Zpívají

Hledám varianty 'zpívají' [ zpívejte (29) zpívejme (2) zpívej (11) zpívat (29) zpíváme (1) zpívám (4) zpívaly (1) zpívalo (2) zpívali (13) zpívala (1) zpíval (7) zpívají (12) zpívá (6) ]. Nalezeno 107 veršù.
Exodus 15:1...Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu:...
Exodus 15:21...šly za a tančily. Miriam jim předzpěvovala: "Zpívejte Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem...
Numeri 21:17..."Shromáždi lid a dám jim vodu." Tehdy Izrael zpíval tuto píseň: "Tryskej, studnice! Prozpěvujte o :...
Soudců 5:1...a víc, ho nakonec úplně zničili. Onoho dne zpívala Debora a Barák, syn Abinoamův, tuto píseň: Vůdcové...
Soudců 5:3... králové, vladaři, naslouchejte, Hospodinu zazpívám, Hospodinu, Bohu Izraele, chci zpívat žalm! Když...
1. Samuel 21:12...jeho dvořané. "To o něm se přece při tancích zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'"...
1. Samuel 29:5...je to přece ten David, o kterém se při tancích zpívalo: ,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'"...
2. Samuel 1:17..." David pak nad Saulem a jeho synem Jonatanem zpíval tento žalozpěv a přikázal, aby se synové Judy učili...
2. Samuel 3:33... Také všechen lid plakal. Král tehdy nad Abnerem zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako ničema? Tvé...
2. Samuel 6:5...Izraele křepčili před Hospodinem ze všech silzpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny, chřestítka...
2. Samuel 22:1...ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky Saulovyzpíval David Hospodinu tuto píseň: Hospodin je skála, ...
1. Letopisů 13:8...a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech silzpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny, činely a...
1. Letopisů 15:16...své bratry zpěváky, kteří by hlasitě a radostně zpívali za doprovodu hudebních nástrojů, citer, lyr a...
1. Letopisů 16:9...vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národyZpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte o všech jeho zázracích!...
1. Letopisů 16:23...nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Zpívej Hospodinu, celá zem, zvěstujte jeho spásu každý den!...
2. Letopisů 5:13...kněží k tomu troubilo na trubky. Troubilizpívali tenkrát jedním hlasem. Jedním hlasem chválili a...
2. Letopisů 20:22...Jeho láska trvá na věky!" Ve chvíli, kdy začali zpívat a oslavovat, Hospodin proti Amoncům, Moábcům a...
2. Letopisů 29:27...oběť. Ve chvíli, kdy začala oběť, začalo se zpívat a troubit Hospodinu za doprovodu hudebních nástrojů...
2. Letopisů 29:28...Davida. Celé shromáždění se klanělo, zpěváci zpívali, trubači troubili a to vše trvalo, dokud zápalná...
Job 21:12...jako beránci,jejich maličcí kolem skotačíZpívají při hře tamburíny a citery, za zvuku píšťaly se...
Job 38:7...její kámen úhelný, když jitřní hvězdy sborem zpívaly a všichni Boží synové jásali radostí? Kdo že to...
Žalmy 7:1...zahanbeni ve chvíli! Píseň nářků, kterou David zpíval Hospodinu kvůli slovům Kúše z pokolení Benjamín....
Žalmy 9:12...znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo hledajíZpívejte Hospodinu, jenž trůní na Sionu, o jeho skutcích...
Žalmy 16:9... nezakolísám. srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také tělo v bezpečí odpočívá. Nenecháš v hrobě...
Žalmy 18:1...Hospodinova služebníka Davida, který tuto píseň zpíval Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze...
Žalmy 21:14...svou tětivou. Povstaň, Hospodine, ve své mocizpívat a hrát chcem o tvém hrdinství! Pro předního zpěváka...
Žalmy 27:6...stanu budu s jásotem obětovat, Hospodinu budu zpívat a hrát! Slyš , Hospodine, hlasitě volám, smiluj se...
Žalmy 30:5...vyvedl, oživil jsi , abych do jámy nepadlZpívejte Hospodinu, jeho věrní, chvalte památku jeho...
Žalmy 30:13...pytlovinu, oděls radostí! Proto ti ze srdce zpívám bez ustání, Hospodine, Bože můj, chválím navěky! ...
Žalmy 35:28...Můj jazyk mluví o tvé spravedlnosti,  zpívá tvé chvály po všechny dny! Pro předního zpěváka....
Žalmy 47:7...jásání, Hospodin, když troubí se na roh beraníZpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu Králi, zpívejte!...
Žalmy 47:8... zpívejte! Králem je Bůh všude na zemi, proto zpívejte žalm poučný: Kraluje Bůh nad všemi národy, Bůh...
Žalmy 51:16...viny zbav , Bože, Bože spásy, jazyk můj zpívá o tvé spravedlnosti! Pane můj, otevři rty, ...
Žalmy 57:8... srdce je, Bože, připraveno, připraveno je zpívat a hrát. Probuď se konečně, moje slávo, probuď se,...
Žalmy 59:17...se ke spánku uložit. ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal...
Žalmy 61:9... ho provází láska s věrností! Tvému jménu chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny. Pro...
Žalmy 63:8...o tobě přemýšlím. Vždycky jsi byl mou pomocízpívám ve stínu křídel tvých! K tobě jsem přilnul celou...
Žalmy 65:14...se oblékají obilím. křičí radostí! Ano,  zpívají! Zpívaný žalm pro předního zpěváka. volá...
Žalmy 66:2...radostně k Bohu celý svět, o jeho slavném jménu zpívejte, jeho chválu slavně hlásejte! Řekněte Bohu: Jak...
Žalmy 66:4...nepřátelé krčí se. Celý svět se ti bude klanětzpívat ti bude, zpívat o jménu tvém! séla Pojďte, na Boží...
Žalmy 67:5... oslavují všechny národy! všechny národy zpívají štěstím, že soudíš lidi poctivě, národy světa že...
Žalmy 68:5...budou poctiví, oslavovat budou a tančit radostíZpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu...
Žalmy 68:33...z Egypta, Habeš přispěchá Bohu se vzdátZpívejte Bohu, království země, našemu Pánu žalmy zpívejte,...
Žalmy 69:13..., kdo sedají v bráně, opilci si o mně zpívali! se však budu modlit k tobě, vždyť je, Hospodine...
Žalmy 71:23...zahraji, Svatý izraelský! Radostně ti budou zpívat rty i moje duše, kterou jsi vykoupil. Můj jazyk...
Žalmy 75:10...se však budu navěky radovat, Bohu Jákobovu budu zpívat žalm: "Všem ničemům rohy usekám, spravedlivý své...
Žalmy 81:2...zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm AsafůvZpívejte Bohu, naší síle, k Bohu Jákobovu radostně volejte!...
Žalmy 87:7...se tu narodil." séla proto zpěváci při tanci zpívají: "Všechno z tebe pramení!" Zpívaný žalm synů...
Žalmy 89:2...Etana Ezrachejského. Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou věrnost...
Žalmy 90:14...za svítání svou láskou nasyť nás, štěstím  zpíváme do konce života! Naše radost trvá jak dřívější...
Žalmy 92:3...Vyprávět o tvé lásce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za nocí při loutně s deseti strunami, za doprovodu...
Žalmy 92:5...skutky jsi , Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o díle rukou tvých. Jak veliké jsou, Hospodine,...
Žalmy 95:1...vyhladí, Hospodin, náš Bůh, je vyhladí! Pojďtezpívejme Hospodinu s radostí, jásejme Skále naší záchrany!...
Žalmy 96:1...odpřisáhl: "Do mého odpočinku nikdy nevkročí!"  Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej Hospodinu, celá zem!...
Žalmy 96:2...novou píseň, zpívej Hospodinu, celá zemZpívejte Hospodinu, jeho jméno chvalte, jeho spásu...
Žalmy 98:1...poctiví, oslavujte památku jeho svatosti! ŽalmZpívejte Hospodinu novou píseň, vždyť přece činí zázraky!...
Žalmy 98:5...Hospodinu na citeře, při citeře mu žalmy zpívejte. Na trubky a rohy zatrubte, před králem Hospodinem...
Žalmy 98:8...světě! Řeky, tleskejte radostí, hory k tomu zpívají před Hospodinem, jenž přichází soudit zem. On bude...
Žalmy 101:1...pokolení! Žalm Davidův. O lásce a právu zazpívám, tobě, Hospodine, chci zpívat žalm. Poctivou cestu...
Žalmy 104:33...země třese se, hory dýmají pod jeho dotykemZpívat budu Hospodinu celý život svůj, žalmy zpívat svému...
Žalmy 105:2...vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národyZpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte o všech jeho zázracích!...
Žalmy 107:22... mu přinášejí chválu, o tom, co učinil,  zpívají! Ti, kdo se vydali na moře v lodích, na mocné vody...
Žalmy 108:2... srdce je, Bože, připraveno, celou duší chci zpívat a hrát. Probuď se konečně, loutno a citero, ...
Žalmy 119:172...- vždyť ty učíš svým zákonům. Kéž jazyk můj zpívá o tvých výrocích, neboť jsou spravedlivé všechny tvé...
Žalmy 137:3... Naši věznitelé nás tam žádali, abychom jim prý zpívali; naši tyrani od nás chtěli veselí: "Co kdybyste nám...
Žalmy 137:4...z písní sionských?!" Jak bychom ale byli zpívali Hospodinovu píseň mezi cizinci? Pokud zapomenu,...
Žalmy 138:1...Davidův. Z celého srdce chválím , žalmy ti zpívám před mocnými. Před tvým svatým chrámem klaním se a...
Žalmy 145:7...tvé hojné dobroty, o tvé spravedlnosti  zpívají: "Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně...
Žalmy 146:2...Chválit budu Hospodina celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu! Nespoléhejte na mocné -...
Žalmy 147:1...pokolení! Haleluja! Haleluja! Jak dobré je zpívat našemu Bohu žalm, jak je to rozkošné - chvála je...
Žalmy 147:7...podporuje ponížené, ničemy ale k zemi shazujeZpívejte Hospodinu s vděčností, našemu Bohu hrajte na...
Žalmy 149:1...Izraele, jeho nejbližších! Haleluja! HalelujaZpívejte Hospodinu novou píseň, shromáždění věrných ...
Přísloví 25:20...den, nalévat ocet do rány - totéž je truchlivému zpívat písničky. Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a...
Izaiáš 5:1...a úkryt před bouří a deštěm. Svému milému zpívat chci milostnou píseň o jeho vinici: Můj milý míval...
Izaiáš 12:5...národy, jeho jméno prohlašujte jako nejvyššíZpívejte Hospodinu, zachoval se vznešeně - se to dozví...
Izaiáš 12:6...se vznešeně - se to dozví celý svět! Jásejzpívej, sionský lide - veliký je Svatý izraelský uprostřed...
Izaiáš 14:8...zní. Cypřiše se z tebe radují i libanonské cedry zpívají: "Co jsi padl, nepovstal žádný, kdo by do nás ťal!"...
Izaiáš 23:16...obcházej, zapomenutá nevěstko! Hraj líbeznězpívej, zpívej, si na tebe vzpomenou! Po sedmdesáti...
Izaiáš 26:1...prachu na zemi! V ten den se v judské zemi bude zpívat tato píseň: Máme pevné město - on sám je jeho spásou...
Izaiáš 27:2... Zabije toho mořského netvora! V ten den zpívejte o vinici výtečné víno plodící: sám Hospodin...
Izaiáš 38:20...věrnosti. Hospodin je připraven k záchranězpívejme a hrajme na strunné nástroje po všechny dny, kdy...
Izaiáš 42:10...nových. Ještě dříve než vyraší, vám je ohlásímZpívejte Hospodinu novou píseň, po celém světě chvalte jej...
Izaiáš 44:23...radostně křičte, zemské hlubiny! hory zvučně zpívají i lesy a všechny stromy v nich, neboť Hospodin...
Izaiáš 49:13...Jásejte, nebesa, země, raduj se, vy hory, zvučně zpívejte! Hospodin totiž svůj lid potěšil, projevil soucit...
Izaiáš 54:1... Jásej, neplodná, která jsi nikdy děti nemělaZpívej a křič samou radostí, která jsi nikdy nerodila!...
Izaiáš 55:12... doprovázeni v pokoji. Hory a pahorky vám budou zpívat vstříc, tleskat vám budou všechny stromy na polích....
Izaiáš 65:14...však budete zklamaní. Hle, moji služebníci budou zpívat štěstím, vy však budete křičet bolestí, kvílet...
Jeremiáš 7:29...' Ostříhej se a zahoď vlasy, na holých návrších zpívej žalozpěv. Hospodin zavrhl a opustil pokolení, které...
Jeremiáš 9:9...a běduji nad horami, nad stepními pastvinami zpívám žalozpěv, že jsou vypáleny a nikdo tudy nechodí,...
Jeremiáš 20:13...nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji přiZpívejte Hospodinu, vzdejte mu chválu! On zachraňuje život...
Jeremiáš 31:7...k Hospodinu, našemu Bohu!'" Tak praví Hospodin: "Zpívejte radostí nad Jákobem, jásejte nad předním mezi...
Pláč 3:14...prostřílel mi slabiny! Všichni lidé se mi smějízpívají si o mně celé dny. Nakrmil hořkým jedem, k pití...
Ezechiel 19:1... praví Panovník Hospodin. Obraťte se a žijte!" "Zpívej žalozpěv nad izraelskými vládci, zpívej: Kdo byla...
Ezechiel 19:2...žalozpěv nad izraelskými vládcizpívej: Kdo byla tvá matka? Lvice mezi lvy! Léhala mezi...
Ezechiel 28:12...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčízpívej žalozpěv nad králem Týru a řekni mu - Tak praví...
Ezechiel 32:2...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčízpívej žalozpěv nad faraonem, králem Egypta, a řekni mu:...
Ezechiel 32:16... Toto je žalozpěv určený k truchlení. jej zpívají dcery národů! jej zpívají nad Egyptem a všemi...
Ezechiel 33:32...víc než zpěvák milostných písní, co umí krásně zpívat a pěkně hrát; vyslechnou si tvá slova, ale nejednají...
Skutky 2:26... nezakolísám. srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také tělo v naději odpočívá. Nenecháš v záhrobí...
Skutky 16:25...kládou. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlilizpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali. Vtom nastalo...
1. Korintským 14:15...modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Budu zpívat duchem, ale budu zpívat i myslí. Kdybys totiž...
Efeským 5:19... chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a...
Koloským 3:16...vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli...
Jakub 5:13...z vás trápení? se modlí. Je někdo šťastný?  zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? zavolá starší...
Zjevení 5:9...misky plné kadidel, což jsou modlitby svatýchzpívali novou píseň: "Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít...
Zjevení 14:3...slyšel, byl jako když hudebníci hrají na loutnyZpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi...
Zjevení 15:3... Stáli na tom skleněném moři, měli Boží loutnyzpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu:...

Slova obsahující zpívají: zazpívají (3) zpívají (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |