Zpěv

Hledám varianty 'zpěv' [ zpěvy (2) zpěvu (4) zpěvem (7) zpěv (9) ]. Nalezeny 22 verše.
1. Samuel 18:6...izraelských měst vyšly králi Saulovi naproti se zpěvem a tancem. Vesele hrály na tamburíny a drnkačky a při...
1. Letopisů 6:16...syn Asajáš. Toto jsou muži, které David pověřil zpěvem v domě Hospodinově, když tam spočinula Truhla....
1. Letopisů 6:17...v Jeruzalémě postavil Hospodinův chrám, sloužili zpěvem před Příbytkem, před Stanem setkávání. Ke službě...
2. Letopisů 20:19...aby oslavovali Hospodina, Boha Izraele, hlasitým zpěvem. Brzy ráno vytáhli na Tekojskou poušť. Když...
2. Letopisů 23:18... aby se podle Davidových pokynů s veselímzpěvem starali o Hospodinův dům a přinášeli Hospodinu...
Nehemiáš 12:27... aby radostně oslavovali zasvěcení hradeb zpěvy díků a hraním na činely, lyry a citery. Zpěváci byli...
Žalmy 16:1... Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá. Zlatý zpěv Davidův. Bože, ochraňuj , na tebe spoléhám....
Žalmy 56:1...- ale v tebe skládám naději! Pro předního zpěváka, na nápěv "Tiché holubice v dálavách". Zlatý zpěv...
Žalmy 57:1...choditve světle, mezi živými! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův,...
Žalmy 58:1... svou slávou přikryj celou zem! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův....
Žalmy 59:1... tak tedy Bůh vskutku soudí zem!" Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův,...
Žalmy 98:4...Jásej Hospodinu, celá zem, dejte se do zpěvu, žalmy zahrajte! Zahrajte Hospodinu na citeře, při...
Žalmy 100:2... služte Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem! Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu...
Žalmy 104:12... na jejich březích aby hnízdili ptáci, jejich zpěv aby zněl mezi větvemi. Ze svých paláců hory napájíš,...
Žalmy 106:12...věřili jeho zaslíbením, tehdy ho chválili se zpěvem. Rychle však zapomněli na jeho činy, nechtěli čekat,...
Izaiáš 16:10...veselí a jásot v zahradách, na vinicích přestal zpěv a zábava. Víno v lisu nikdo nešlapá a všechen...
Izaiáš 30:29...jim čelisti uzdou bloudění. Tehdy vám bude do zpěvu, jako když se v noci zasvěcují slavnosti; v srdci...
Izaiáš 51:3...ji obrátí. Znovu tam bude radost a veselízpěv a díkůvzdání tam bude znít. Dobře , můj lide,...
Izaiáš 52:9...jak se k Sionu vrací Hospodin. Dejte se spolu do zpěvu radosti, jeruzalémské sutiny, vždyť Hospodin potěšil...
Amos 8:3...Víckrát je neušetřím. V ten den se chrámové zpěvy obrátí v kvílení, praví Panovník Hospodin. Všude...
Sofoniáš 2:14...budou hnízdit na sloupech, z oken se ozve jejich zpěv. Na prahu jen hromady sutin, cedrové trámy strženy. To...
Zachariáš 9:9...zrak! Jásej vesele, Dcero sionská, dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémská! Hle, tvůj král k tobě přichází,...

Slova obsahující zpěv: chvalozpěv (4) chvalozpěvech (1) chvalozpěvy (3) prozpěvovaly (1) prozpěvování (2) prozpěvuj (1) prozpěvují (3) prozpěvujte (3) předzpěvovala (1) zpěv (9) zpěváci (27) zpěvaček (3) zpěvačky (1) zpěvák (2) zpěváka (56) zpěváků (6) zpěváky (7) zpěvem (7) zpěvu (4) zpěvy (2) žalozpěv (15) žalozpěvů (2) žalozpěvy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |