Zpět

Hledám varianty 'zpět' [ zpět ]. Nalezeno 148 veršù.
Genesis 14:16...(jež leží na sever od Damašku). A tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedl i svého příbuzného Lota a...
Genesis 19:26... propadla zkáze. Lotova žena se však ohlédla zpět a proměnila se v solný sloup. Druhého dne časně zrána...
Genesis 24:5...následovat do této země, mám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého syna...
Genesis 24:16...k prameni, naplnila si džbán a vydala se zpět. Služebník přispěchal naproti a řekl: "Dej mi...
Genesis 29:3... a tehdy napájeli dobytek. Potom kámen vraceli zpět na jeho místo v ústí studny. Jákob se jich zeptal:...
Genesis 38:29..."Tento vyšel první." On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla tedy: "Jakou...
Genesis 42:37...dva syny! Svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je...
Genesis 43:12...vrácené navrch vašich vaků, a odneste to s sebou zpět - snad šlo o omyl. Vezměte si i svého bratra. Vstaňte...
Genesis 43:21...sem prve přišli nakoupit jídlo. Když jsme cestou zpět měli nocovat, otevřeli jsme své vaky a hle, stříbro...
Genesis 48:21... umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do země vašich otců. Tobě pak odkazuji o jeden díl...
Genesis 49:17... jež koně uštkne do paty a jezdec se skácí zpět. Ó Hospodine, čekám na tvé...
Genesis 49:33...dokončil tyto příkazy svým synům, stáhl nohy zpět na lůžko, vydechl naposled a byl připojen ke svému...
Genesis 50:5...odejít. Jakmile svého otce pohřbím, vrátím se zpět." Farao odpověděl: "Jdi a pohřbi svého otce podle...
Exodus 10:8...je konec?" A tak Mojžíše s Áronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu,...
Exodus 14:26...řekl: "Napřáhni ruku nad moře, se vody vrátí zpět - na Egypťany, na jejich vozy i jejich jezdce." Mojžíš...
Leviticus 25:31...právo vykoupení a v létě milosti budou vydány zpět. V levitských městech ovšem bude právo levitů na...
Leviticus 25:33...z levitů nevykoupil, bude v létě milosti vydán zpět. Domy levitů v jejich městech jsou totiž jejich...
Numeri 12:14...dní vykázána z tábora; teprve pak bude přijata zpět." Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z tábora. Lid...
Numeri 12:15... Lid se nehnul dál, dokud Miriam nebyla přijata zpět. Potom lid vytáhl z Chacerotu a utábořil se v poušti...
Numeri 14:25...a Kananejci,' zítra se obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři!" Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Numeri 22:23...šla polem. Balaám tedy oslici bil, aby ji zavedl zpět na cestu. Hospodinův anděl se pak postavil na pěšinu...
Numeri 33:7...na kraji pouště. Vyšli z Etamu, obrátili se zpět k Pi-chirotu naproti Baal-cefonu a utábořili se před...
Deuteronomium 1:40...ji obsadí. Vy se však obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři." Tehdy jste mi odpověděli: "Zhřešili...
Deuteronomium 22:1...lhostejný, ale poctivě je přiveď svému bratru zpět. Pokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš,...
Deuteronomium 24:4...ji poslal pryč, si ji pak nebude moci vzít zpět za manželku, neboť byla poskvrněna. Nesváděj k...
Deuteronomium 30:2... zažene, můžeš si je vzít k srdci a obrátit se zpět k Hospodinu, svému Bohu. ho budeš spolu se svými...
Deuteronomium 30:3...obrátí tvůj úděl. Slituje se nad tebou, vrátí  zpět a shromáždí ze všech národů, mezi něž Hospodin,...
Deuteronomium 33:7... Hospodine, hlas Judův, k jeho lidu jej zpět přiváděj. Když bojuje svou vlastní rukou, proti...
Jozue 2:23...cestách, ale nenašli. Oba muži se pak vydali zpět. Sestoupili z hor, přebrodili se, a když přišli k...
Jozue 19:12...Jokneamu. Směrem na východ vede od Saridu zpět k pomezí Kislot-tabor, dále pak k Daberatu a vzhůru k...
Jozue 20:6...Teprve tehdy se ten, kdo zabil, bude moci vrátit zpět domů do města, odkud uprchl." Vyčlenili tedy Kedeš v...
Jozue 22:9...a polovina kmene Manasesova se tedy vydali zpět. Odešli od synů Izraele ze Šíla v kanaánské zemi a...
Soudců 3:19... ale sám se od gilgalského Pesilim vrátil zpět. "Mám pro tebe, králi, něco tajného," řekl. "Tiše!"...
Soudců 11:26...podél Arnonu. Proč jste je za tu dobu nedobyli zpět? jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty mi křivdíš,...
Soudců 11:35... jsem dal slovo Hospodinu a nemohu je vzít zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo...
Soudců 19:3...půjde za , vlídně s promluví a přivede ji zpět. Měl s sebou svého mládence a pár oslů. Ta dívka ho...
Růt 1:7...odešla z místa, kde žila, aby se vydala na cestu zpět do judské země. "Jděte," řekla tehdy oběma svým...
1. Samuel 6:4..." "A jaké odškodnění s máme poslat zpět?" otázali se. "Pět zlatých nádorů a pět zlatých krys...
1. Samuel 18:13...nad tisíci, takže táhl v čele vojska do bojezpět. David si ale na všech taženích vedl úspěšně a...
1. Samuel 18:16...milovali, protože v jejich čele táhl do bojezpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady je starší dcera...
1. Samuel 30:18...nasedli na velbloudy a uprchli. Tak David dobyl zpět všechno, co Amalekovci pobrali, a osvobodil i obě své...
1. Samuel 30:19...ze všeho, co jim vzali. David to všechno získal zpět. Pobral také všechen brav a skot. Hnali to stádo před...
2. Samuel 3:26...odešel, vyslal posly za Abnerem. Ti ho přivedli zpět od studny Sira. David o tom ale nevěděl. Když byl...
2. Samuel 11:23...za námi do pole, ale my jsme je zatlačili zpět k bráně. Vtom začali z hradeb střílet lučištníci a...
2. Samuel 12:23... Proč bych se měl postit? Copak ho mohu přivést zpět? půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí." Potom...
2. Samuel 15:8...jsem tento slib: ‚Jestli Hospodin přivede zpět do Jeruzaléma, budu sloužit Hospodinu.'" Král mu...
2. Samuel 15:25...města. Najdu-li u Hospodina milost, přivede  zpět a dovolí mi znovu spatřit Truhlu i jeho Příbytek....
2. Samuel 19:11...boji. Na co tedy čekáte? Proč nepřivedeme krále zpět?" Když se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý...
2. Samuel 19:16...i se všemi svými muži." Král se tedy vypravil zpět. Když dorazil k Jordánu, judští muži vyšli králi...
2. Samuel 19:19...vběhli do Jordánu, že se budou brodit tamzpět, aby přepravili královský dvůr a splnili každé královo...
1. Královská 1:35...‚ žije král Šalomoun!' Pak ho doprovodíte zpět. přijde, usedne na můj trůn a bude kralovat místo...
1. Královská 1:40...Šalomoun!" Celý ten zástup ho pak doprovázel zpět, pískali na píšťaly a radovali se tak nadšeně, se...
1. Královská 10:13... Královna se pak se svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666...
1. Královská 11:21...a že zemřel i jeho vojevůdce Joáb. "Propusť  zpět do vlasti," požádal tehdy faraona. "Co ti u ...
1. Královská 12:3...z Egypta, protože pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým shromážděním Izraele za...
1. Královská 13:4... mu ale odumřela, a ji nemohl přitáhnout zpět k sobě. Vtom se oltář roztrhl a popel z něj se...
1. Královská 13:29...tělo Božího muže, naložil ho na osla a vezl zpět. Dovezl ho do svého města, aby ho oplakal a pohřbil....
1. Královská 18:37... Hospodine, jsi Bůh, a že jejich srdce obrátíš zpět." Vtom spadl Hospodinův oheň a pohltil oběť i dřevo,...
2. Královská 1:5...Pak Eliáš odešel. Když se poslové vrátili zpět, král se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám...
2. Královská 13:25...ho třikrát porazil a dobyl ta izraelská města zpět. Druhého roku izraelského krále Jehoaše, syna...
2. Královská 15:20...co dát asyrskému králi. Ten se pak ale obrátil zpět a v zemi se nezdržel. Ostatní Menachemovy skutky - co...
2. Královská 19:28... odvedu , kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos...
2. Královská 20:11...sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět. V době babylonský král Marduk-bal-adan, syn...
1. Letopisů 10:12...Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů, přinesli je zpět do Jábeše a pohřbili jejich ostatky pod jábešským...
2. Letopisů 6:25... Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpět do země, kterou jsi dal jim a jejich otcům. Kdyby...
2. Letopisů 9:12... Královna se pak se svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666...
2. Letopisů 10:3...z Egypta, protože pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým Izraelem za Rechoboámem a...
2. Letopisů 15:5... V těchto dnech není bezpečné cestovat tam ani zpět. Mezi obyvateli všech zemí vládne nepokoj. Národy i...
Nehemiáš 2:15...potoka a prohlížel hradby. Pak jsem se obrátil zpět, prošel Údolní bránou a vrátil se. Hodnostáři netušili...
Nehemiáš 13:11...Boží dům?!" ptal jsem se. Povolal jsem je tedy zpět a poslal je na jejich místa. Všechen judský lid pak...
Ester 2:14... vyhověno. Večer odcházela a ráno se vracela zpět do harému pod dohled královského eunucha Šaašgaze,...
Ester 4:10... co říkal Mordechaj. Ester pak poslala Hatacha zpět za Mordechajem s odpovědí: "Kdokoli, muž či žena,...
Ester 9:25...plán, který Haman zosnoval proti Židům, obrátil zpět na jeho hlavu: on sám i jeho synové skončili na kůlech...
Žalmy 35:4...ti, kdo chtějí o život připravit! jsou zpět zahnáni, se hanbí ti, kdo vymýšlejí, jak mi...
Žalmy 40:15... kdo o život chtějí připravit! jsou zpět zahnáni, se hanbí, kdo se kochají mým neštěstím! ...
Žalmy 70:3... se stydí ti, kdo mi usilují o život! jsou zpět zahnáni, se hanbí, ti, kdo se kochají mým...
Žalmy 71:20...hrozné úzkosti, k životu ale znovu navrátíšzpět vytáhneš z nejhlubších propastí! Mou vážnost znovu...
Žalmy 90:3...zpátky v prach, pravíš: "Vraťte se, smrtelnícizpět!" Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek,...
Žalmy 104:22...Boha o pokrm žádali. S východem slunce se vrací zpět, aby ulehli ve svých doupatech. Za svým úkolem tehdy...
Přísloví 29:11... průchod všem svým citům, moudrý se ale drží zpět. Panovník, jenž na lživé řeči, bude mít za...
Izaiáš 14:2...Jákobovu. Národy se jich ujmou a přivedou je zpět domů a dům Izraele si je v Hospodinově zemi podrobí...
Izaiáš 37:29... odvedu , kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos...
Izaiáš 38:8...sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět." A slunce se na schodišti vrátilo o deset stupňů, po...
Izaiáš 42:22... uloupeni byli a nikdo neřekl: "Vrať je zpět!" Kdyby tak někdo z vás naslouchal! Kdyby tak od...
Izaiáš 43:13... ruky nikdo nevyrve. Když konám, kdo to vrátí zpět? Toto praví Hospodin, váš vykupitel, Svatý izraelský:...
Izaiáš 44:22... tvé hříchy jak mlhu rozptýlím. Navrať se ke mně zpět - vždyť jsem vykoupil. Jásejte, nebesa, Hospodin to...
Izaiáš 50:5...otevřel a se nevzpouzel, neodvracel jsem se zpět. Nastavil jsem svá záda bijícím a líce rvoucím za...
Izaiáš 64:11...zničené! Budeš se přes to vše, Hospodine, držet zpět? Budeš mlčet a pokořovat nás bez konce? Odpovídal...
Jeremiáš 8:4... copak nevstane? Když se odvrátí, nevrátí se zpět? Proč tedy tento lid zůstává odvrácený? Proč se...
Jeremiáš 12:15... se ale nad nimi znovu slituji a přivedu je zpět, každého do jeho dědictví, každého do jeho vlasti....
Jeremiáš 23:3...všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich pastvinu, kde se rozplodí a rozmnoží....
Jeremiáš 23:8...Hospodin, který vyvedl potomstvo domu Izraele zpět ze severní země a ze všech zemí, do kterých je...
Jeremiáš 24:6...na nich svým dobrotivým pohledem a přivedu je zpět do této země. Znovu je vybuduji a nezbořím, zasadím je...
Jeremiáš 27:16...Hospodinova domu se teď z Babylonu rychle vrátí zpět.' Prorokují vám lež! Neposlouchejte je. Poddejte se...
Jeremiáš 27:22...Hospodin. Tehdy je dám přinést a navrátím je zpět na toto místo." Pátého měsíce téhož roku, totiž...
Jeremiáš 28:3...babylonského krále zlámu! Do dvou let vrátím zpět na toto místo všechny cennosti Hospodinova domu, které...
Jeremiáš 28:4...vyhnance, kteří odešli do Babylonu, vrátím zpět na toto místo, praví Hospodin, neboť jho babylonského...
Jeremiáš 28:6...Hospodinova domu i všechny vyhnance z Babylonu zpět na toto místo. Teď ale poslyš, co mám říci tobě i...
Jeremiáš 29:14... Dám se vám najít, praví Hospodin, a přivedu vás zpět ze zajetí. Shromáždím vás ze všech národů a ze všech...
Jeremiáš 30:3...Hospodin, kdy svůj lid Izrael a Judu přivedu zpět ze zajetí a navrátím je do země, kterou jsem dal...
Jeremiáš 31:18... a jsem zkrocený. Obrať , se vrátím zpět, vždyť ty jsi můj Bůh, Hospodine! Po svém odvrácení...
Jeremiáš 31:23...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: " je přivedu zpět ze zajetí, bude se v judské zemi a v jejích městech...
Jeremiáš 32:37...a v hrozném rozlícení rozptýlil. Přivedu je zpět na toto místo a způsobím, aby žili v bezpečí. Budou...
Jeremiáš 34:11...předtím propustili na svobodu, přivedli zase zpět a zotročili je. Jeremiáš tehdy od Hospodina dostal...
Jeremiáš 34:16...na svobodu, jak toužili, jste každý zase přivedl zpět a zotročili jste je. A proto tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 34:22... praví Hospodin, a přivedu je k tomuto městu zpět. Zaútočí na , dobudou je a spálí je. Judská města...
Jeremiáš 38:13... ho z jímky vytáhli. Tak se Jeremiáš vrátil zpět na strážní nádvoří. Král Cidkiáš si pak nechal proroka...
Jeremiáš 41:16... muže, ženy, děti i dvořany přivedli z Gibeonu zpět a vydali se s nimi do Egypta. (Cestou se ještě...
Jeremiáš 42:12... takže se nad vámi smiluje a propustí vás zpět do vlasti. Jestliže ale neposlechnete Hospodina, svého...
Jeremiáš 46:16...přes druhého budou klopýtat. Prý: ‚Pojďme utéct zpět ke svým lidem, do rodné země před krutým mečem!' Tam...
Jeremiáš 50:16...i žence se srpy v čase žně! se každý vrátí zpět ke svým lidem, každý do své země uteče před mečem...
Jeremiáš 50:19...jsem zúčtoval s králem asyrským! Přivedu Izrael zpět na jeho pastvinu, aby se pásl na Karmelu i v Bášanu,...
Ezechiel 7:13...prodal, nazpátek. Vidění o tom davu nebude vzato zpět: Žádný z nich kvůli své vině naživu neudrží se. Na...
Ezechiel 20:40... praví Panovník Hospodin. Každý z nich se vrátí zpět do vlasti a tam si je oblíbím. Tam budu stát o vaše...
Ezechiel 21:10... Hospodin jsem tasil z pochvy meč a nevrátí se zpět. Vzdychej, synu člověčí. Vzdychej jim před očima jako...
Ezechiel 21:35...den, čas zúčtování s jejich zločinem! Mečizpět do pochvy! Na místě, kde vyrobili, v zemi, z níž...
Ezechiel 29:14... mezi něž byli rozptýleni. Přivedu Egypťany zpět ze zajetí a navrátím je do Horního Egypta, do země,...
Ezechiel 34:4... zraněné neovazujete, zaběhlé nepřivádíte zpět, ztracené nehledáte, ale surově a krutě nad nimi...
Ezechiel 36:24... shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás zpět do vlasti. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí....
Ezechiel 47:1...služebníci vaří oběti lidu." Poté přivedl zpět ke vchodu do chrámu. A hle - zpod chrámového prahu...
Ezechiel 47:6... "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. Poté vzal zpět na břeh řeky. Když jsem se dostal zpátky, hle - na...
Daniel 11:9...říši jižního krále napadnout, ale stáhne se zpět na své vlastní území. Synové severního krále potom...
Daniel 11:19...mu tu jeho zpupnost oplatí. Proto se vrátí zpět do pevností ve své vlastní zemi, tam ale klesne, padne...
Daniel 11:28... Severní král se s ohromným bohatstvím vydá zpět do své země a cestou projeví své nepřátelství proti...
Ozeáš 2:11...na Baala. Své obilí si proto v čas sklizně vezmu zpět a v době vinobraní víno své; strhnu z svou vlnu i...
Ozeáš 5:15... odvleču pryč a nebude jim pomoci. Vrátím se zpět do svého doupěte, dokud jim jejich vina nedojde a...
Amos 9:14...kopce přímo přetékat. Svůj lid Izrael přivedu zpět ze zajetí. Vystavějí města, jež museli opustit, a...
Abdiáš 1:17...a ta hora bude svatá. Dům Jákobův pak získá zpět svůj dědičný majetek. Dům Jákobův pak bude ohněm a...
Micheáš 5:2...rodička. Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpět a připojí se k synům Izraele.) On vstane a bude pást v...
Sofoniáš 3:19... trápili! Zachráním ale kulhavou a zahnanou zpět přivedu. Způsobím jim čest a slávu v každé zemi, kde...
Zachariáš 5:8...žena! "To je Ničemnost," řekl anděl. Zatlačil ji zpět do koše a jeho otvor zaklopil olověným víkem. Potom...
Zachariáš 8:8...východě i ze země, kde zapadá slunce. Přivedu je zpět a budou bydlet v Jeruzalémě; budou mým lidem a budu...
Zachariáš 10:6...mocným a dům Josefův zachráním. Přivedu je zpět, vždyť je lituji, a budou, jako bych je nebyl zapudil....
Zachariáš 10:10...znovu se sem navrátí. Z egyptské země je vrátím zpět, z Asýrie je shromáždím zpět do Gileádu a libanonského...
Matouš 17:9... neviděli nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim Ježíš přikázal: "Nikomu o tom vidění...
Matouš 21:18...do Betanie, kde přenocoval. Za svítání cestou zpět do města dostal hlad. Uviděl u cesty jeden fíkovník,...
Marek 9:9... u sebe nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim přikázal, aby nikomu neříkali, co viděli,...
Lukáš 6:30... dej a od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět. Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni...
Lukáš 6:34...I hříšníci půjčují hříšníkům, aby totéž dostali zpět. Vy však milujte své nepřátele a buďte k nim dobří;...
Lukáš 6:35...a buďte k nim dobří; půjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové...
Lukáš 17:31...pobral; a také kdo bude na poli, se nevrací zpět. Pamatujte na Lotovu...
Jan 13:12...Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim: "Chápete, co jsem vám udělal?...
Jan 19:9...ta slova, dostal ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše: "Odkud jsi?" Ježíš...
Jan 20:10...vstát z mrtvých.) A tak se ti učedníci vrátili zpět. Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se...
Skutky 15:33...strávili nějaký čas, bratři je v pokoji vyslali zpět k apoštolům. Pavel a Barnabáš zůstali v Antiochii také...
Římanům 11:23...v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět! Když jsi ty mohl být vyťat z původní plané olivy a...
Filemon 1:12...je velmi prospěšný tobě i mně. Posílám ti ho zpět jako své vlastní srdce. Chtěl jsem si ho nechat u sebe...
Jakub 5:19...někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné...

Slova obsahující zpět: nazpět (4) rozpětí (2) zpět (150) zpětného (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |