Zpátky

Hledám varianty 'zpátky' [ zpátky ]. Nalezen 61 verš.
Genesis 24:8...přísahy zproštěn; jen tam mého syna neodváděj zpátky." Služebník tedy vložil ruku do klína svého pána...
Genesis 42:28...leželo navrchu v jeho vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!"...
Exodus 4:18...svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta podívat se, zda ještě žijí...
Exodus 4:20...manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží hůl....
Exodus 5:4..."Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od práceZpátky k vašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se...
Exodus 23:4...osla, který zabloudil, poctivě mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla někoho, kdo nenávidí, jak leží...
Numeri 24:25...čeká věčná záhuba!" Nato Balaám vstal a odešel zpátky domů. Rovněž Balák odešel svou cestou. Když Izrael...
Deuteronomium 16:7...si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš jíst nekvašené chleby....
Deuteronomium 17:16... ale nemá mnoho koní, aby neposílal lid zpátky do Egypta pro další koně. Hospodin vám přece řekl:...
1. Samuel 1:19...vstali, a když se poklonili Hospodinu, vydali se zpátky domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou...
1. Samuel 6:3...ji s prázdnou. Rozhodně ji musíte poslat zpátky s odškodněním. Tak se uzdravíte a poznáte, proč se...
1. Samuel 6:16...filištínských vládců viděla, vrátili se toho dne zpátky do Ekronu. Toto jsou zlaté nádory, které Filištíni...
1. Samuel 13:2...v benjamínské Gibeji. Zbytek lidu poslal zpátky domů. Jonatan pobil filištínskou posádku v Gebě....
1. Samuel 23:24...rody vypátrám!" Vydali se tedy před Saulem zpátky do Zifu. David byl se svými muži na poušti Maon v...
1. Samuel 25:12...Davidovi mládenci se tedy otočili a vydali se zpátky. Jakmile dorazili k Davidovi, vyřídili mu všechna...
1. Samuel 25:39...zabránil spáchat zlo, ale Nábalovo zlo obrátil zpátky na jeho hlavu." Potom David poslal pro Abigail a...
2. Samuel 3:16... do Bachurim. Tam mu Abner řekl: "Vrať se zpátky," a tak se vrátil. Mezitím Abner oslovil izraelské...
2. Samuel 3:27...Sira. David o tom ale nevěděl. Když byl Abner zpátky v Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské...
2. Samuel 10:4...jim uřezal v půli u zadnic a tak je poslal zpátky. Jakmile se to doneslo Davidovi, poslal jim naproti...
2. Samuel 14:21... udělám to. Jdi a přiveď mého chlapce Abšaloma zpátky." Joáb padl tváří k zemi, klaněl se a děkoval králi:...
1. Královská 8:34... Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpátky do země, kterou jsi dal jejich otcům. Kdyby hřešili...
1. Královská 13:18...rozkaz ke mně promluvil anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě domů, něco sní a napije se vody.'" (To mu...
1. Královská 22:34...a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému vozatajovi. "Odvez z boje!...
2. Královská 2:13... Pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše, a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu, vzal Eliášův plášť a...
2. Královská 5:15...Hned se tedy s celým svým doprovodem vydal zpátky k Božímu muži. Předstoupil před něj a řekl: "Hle,...
2. Královská 8:6...ze svých dvořanů a přikázal: "Zařiď, dostane zpátky všechen majetek včetně všech polních výnosů ode dne,...
1. Letopisů 19:4...jim uřezal v půli u zadnic a tak je poslal zpátky. Jakmile se Davidovi donesla zpráva o těch mužích,...
2. Letopisů 18:33...a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému vozatajovi. "Odvez z boje!...
2. Letopisů 28:11...Proto teď poslechněte a vraťte ty zajatce zpátky svým bratrům. Jinak proti vám vzplane Hospodinův...
2. Letopisů 33:13...pohnout a vyslyšel jeho prosbu. Přivedl ho zpátky do Jeruzaléma a nechal ho znovu kralovat. Tak Menaše...
Žalmy 68:23...kdo žijí ve hříchu! Pán praví: "Tvé soky přivedu zpátky z Bášanu, i z mořské hlubiny přivedu je nazpátek,...
Žalmy 85:2... Hospodine, přízeň projevil, Jákoba přivedl jsi zpátky z vyhnanství. Viny jsi zbavil svůj vlastní lid,...
Žalmy 90:3...svět, od věků navěky Bůh jsi ty! Obracíš člověka zpátky v prach, pravíš: "Vraťte se, smrtelníci, zpět!" Před...
Izaiáš 54:6... Bohem vší země se nazývá. Hospodin totiž zpátky zavolá jako opuštěnou, ztrápenou manželku, ženu, jež...
Izaiáš 59:14... mumlání lží, jež naše srdce zplodila. Právo je zpátky zahnáno, spravedlnost zůstala kdesi daleko; pravda...
Izaiáš 63:17...jsi naše srdce, abychom nectili? Vrať se  zpátky kvůli služebníkům svým, kvůli kmenům svého dědictví!...
Jeremiáš 4:28...se do tmy zahalí; co jsem řekl, totiž nevezmu zpátky, co jsem rozhodl, to nezměním." Jakmile zaslechli...
Jeremiáš 16:15...zemí, do kterých je rozehnal.' Přivedu je totiž zpátky do vlasti, kterou jsem dal jejich otcům. Hle, pošlu...
Jeremiáš 23:8...zemí, do kterých je rozehnal.' Vrátí se totiž zpátky do vlasti." O prorocích: Srdce mám zlomené, kosti se...
Jeremiáš 31:21... kterou jdeš. Vrať se, izraelská panno, vrať se zpátky do svých měst! Jak dlouho se ještě budeš toulat,...
Jeremiáš 37:20... Pokorně žádám o slitování: Neposílej  zpátky do domu písaře Jonatana, tam neumřu." Král...
Jeremiáš 38:26...‚Prosil jsem krále o slitování, aby neposílal zpátky do Jonatanova domu, abych tam neumřel.'" Všichni...
Pláč 1:13... On nastražil mým nohám síť, obrátil  zpátky. On způsobil zničení, celé dny ležím v bezmoci! Z...
Ezechiel 34:13...je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je zpátky do vlasti. Budu je pást na izraelských horách, při...
Ezechiel 37:21... Shromáždím je z celého okolí a přivedu je zpátky do vlasti. V zemi, na izraelských horách, je...
Ezechiel 47:7... vzal zpět na břeh řeky. Když jsem se dostal zpátky, hle - na obou březích řeky bylo veliké množství...
Ozeáš 2:9...hledat, ale nenajde. Tehdy si řekne: "Vrátím se zpátky za svým manželem, vždyť mi s ním bylo líp než teď!"...
Ozeáš 8:13...provinění a jejich hříchy potrestá: Půjdou zpátky do Egypta! Izrael zapomněl na svého Tvůrce a...
Ozeáš 9:3...zklamání. Nezůstanou v Hospodinově zemizpátky do Egypta půjde Efraim, v Asýrii budou jíst nečisté...
Ozeáš 12:10...tvůj Bůh, od vyjití z Egypta; pošlu bydlet zpátky do stanů jako za dnů, kdy svátek slavíváš! mluvím...
Jonáš 1:13...kvůli mně." Lodníci se pokoušeli veslovat zpátky k pevnině, ale marně. Moře totiž bouřilo stále...
Zachariáš 9:12...s tebou propustím tvé vězně z jámy bez vodyZpátky do bezpečí! Vězňové, máte naději! Dnes oznamuji:...
Matouš 24:18...z domu něco vzal, a kdo na poli, se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a...
Marek 5:21...byli ohromeni. Když se pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý břeh, sešel se k němu u jezera veliký...
Lukáš 9:62...mu odpověděl: "Kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království." Potom Pán určil...
Lukáš 15:27...bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho  zpátky živého a zdravého.' Ale on se rozhněval a ani...
Lukáš 23:11... oblékl ho do skvostného roucha a poslal ho zpátky k Pilátovi. Toho dne se Herodes s Pilátem...
Jan 10:40...opět zatknout, ale unikl jim z rukou. Vrátil se zpátky za Jordán, na místo, kde dříve křtil Jan, a zůstal...
Skutky 10:16...se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo...
Skutky 11:10...se to opakovalo, než to bylo všechno vytaženo zpátky do nebe. Vtom se před domem, ve kterém jsem byl,...
Galatským 2:12... ale když dorazili Jakubovi lidé, začal se držet zpátky a odděloval se, protože se bál obřezanců. Stejné...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |