Zpěváka

Hledám varianty 'zpěváka' [ zpěváky (7) zpěváků (6) zpěváka (56) zpěvák (2) zpěváci (27) ]. Nalezeno 98 veršù.
2. Samuel 19:36...věděl, co a pije? Slyšel bych ještě hlas zpěváků a zpěvaček? Proč by tvůj služebník ještě měl být...
1. Královská 10:12...i pro královský palác a také lyry a citery pro zpěváky. Dodnes se nedovezlo, ba ani nevidělo, tolik...
1. Letopisů 6:18...společně se svými syny: Ze synů Kehatovýchzpěvák Heman, syn Joele, syna Samuelova, syna Elkánova,...
1. Letopisů 9:33... připravované na každou sobotu. Další byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodů. Bydleli v...
1. Letopisů 15:16...řekl levitským vůdcům, ustanoví své bratry zpěváky, kteří by hlasitě a radostně zpívali za doprovodu...
1. Letopisů 15:19... Miknejáše, Obed-edoma a Jehiela, strážnéZpěváci Heman, Asaf a Etan měli hrát na bronzové činely,...
1. Letopisů 15:27...stejně jako všichni levité nesoucí Truhluzpěváci a sbormistr Kenaniáš. David měl na sobě také...
2. Letopisů 5:12...k oddílům se totiž posvětili), levitští zpěváci - synové Asafovi, Hemanovi i Jedutunovi se svými...
2. Letopisů 5:13...Jakmile zazněly trubky, činely a další nástrojezpěváci začali hlasitě chválit Hospodina písní: "Je tak...
2. Letopisů 9:11...i pro královský palác a také lyry a citery pro zpěváky. Nic takového se předtím v Judsku neobjevilo.) Král...
2. Letopisů 20:21...s lidem, postavil do čela vojska Hospodinovy zpěváky, aby při pochodu oslavovali nádheru jeho svatosti:...
2. Letopisů 23:13...Všechen lid země se radoval, troubil na trubkyzpěváci a hudebníci vedli chvály. Atalia roztrhla své...
2. Letopisů 29:28...krále Davida. Celé shromáždění se klanělozpěváci zpívali, trubači troubili a to vše trvalo, dokud...
2. Letopisů 35:15...pro sebe, ale i pro kněží ze synů ÁronovýchZpěváci, synové Asafovi, stáli na svých místech podle...
2. Letopisů 35:25...o něm složil žalozpěvy, jimiž dodnes všichni zpěváci a pěvkyně truchlí nad Jošiášem, jak se v Izraeli...
Ezdráš 2:41... totiž Kadmielovi, ze synů Hodaviášových 74 zpěváci, synové Asafovi 128 strážní, synové Šalumovi,...
Ezdráš 2:65... Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 200 zpěváků a zpěvaček. Měli 736 koní, 245 mezků,...
Ezdráš 2:70...kněžských suknic. Kněží, levité, někteří z liduzpěváci, strážní a chrámoví sluhové se usadili ve svých...
Ezdráš 7:7...odešli také další synové Izraele, kněží, levitézpěváci, strážní a chrámoví sluhové. Do Jeruzaléma dorazil...
Ezdráš 7:24...hněv. Dále se vám oznamuje, že od kněží, levitůzpěváků, strážných, chrámových sluhů a všech ostatních...
Ezdráš 10:24...Kelajáš (čili Kelíta), Petachiáš, Juda, EliezerZpěváci: Eliašib. Chrámová stráž: Šalum, Telem, Uri....
Nehemiáš 7:1...a osadil jsem vrata, byli ustanoveni strážnízpěváci a levité. Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému...
Nehemiáš 7:44... totiž Kadmielovi, ze synů Hodevjášových 74 zpěváci, synové Asafovi 148 strážní, synové Šalumovi,...
Nehemiáš 7:67... Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 245 zpěváků a zpěvaček. Měli 736 koní, 245 mezků,...
Nehemiáš 7:73...a 67 kněžských suknic. Kněží, levité, strážnízpěváci, někteří z lidu, chrámoví sluhové a všechen Izrael...
Nehemiáš 10:29... Také ostatní z lidu, kněží, levité, strážnízpěváci, chrámoví sluhové a každý, kdo se oddělil od...
Nehemiáš 10:40...svatyně a kde jsou i sloužící kněží, strážnízpěváci. Dům svého Boha nebudeme zanedbávat." Vůdcové lidu...
Nehemiáš 11:22... syna Míkova ze synů Asafových, což byli zpěváci zodpovědní za službu Božího chrámu. Platil pro ...
Nehemiáš 11:23... královský výnos určující den po dni, co mají zpěváci dělat. Petachiáš, syn Mešezabelův ze synů Zeracha,...
Nehemiáš 12:28...zpěvy díků a hraním na činely, lyry a citeryZpěváci byli shromážděni ze širokého okolí Jeruzaléma - z...
Nehemiáš 12:29... z Bet-gilgalu a z okolí Geby a AzmavetuZpěváci si totiž vystavěli usedlosti v okolí Jeruzaléma....
Nehemiáš 12:42... Eleazar, Uzi, Jochanan, Malkiáš, Elam a EzerZpěváci pozvedli hlas, vedeni Jizrachiášem. Toho dne se...
Nehemiáš 12:45...příkazů Davida a jeho syna Šalomouna stejně jako zpěváci a strážní. (Již dávno, za dnů Davidových a...
Nehemiáš 12:46...a Asafových, totiž byli ustanoveni vedoucí zpěváků, chval a díkůvzdání Bohu.) Všechen Izrael tedy za...
Nehemiáš 12:47...Zerubábela a Nehemiáše odevzdával příspěvky na zpěváky a strážné, jak bylo stanoveno den po dni. Také...
Nehemiáš 13:5...z obilí, vína i oleje, předepsaného pro levityzpěváky a strážné, jakož i obětiny pro kněze. V době...
Nehemiáš 13:10...příděly pro levity, takže se všichni levitézpěváci konající bohoslužbu uchýlili ke svým polím. Vytkl...
Žalmy 4:1... na tvém lidu tvé požehnání. séla Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Žalm Davidův. Odpověz na ...
Žalmy 5:1... Hospodine, chráníš v bezpečí. Pro předního zpěváka, na flétny. Žalm Davidův. Vyslyš slova,...
Žalmy 6:1...jej obklopuješ jako pancířem. Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Hlubokým hlasem. Žalm Davidův...
Žalmy 8:1...jménu zahraji - on je Nejvyšší! Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Davidův. Hospodine, Pane...
Žalmy 9:1... všude na zemi slavné jméno máš! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Zemřel syn". Žalm Davidův. Chválím...
Žalmy 11:1... pozemský člověk aby je neděsil! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Hospodin je můj úkryt - proč mi...
Žalmy 12:1... upřímní spatří jeho obličej! Pro předního zpěváka, hlubokým hlasem. Žalm Davidův. Pomoz, Hospodine!...
Žalmy 13:1...nezřízenost se mezi lidmi rozmáhá! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Jak dlouho ještě, Hospodine?...
Žalmy 14:1...Jak dobrotivě se ke mně zachoval! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení...
Žalmy 18:1...budu tvou podobou, se probudím. Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida, který tuto...
Žalmy 19:1...Davidovi a jeho semeni navěky! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o...
Žalmy 20:1...zalíbí - skálo , můj Vykupiteli! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Kéž Hospodin vyslyší v den...
Žalmy 21:1... kdykoli voláme, nás slyš! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ve tvé síle, Hospodine, raduje se...
Žalmy 22:1...a hrát chcem o tvém hrdinství! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Jitřní laň". Žalm Davidův. Bože...
Žalmy 31:1... Bože můj, chválím navěky! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Spoléhám na tebe, Hospodine, kéž...
Žalmy 36:1...zpívá tvé chvály po všechny dny! Pro předního zpěváka. Výrok Hospodinova služebníka Davida. Zvrácenost...
Žalmy 39:1...mi na pomoc, Pane - záchrano! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. Řekl jsem: "Dám si pozor na...
Žalmy 40:1... dříve než odejdu a nebudu tu víc! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Na Hospodina jsem čekal toužebně a...
Žalmy 41:1...ty, Bože můj, prosím nemeškej! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blaze tomu, kdo myslí na ubohé, ve...
Žalmy 42:1... od věků navěky! Amen! Amen! Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů Korachových. Jako laň prahne po...
Žalmy 44:1...on je můj Bůh, záchrana! Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů Korachových. Na vlastní uši jsme,...
Žalmy 45:1...nám - nás vykoupí láska tvá! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Poučný žalm synů Korachových....
Žalmy 46:1... na věky věků chválí národy! Pro předního zpěváka, vysokým hlasem. Píseň synů Korachových. Bůh je...
Žalmy 47:1...útočištěm je Bůh Jákobův! séla Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových. Tleskejte Bohu, všechny...
Žalmy 49:1...naším vůdcem, dokud jsme naživu! Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových. Všechny národy,...
Žalmy 51:1...napraví, tomu ukážu Boží spasení!" Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Poté, co za ním přišel prorok Nátan...
Žalmy 52:1...obětovat býci na tvém oltáři. Pro předního zpěváka. Poučný žalm Davidův. Poté, co Doeg Edomský přišel...
Žalmy 53:1...je vzácné před tvými věrnými! Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh...
Žalmy 54:1...jásat, Izrael se bude veselit! Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův. Poté, co...
Žalmy 55:1...nepřátelům směle pohlédnu do očí! Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův....
Žalmy 56:1...- ale v tebe skládám naději! Pro předního zpěváka, na nápěv "Tiché holubice v dálavách". Zlatý zpěv...
Žalmy 57:1...choditve světle, mezi živými! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův,...
Žalmy 58:1... svou slávou přikryj celou zem! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův....
Žalmy 59:1... tak tedy Bůh vskutku soudí zem!" Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův,...
Žalmy 60:1...můj pevný hrad, Bože, lásko ! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Zlatý žalm Davidův,...
Žalmy 61:1...- ty, kdo nás nenávidí, rozdupá! Pro předního zpěváka, na strunný nástroj. Žalm Davidův. Moje volání slyš...
Žalmy 62:1... své sliby plnit po všechny dny. Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. Jen v Bohu duše odpočívá...
Žalmy 64:1...něj, ústa lhářů zavřou se! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Slyš, Bože, hlas mého naříkání, před...
Žalmy 65:1... kdo mají srdce upřímné! Žalm pro předního zpěváka. Píseň Davidova. Na Sionu ti, Bože, náležejí chvály...
Žalmy 66:1...Ano, zpívají! Zpívaný žalm pro předního zpěváka. volá radostně k Bohu celý svět, o jeho slavném...
Žalmy 67:1...lásku mi neodňal! Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Na strunné nástroje. Smiluj se nad námi, Bože,...
Žalmy 68:1... kéž ho ctí každý světa kraj! Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm Davidův. Povstane Bůh, jeho nepřátelé...
Žalmy 68:26... průvod mého Boha a Krále do svatyně. Vpředu šli zpěváci, vzadu hudebníci, mezi nimi panny v rytmu tamburín....
Žalmy 69:1...lid obdaří. Bůh je požehnán! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Žalm Davidův. Bože, pomoz mi,...
Žalmy 70:1...v , kdo jeho jméno milují! Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davidův. Kéž bys , Bože,...
Žalmy 75:1...tvých protivníků stále vzmáhá se! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zpívaný žalm Asafův....
Žalmy 76:1... spravedlivý své rohy pozvedá!" Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Zpívaný žalm Asafův. V Judsku...
Žalmy 77:1... králové světa před ním děsí se! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Asafův. Hlas můj k Bohu zněl, když...
Žalmy 80:1...dál tvé chvály chceme zvěstovat! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Žalm Asafův. Pastýři...
Žalmy 81:1...svoji tvář, buď naše záchrana! Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Asafův. Zpívejte Bohu,...
Žalmy 84:1... jsi nade vší zemí Nejvyšší! Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm synů Korachových....
Žalmy 85:1... jenž v tobě skládá důvěru! Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových. Své zemi jsi, Hospodine,...
Žalmy 87:7...národy: "I tenhle se tu narodil." séla proto zpěváci při tanci zpívají: "Všechno z tebe pramení!" ...
Žalmy 88:1... Zpívaný žalm synů Korachových. Pro předního zpěváka, k tanci.Poučná píseň Hemana Ezrachejského....
Žalmy 109:1...- on naše nepřátele rozdupá! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Bože, chloubo, přeruš své mlčení!...
Žalmy 139:1...prosím dílo rukou svých! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ty , Hospodine, zkoumáš, ty ...
Žalmy 140:1... a cestou věčnosti veď! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Zachraň , Hospodine, od lidí zlých...
Kazatel 2:8...králů, poklady mnoha krajin. Opatřil jsem si zpěváky a také zpěvačky, lidských rozkoší jsem užil s...
Ezechiel 33:32...však následují mrzký zisk. Nejsi pro víc než zpěvák milostných písní, co umí krásně zpívat a pěkně hrát;...
Abakuk 3:19...hbitost laní, vodí na výšiny. Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Slovo Hospodinovo, které...
Zjevení 18:22... tak nenávratně zanikne! Hlas hráčů na loutnuzpěváků, pištců a trubačů v tobě nikdo neuslyší, žádný...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |