Způsobil

Hledám varianty 'způsobil' [ způsobíš (1) způsobím (25) způsobilo (1) způsobili (3) způsobila (2) způsobil (28) způsobí (11) způsobeno (1) ]. Nalezen 71 verš.
Genesis 4:23...zasadil, zabil jsem mladíka za zranění, jež mi způsobil. Bude-li Kain mstěn sedmkrát, Lámech bude mstěn...
Genesis 6:17...v spodní, druhé a třetí patro. Hle, sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory...
Genesis 13:16...kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni navěkyZpůsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li...
Genesis 17:6... neboť jsem učinil otcem mnohých národůZpůsobím, aby ses nesmírně rozplodil, a učiním z tebe...
Genesis 17:20...jsem i ohledně Izmaele. Hle, požehnám muzpůsobím, aby se nesmírně rozplodil a rozmnožil; zplodí...
Genesis 32:10...se do své země a ke svému příbuzenstvu, a  způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho...
Genesis 32:13... i matky s dětmi. Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním, že tvého semene...
Genesis 48:4...v kanaánské zemi, požehnal mi a řekl mi: ‚Hlezpůsobím, aby ses rozplodil a rozmnožil. Učiním z tebe...
Exodus 7:1...poslouchat?" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleďzpůsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr...
Exodus 9:18...propustit? Dávej tedy pozor: Zítra touto dobou způsobím hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode dne...
Exodus 22:5...obilí nebo celé pole, musí ten, kdo požár způsobil, nahradit škodu. Když někdo svěří svému bližnímu...
Leviticus 24:20... oko za oko, zub za zub. Jaké zmrzačení způsobil, takové mu bude způsobeno. Kdo ubije dobytče,...
Leviticus 26:6...sytosti a budete ve své zemi bydlet v bezpečíZpůsobím v zemi pokoj, takže budete spát a nikdo vás...
Leviticus 26:9...před vámi padnou mečem. Obrátím se k vámzpůsobím, abyste se rozplodili a rozmnožili; tak potvrdím...
Leviticus 26:19...sedmkrát více: Zlomím vaši pyšnou zatvrzelostzpůsobím, že nebe nad vámi bude jako železo a země pod vámi...
Numeri 16:30...se lidem běžně stává, pak neposlal HospodinZpůsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země otevře...
Numeri 17:6...reptání proti Mojžíšovi a Áronovi: "To vy jste způsobili smrt v Hospodinově lidu!" Když se však obec...
Deuteronomium 30:5... kterou získali tví otcové, a znovu ji získášZpůsobí, aby se ti vedlo šťastně, a rozmnoží více než...
Jozue 10:10...přepadl. Hospodin je před Izraelem rozprášilzpůsobil jim u Gibeonu hroznou porážku. Izrael je...
Jozue 11:6... Hospodin ale řekl Jozuovi: "Neboj se jichZpůsobím, že zítra touto dobou budou všichni ležet před...
1. Samuel 5:9...ji tam ale přestěhovali, ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele...
1. Samuel 6:9...k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědět, že nás nezasáhla jeho...
1. Samuel 12:16...znovu a pohleďte, jak velikou věc Hospodin způsobí před vašima očima. Není snad právě sklizeň pšenice?...
1. Samuel 24:13... Hospodin pomstí křivdu, kterou jsi mi způsobil, ale na tebe nesáhnu. Staré přísloví říká: ‚Zlo...
2. Samuel 23:10...za ním a obíral pobité. Hospodin toho dne způsobil veliké vítězství. Po něm byl Šama, syn Agea...
2. Samuel 23:12... uhájil je a Filištíny odrazil. Hospodin tehdy způsobil veliké vítězství. Tito tři z třicítky velitelů...
1. Královská 12:30...tele postavil v Bet-elu a druhé v DanuZpůsobil tak veliký hřích. Lidé totiž chodili obětovat...
1. Královská 20:21...král vyrazil vpřed, zaútočil na koně i vozyzpůsobil Aramejcům hroznou porážku. K izraelskému králi...
2. Královská 7:6... k jeho okraji a hle - nikde nikdo! Hospodin způsobil, že Aramejci v táboře slyšeli hluk vozů, hluk koní...
1. Letopisů 14:17...pověst se šířila po všech zemích a Hospodin způsobil, že se ho bály všechny národy. Když si vystavěl...
2. Letopisů 28:5...tak padl do rukou izraelskému králi, a ten mu způsobil hroznou porážku. Pekach, syn Remaliášův, pobil za...
Ezdráš 4:13... přestanou odvádět dávky, daně i poplatky, čímž způsobí škodu královské pokladně. Poněvadž jsme však trvale...
Job 35:6...jsou vyšší, než jsi ty. Když budeš hřešit, co mu způsobíš? Když rozmnožíš své viny, jak mu ublížíš? Když...
Žalmy 39:10...Zůstanu tiše, neotevřu ústa, protože tys to způsobil! Odvrať ode svoji metlu, pod ranami tvé ruky...
Přísloví 10:10...svou cestu, bude odhalen. Kdo mhouří okozpůsobí potíž, kdo otevřeně kárá, pokoj přinese. Pramenem...
Izaiáš 9:6...dne navěky. Horlivost Hospodina zástupů to způsobí! Pán poslal slovo proti Jákobovi a dopadlo na...
Izaiáš 10:13...pohledem říká: "Svou vlastní silou jsem to způsobil a svou moudrostí - vždyť jsem zkušený! Hranice...
Izaiáš 13:12...tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutnýchZpůsobím, že člověk bude nad zlato vzácnější, nad ofirské...
Izaiáš 22:5...- můj lid stihla záhuba!" Pán, Hospodin zástupůzpůsobil v Údolí vidění den hrůzy, porážky a zmatení, den...
Izaiáš 31:2... Hospodina hledat nechtějí. I on je však moudrýZpůsobí neštěstí, svá slova nezmění: Povstane proti domu...
Izaiáš 41:4...stezkou, na kterou dříve nevkročil. Kdo to způsobil a učinil? Kdo od počátku volá lidská pokolení? ...
Izaiáš 43:19...věc, a klíčí právě teď - vy to nevíte? Anozpůsobím cestu na poušti a na pustinách potoky. Divoká zvěř...
Izaiáš 43:20...zvěř bude ctít, pštrosi i šakali, že jsem způsobil vody na poušti a na pustinách potoky, abych...
Izaiáš 55:13...a myrta místo kopřivy. Hospodin si tím jméno způsobí - věčné znamení, které nezmizí. Toto praví...
Izaiáš 59:16...jeden, zhrozil se. Svou vlastní paží proto spásu způsobil, vlastní spravedlností se posílil. Jako pancířem...
Izaiáš 60:15...a neoblíbená, takže skrze tebe nikdo nechodilzpůsobím, abys věčnou chloubou byla, všem pokolením budeš...
Izaiáš 63:5...není opory. Svou vlastní paží jsem proto spásu způsobil, vlastní prchlivostí jsem se posílil. Ve svém...
Jeremiáš 19:12...místem, praví Hospodin, i s těmi, kdo tu žijíZpůsobím, že toto město bude vypadat jako Tofet....
Jeremiáš 30:15...Tvou bolest nejde vyléčit. To jsem ti to způsobil, protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik...
Jeremiáš 32:37...rozptýlil. Přivedu je zpět na toto místozpůsobím, aby žili v bezpečí. Budou mým lidem a budu...
Jeremiáš 33:9...dobrodiním a nad vším pokojem, který svému lidu způsobím. Tak praví Hospodin: Říkáte, že z tohoto místa...
Pláč 1:13...nastražil mým nohám síť, obrátil zpátky. On způsobil zničení, celé dny ležím v bezmoci! Z mých...
Ezechiel 3:8...Celý dům Izraele je tvrdohlavý a zarputilý. Hlezpůsobím, že budeš právě tak neústupný a tvrdý jako oni....
Ezechiel 7:19...se jím moci nasytit, nenaplní si jím útrobyzpůsobilo jim jenom hřích. Ze vší nádhery, kterou se...
Ezechiel 21:32...povýšeni a povýšení sníženi. Trosky! TroskyZpůsobím trosky jako nikdy dřív, než přijde Ten, jemuž...
Ezechiel 23:30...smilstva. Tvá vlastní zvrhlost a sprostota ti to způsobila, protože jsi chodila smilnit s pohany a...
Ezechiel 34:29...zvěři. Budou žít v bezpečí a nikdo je nevyděsíZpůsobím, že jejich setba slavně poroste. Nebudou v ...
Ezechiel 35:9...i ve všech roklích budou padat mečem pobitíZpůsobím, že z tebe zbude věčná pustina; tvá města zůstanou...
Ezechiel 36:27...srdce z masa. Vložím vám do nitra svého Duchazpůsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali ...
Daniel 8:24... Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silouZpůsobí nevídanou zkázu a podaří se mu vše, co podnikne....
Amos 4:6...Panovník Hospodin. Ve všech vašich městech jsem způsobil, že jste co do úst neměli; ve všech vašich...
Amos 9:12... jméno nesoucí, praví Hospodin, který to způsobí. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy žence...
Sofoniáš 3:19...Zachráním ale kulhavou a zahnanou zpět přiveduZpůsobím jim čest a slávu v každé zemi, kde nesli pohanu. ...
Skutky 3:12... jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž chodí? Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba...
Římanům 7:13...však projevil jako hřích: tím, co bylo dobré, mi způsobil smrt. Díky přikázání se tedy ukázalo, jak je hřích...
2. Korintským 7:11...se podívejte, jakou ve vás ten zbožný zármutek způsobil snahu a ochotu k nápravě, jaké rozhořčení a...
Koloským 1:20...smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi. I vás, kteří jste...
1. Timoteus 6:10...za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Ty ale jako Boží člověk od...
Filemon 1:18... za společníka, přijmi ho jako mne. Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. TOTO...
Zjevení 3:9... kteří si říkají Židé, a nejsou, ale lžou. Hlezpůsobím, že přijdou a pokloní se u tvých nohou a poznají,...
Zjevení 10:9...knížku." Odpověděl: "Vezmi ji a sněz. V břiše ti způsobí hořkost, ale v ústech ti bude sladká jako med."...

Slova obsahující způsobil: nezpůsobili (1) způsobil (28) způsobila (2) způsobilé (1) způsobili (3) způsobilí (1) způsobilo (1) způsobilost (1) způsobils (1) způsobilý (1) způsobilými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |