Znovu

Hledám varianty 'znovu' [ znovu ]. Nalezen 351 verš.
Genesis 4:25... Lámech bude mstěn sedmasedmdesátkrát!" Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu...
Genesis 8:10...vzal ji k sobě do archy. Počkal ještě sedm dníznovu vypustil holubici z archy. Večer se k němu holubice...
Genesis 8:12... Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a se k němu nevrátila. Šestistého prvního roku...
Genesis 18:29...pět," odpověděl. Abraham k němu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám...
Genesis 18:31...třicet," odpověděl. "Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se...
Genesis 19:2...nohy, přenocujete, a ráno vstanete, vydáte se znovu na cestu." "To ne," odpověděli. "Přenocujeme na tomto...
Genesis 24:20...napijí." Rychle vylila svůj džbán do žlabuznovu odběhla ke studni pro vodu a čerpala pro všechny jeho...
Genesis 26:18...se v gerarském údolí a tam bydlel. Izák pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce...
Genesis 28:15...jsem s tebou! Budu chránit, kamkoli půjdeš, a znovu přivedu do této země. Neopustím , dokud...
Genesis 29:33...Teď můj manžel bude milovat." Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel, že...
Genesis 29:34...mu tedy jméno Šimeon, Vyslyšení. Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke mně...
Genesis 29:35...A proto dostal jméno Levi, Spojení. Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit...
Genesis 30:7...Dan, Soudce. Ráchelina otrokyně Bilha pak počala znovu a porodila Jákobovi druhého syna. Tehdy Ráchel řekla:...
Genesis 30:19...mu dala jméno Isachar, Odměna. Potom Léa počala znovu a porodila Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh...
Genesis 30:31...dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro toto:...
Genesis 35:9...nářků. Jákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se...
Genesis 38:4...počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu, porodila syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila...
Genesis 40:21... Vrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár faraonovi, ale vrchního pekaře dal...
Genesis 41:5...krásných a tučných. Vtom se Farao probudil. Když znovu usnul, měl další sen: Na jednom stéble vyrostlo sedm...
Genesis 43:2...z Egypta, řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás...
Genesis 44:25...mého pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme jít!...
Genesis 46:4...národ. půjdu do Egypta s tebou a odtud znovu přivedu; tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef."...
Exodus 4:1...a dcerám. Dočista Egypťany oberete!" Mojžíš znovu namítl: "Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou . Určitě...
Exodus 4:7...byla malomocná, bílá jako sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu potom. Mojžíš si tedy znovu...
Exodus 6:10...neslyšeli. Hospodin tehdy k Mojžíšovi promluvil znovu: "Jdi, mluv k egyptskému králi faraonovi, propustí...
Exodus 8:11...hrozný puch. Když ale farao pocítil úlevuznovu se zatvrdil. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je....
Exodus 8:25...jeho lid zítra. se nás ale farao nepokouší znovu obelstít a nepropustit lid, aby obětoval Hospodinu."...
Exodus 10:28... Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi přijdeš na oči, zemřeš!"...
Exodus 13:1...země houf za houfem. Hospodin k Mojžíšovi znovu promluvil: "Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co...
Exodus 34:35...vídali Mojžíšovu zářící tvář. Potom si Mojžíš znovu zakrýval tvář rouškou, dokud nešel mluvit s...
Leviticus 13:6...dalších sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří se po kůži, prohlásí jej...
Leviticus 13:7...a byl prohlášen za čistého, musí se knězi ukázat znovu. Kněz ho prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz...
Leviticus 13:32...na sedm dní. Sedmého dne kněz ránu prohlédne znovu: Pokud se prašivina nešíří, její ochlupení není...
Leviticus 13:34...sedm dní. Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovu: Pokud se prašivina po kůži nešíří a není napohled...
Leviticus 13:51...na sedm dní. Sedmého dne pak ránu prohlédne znovu. Jestliže se po oděvu, tkanině nebo koženém předmětu...
Leviticus 13:57...se rána na oděvu, tkanině či koženém předmětu znovu, je to bující malomocenství - napadenou věc spálíš....
Leviticus 13:58... z něhož rána po vyprání zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákon o ráně malomocenství na...
Leviticus 14:9...dní ještě zůstane mimo svůj stan. Sedmého dne si znovu oholí veškeré ochlupení: vlasy, vousy, obočí i...
Leviticus 14:39...dní dům uzavře. Sedmého dne se kněz vrátí a ránu znovu prohlédne: Šíří-li se rána po stěnách domu, přikáže,...
Leviticus 14:42...jinými; vezme se také jiná hlína a dům se znovu vymaže. Vrátí-li se však rána a vypukne na domě i po...
Numeri 6:11...smíření, neboť se prohřešil při mrtvém. Toho dne znovu posvětí svou hlavu a všechny dny svého nazírství...
Numeri 6:20...svatým darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib....
Numeri 11:4... Synové Izraele se k nim připojili a dali se znovu do pláče: "Kdo nás nakrmí masem? Vzpomínáme na ryby,...
Numeri 14:41...nám Hospodin slíbil." Mojžíš ale řekl: "Proč znovu přestupujete Hospodinův rozkaz? Nemůžete uspět!...
Numeri 22:25...otřela o zeď také Balaámovu nohu. Bil ji tedy znovu. Hospodinův anděl pak popošel a postavil se do...
Deuteronomium 24:20...přiložíš ruku. Když budeš střásat své olivyznovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci, sirotku a...
Deuteronomium 24:21...a vdově. Když budeš sbírat hrozny na své viniciznovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci, sirotku a...
Deuteronomium 30:5... přivede do země, kterou získali tví otcové, a znovu ji získáš. Způsobí, aby se ti vedlo šťastně, a...
Deuteronomium 30:8...a kteří pronásledovali. Ty pak budeš znovu poslouchat Hospodina a dodržovat všechna jeho...
Deuteronomium 30:9...dobytka i v plodech tvé půdy. Hospodin se bude znovu těšit z tvého blahobytu, jako se těšil z blahobytu...
Jozue 5:2...řekl Hospodin Jozuovi: "Vyrob si kamenné nožeznovu obřež syny Izraele." Jozue si tedy vyrobil kamenné...
Soudců 2:19...a trýzniteli. Po smrti soudce se ale znovu zkazili, ještě hůře než jejich otcové, a odcházeli za...
Soudců 3:12... syn Kenazův, zemřel. Potom však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. A protože v jeho...
Soudců 4:1...Izrael. Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Hospodin je proto...
Soudců 8:33...v abiezerské Ofře. Po Gedeonově smrti Izraelci znovu odešli smilnit za baaly a přijali Baal-berita za...
Soudců 10:6...zemřel a byl pohřben v Kamonu. Synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Sloužili baalům a...
Soudců 11:14...vrať po dobrém!" Jiftach tedy k amonskému králi znovu vyslal posly se zprávou: "Toto praví Jiftach: Izrael...
Soudců 13:1...kraji na Amalekově pohoří. Synové Izraele pak znovu jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin...
Soudců 13:8...ten Boží muž, kterého jsi poslal, navštíví znovu a poučí nás, co máme dělat s tím chlapcem, který se...
Soudců 13:9..." Bůh Manoacha vyslyšel a Boží anděl jeho ženu znovu navštívil, když byla na poli. Její muž Manoach s ...
Soudců 14:8...tou ženou a líbila se mu. Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal. Odbočil, aby se podíval na mrtvého...
Soudců 16:22...kamenem. Vlasy na mu ale na oholené hlavě začaly znovu růst. Filištínští vládci se sešli, aby přinesli...
Soudců 18:28...údolí u Bet-rechobu. Danovi synové pak to město znovu vystavěli a usídlili se v něm. Pojmenovali to město...
Soudců 19:7... že půjde, ale tchán na něj naléhal, takže tam znovu zůstal na noc. Ráno pátého dne si přivstal, že půjde....
Soudců 20:22...se pak izraelské vojsko vzchopilo, sešikovali se znovu k bitvě na stejném místě jako prvního dne. (Izraelci...
Soudců 20:23... do večera. Ptali se Hospodina: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům?" a Hospodin...
Soudců 20:28... syna Áronova, stál před a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům, anebo máme...
Soudců 20:33...k silnicím." Hlavní voj Izraelců tedy ustoupilznovu se sešikoval v Baal-tamaru. Izraelská záloha zatím...
Soudců 21:23...chytil. Pak šli a vrátili se do svého dědictvíZnovu vystavěli svá města a bydleli v nich. Synové Izraele...
Růt 2:15... jedla do sytosti a ještě zbylo. Potom šla znovu paběrkovat a Boáz svým služebníkům přikázal: "Nechte...
1. Samuel 1:21...jsem ho od Hospodina." Když se pak Elkána znovu vydal s celou svou rodinou předložit Hospodinu...
1. Samuel 3:6..." A tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin znovu zavolal: "Samueli!" Vstal tedy a šel za Elím. "Tady...
1. Samuel 3:8...nebylo zjeveno. Hospodin ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal...
1. Samuel 7:14...Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzali, byla znovu dobyta a Izrael osvobodil z jejich rukou i území v...
1. Samuel 12:16...vám, tak jako byla proti vašim otcům. Předstupte znovu a pohleďte, jak velikou věc Hospodin způsobí před...
1. Samuel 19:15...jim: "Je nemocný." Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami přesvědčili. Řekl jim: "Přineste ho ke...
1. Samuel 22:6... Saul se doslechl, že se David se svými muži znovu objevil. Seděl právě pod tamaryškem na výšině v...
1. Samuel 23:4...šikům?" David se tedy ptal Hospodina znovu a Hospodin mu odpověděl: "Vstaň a táhni na Keilu....
1. Samuel 26:1... syna Laiše z Galimu. Za Saulem do Gibeje znovu přišli Zifejci: "David se přece ukrývá na kopci...
2. Samuel 5:2...našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do bojeznovu jej přiváděl. Tobě Hospodin řekl: ‚Ty budeš pastýřem...
2. Samuel 5:22...David je se svými muži odnesl. Filištíni později znovu vytáhli a rozložili se v údolí Refaim. David se ptal...
2. Samuel 11:10...oznámeno, že Uriáš nešel domů. Proto s Uriášem znovu promluvil: "Vrátil ses přece z výpravy. Proč nejdeš...
2. Samuel 14:29...poslal, Joáb nechtěl přijít. Poslal pro něj tedy znovu, ale on nechtěl přijít ani podruhé. Tehdy Abšalom...
2. Samuel 15:25...u Hospodina milost, přivede zpět a dovolí mi znovu spatřit Truhlu i jeho Příbytek. Řekne-li však: ‚Nemám...
2. Samuel 18:22...rozběhl se. Sádokův syn Achimaac ale Joába žádal znovu: "Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem." "Proč bys...
2. Samuel 20:23...se vrátil do Jeruzaléma ke králi. A tak byl Joáb znovu vrchním velitelem izraelského vojska. Benajáš, syn...
2. Samuel 21:15...modlitby za zemi. Mezi Filištíny a Izraelem znovu vypukla válka. David šel se svými muži, ale v boji...
2. Samuel 22:39... než jsem je porazil. Udeřil jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k...
2. Samuel 24:1... Všech celkem bylo třicet sedm. Hospodin znovu vzplanul hněvem proti Izraeli. "Jdi, sečti Izraele a...
1. Královská 9:2...všechno, co si přál. Šalomounovi se tehdy znovu ukázal Hospodin, tak jako se mu předtím ukázal v...
1. Královská 18:34...džbery vodou a polijte oběť i dřevo." Pak řekl: "Znovu." Když to udělali znovu, řekl: "Ještě potřetí." Když...
1. Královská 19:6...chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napilznovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho...
1. Královská 20:5...ti i vše, co mám." Potom přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví Ben-hadad: Vzkázal jsem ti:...
1. Královská 20:22...král totiž proti tobě za rok na jaře vytáhne znovu." Aramejští hodnostáři mezitím řekli svému králi:...
2. Královská 4:35...a položil se na něj. Tu chlapec kýchl, pak znovu, celkem sedmkrát a nakonec otevřel oči. Elíša...
2. Královská 6:10...varování, si tam dávají pozor. Tak se to dělo znovu a znovu. Aramejského krále to přivádělo k...
2. Královská 6:24...přestaly. Později ale aramejský král Ben-hadad znovu shromáždil celé své vojsko, vytáhl proti Samaří a...
2. Královská 7:8... šli do jiného stanu, nabrali si i odtudznovu si to odběhli schovat. Potom si ale řekli: "Neděláme...
2. Královská 13:25... tehdy na Ben-hadadovi, synu Chazelovuznovu dobyl města, která Chazael ve válce vzal jeho otci...
2. Královská 21:3...národů, které Hospodin vyhnal před syny IzraeleZnovu vystavěl obětní výšiny, které jeho otec Ezechiáš...
1. Letopisů 11:2...za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do bojeznovu jej přiváděl. Tobě Hospodin, tvůj Bůh, řekl: ‚Ty...
1. Letopisů 14:13...je přikázal naházet do ohně. Filištíni později znovu vytáhli a vpadli do toho údolí. David se znovu ptal...
1. Letopisů 14:14...znovu vytáhli a vpadli do toho údolí. David se znovu ptal Boha a Bůh mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a...
1. Letopisů 29:22...Hospodinem s velikou radostí, neboť onoho dne znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna králem. Pomazali...
2. Letopisů 24:11...množství stříbra. Když truhlici vyprázdniliznovu ji odnesli a postavili na místo. Tak to dělali den co...
2. Letopisů 28:17...k asyrskému králi žádost o pomoc. Edomci totiž znovu přitáhli, zaútočili na Judu a odváděli zajatce. Do...
2. Letopisů 33:3...národů, které Hospodin vyhnal před syny IzraeleZnovu vystavěl obětní výšiny, které zbořil jeho otec...
2. Letopisů 33:13... Přivedl ho zpátky do Jeruzaléma a nechal ho znovu kralovat. Tak Menaše poznal, že jen Hospodin je Bůh....
2. Letopisů 36:15... k nim stále posílal své posly. Posílal je zasznovu, ze soucitu ke svému lidu a ke svému příbytku. Oni se...
Ezdráš 4:12...v Jeruzalémě a chtějí to zlé a odbojné město znovu vystavět. Začali budovat hradby a opravili základy...
Ezdráš 5:13...roce své vlády nařídil, aby tento Boží dům byl znovu postaven. Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které...
Ezdráš 9:14... ale nechal jsi nás vyváznout. Jak bychom mohli znovu porušovat tvá přikázání a příznit se s těmito národy...
Nehemiáš 2:5...města, v němž jsou hroby mých předků, abych ho znovu vystavěl." Král, po boku s chotí, se zeptal: "Jak...
Nehemiáš 2:17...je zpustošený a jeho brány spálené. Pojďme znovu vystavět jeruzalémské hradby, skončí naše potupa!"...
Nehemiáš 8:7...kolena a klaněli se mu tváří k zemi. Když se lid znovu postavil, levité Ješua, Bani, Šerebiáš, Jamin, Akub,...
Nehemiáš 9:28...z rukou nepřátel. Když si však vydechliznovu popouzeli, a proto jsi je nechával v područí...
Nehemiáš 13:6...musel odcestovat ke králi. Potom jsem krále znovu požádal o svolení a vrátil se do Jeruzaléma. Tehdy...
Nehemiáš 13:18...všechno to zlo! Když poskvrňujete sobotuznovu rozněcujete jeho hněv proti Izraeli!" Když se tedy v...
Ester 8:3...učinila správcem Hamanova majetku. Ester pak znovu promluvila před králem. Padla mu k nohám a s pláčem...
Job 8:6...zase začne nad tebou bdít, rozkvět tvých statků znovu obnoví. Tvé počátky budou nicotné oproti hojnosti,...
Job 10:9...si, že jsi mne z hlíny vytvořil - to chceš znovu na prach obrátit? Což jsi kdysi jak mléko nenalil,...
Job 10:16...budeš honit jako lev, svou úžasnou sílu na  znovu prokážeš. Postavíš další svědky proti mně, tvůj hněv...
Job 10:17...proti mně se ještě rozmůže, tvá vojska zasznovu vezmou útokem. Proč jsi vůbec z lůna vyváděl? Kéž...
Job 14:7...Strom, ten aspoň naději: Když bude poraženznovu vyraší, nic nezastaví jeho výhonky. I kdyby jeho...
Job 17:10... se zviklat nenechá. Nuže, vy všichni, zkuste to znovu - moudrého mezi vámi ale nenajdu! dny uplynuly i s...
Job 33:26... Bude se modlit k Bohu a on si ho oblíbíznovu spatří jeho tvář s jásáním a Bůh mu navrátí jeho...
Žalmy 7:8...pořádek! Shromáždění národů obklopíznovu usedni na trůn nad nimi - Hospodin bude soudit...
Žalmy 18:39... než jsem je porazil. Udeřil jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k...
Žalmy 51:10...uslyšet radost a veselí, údy zlámal jsi - kéž znovu tancují! Od mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš,...
Žalmy 51:20...své dobrotě smiluj se nad Sionem, zdi Jeruzaléma znovu vystavěj! Tehdy si zalíbíš oběti spravedlnosti -...
Žalmy 51:21...spravedlnosti - zápalné oběti bez vady, tehdy se znovu budou obětovat býci na tvém oltáři. Pro předního...
Žalmy 63:3...země prahnoucí po vodě. Kéž bych ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou slávu kéž bych zakoušel!...
Žalmy 69:36...nich! Bůh totiž Sionu daruje spásu a města Judy znovu vystaví, tak aby bydleli ve svém dědictví. Potomci...
Žalmy 71:20...jsi mi okusit hrozné úzkosti, k životu ale znovu navrátíš, zpět vytáhneš z nejhlubších propastí!...
Žalmy 71:21... vytáhneš z nejhlubších propastí! Mou vážnost znovu posílíš, vrátíš se, abys utěšil. pak, Bože...
Žalmy 78:41...dráždili, jakou ho v pustině trápili bolestíZnovu a znovu Boha pokoušeli, Svatého izraelského rmoutili!...
Žalmy 85:7...Rozlícen zůstaneš napořád? Nechceš nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z tebe radoval? Projev...
Žalmy 102:17...a všichni králové světa slávu tvou, Hospodin znovu Sion zbuduje, se ukáže ve slávě. Tehdy se obrátí k...
Žalmy 104:29... hynou, když dech jim odjímáš - navracejí se znovu v prach. Svého Ducha když pošleš, bývají stvořeni,...
Žalmy 104:30...když pošleš, bývají stvořeni, abys tvář země znovu obnovil! Hospodinova sláva trvá věčně, ze svého...
Žalmy 106:32...všechna pokolení, navěky. Při vodách Meriby ho znovu popudili, také Mojžíš kvůli nim pochybil. V duchu...
Žalmy 106:43...nepřátelé, sraženi byli do jejich područíZnovu a znovu zachraňoval je, oni ho ale vědomě dráždili -...
Žalmy 116:7...prosťáčky - byl jsem zoufalý a on zachránilZnovu odpočívej, duše , Hospodin ti dobrodiní prokázal!...
Žalmy 118:11...obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazilZnovu a znovu obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je...
Přísloví 27:25... Tráva však vyroste na posekané louce, seno se znovu sveze z hor. Beránci kdykoli oděv ti poskytnou, za...
Kazatel 1:5... země však nehnutě trvá navěky. Slunce vycházíznovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud vyjít . Severní...
Kazatel 1:7... odkud pramení, se řeky vrací, aby pak odtamtud znovu plynuly. Jak jen jsou úmorné všechny ty věci, člověk...
Kazatel 4:1... co chystá budoucnost? Když jsem se rozhlédlznovu jsem viděl jen samé bezpráví pod sluncem: Slzy...
Kazatel 11:1...křídlech. Posílej svůj chléb po vodě - po čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť...
Kazatel 12:2...tak jako světlo měsíce a hvězd a než se obloha znovu temnými mraky zatáhne. Strážcové domu se tehdy...
Izaiáš 1:26...kdysi, budeš mít rádce jako dřív. A potom budeš znovu nazýváno: Město spravedlnosti, Věrné město. Sion...
Izaiáš 6:13... Kdyby v zůstala i jen desetina, musí být znovu vypleněna. Ale jako dub, jako mocný strom zanechá...
Izaiáš 14:1... Hospodin se totiž slituje nad Jákobemznovu vyvolí Izrael a jim spočinout v jejich vlastní...
Izaiáš 23:17...na tebe vzpomenou! Po sedmdesáti letech Hospodin znovu navštíví Týr. Ten se však vrátí ke svému řemeslu a...
Izaiáš 25:2...cizáků jsi z města odstranil - nebude vystavěna znovu navěky! Proto ti vzdá čest mocný lid, město...
Izaiáš 28:19... budete jako hlína zdupaná. Kdykoli se přiženeznovu vás zasáhne - ráno za ránem, v noc i den! Hrůza...
Izaiáš 29:14...víc než naučené lidské příkazy. Proto tento lid znovu udivím, vykonám s nimi divy divoucí; moudrost jejich...
Izaiáš 29:19...prohlédnou z černé tmy. Ponížení se v Hospodinu znovu zaradují, ve Svatém izraelském budou jásat ubozí....
Izaiáš 38:22..." Ezechiáš se ptal: "Jaké dostanu znamení, že znovu vejdu do Hospodinova domu?") V době babylonský...
Izaiáš 44:28...Řekne Jeruzalému: "Buď vystavěn!" a chrámu: "Buď znovu založen!" Toto praví Hospodin svému pomazanému,...
Izaiáš 45:13...a všechny jeho cesty vyrovnám. On moje město znovu zbuduje a propustí vyhnance bez placení a bez darů...
Izaiáš 51:3...Edenu podobnou, v zahradu Hospodinovu ji obrátíZnovu tam bude radost a veselí, zpěv a díkůvzdání tam bude...
Izaiáš 55:10...vaším smýšlením. Jako z nebe padá déšť a sníhznovu se tam nevrací, ale zavlažuje zemi a zúrodňuje ji k...
Izaiáš 57:18... Viděl jsem jejich cesty - přesto je uzdravímznovu je povedu a útěchu jim navrátím, ovoce chvály stvořím...
Izaiáš 58:12... zbudují dávné sutiny; základy minulých pokolení znovu vystavíš. Budou nazývat stavitelem zbořenin a...
Izaiáš 62:4...- ano, Hospodin se bude v tobě kochat, tvá země znovu bude manželkou! Jako se mládenec žení s pannou, tak...
Jeremiáš 1:13... bdím nad svým slovem, abych je vykonal." Znovu jsem dostal slovo Hospodinovo: "Co vidíš?" "Vidím...
Jeremiáš 2:9...při Baalovi, následovali nesmysly. Proto vás znovu obviňuji, praví Hospodin, a ještě i vaše vnuky...
Jeremiáš 3:16...ni nevzpomene; nikomu nebude chybět a nebude se znovu vyrábět. V ten čas nazvou Jeruzalém Hospodinovým...
Jeremiáš 6:9...Izraele, jako když se paběrkuje viniceZnovu prohrábni její ratolesti, jako když vinař sbírá...
Jeremiáš 7:13...zločiny, praví Hospodin, jsem k vám mluvilZnovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste neposlouchali....
Jeremiáš 7:25...vyšli z Egypta, dodneška jsem jim dennodenně znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky. Oni...
Jeremiáš 11:7...z Egypta, dodnes jsem je naléhavě nabádalZnovu a znovu jsem je nabádal: ‚Poslouchejte .' Oni však...
Jeremiáš 11:15...snad maso obětí odvrátit tvé neštěstí, aby ses znovu veselil? Košatou olivou nazval Hospodin, krásnou a...
Jeremiáš 12:15...s nimi. Poté, co je vykořením, se ale nad nimi znovu slituji a přivedu je zpět, každého do jeho dědictví,...
Jeremiáš 13:3...bederní pás, jak Hospodin řekl, a opásal se jímZnovu jsem dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi ten pás, který...
Jeremiáš 18:4... se mu ale pod rukama zkazila, a tak začal znovu a dělal z jinou nádobu, která by se mu líbila....
Jeremiáš 24:6...pohledem a přivedu je zpět do této zeměZnovu je vybuduji a nezbořím, zasadím je a nevykořením. Dám...
Jeremiáš 25:3... dodneška - co dostávám slovo HospodinovoZnovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste neposlouchali....
Jeremiáš 25:4... ale vy jste neposlouchali. Hospodin k vám znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky, ale...
Jeremiáš 26:5...slova mých služebníků proroků, které k vám znovu a znovu posílám (a vy jste je neposlouchali!), pak s...
Jeremiáš 27:22...Babylonu a tam zůstanou do dne, kdy si jich znovu povšimnu, praví Hospodin. Tehdy je dám přinést a...
Jeremiáš 29:10... se naplní sedmdesát babylonských letznovu si vás povšimnu a splním vám své zaslíbení, že vás...
Jeremiáš 29:19... slova, praví Hospodin, když jsem k nim znovu a znovu posílal své služebníky proroky. Ani vy jste...
Jeremiáš 30:20...dětí tak jako kdysi, jejich obec přede mnou se znovu ustaví, se všemi, kdo je utiskují, ale zúčtuji....
Jeremiáš 31:4...trvá navěky, vztahuji se k tobě v milosrdenstvíZnovu zbuduji a budeš stát, panno izraelská. Znovu se...
Jeremiáš 31:5...Znovu se chopíš tamburíny a vesele se roztančíšZnovu vysadíš vinice na horách v Samaří a ti, kdo je vysadí...
Jeremiáš 31:20...miluji? Kdykoli o něm promluvím, vždy si ho znovu vybavím a v nitru cítím pohnutí. Slituji se nad ním,...
Jeremiáš 31:23...zajetí, bude se v judské zemi a v jejích městech znovu říkat: ‚Požehnej ti Hospodin, příbytku spravedlnosti,...
Jeremiáš 31:24... příbytku spravedlnosti, horo svatosti!' Znovu tam bude žít všechen lid Judy - měšťané, rolníci i...
Jeremiáš 31:38...dny, praví Hospodin, kdy bude toto město znovu vystavěno pro Hospodina, od věže Chananel k...
Jeremiáš 32:5...Cidkiáše do Babylonu, kde zůstane, dokud si ho znovu nevšimnu, praví Hospodin.' Prý: ‚Budete-li bojovat...
Jeremiáš 32:15...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚V této zemi se znovu budou kupovat domy, pole i vinice!'" Poté, co jsem...
Jeremiáš 32:33...Jeruzaléma. Ukazovali mi záda, a ne tvářZnovu a znovu jsem je chtěl poučit, ale neposlouchali a...
Jeremiáš 32:37...' Toto však praví Hospodin, Bůh Izraele: Hleznovu je shromáždím ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém...
Jeremiáš 32:43...pustina bez lidí a dobytka,' nuže v této zemi se znovu budou kupovat pole. Budou se kupovat za peníze, kupní...
Jeremiáš 33:1...byl stále ještě držen na strážním nádvoří, když znovu dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, který...
Jeremiáš 33:10... vylidněných, bez obyvatel i dobytka, se jednou znovu bude ozývat hlas radosti a veselí, hlas ženicha a...
Jeremiáš 33:12...Na tomto zpustlém místě bez lidí a dobytka budou znovu ve všech jeho městech pastviny, kde budou odpočívat...
Jeremiáš 33:13... v okolí Jeruzaléma i ve městech Judy budou znovu procházet ovce pod rukama počítajícího, praví...
Jeremiáš 35:14...co jim přikázal jejich otec. k vám ale mluvím znovu a znovu, a vy neposloucháte. Znovu a znovu jsem k...
Jeremiáš 35:15...ale mluvím znovu a znovu, a vy neposloucháteZnovu a znovu jsem k vám posílal všechny své služebníky...
Jeremiáš 36:28...slovo Hospodinovo: "Vezmi si další svitekznovu do něj zapiš všechna slova, která byla v tom prvním...
Jeremiáš 43:5...ze všech národů, kam se předtím rozprchli, a znovu se usadili v judské zemi, i všechny ty, které velitel...
Jeremiáš 44:4...bohům, které neznali oni ani vy ani vaši otcovéZnovu a znovu jsem k vám posílal všechny své služebníky...
Jeremiáš 46:26...a do rukou jeho služebníků. Později však bude znovu osídlen tak jako v dávných dnech, praví Hospodin....
Pláč 3:3..., do tmy zavedl, a ne ke světlu. Zasznovu, celý den obrací ruku proti mně! Tělo i kůži sedřel...
Pláč 3:32...přece navěky nezavrhuje! I když zarmoutilznovu se slituje ve veliké lásce své. Netrápí přece...
Ezechiel 16:8...ochlupení, pořád jsi ale byla nahá a bosáZnovu jsem šel okolo a uviděl , a hle - přišel tvůj čas,...
Ezechiel 16:55...svými dcerami a Samaří se svými dcerami, budou znovu tím, čím bývaly kdysi. Ale i ty se svými dcerami...
Ezechiel 30:21...léčena, nedostal dlahu ani žádný převaz, aby měl znovu sílu třímat meč. Nuže, tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 36:9...s vámi! Obrátím k vám svou tvář a budou vás znovu orat a osívat. Rozmnožím vaše obyvatele - celý a...
Ezechiel 36:10...vaše obyvatele - celý a úplný dům Izraele - aby znovu obydleli města a vystavěli, co leží v troskách....
Ezechiel 36:12...než kdysi. Tak poznáte, že jsem HospodinZnovu k vám přivedu lidi; Izrael, můj vlastní lid, vás...
Ezechiel 36:33...Hospodin: V den, kdy vás očistím od všech vinznovu obydlím vaše města, aby se vystavělo, co leží v...
Ezechiel 36:36...okolí, že Hospodin jsem vystavěl zbořeninyznovu osázel pustiny. To říkám Hospodin; to učiním....
Ezechiel 36:37... to učiním. Tak praví Panovník HospodinZnovu odpovím na modlitby domu Izraele a toto pro ...
Ezechiel 39:14... aby ji očistili. Po sedmi měsících pak zemi znovu prozkoumají. Projdou skrze ni, a jakmile spatří...
Ezechiel 39:28...Bůh - ačkoli jsem je vystěhoval mezi národyznovu je shromáždím do vlasti a žádného z nich nenechám...
Ezechiel 44:1...zalíbení, praví Panovník Hospodin." Poté  znovu přivedl k vnější bráně svatyně, obrácené k východu....
Daniel 2:7... povězte mi, co se mi zdálo a co to znamená." Znovu tedy králi odpověděli: "Nechť nám král prosím vypráví...
Daniel 4:23...pařez i s kořeny, pak znamená, že své království znovu dostaneš, uznáš vládu Nebes. Kéž proto královská...
Daniel 4:33... Tehdy našli moji rádcové a velmoži, byl jsem znovu nastolen na královský trůn a dostalo se mi ještě...
Daniel 6:16... do západu slunce. Tehdy se ale ke králi znovu nahrnuli ti muži a naléhali na něj: "Pamatuj, králi,...
Daniel 8:14...večerů a jiter," odpověděl mu. "Pak bude svatyně znovu obnovena." Daniel jsem sledoval to vidění a snažil...
Daniel 8:27...a dlouhé dny jsem stonal, než jsem mohl znovu vstát a věnovat se službě králi. I nadále jsem však...
Daniel 10:18..." Ten kdosi podobný člověku se však znovu dotkl a posílil . "Neboj se, drahý!" řekl mi....
Daniel 11:13...vítězství si nakonec neudrží. Severní král totiž znovu postaví obrovské vojsko, ještě větší než to předešlé,...
Daniel 11:29...pak se vrátí do své země. V určený čas vytáhne znovu na jih, ale toto tažení nedopadne jako to předešlé....
Ozeáš 1:6...luk Izraele v údolí Jizreel." Gomer pak počala znovu a porodila dceru. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej ...
Ozeáš 1:8...jejich Boha." Jakmile Gomer odkojila Lo-ruchamuznovu počala a porodila syna. Hospodin řekl: "Dej mu jméno...
Ozeáš 2:16...vůbec nemyslí, praví Hospodin. Pak si ji ale znovu nakloním; povedu ji po poušti, kde k láskyplně...
Ozeáš 3:1..."Můj Bůh jsi ty!" Hospodin mi řekl: "Jdiznovu miluj svou ženu, která milence a je ti nevěrná....
Ozeáš 3:5...sloupu, bez efodu a bůžků. Potom synové Izraele znovu začnou hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále...
Ozeáš 5:15... dokud jim jejich vina nedojde a nezačnou znovu hledat . Tehdy pak ve svých úzkostech budou...
Ozeáš 6:2...Po dvou dnech nám život navrátí, třetího dne nás znovu postaví, abychom před ním mohli žít, abychom...
Ozeáš 11:9...lítostí. Nevykonám svůj prudký hněv, nevydám znovu Efraima záhubě. Jsem přece Bůh, a ne člověk, jsem...
Ozeáš 14:8... jeho vůně bude cedrová. V jeho stínu se lidé znovu zabydlí a vyraší jako obilí. Jak vinná réva rozkvetou...
Joel 4:17...bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude svatý a nevpadnou do něj cizáci. V ten den...
Amos 4:9... praví Hospodin. Vaše zahrady a vinice jsem bil znovu a znovu plísní a snětí; vaše fíky a olivy žraly...
Amos 9:14...města, jež museli opustit, a budou v nich znovu žít. Budou sázet vinice a jejich víno pít, zakládat...
Micheáš 1:7... Co si vydělala na nevěstčích poplatcích, tím se znovu bude platit za nevěstky." Proto naříkám a běduji,...
Micheáš 7:9...se mého sporu neujme a neobhájí . Vyvede  znovu na světlo a spatřím jeho spravedlnost. to uvidí...
Micheáš 7:19...navždycky, neboť sis milosrdenství oblíbilZnovu se nad námi slituješ, naše provinění pošlapeš,...
Abakuk 3:2...tvým dílem stojím s úžasem. Oživ je, Hospodineznovu po letech, po všech těch letech je znovu zjev, na...
Sofoniáš 3:20...v každé zemi, kde nesli pohanu. V ten čas vás znovu přivedu, v ten čas vás shromáždím. Ano, dám vám čest...
Ageus 2:18...dne devátého měsíce - ode dne, kdy byl znovu založen Hospodinův chrám. Všímejte si: Je v...
Zachariáš 1:16...s milosrdenstvím. Můj chrám v něm bude znovu vystavěn, praví Hospodin zástupů, a měřicí šňůra...
Zachariáš 1:17...dál - Tak praví Hospodin zástupů: města budou znovu přetékat vším dobrým. Hospodin znovu potěší Sion a...
Zachariáš 2:16...se ujme Judy jako svého dědictví ve svaté zemiznovu vyvolí Jeruzalém. Zmlkněte před Hospodinem, všichni...
Zachariáš 3:4...před andělem oblečen do špinavých šatů. Vtom znovu zazněl hlas a promluvil k těm, kdo stáli před ním:...
Zachariáš 4:1...a fíkoví." Potom ten anděl mluvící se mnou znovu probudil, jako se probouzí ten, kdo spí. "Co vidíš?"...
Zachariáš 4:12...olivy vpravo a vlevo od svícnu?" Zeptal jsem se znovu: "Co znamenají ty dvě olivové ratolesti, ze kterých...
Zachariáš 5:1...pomazaní olejem, kteří slouží Pánu vší země."  Znovu jsem zvedl oči a hle - jakýsi letící svitek! "Co...
Zachariáš 6:1...a bude hotov, položí ho v něm na podstavec."  Znovu jsem zvedl oči a hle - mezi dvěma horami se objevily...
Zachariáš 8:4...Hospodin zástupů: V ulicích Jeruzaléma budou znovu sedávat starci a stařenky, každý s holí v ruce, jak...
Zachariáš 10:9...jsem je mezi národy, v dálce však na  znovu pomyslí; přežijí i se svými dětmi a znovu se sem...
Malachiáš 1:4... Edom si může říci: "Byli jsme poraženi, ale znovu vystavíme trosky." Hospodin zástupů však praví: Jen...
Malachiáš 3:18...je laskavý otec k synovi, který mu slouží. Tehdy znovu uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným; mezi tím...
Matouš 12:13...muži: "Natáhni ruku." A když ji natáhl, byla znovu zdravá jako ta druhá. Farizeové se pak odešli radit,...
Matouš 13:44...je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poliZnovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno, co ,...
Matouš 19:24...vstoupit do nebeského království. A říkám vám znovu: To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do...
Matouš 20:5...tak šli. V poledne a kolem třetí odpoledne vyšel znovu a udělal totéž. Když pak vyšel kolem páté odpoledne,...
Matouš 26:44...spí. Víčka jim ztěžkla únavou. Nechal je tedyznovu odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. Potom se...
Matouš 26:72...byl také s tím Ježíšem z Nazaretu." Petr ho však znovu zapřel. "Toho člověka neznám!" dušoval se. Po malé...
Matouš 27:50...uvidíme, jestli mu přijde na pomoc Eliáš!" Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši. V chvíli se...
Marek 2:13..."Nic takového jsme nikdy neviděli!" Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup tam přicházel k němu a...
Marek 3:1...člověka je pánem i nad sobotou." Když znovu přišel do synagogy, byl tu člověk s ochrnutou rukou....
Marek 3:5...muži: "Natáhni ruku." A když ji natáhl, byla znovu zdravá. Farizeové se pak hned odešli radit s...
Marek 3:20... který ho potom zradil. Když se pak vrátil domůznovu se sešel takový zástup, že se nemohli ani najíst....
Marek 4:1...Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka."  Znovu pak začal vyučovat u jezera. Shromáždil se k němu tak...
Marek 7:14...ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu." Znovu pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte všichni a...
Marek 8:1...hluchým sluch a němým řeč!" V těch dnech se znovu sešlo veliké množství lidí. Když jim pak došlo jídlo,...
Marek 8:25...lidi - vidím něco jako chodící stromy." Znovu mu vložil ruce na oči, a když vzhlédl, byl uzdraven....
Marek 10:1...za Jordánem přišel do judské země. Tam se k němu znovu sešly zástupy a on je podle svého zvyku opět učil....
Marek 10:10...člověk nerozděluje." Doma se ho na to učedníci znovu vyptávali. Odpověděl jim: "Kdokoli zapudí svou...
Marek 10:17...náručí, vkládal na ruce a žehnal jim. Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před ním...
Marek 10:32...se strachem následovali. Tehdy vzal těch Dvanáct znovu k sobě a začal jim opakovat, co se mu stát: "Hle,...
Marek 11:19...zástup totiž žasl nad jeho učením. Večer pak znovu odešli z města. Když pak šli ráno zase kolem toho...
Marek 11:27...v nebesích odpustil vaše prohřešky vám." Tak znovu přišli do Jeruzaléma. Když se procházel v chrámu,...
Marek 14:39...pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné." Znovu odešel a modlil se týmiž slovy. Když se vrátil,...
Marek 14:69...zakokrhal kohout. Potom ho ta služka uviděla znovu a začala říkat kolemstojícím: "Je to jeden z nich!"...
Marek 14:70...kolemstojícím: "Je to jeden z nich!" On to ale znovu zapíral. Po malé chvíli se kolemstojící znovu...
Marek 15:4...ho začali obviňovat z mnoha věcí. Pilát se ho znovu ptal: "Proč nic neodpovídáš? Neslyšíš, z čeho všeho...
Lukáš 1:3...napsat, vznešený Teofile, neboť jsem to všechno znovu pečlivě prozkoumal, abys poznal, jak spolehlivé je...
Lukáš 11:53...ho znalci Písma a farizeové zle napadat. Stále znovu se vraceli k jeho výrokům a snažili se vymyslet, jak...
Lukáš 23:20...vzpouru ve městě a za vraždu.) Pilát k nim znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustit. Oni ale...
Jan 1:35... že on je Boží Syn." Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše,...
Jan 3:3..."Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království." "Jak se může člověk...
Jan 3:7... je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale...
Jan 4:13...jeho dobytek." "Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit," odpověděl Ježíš. "Kdo se však napije vody,...
Jan 4:46...v Jeruzalémě a viděli všechno, co tam dělalZnovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve...
Jan 8:12... Ježíš. "Jdi a nehřeš." Ježíš k nim pak znovu promluvil: " jsem světlo světa. Kdo následuje,...
Jan 8:21... neboť jeho chvíle ještě nepřišla. Ježíš k nim znovu promluvil: " odcházím. Budete hledat, dokud...
Jan 9:15...otevřel mu oči, totiž byla sobota. Farizeové ho znovu zpovídali, jak prohlédl. "Položil mi na oči bláto,...
Jan 9:17...se rozdělili na dva tábory. Pak se toho slepce znovu zeptali: "Kdo to podle tebe je, že ti otevřel oči?"...
Jan 9:27... "Copak jste to neslyšeli? Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se také stát jeho učedníky?" Tehdy mu začali...
Jan 10:7... co jim tím chtěl říci. Ježíš k nim tedy znovu promluvil: "Amen, amen, říkám vám: jsem dveře ovcí...
Jan 10:31...a Otec jsme jedno." Židé tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl:...
Jan 11:7...tam, kde byl. Potom řekl svým učedníkům: "Pojďme znovu do Judska." "Rabbi," řekli mu učedníci, "Židé ...
Jan 11:8... posledně chtěli ukamenovat! Ty tam chceš jít znovu?" Ježíš odpověděl: "Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí...
Jan 13:12..."Ne všichni jste čistí.") Když jim umyl nohyznovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim:...
Jan 16:16...Za okamžik neuvidíte a za další okamžik  znovu spatříte." Někteří z jeho učedníků se začali jeden...
Jan 16:22...člověk. I vy teď zakoušíte úzkost, ale se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat radostí a tu radost...
Jan 18:7...a padli k zemi. "Koho hledáte?" zeptal se jich znovu. "Ježíše Nazaretského!" opakovali. " jsem vám řekl,...
Jan 18:27... s ním neviděl tam v zahradě?" Petr ho však znovu zapřel. Vtom zakokrhal kohout. Ježíše zatím vedli od...
Jan 18:38...je pravda?" odtušil Pilát. Po těch slovech vyšel znovu ven k Židům. "Podle je nevinný," řekl jim. "Jak je...
Jan 19:4...židovský král!" jej tloukli holemi. Pilát pak znovu vyšel ven. "Hle, vedu ho ven k vám," řekl jim. "Vězte...
Jan 19:12...vydal, proto větší hřích." Pilát se ho pak znovu pokoušel propustit, ale Židé křičeli: "Jestli ho...
Jan 20:26...neuvěřím." O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš...
Jan 21:1...víru měli život v jeho jménu. Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiadského jezera. Stalo se to...
Skutky 4:21...ale nemohli najít nic, za co by je potrestaliznovu jim pohrozili a s ohledem na lid je propustili....
Skutky 10:15...nebo poskvrněného." Ale hlas k němu promluvil znovu: "Co Bůh očistil, neměj za nečisté!" Opakovalo se to...
Skutky 11:9...' Ten hlas z nebe ke mně ale promluvil znovu: ‚Co Bůh očistil, neměj za nečisté!' Třikrát se to...
Skutky 15:16...se plně shodují slova proroků, neboť je psáno: ‚Znovu se vrátím a obnovím zbořený stan Davidův. Jeho trosky...
Skutky 18:21... Při loučení jim řekl: "Bude-li Bůh chtítznovu se k vám vrátím." Vyplul z Efesu a poté, co přistál v...
Skutky 18:23... Když tam strávil nějaký čas, vypravil se znovu na cestu. Postupně procházel Galacii a Frygii a...
Skutky 27:28...a naměřili dvacet sáhů; o kousek dál ji spustili znovu a naměřili patnáct sáhů. Z obavy, abychom nenarazili...
Římanům 8:15... Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž...
Římanům 14:9... patříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřelznovu ožil - aby byl Pánem živých i mrtvých. Proč tedy...
2. Korintským 2:1...přece pevně stojíte. Rozhodl jsem se, že k vám znovu nepřijdu se zármutkem. Kdybych vás totiž zarmoutil,...
2. Korintským 5:12...zřejmé i vašemu svědomí. Nechceme se před vámi znovu chválit, ale chceme vám dát příležitost chlubit se...
2. Korintským 11:23...jsem byl častěji, nesčetněkrát jsem byl bitznovu a znovu na prahu smrti. Pětkrát jsem od Židů dostal...
2. Korintským 12:21... Bojím se, aby můj Bůh, přijdu, před vámi znovu neponížil, kdybych musel truchlit nad tolika...
Galatským 1:9...než to, které jsme vám kázali, je prokletZnovu opakuji, co jsme řekli: Pokud vám někdo káže jiné...
Galatským 2:18...napomáhá hříchu? V žádném případě! Kdybych znovu stavěl, co jsem předtím zbořil, usvědčoval bych sám...
Galatským 4:9...(lépe řečeno: Bůh poznal vás). Proč se tedy znovu obracíte k těm chabým a ubohým principům a chcete jim...
Galatským 4:19... a to vždycky, nejen když jsem u vás. Děti mojeznovu vás v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován...
Galatským 5:1...Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha. Pavel vám teď něco...
Galatským 5:3...k ničemu! Každému, kdo se chce dát obřezatznovu potvrzuji, že musí dodržovat celý Zákon. Zbavili jste...
Filipským 3:1...pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás to...
Filipským 4:4...jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždyckyznovu říkám: Radujte se! Všichni lidé znají vaši...
Filipským 4:10...v Pánu velikou radost, že váš zájem o konečně znovu vzklíčil. Zájem jste měli dříve, ale chyběla...
1. Tesalonickým 3:8...strádání a soužení vaše víra povzbudila! Teď znovu žijeme, když pevně stojíte v Pánu! Jak máme Bohu dost...
1. Tesalonickým 3:10...i nocí se horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoli bude potřeba....
2. Timoteus 1:4... Nemohu zapomenout na tvé slzy; toužím  znovu vidět a být naplněn radostí. Vzpomínám na upřímnou...
Židům 1:5...jsi můj Syn, jsem ode dneška Otcem tvým"? A znovu: " jemu budu otcem a on mi bude Synem." A znovu,...
Židům 1:6..." jemu budu otcem a on mi bude Synem." A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká: "Klanějte...
Židům 4:7...něj kvůli své neposlušnosti nevešli. Proto Bůh znovu označuje nějaký den jako "Dnes", když o mnoho později...
Židům 5:12...měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu vysvětloval základní pravdy Božího slova. Jsou z vás...
Židům 6:1...o Kristu a směřujme k dospělosti. Nepokládejme znovu základy - je to pokání z mrtvých skutků, víra v...
Židům 6:6...věku, a přesto odpadli, pro ty je nemožné znovu se vrátit k pokání. Znovu by tak pro sebe křižovali...
Židům 9:25...tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do...
Židům 10:11...Každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě, při níž znovu a znovu přináší stejné oběti, které nikdy nemohou...
Jakub 5:18...nezapršelo tři a půl roku. Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu. Bratři moji, může se...
2. Petr 2:20...Krista uniknou špíně světa, ale potom se do  znovu zapletou a podlehnou , budou na tom nakonec hůře...
2. Petr 2:22...se vrátil ke svým zvratkům" a "Umytá svině se znovu válí v bahně." Milovaní, píšu vám druhý dopis. V...
Zjevení 10:8... který jsem předtím slyšel z nebe, pak ke mně znovu promluvil: "Jdi, vezmi z ruky anděla stojícího na...
Zjevení 10:11...jsem v břiše hořko. Poté mi bylo řečeno: "Musíš znovu prorokovat mnoha lidem, národům, jazykům i králům." ...
Zjevení 17:8... uvidí tu šelmu, která byla a není, ale znovu se objeví. Zde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm...
Zjevení 19:3...krev svých služebníků, kterou měla na rukou!" A znovu opakovali: "Haleluja! Její dým stoupá na věky věků."...

Slova obsahující znovu: znovu (386) znovuzrozeni (1) znovuzrození (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |