Zosnovali

Hledám varianty 'zosnovali' [ zosnujte (1) zosnuješ (1) zosnovali (1) zosnoval (11) ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Královská 15:27... syn Achiášův, z domu Isacharova proti němu zosnoval spiknutí a porazil ho u filištínského Gibetonu....
1. Královská 16:9...dvořan Zimri, velitel poloviny vozů, proti němu zosnoval spiknutí. Ela se právě opíjel v Tirse, v domě Arcy...
1. Královská 16:16...Gibeton. Jakmile se v táboře doslechli: "Zimri zosnoval spiknutí a zabil krále," ještě téhož dne na místě...
1. Královská 16:20... Ostatní Zimriho skutky - včetně spiknutí, které zosnoval - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských...
2. Královská 10:9...k nim: "Tak vy jste spravedliví. Ano, jsem zosnoval spiknutí proti svému pánu a zabil jsem ho. Kdo ale...
2. Královská 14:19...Kronice judských králů. V Jeruzalémě proti němu zosnovali spiknutí. Utekl sice do Lachiše, ale i tam za ním...
2. Královská 15:10...celý Izrael. Šalum, syn Jábešův, proti němu zosnoval spiknutí a před lidmi ho napadl. Poté, co ho...
2. Královská 15:15...Ostatní Šalumovy skutky - včetně spiknutí, které zosnoval - jsou sepsány v Kronice izraelských králů....
2. Královská 15:25... syn Remaliášův, jeho pobočník, proti němu zosnoval spiknutí. Vzal s sebou padesát mužů z Gileádu a...
2. Královská 15:30... syn Ely, pak proti Pekachovi, synu Remaliášovuzosnoval spiknutí. Napadl ho a zavraždil, a tak se...
Ester 8:3... aby odvrátil tu pohromu, kterou Haman Agagovec zosnoval proti Židům. Král na ni ukázal zlatým žezlem, ...
Ester 9:25...nařízení, aby se ten zlovolný plán, který Haman zosnoval proti Židům, obrátil zpět na jeho hlavu: on sám i...
Izaiáš 8:10...Ozbrojte se a děste se, ozbrojte se a děste seZosnujte plán a zhroutí se, proneste řeč a nenaplní se;...
Ezechiel 38:10...Hospodin: V ten den napadnou různé myšlenkyzosnuješ zlý plán. Řekneš si: ‚Zaútočím na zemi s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |