Způsob

Hledám varianty 'způsob' [ způsoby (32) způsobům (2) způsobů (7) způsobu (3) způsobem (21) způsob (11) ]. Nalezeny 73 verše.
Genesis 19:31...není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným způsobem. Pojďme, opijme svého otce vínem a spěme s ním,...
Genesis 32:20... kteří hnali ta stáda, přikázal: "Takovým způsobem mluvte k Ezauovi, ho najdete: ‚Hle, tvůj...
Exodus 26:1... purpurové a šarlatové látky; necháš na umným způsobem vytkat cheruby. Jeden pruh bude dvacet osm loket...
Exodus 28:14...dva řetízky z čistého zlata; uděláš je točené na způsob šňůrek a ty stočené řetízky připevníš k těm...
Exodus 28:22...kmenů. K náprsníku vyrobíš točené řetízky na způsob šňůrek z čistého zlata. Dále k náprsníku vyrobíš dva...
Exodus 30:25...a jeden hin olivového oleje. Voňavkářským způsobem pak z toho připravíš olej svatého pomazání jako...
Exodus 30:35...stejným dílem s čistým kadidlem a voňavkářským způsobem z toho připrav kadidlovou směs: osolenou, čistou a...
Exodus 37:29...dřeva a obložil je zlatem. Voňavkářským způsobem pak připravil olej svatého pomazání a čisté...
Exodus 39:8... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Podobným způsobem jako efod byl zhotoven umně tkaný náprsník: ze...
Exodus 39:15...kmenů. K náprsníku vyrobili točené řetízky na způsob šňůrek, z čistého zlata. Vyrobili také dvě zlaté...
Leviticus 18:3... jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž jste bydleli, nechovejte se...
Numeri 8:7...Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a oni si oholí celé...
Deuteronomium 18:9... tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. se u tebe nenajde, kdo by svého...
Deuteronomium 20:18... Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste...
Jozue 6:15... Sedmého dne ráno vstali za svítání a stejným způsobem obešli město, ale sedmkrát. Pouze onoho dne...
Soudců 2:19...a klaněli se jim. Svého tvrdošíjného jednánízpůsobů se odmítali vzdát. Hospodin proto vzplanul proti...
1. Samuel 8:9... Důrazně je ale varuj a vylož jim, jakým způsobem nad nimi bude král vládnout." Samuel tedy pověděl...
1. Samuel 8:11...lidu, který se na něm dožadoval krále. "Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme...
2. Samuel 14:14...posbírat. Bůh ale nechce brát život. Připravuje způsoby, aby od něj vyhnanec nezůstal zahnán nadobro. Proto...
2. Samuel 15:6...k němu vztáhl ruku, objal ho a políbil. Takovým způsobem se choval ke všem Izraelcům, kteří chodili hledat...
2. Královská 8:18...a kraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů, tak jako to dělali v domě...
2. Královská 8:27...izraelského krále Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova a páchal, co je v Hospodinových očích...
2. Královská 16:3... jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Vlastního syna dokonce nechal...
2. Královská 17:26...a přesídlil do samařských měst, neznají způsoby Boha země, a tak na poslal lvy, kteří je...
2. Královská 17:27... Smí se tam vrátit a žít tam, aby je vyučoval způsobům Boha země." Jeden z kněží odvlečených ze Samaří...
2. Královská 21:2... co je v Hospodinových očích zlé, podle ohavných způsobů těch národů, které Hospodin vyhnal před syny...
1. Letopisů 23:31... Takto měli v patřičném počtu a předepsaným způsobem pravidelně sloužit před Hospodinem. Takto levité...
2. Letopisů 21:6...a kraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů, jako to dělali v domě Achabově,...
2. Letopisů 22:3...Atalia, vnučka Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova, neboť ho matka naváděla k...
2. Letopisů 28:2... jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Nechal dokonce odlít sochy baalů...
2. Letopisů 28:26...svých otců. Ostatní jeho skutky i všechny jeho způsoby jsou od počátku do konce sepsány v Knize...
Ester 9:27...každoročně zachovávat oba ty dny předepsaným způsobem a ve stanovený čas. Tyto dny se budou připomínat a...
Job 21:27...červi. Víte, znám ty vaše myšlenky - hledáte způsoby, jak mi ublížit. Říkáte: ‚Kam se poděly ty jejich...
Job 21:31...ušetřen, v den rozhněvání vyvázne. Kdo mu jeho způsoby vytkne do očí? Za to, co prováděl, kdo mu odplatí?...
Job 36:23...učitel je mu podobný? Kdo mu může vytknout jeho způsoby? Kdo mu smí říci: ‚Pácháš bezpráví'? Pamatuj, že...
Job 36:31...blesky, jak jimi pokrývá mořské hlubiny! Takovým způsobem spravuje národy, takto jim opatřuje pokrm v...
Žalmy 37:32...nezvrtnou. Ničema na spravedlivého číhá, hledá způsob, jak ho zahubit, Hospodin ho však nenechá v jeho...
Žalmy 73:15... čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se choval nevěrně! Chtěl jsem...
Žalmy 106:35... Promísili se s pohany, naučili se jejich způsoby! Začali uctívat jejich modly, do jejich pasti se...
Přísloví 8:13...je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším. U mne je rozvaha a...
Kazatel 3:18...na každý skutek i úmysl. Pomyslel jsem si: Tímto způsobem Bůh lidi zkouší, aby se ukázalo, že jsou zvěř....
Jeremiáš 4:18...se vzbouřil proti mně, praví Hospodin. To ty tvé způsoby a tvé skutky ti to zavinily. To je tvé neštěstí,...
Jeremiáš 10:2... dome izraelský. Tak praví Hospodin: Pohanským způsobům se neučte a nebeských znamení se neděste, ačkoli...
Ezechiel 14:22... Hle - k vám přicházejí! uvidíte jejich způsoby a jejich skutky, dojdete útěchy po tom neštěstí,...
Ezechiel 14:23... které jsem na něj uvedl. uvidíte jejich způsoby a jejich skutky, dojdete díky nim úlevy, neboť...
Ezechiel 16:43...a pobuřovala jsi tím vším, hle - ti ty tvé způsoby odplatím, praví Panovník Hospodin! Copak jsi ve...
Ezechiel 16:47...se svými dcerami. Copak ses neřídila jejich způsoby? Nepáchala jsi jejich ohavnosti? Jako by to ale...
Ezechiel 16:61...tebou smlouvu věčnou. Tehdy si vzpomeneš na své způsoby a budeš se stydět, vezmu tvé starší i mladší...
Ezechiel 20:43... že ji dám vašim otcům. Tam si vzpomenete na své způsoby, na všechny skutky, kterými jste se poskvrňovali, a...
Ezechiel 20:44...kvůli svému jménu naložím ne podle vašich zlých způsobů a zkažených skutků, dome Izraele, praví Panovník...
Ezechiel 24:14...Nenechám to být, neslituji se, nepolevím. Za tvé způsoby a skutky odsoudím, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 36:17...dům Izraele ještě žil ve vlastní zemi, svými způsoby a skutky ji poskvrnil. Jejich způsoby byly v mých...
Ezechiel 36:19...rozprášeni po zemích. Odsoudil jsem je za jejich způsoby a skutky. Kamkoli ale mezi národy přišli, všude ...
Ezechiel 36:32...vědomi. Vy buďte zahanbeni a styďte se za své způsoby, dome izraelský. Toto praví Panovník Hospodin: V...
Ozeáš 4:9...dopadne tak jako lid - budu je trestat za jejich způsoby, za jejich skutky jim odplatím! Budou jíst, ale...
Micheáš 6:16... Řídíte se Omriho pravidly a všemi Achabovými způsoby; následujete jejich rady, a proto vás vydám...
Marek 11:18...vrchní kněží a znalci Písma, začali hledat způsob, jak ho zničit, protože se ho báli. Všechen zástup...
Marek 14:1...chlebů. Vrchní kněží se znalci Písma hledali způsob, jak by se ho lstí zmocnili a zabili ho. Říkali si...
Marek 16:12... neuvěřili. Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov. Šli tedy a oznámili...
Lukáš 19:47... znalci Písma a přední muži z lidu zatím hledali způsob, jak ho zničit. Nevěděli ale, jak to provést,...
Lukáš 22:2...Velikonoce. Vrchní kněží a znalci Písma hledali způsob, jak ho zabít, ale báli se lidu. Tehdy vstoupil...
Skutky 13:18...vztaženou paží. Po čtyřicet let snášel jejich způsoby na poušti, a když vyhladil sedm národů v zemi...
Skutky 15:1...učit: "Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni." Pavel a Barnabáš s nimi...
1. Korintským 4:17...a věrného syna v Pánu, který vám připomene  způsoby v Kristu Ježíši, jak je učím v každé církvi, kam...
1. Korintským 9:22...slabé. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoli způsobem aspoň některé zachránil. A to všechno dělám kvůli...
1. Korintským 11:27...jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi. ...
Efeským 2:2...a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně...
Efeským 4:22... která je v Ježíši, odhoďte svůj dřívější způsob života i to staré , které je zkažené a plné...
Filipským 1:18... Ale co na tom! Hlavně že se jakýmkoli způsobem, naoko nebo opravdově, káže Kristus. Raduji...
2. Tesalonickým 2:3...den přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení...
2. Timoteus 3:10...těch dvou. Ty sis však osvojil učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a...
Židům 1:1...Ježíše Krista s vaším duchem. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v...
1. Petr 1:18...jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích - nebylo to pomíjivými věcmi...

Slova obsahující způsob: nezpůsobí (1) nezpůsobili (1) způsob (11) způsobem (21) způsobeno (1) způsobí (11) způsobil (28) způsobila (2) způsobilé (1) způsobili (3) způsobilí (1) způsobilo (1) způsobilost (1) způsobils (1) způsobilý (1) způsobilými (1) způsobím (25) způsobíš (1) způsobu (3) způsobů (7) způsobům (2) způsoby (32)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |