Způsoby

Hledám varianty 'způsoby' [ způsoby (32) způsobům (2) způsobů (7) způsobu (3) způsobem (21) způsob (11) ]. Nalezeny 73 verše.
Genesis 19:31...není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným způsobem. Pojďme, opijme svého otce vínem a spěme s ním,...
Genesis 32:20... kteří hnali ta stáda, přikázal: "Takovým způsobem mluvte k Ezauovi, ho najdete: ‚Hle, tvůj...
Exodus 26:1... purpurové a šarlatové látky; necháš na umným způsobem vytkat cheruby. Jeden pruh bude dvacet osm loket...
Exodus 28:14...dva řetízky z čistého zlata; uděláš je točené na způsob šňůrek a ty stočené řetízky připevníš k těm...
Exodus 28:22...kmenů. K náprsníku vyrobíš točené řetízky na způsob šňůrek z čistého zlata. Dále k náprsníku vyrobíš dva...
Exodus 30:25...a jeden hin olivového oleje. Voňavkářským způsobem pak z toho připravíš olej svatého pomazání jako...
Exodus 30:35...stejným dílem s čistým kadidlem a voňavkářským způsobem z toho připrav kadidlovou směs: osolenou, čistou a...
Exodus 37:29...dřeva a obložil je zlatem. Voňavkářským způsobem pak připravil olej svatého pomazání a čisté...
Exodus 39:8... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Podobným způsobem jako efod byl zhotoven umně tkaný náprsník: ze...
Exodus 39:15...kmenů. K náprsníku vyrobili točené řetízky na způsob šňůrek, z čistého zlata. Vyrobili také dvě zlaté...
Leviticus 18:3... jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž jste bydleli, nechovejte se...
Numeri 8:7...Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a oni si oholí celé...
Deuteronomium 18:9... tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. se u tebe nenajde, kdo by svého...
Deuteronomium 20:18... Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste...
Jozue 6:15... Sedmého dne ráno vstali za svítání a stejným způsobem obešli město, ale sedmkrát. Pouze onoho dne...
Soudců 2:19...a klaněli se jim. Svého tvrdošíjného jednánízpůsobů se odmítali vzdát. Hospodin proto vzplanul proti...
1. Samuel 8:9... Důrazně je ale varuj a vylož jim, jakým způsobem nad nimi bude král vládnout." Samuel tedy pověděl...
1. Samuel 8:11...lidu, který se na něm dožadoval krále. "Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme...
2. Samuel 14:14...posbírat. Bůh ale nechce brát život. Připravuje způsoby, aby od něj vyhnanec nezůstal zahnán nadobro. Proto...
2. Samuel 15:6...k němu vztáhl ruku, objal ho a políbil. Takovým způsobem se choval ke všem Izraelcům, kteří chodili hledat...
2. Královská 8:18...a kraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů, tak jako to dělali v domě...
2. Královská 8:27...izraelského krále Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova a páchal, co je v Hospodinových očích...
2. Královská 16:3... jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Vlastního syna dokonce nechal...
2. Královská 17:26...a přesídlil do samařských měst, neznají způsoby Boha země, a tak na poslal lvy, kteří je...
2. Královská 17:27... Smí se tam vrátit a žít tam, aby je vyučoval způsobům Boha země." Jeden z kněží odvlečených ze Samaří...
2. Královská 21:2... co je v Hospodinových očích zlé, podle ohavných způsobů těch národů, které Hospodin vyhnal před syny...
1. Letopisů 23:31... Takto měli v patřičném počtu a předepsaným způsobem pravidelně sloužit před Hospodinem. Takto levité...
2. Letopisů 21:6...a kraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů, jako to dělali v domě Achabově,...
2. Letopisů 22:3...Atalia, vnučka Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova, neboť ho matka naváděla k...
2. Letopisů 28:2... jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Nechal dokonce odlít sochy baalů...
2. Letopisů 28:26...svých otců. Ostatní jeho skutky i všechny jeho způsoby jsou od počátku do konce sepsány v Knize...
Ester 9:27...každoročně zachovávat oba ty dny předepsaným způsobem a ve stanovený čas. Tyto dny se budou připomínat a...
Job 21:27...červi. Víte, znám ty vaše myšlenky - hledáte způsoby, jak mi ublížit. Říkáte: ‚Kam se poděly ty jejich...
Job 21:31...ušetřen, v den rozhněvání vyvázne. Kdo mu jeho způsoby vytkne do očí? Za to, co prováděl, kdo mu odplatí?...
Job 36:23...učitel je mu podobný? Kdo mu může vytknout jeho způsoby? Kdo mu smí říci: ‚Pácháš bezpráví'? Pamatuj, že...
Job 36:31...blesky, jak jimi pokrývá mořské hlubiny! Takovým způsobem spravuje národy, takto jim opatřuje pokrm v...
Žalmy 37:32...nezvrtnou. Ničema na spravedlivého číhá, hledá způsob, jak ho zahubit, Hospodin ho však nenechá v jeho...
Žalmy 73:15... čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se choval nevěrně! Chtěl jsem...
Žalmy 106:35... Promísili se s pohany, naučili se jejich způsoby! Začali uctívat jejich modly, do jejich pasti se...
Přísloví 8:13...je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším. U mne je rozvaha a...
Kazatel 3:18...na každý skutek i úmysl. Pomyslel jsem si: Tímto způsobem Bůh lidi zkouší, aby se ukázalo, že jsou zvěř....
Jeremiáš 4:18...se vzbouřil proti mně, praví Hospodin. To ty tvé způsoby a tvé skutky ti to zavinily. To je tvé neštěstí,...
Jeremiáš 10:2... dome izraelský. Tak praví Hospodin: Pohanským způsobům se neučte a nebeských znamení se neděste, ačkoli...
Ezechiel 14:22... Hle - k vám přicházejí! uvidíte jejich způsoby a jejich skutky, dojdete útěchy po tom neštěstí,...
Ezechiel 14:23... které jsem na něj uvedl. uvidíte jejich způsoby a jejich skutky, dojdete díky nim úlevy, neboť...
Ezechiel 16:43...a pobuřovala jsi tím vším, hle - ti ty tvé způsoby odplatím, praví Panovník Hospodin! Copak jsi ve...
Ezechiel 16:47...se svými dcerami. Copak ses neřídila jejich způsoby? Nepáchala jsi jejich ohavnosti? Jako by to ale...
Ezechiel 16:61...tebou smlouvu věčnou. Tehdy si vzpomeneš na své způsoby a budeš se stydět, vezmu tvé starší i mladší...
Ezechiel 20:43... že ji dám vašim otcům. Tam si vzpomenete na své způsoby, na všechny skutky, kterými jste se poskvrňovali, a...
Ezechiel 20:44...kvůli svému jménu naložím ne podle vašich zlých způsobů a zkažených skutků, dome Izraele, praví Panovník...
Ezechiel 24:14...Nenechám to být, neslituji se, nepolevím. Za tvé způsoby a skutky odsoudím, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 36:17...dům Izraele ještě žil ve vlastní zemi, svými způsoby a skutky ji poskvrnil. Jejich způsoby byly v mých...
Ezechiel 36:19...rozprášeni po zemích. Odsoudil jsem je za jejich způsoby a skutky. Kamkoli ale mezi národy přišli, všude ...
Ezechiel 36:32...vědomi. Vy buďte zahanbeni a styďte se za své způsoby, dome izraelský. Toto praví Panovník Hospodin: V...
Ozeáš 4:9...dopadne tak jako lid - budu je trestat za jejich způsoby, za jejich skutky jim odplatím! Budou jíst, ale...
Micheáš 6:16... Řídíte se Omriho pravidly a všemi Achabovými způsoby; následujete jejich rady, a proto vás vydám...
Marek 11:18...vrchní kněží a znalci Písma, začali hledat způsob, jak ho zničit, protože se ho báli. Všechen zástup...
Marek 14:1...chlebů. Vrchní kněží se znalci Písma hledali způsob, jak by se ho lstí zmocnili a zabili ho. Říkali si...
Marek 16:12... neuvěřili. Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov. Šli tedy a oznámili...
Lukáš 19:47... znalci Písma a přední muži z lidu zatím hledali způsob, jak ho zničit. Nevěděli ale, jak to provést,...
Lukáš 22:2...Velikonoce. Vrchní kněží a znalci Písma hledali způsob, jak ho zabít, ale báli se lidu. Tehdy vstoupil...
Skutky 13:18...vztaženou paží. Po čtyřicet let snášel jejich způsoby na poušti, a když vyhladil sedm národů v zemi...
Skutky 15:1...učit: "Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni." Pavel a Barnabáš s nimi...
1. Korintským 4:17...a věrného syna v Pánu, který vám připomene  způsoby v Kristu Ježíši, jak je učím v každé církvi, kam...
1. Korintským 9:22...slabé. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoli způsobem aspoň některé zachránil. A to všechno dělám kvůli...
1. Korintským 11:27...jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi. ...
Efeským 2:2...a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně...
Efeským 4:22... která je v Ježíši, odhoďte svůj dřívější způsob života i to staré , které je zkažené a plné...
Filipským 1:18... Ale co na tom! Hlavně že se jakýmkoli způsobem, naoko nebo opravdově, káže Kristus. Raduji...
2. Tesalonickým 2:3...den přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení...
2. Timoteus 3:10...těch dvou. Ty sis však osvojil učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a...
Židům 1:1...Ježíše Krista s vaším duchem. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v...
1. Petr 1:18...jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích - nebylo to pomíjivými věcmi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |