Zpěvy

Hledám varianty 'zpěvy' [ zpěvy (2) zpěvu (4) zpěvem (7) zpěv (9) ]. Nalezeny 22 verše.
1. Samuel 18:6...izraelských měst vyšly králi Saulovi naproti se zpěvem a tancem. Vesele hrály na tamburíny a drnkačky a při...
1. Letopisů 6:16...syn Asajáš. Toto jsou muži, které David pověřil zpěvem v domě Hospodinově, když tam spočinula Truhla....
1. Letopisů 6:17...v Jeruzalémě postavil Hospodinův chrám, sloužili zpěvem před Příbytkem, před Stanem setkávání. Ke službě...
2. Letopisů 20:19...aby oslavovali Hospodina, Boha Izraele, hlasitým zpěvem. Brzy ráno vytáhli na Tekojskou poušť. Když...
2. Letopisů 23:18... aby se podle Davidových pokynů s veselímzpěvem starali o Hospodinův dům a přinášeli Hospodinu...
Nehemiáš 12:27... aby radostně oslavovali zasvěcení hradeb zpěvy díků a hraním na činely, lyry a citery. Zpěváci byli...
Žalmy 16:1... Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá. Zlatý zpěv Davidův. Bože, ochraňuj , na tebe spoléhám....
Žalmy 56:1...- ale v tebe skládám naději! Pro předního zpěváka, na nápěv "Tiché holubice v dálavách". Zlatý zpěv...
Žalmy 57:1...choditve světle, mezi živými! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův,...
Žalmy 58:1... svou slávou přikryj celou zem! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův....
Žalmy 59:1... tak tedy Bůh vskutku soudí zem!" Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův,...
Žalmy 98:4...Jásej Hospodinu, celá zem, dejte se do zpěvu, žalmy zahrajte! Zahrajte Hospodinu na citeře, při...
Žalmy 100:2... služte Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem! Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu...
Žalmy 104:12... na jejich březích aby hnízdili ptáci, jejich zpěv aby zněl mezi větvemi. Ze svých paláců hory napájíš,...
Žalmy 106:12...věřili jeho zaslíbením, tehdy ho chválili se zpěvem. Rychle však zapomněli na jeho činy, nechtěli čekat,...
Izaiáš 16:10...veselí a jásot v zahradách, na vinicích přestal zpěv a zábava. Víno v lisu nikdo nešlapá a všechen...
Izaiáš 30:29...jim čelisti uzdou bloudění. Tehdy vám bude do zpěvu, jako když se v noci zasvěcují slavnosti; v srdci...
Izaiáš 51:3...ji obrátí. Znovu tam bude radost a veselízpěv a díkůvzdání tam bude znít. Dobře , můj lide,...
Izaiáš 52:9...jak se k Sionu vrací Hospodin. Dejte se spolu do zpěvu radosti, jeruzalémské sutiny, vždyť Hospodin potěšil...
Amos 8:3...Víckrát je neušetřím. V ten den se chrámové zpěvy obrátí v kvílení, praví Panovník Hospodin. Všude...
Sofoniáš 2:14...budou hnízdit na sloupech, z oken se ozve jejich zpěv. Na prahu jen hromady sutin, cedrové trámy strženy. To...
Zachariáš 9:9...zrak! Jásej vesele, Dcero sionská, dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémská! Hle, tvůj král k tobě přichází,...

Slova obsahující zpěvy: chvalozpěvy (3) zpěvy (2) žalozpěvy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |