:6...trvá, ale ti, jimž byla tehdy zvěstována dobrá zpráva, do něj kvůli své neposlušnosti nevešli. Proto Bůh...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |