Zplodila

Hledám varianty 'zplodila' [ zplodíš (2) zplodili (4) zplodila (5) zplodil (191) zplodí (6) ]. Nalezeny 142 verše.
Genesis 1:11...viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných...
Genesis 4:18...Chanoch. Chanochovi se pak narodil Irad, Irad zplodil Mechujaele, Mechujael zplodil Metušaele a Metušael...
Genesis 5:3...jméno Adam, Člověk. Když bylo Adamovi 130 letzplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu...
Genesis 5:6...let a potom zemřel. Když bylo Setovi 105 letzplodil Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a...
Genesis 5:9...let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90 letzplodil Kénana. Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a...
Genesis 5:12...let a potom zemřel. Když bylo Kénanovi 70 letzplodil Mahalalela. Po zplození Mahalalela žil Kénan ještě...
Genesis 5:15...a potom zemřel. Když bylo Mahalalelovi 65 letzplodil Járeda. Po zplození Járeda žil Mahalalel ještě 830...
Genesis 5:18...let a potom zemřel. Když bylo Járedovi 162 letzplodil Enocha. Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 let...
Genesis 5:21...let a potom zemřel. Když bylo Enochovi 65 letzplodil Metuzaléma. Po zplození Metuzaléma žil Enoch s...
Genesis 5:25...ho Bůh vzal. Když bylo Metuzalémovi 187 letzplodil Lámecha. Po zplození Lámecha žil Metuzalém 782 let...
Genesis 5:28...let a potom zemřel. Když bylo Lámechovi 182 letzplodil syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten...
Genesis 5:32...let a potom zemřel. A když bylo Noemovi 500 letzplodil Sema, Chama a Jáfeta. Když se lidstvo na zemi...
Genesis 6:10...a poctivý člověk. Noe žil s Bohem. Noe zplodil tři syny: Sema, Chama a Jáfeta. Země však byla v...
Genesis 10:8... Synové Raemovi: Šeba a Dedan. Habeš také zplodil Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi....
Genesis 10:13...Ninive a Kelachem, oním velikým městem. Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské, Patruské,...
Genesis 10:15...nichž pocházejí Filištíni) a Kaftorské. Kanaán zplodil Sidona, svého prvorozeného, dále Cheta, Jebusejce,...
Genesis 10:24...Aramovi: Úc, Chul, Geter a Mešek. Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera. Heberovi se...
Genesis 10:26... a jeho bratr se jmenoval Joktan. Joktan zplodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha, Hadorama,...
Genesis 11:10...celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada. Sem žil po zplození...
Genesis 11:12...a plodil syny a dcery. Arpakšad ve věku 35 let zplodil Šelacha. Po zplození Šelacha žil Arpakšad ještě 403...
Genesis 11:14...let a plodil syny a dcery. Šelach ve věku 30 let zplodil Hebera. Po zplození Hebera žil Šelach ještě 403 let...
Genesis 11:16...let a plodil syny a dcery. Heber ve věku 34 let zplodil Pelega. Po zplození Pelega žil Heber ještě 430 let...
Genesis 11:18...let a plodil syny a dcery. Peleg ve věku 30 let zplodil Reúa. Po zplození Reúa žil Peleg ještě 209 let a...
Genesis 11:20...let a plodil syny a dcery. Reú ve věku 32 let zplodil Seruga. Po zplození Seruga žil Reú ještě 207 let a...
Genesis 11:22...let a plodil syny a dcery. Serug ve věku 30 let zplodil Náchora. Po zplození Náchora žil Serug ještě 200...
Genesis 11:24...let a plodil syny a dcery. Náchor ve věku 29 let zplodil Teracha. Po zplození Teracha žil Náchor ještě 119...
Genesis 11:26...let a plodil syny a dcery. Terach ve věku 70 let zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Toto je Terachův rod....
Genesis 11:27... Náchora a Hárana. Toto je Terachův rod. Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana; Háran pak zplodil Lota....
Genesis 17:20... Hle, požehnám mu a způsobím, aby se nesmírně rozplodil a rozmnožil; zplodí dvanáctero knížat a učiním z...
Genesis 22:23... Chazoa, Pildaše, Jidlafa a Betuela." (A Betuel zplodil Rebeku.) Těchto osm synů porodila Abrahamovu bratru...
Genesis 25:3... Medána, Midiána, Jišbaka a Šuacha. Jokšan pak zplodil Šebu a Dedana a Dedanovi synové byli Ašurejci,...
Genesis 25:19... Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham zplodil Izáka. Když bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s...
Genesis 37:3...víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal zdobenou suknici....
Genesis 44:20... máme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtev. Zůstal z dětí...
Genesis 46:18...Zilpy, kterou Lában daroval své dceři Lée, a ty zplodila Jákobovi - celkem 16 osob. Synové Ráchel, Jákobovy...
Genesis 46:25...Bilhy, kterou Lában daroval své dceři Ráchel. Ty zplodila Jákobovi - celkem 7 osob. Celkový počet těch, kdo...
Genesis 48:6...mi budou jako Ruben a Šimeon. Potomci, které zplodíš po nich, budou tví. Pokud jde o jejich dědictví,...
Numeri 11:12...je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid zplodil, že mi říkáš: ‚Nes jej v náručí, jako nosí chůva...
Numeri 26:29...Machir a z něj rod machirský (a Machir zplodil Gileáda), Gileád a z něj rod gileádský. Synové...
Numeri 26:58...machlijský, rod mušijský, rod korachovský. Kehat zplodil Amrama. Amramova žena jménem Jochebed byla levitská...
Deuteronomium 28:41... nepomažeš se olejem; tvá oliva opadá. I když zplodíš syny a dcery, nezůstanou ti; odejdou do zajetí....
Deuteronomium 32:18...- vaši otcové je neměli! Zbavil ses Skály, která zplodila , na Boha, svého rodiče, jsi zapomněl. Hospodin...
Růt 4:18...Jišaje. A toto jsou Peresova pokolení: Peres zplodil Checrona, Checron zplodil Rama, Ram zplodil...
Růt 4:19...pokolení: Peres zplodil Checrona, Checron zplodil Rama, Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil...
Růt 4:20...zplodil Rama, Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil Nachšona, Nachšon zplodil Salmona, Salmon zplodil...
Růt 4:21...Nachšona, Nachšon zplodil Salmona, Salmon zplodil Boáze, Boáz zplodil Obéda, Obéd zplodil Jišaje,...
Růt 4:22...zplodil Boáze, Boáz zplodil Obéda, Obéd zplodil Jišaje, Jišaj zplodil Davida. V Ramatajim byl...
1. Letopisů 1:10...a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedan. Habeš zplodil Nimroda, který se stal prvním hrdinou země. Egypt...
1. Letopisů 1:11... který se stal prvním hrdinou země. Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské, Patrusské,...
1. Letopisů 1:13...pocházejí Filištíni spolu s Kaftorskými). Kanaán zplodil svého prvorozeného Sidona, potom Cheta, Jebusejce,...
1. Letopisů 1:18...Aramovi: Úc, Chul, Geter a Mešek. Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera. Heberovi se...
1. Letopisů 1:20... a jeho bratr se jmenoval Joktan. Joktan zplodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha, Hadorama,...
1. Letopisů 1:34...a Eldáa. Ti všichni byli synové Ketury. Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi byli Ezau a Izrael. Synové...
1. Letopisů 2:10...Checronovi: Jerachmeel, Ram a Káleb. Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil judského vůdce Nachšona...
1. Letopisů 2:11...zplodil judského vůdce Nachšona. Nachšon zplodil Salmona a Salmon zplodil Boáze. Boáz zplodil Obéda...
1. Letopisů 2:12...zplodil Salmona a Salmon zplodil Boáze. Boáz zplodil Obéda a Obéd zplodil Jišaje. Jišaj pak zplodil...
1. Letopisů 2:13...zplodil Obéda a Obéd zplodil Jišaje. Jišaj pak zplodil svého prvorozeného Eliaba, druhého Abinadaba,...
1. Letopisů 2:18... Káleb, syn Checronův, se svou ženou Azubou zplodil Jeriot. Toto jsou její synové: Jeter, Šobab a Ardon...
1. Letopisů 2:20...si vzal Efratu a ta mu porodila Chura. Chur zplodil Uriho a Uri zplodil Becaleela. Checron si potom ve...
1. Letopisů 2:22... Miloval se s a ona mu porodila Seguba. Segub zplodil Jaíra, toho, který měl v gileádské zemi třiadvacet...
1. Letopisů 2:36...dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje. Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil Zabada. Zabad zplodil Eflala...
1. Letopisů 2:37...zplodil Nátana a Nátan zplodil Zabada. Zabad zplodil Eflala a Eflal zplodil Obéda. Obéd zplodil Jehua a...
1. Letopisů 2:38...zplodil Eflala a Eflal zplodil Obéda. Obéd zplodil Jehua a Jehu zplodil Azariáše. Azariáš zplodil...
1. Letopisů 2:39...zplodil Jehua a Jehu zplodil Azariáše. Azariáš zplodil Chelece a Chelec zplodil Elasu. Elasa zplodil...
1. Letopisů 2:40...zplodil Chelece a Chelec zplodil Elasu. Elasa zplodil Sismaje a Sismaj zplodil Šaluma. Šalum zplodil...
1. Letopisů 2:41...zplodil Sismaje a Sismaj zplodil Šaluma. Šalum zplodil Jekamiáše a Jekamiáš zplodil Elišamu. Synové...
1. Letopisů 2:44...Hebronovi: Korach, Tapuach, Rekem a Šema. Šema zplodil Rachama, otce Jorkoamova, a Rekem zplodil Šamaje....
1. Letopisů 2:46...Efa porodila Chárana, Mocu a Gazeza. Cháran zplodil Gazeza. Synové Jahdajovi: Regem, Jotam, Gešan,...
1. Letopisů 4:2...Checron, Karmi, Chur a Šobal. Šobalův syn Reajáš zplodil Jachata. Jachat zplodil Achumaje a Lahada. To jsou...
1. Letopisů 4:8...mu porodila Cereta, Jicchara a Etnana. Koc zplodil Anuba, Cobebu a rody Acharchela, syna Harumova....
1. Letopisů 4:11...A Bůh mu dal, žádal. Kelub, bratr Šuchůvzplodil Mechira, který je otcem Eštona. Ešton zplodil...
1. Letopisů 4:12... zplodil Mechira, který je otcem Eštona. Ešton zplodil Bet-rafu, Paseacha a Techinu, otce Ir-nachaše. To...
1. Letopisů 4:14...Otnielovi: Chatat a Meonotaj, otec Ofry. Serajáš zplodil Joába, otce řemeslníků žijících v Ge-charašim....
1. Letopisů 5:30...Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. Eleazar zplodil Pinchase, Pinchas zplodil Abišuu, Abišua zplodil...
1. Letopisů 5:31...zplodil Pinchase, Pinchas zplodil Abišuu, Abišua zplodil Bukiho, Buki zplodil Uziho, Uzi zplodil Zerachiáše,...
1. Letopisů 5:32...zplodil Bukiho, Buki zplodil Uziho, Uzi zplodil Zerachiáše, Zerachiáš zplodil Merajota, Merajot...
1. Letopisů 5:33...Zerachiáše, Zerachiáš zplodil Merajota, Merajot zplodil Amariáše, Amariáš zplodil Achituba, Achitub zplodil...
1. Letopisů 5:34...Amariáše, Amariáš zplodil Achituba, Achitub zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achimaace, Achimaac zplodil...
1. Letopisů 5:35...Sádoka, Sádok zplodil Achimaace, Achimaac zplodil Azariáše, Azariáš zplodil Jochanana, Jochanan...
1. Letopisů 5:36...Azariáše, Azariáš zplodil Jochanana, Jochanan zplodil Azariáše (který byl knězem, když Šalomoun postavil...
1. Letopisů 5:37...Šalomoun postavil v Jeruzalémě chrám), Azariáš zplodil Amariáše, Amariáš zplodil Achituba, Achitub zplodil...
1. Letopisů 5:38...Amariáše, Amariáš zplodil Achituba, Achitub zplodil Sádoka, Sádok zplodil Šaluma, Šalum zplodil...
1. Letopisů 5:39...zplodil Sádoka, Sádok zplodil Šaluma, Šalum zplodil Chilkiáše, Chilkiáš zplodil Azariáše, Azariáš...
1. Letopisů 5:40...Chilkiáše, Chilkiáš zplodil Azariáše, Azariáš zplodil Serajáše, Serajáš zplodil Jocadaka (a ten odešel do...
1. Letopisů 7:32...Cheber a Malkiel, což je otec Birzaitův. Cheber zplodil Jafleta, Šomera, Chotama a jejich sestru Šúu....
1. Letopisů 8:1...je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů. Benjamín zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbela, třetího Achirama...
1. Letopisů 8:7... Achiáš a Gera, který je přestěhoval a který zplodil Uzu a Achichuda. Poté, co Šachrajim zapudil své...
1. Letopisů 8:9...v moábském kraji synové. Se svou ženou Chodeší zplodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkama, Jeuca, Sakiáše a...
1. Letopisů 8:11... To byli jeho synové, vůdcové rodů. S Chušimou zplodil Abituba a Elpaala. Synové Elpaalovi: Eber, Mišeam a...
1. Letopisů 8:32... Achio, Zecher a Miklot. Miklot zplodil Šimeu. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se...
1. Letopisů 8:33...bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě. Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana,...
1. Letopisů 8:34... Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. Synové Míkovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz...
1. Letopisů 8:36...Míkovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz. Achaz zplodil Jehoadu. Jehoada zplodil Alemeta, Azmaveta a...
1. Letopisů 8:37... Azmaveta a Zimriho. Zimri zplodil Mocu. Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Rafa, jeho syn Elasa a jeho syn...
1. Letopisů 9:38... Achio, Zachariáš a Miklot. Miklot zplodil Šimeama. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli...
1. Letopisů 9:39...bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě. Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana,...
1. Letopisů 9:40... Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. Synové Míkovi: Piton, Melech, Tachrea a Achaz...
1. Letopisů 9:42...Míkovi: Piton, Melech, Tachrea a Achaz. Achaz zplodil Jadu. Jada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho....
1. Letopisů 9:43... Azmaveta a Zimriho. Zimri zplodil Mocu. Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Refaja, jeho syn Elasa a jeho...
1. Letopisů 14:3...lidu, Izraele. V Jeruzalémě si vzal další ženyzplodil další syny a dcery. Toto jsou jména těch, kteří se...
2. Letopisů 11:21...(manželek měl osmnáct, konkubín šedesátzplodil osmadvacet synů a šedesát dcer). Proto upřednostnil...
2. Letopisů 13:21... Abiáš ale sílil. Vzal si čtrnáct manželekzplodil dvaadvacet synů a šestnáct dcer. Ostatní Abiášovy...
Nehemiáš 12:10...a Uni během služeb stáli naproti nim. Jošua zplodil Joakima, Joakim zplodil Eliašiba, Eliašib zplodil...
Nehemiáš 12:11...zplodil Eliašiba, Eliašib zplodil Jojadu, Jojada zplodil Jonatana, Jonatan zplodil Jaduu. Toto byli vůdcové...
Job 11:12...‚Rozum dostane hlava dubová, divoká oslice zplodí člověka!' Když ale napravíš své srdce a k Bohu...
Žalmy 90:2...domovem. Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty! Obracíš...
Přísloví 8:22...abych plnila! Na počátku své cesty mne Hospodin zplodil, před všemi svými činy, před časem. Od věků jsem...
Přísloví 17:21...štěstí, kdo křivý jazyk, špatně dopadne. Kdo zplodil tupce, důvod k žalu, hlupákův otec radost...
Přísloví 23:22...do hadrů obléká! Poslouchej otce, který  zplodil, nepohrdej svou matkou, zestárne. Pravdu získej,...
Kazatel 5:13...obratem může to bohatství ztratit; když zplodí syna, nezanechá mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel...
Izaiáš 45:10...je bezruký"? Běda tomu, kdo říká otci: "Cos to zplodil?" A ženě: "Na cos měla bolesti?" Toto praví...
Izaiáš 51:18...dceru žádný nedoprovodil ze všech synů, které zplodila; za ruku ji nevzal ani jediný ze všech synů, které...
Izaiáš 59:13...o násilí a o útlaku, mumlání lží, jež naše srdce zplodila. Právo je zpátky zahnáno, spravedlnost zůstala...
Jeremiáš 16:3...je porodily, a o otcích, kteří je v této zemi zplodili: Zemřou strašlivou smrtí. Nikdo je neopláče ani...
Ezechiel 18:10... takový jistě bude žít, praví Panovník HospodinZplodí však třeba zločince a vraha, který provádí cokoli z...
Ezechiel 18:14... jistě zemře; jeho krev ulpí na něm. Třeba však zplodí syna, který vidí všechny hříchy, které jeho otec...
Ezechiel 47:22...pro přistěhovalce žijící mezi vámi, kteří u vás zplodili děti. Ti pro vás budou jako rodilí Izraelci. Spolu...
Ozeáš 5:7... Hospodinu byli nevěrní, někomu cizímu děti zplodili; teď je to jejich novoluní pohltí i s jejich...
Ozeáš 9:16...mu uschnou kořeny, aby nerodil. I kdyby ale děti zplodili, ty jejich drahoušky pobiji. Můj Bůh je zavrhne,...
Matouš 1:2...Krista, syna Davidova, syna Abrahamova: Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a...
Matouš 1:3...Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry, Juda zplodil Perese a Zeracha z Támar, Peres zplodil Checrona,...
Matouš 1:4...zplodil Checrona, Checron zplodil Rama, Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil Nachšona, Nachšon...
Matouš 1:5...Nachšona, Nachšon zplodil Salmona, Salmon zplodil Boáze z Rachab, Boáz zplodil Obéda z Rút, Obéd...
Matouš 1:6...Obéda z Rút, Obéd zplodil Jišaje, Jišaj pak zplodil krále Davida. David zplodil Šalomouna z manželky...
Matouš 1:7...zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy, Šalomoun zplodil Rechoboáma, Rechoboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil...
Matouš 1:8...Rechoboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Asu, Asa zplodil Jošafata, Jošafat zplodil Jehorama, Jehoram zplodil...
Matouš 1:9...zplodil Jehorama, Jehoram zplodil Uziáše, Uziáš zplodil Jotama, Jotam zplodil Achaze, Achaz zplodil...
Matouš 1:10...Achaze, Achaz zplodil Ezechiáše, Ezechiáš zplodil Menašeho, Menaše zplodil Amona, Amon zplodil...
Matouš 1:11...zplodil Amona, Amon zplodil Jošiáše, Jošiáš zplodil Jekoniáše a jeho bratry a pak přišlo babylonské...
Matouš 1:12...zajetí. Po odvlečení do Babylonu Jekoniáš zplodil Šealtiela, Šealtiel zplodil Zerubábela, Zerubábel...
Matouš 1:13... Šealtiel zplodil Zerubábela, Zerubábel zplodil Abihuda, Abihud zplodil Eliakima, Eliakim zplodil...
Matouš 1:14...zplodil Eliakima, Eliakim zplodil Azora, Azor zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda,...
Matouš 1:15...zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda, Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Matana, Matan zplodil...
Matouš 1:16...zplodil Matana, Matan zplodil Jákoba a Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný...
Matouš 22:24...si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka. U nás bylo sedm bratrů. První se oženil,...
Lukáš 20:28...si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka. Bylo sedm bratrů. První se oženil a zemřel...
Skutky 7:8...jim vydal smlouvu o obřízce. Když pak Abraham zplodil Izáka, osmého dne ho obřezal a stejně tak Izák...
Skutky 7:29...a žil jako přistěhovalec v midiánské zemi, kde zplodil dva syny. Po dalších čtyřiceti letech se mu na...
1. Korintským 4:15...otců. Byl jsem to , kdo vás skrze evangelium zplodil v Kristu Ježíši, a tak vás prosím, řiďte se mým...
Filemon 1:10...Ježíše. Prosím ohledně svého syna, jehož jsem zplodil ve vězení, Onezima, který ti kdysi nebyl prospěšný,...
Jakub 1:18...změna, žádný proměnlivý stín. Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření...
1. Jan 5:1...se narodil z Boha. Každý, kdo miluje toho, který zplodil, miluje i toho, který se z něj narodil. To, že...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |