Zničeno

Hledám varianty 'zničeno' [ zničte (6) zničme (1) zničit (21) zničíš (2) zničíme (2) zničím (6) zničilo (1) zničili (12) zničila (1) zničil (17) zničí (24) zničeny (6) zničeno (10) zničeni (11) zničena (10) zničen (9) znič (3) ]. Nalezeno 136 veršù.
Genesis 6:13...je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. Postav si archu z cypřišového dřeva....
Genesis 6:17... Hle, sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi,...
Genesis 9:11...záplavou vody. nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy,...
Genesis 13:10...egyptská země (- bylo to předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru). Lot si tedy vybral celou...
Genesis 18:28...bude do těch padesáti spravedlivých pět chybětZničíš kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li jich...
Genesis 19:13...máš ve městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás...
Genesis 19:14...a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin toto město zničí!" Jeho zeťové si však mysleli, že žertuje. Když...
Exodus 23:24...chovat podle jejich zvyklostí, ale naprosto je zničíš a jejich posvátné sloupy roztříštíš na kusy. Budete...
Numeri 21:2...Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukouzničíme jejich města jako proklatá." Hospodin Izrael...
Numeri 21:30...Sichona, krále Emorejců. Svrhli jsme jezničeno vše od Chešbonu k Dibonu; plenili jsme jej k...
Numeri 33:52...kanaánské země, vyžeňte všechny obyvatele zeměZničte všechny jejich tvarované kameny, zničte všechny...
Deuteronomium 12:2... Bůh tvých otců, dal za dědictví. Naprosto zničte všechna místa, kde národy, které vyháníte, sloužily...
Deuteronomium 20:20...člověk, aby před tebou utekl za hradbu? Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoce....
Deuteronomium 28:63...a dával vám vzrůst, stejně tak rád vás Hospodin zničí a vyhladí, takže budete vyrváni ze země, kterou...
Soudců 4:24...Jabínovi vzmáhali víc a víc, ho nakonec úplně zničili. Onoho dne zpívala Debora a Barák, syn Abinoamův,...
1. Samuel 2:10...se nikdo neprosadí, Hospodinovi protivníci budou zničeni. Nejvyšší z nebe zaburácí, končiny světa bude...
1. Samuel 12:25...však přesto jednat zle, budete i se svým králem zničeni." Saul se stal králem ve třiceti letech. Když...
1. Samuel 23:10...chystá dorazit do Keily, aby kvůli mně to město zničil. Přitáhne Saul, jak tvůj služebník slyšel? Hospodine...
2. Samuel 21:5... Odpověděli mu: "Za toho muže, který nás chtěl zničit a vyhubit z celého izraelského území, chceme sedm...
2. Královská 8:19...služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl Judu zničit, neboť mu slíbil, že jeho synům po všechny dny nechá...
2. Královská 13:7... 10 vozů a 10 000 pěšáků. Tak je aramejský král zničil. Rozdrtil je na prach. Ostatní Joachazovy skutky -...
2. Královská 18:25...z Egypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl toto místo zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni proti...
2. Královská 19:18...dílo lidských rukou, dřevo a kámen - to proto je zničili. Teď ale prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás...
2. Královská 21:3...vystavěl obětní výšiny, které jeho otec Ezechiáš zničil. Postavil také oltáře Baalovi a vztyčil Ašeřin kůl,...
2. Královská 23:8...obětní výšiny, na nichž kněží pálili kadidloZničil také Výšinu bran, umístěnou u vchodu do brány...
2. Letopisů 14:2...Boha. Odstranil cizí oltáře a obětní výšinyzničil posvátné sloupy a pokácel Ašeřiny kůly. Přikázal...
2. Letopisů 20:37...ses spolčil s Achaziášem, Hospodin tvé dílo zničí!" Lodě ztroskotaly, a tak z plavby do zámoří sešlo. ...
2. Letopisů 21:7... kterou s Davidem uzavřel, ale Hospodin nechtěl zničit dům Davidův, neboť slíbil, že Davidovi i jeho synům...
2. Letopisů 36:19...paláce zapálili a všechny cennosti v nich zničili. Zbytek těch, kdo unikli meči, král odvlekl do...
Nehemiáš 2:3...hroby mých předků, je rozbořeno a jeho brány zničil oheň." "Co tedy žádáš?" zeptal se král. Modlil jsem...
Ester 3:13...Židy, mladé i staré, ženy i nemluvňata, je třeba zničit, pobít a vyhladit, a to v jediný den: třináctého dne...
Ester 8:11...shromáždit se a bránit své životy. Smějí zničit, pobít a vyhladit jakékoli ozbrojence z kteréhokoli...
Ester 9:24...Židy. Hodil si pur (neboli los), kdy je  zničit a vyhladit. Ester ale šla před krále, a ten vydal...
Job 6:30...řekl něco špatného? Copak nepoznám, co by  zničilo? Nemá člověk na zemi jen samou robotu? Den za dnem...
Job 30:12...mi chtějí podrazit, připravují cesty, aby  zničili. Mou stezku rozkopali, na mojí zkáze pracují a...
Job 34:25...skutcích dobře , v noci je svrhne, a jsou zničeni. Ztrestá je za jejich zločiny veřejně a všem na...
Žalmy 9:6...na trůn usedáš! Obořil ses na pohany, ničemy zničil jsi, jejich jméno smazals navždy, navěky! Konec...
Žalmy 21:10... spálíš je v rozpálené peci - ve svém hněvu je zničí Hospodin, jeho oheň je pohltí! Jejich plemeno ty ze...
Žalmy 69:5...vlasů na hlavě! Spousta je těch, kteří chtějí zničit, obviňují falešně - to, co jsem neukradl, musím...
Žalmy 73:19...V jediném okamžiku budou zahubeni, hrůzy dočista zničí je! Jako sen po probuzení, Pane,zaženeš jejich přelud...
Žalmy 74:3...kroky k troskám bez konce - všechno ve svatyni zničil nepřítel! Ve tvém stánku zněl nepřátelský řev, na...
Žalmy 74:8...tvého jména zprznili. V srdci si řekli: "Zničme je úplně!" Všechny Boží stánky vypálili ze země....
Žalmy 78:47... Kroupami jejich révu pobil, jejich fíkovníky zničil mráz. Na jejich stáda dopustil krupobití, na jejich...
Žalmy 92:10... nepřátelé tví, jistěže nepřátelé tví budou zničeni: rozprášeni budou všichni zločinci! Můj roh však...
Žalmy 137:7...onen den, kdy vykřikovali: "Rozbořte, rozbořtezničte to město v základech!" Ó dcero Babylonská, budeš...
Žalmy 137:8...to město v základech!" Ó dcero Babylonská, budeš zničena! Blaze tomu, kdo ti odplatí za všechna naše...
Žalmy 143:12...kéž soky umlčíš, všechny protivníky prosím znič - vždyť jsem tvůj služebník! Žalm Davidův. Požehnán...
Přísloví 11:3...pokora. Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost. V soudný den majetek nijak...
Přísloví 24:16... i kdyby sedmkrát padl, jediné sklouznutí ale zničí ničemu. Neraduj se, když tvůj nepřítel padne, nejásej...
Přísloví 28:3...člověk utiskuje chudáky, je jako průtrž, co zničí obilí! Ti, kdo opouštějí Zákon, velebí darebáka, kdo...
Kazatel 5:5... Proč máš svou řečí hněvat Boha, takže by zničil vše, cos dokázal? Množství snů je pouhá marnost,...
Kazatel 9:18...lepší než válečné zbraně - jediný hříšník však zničí mnoho dobrého. Vonná mast zasmrádne mrtvými mouchami...
Izaiáš 11:4...svých úst bude tlouci zemi, dechem svých rtů zničí ničemy. Na bedrech přepáše se spravedlností, věrnost...
Izaiáš 13:5...obzorem - Hospodin s nástroji svého hněvu, aby zničili celou zem! Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův den...
Izaiáš 23:1...nad Týrem: Zámořské lodi, kvílejte - váš domov zničen je! Cestou ze země kyperské poznali, jak to je....
Izaiáš 23:11...královstvími; přikázal ohledně Fénicie, aby byly zničeny její pevnosti. Řekl: "Nebudeš se radovat,...
Izaiáš 31:3...i ten, jemuž měl pomoci - všichni společně budou zničeni! Toto mi řekl Hospodin: Jako lev vrčící, jako král...
Izaiáš 32:7... zamýšlí samé zvrhlosti - jak by lživou řečí zničil chudáky, když se dovolávají práva ubozí. Šlechetný...
Izaiáš 36:10...z Egypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl tuto zemi zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni proti...
Izaiáš 37:19...dílo lidských rukou, dřevo a kámen - to proto je zničili. Teď však prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás...
Jeremiáš 4:20... do boje! Pohromu stíhá pohroma, celá země je zničena. vlast je náhle v sutinách, můj domov je ten tam...
Jeremiáš 6:2...Ta přelíbezná pastvina, Dcera sionská, bude zničena. Přitáhnou k pastýři se svými stády, postaví své...
Jeremiáš 10:15...výtvory; na přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho...
Jeremiáš 10:20...Tuhle bolest jistě vydržím. Teď ale je můj stan zničen, zpřetrhány všechny provazy. Děti opustily a jsou...
Jeremiáš 10:25...spolykali, pohltili, zhltali, jeho domovinu zničili! Slovo, které Jeremiáš dostal od...
Jeremiáš 11:16...hrozné bouře ji ale zapálí, její ratolesti zničí oheň! Hospodin zástupů, který sázel, vyslovil nad...
Jeremiáš 12:10...zvěř, přiveďte ji, se nažere! Mou vinici zničí mnozí pastýři, pole podupou; překrásné pole...
Jeremiáš 15:6... odešel jsi pryč. Vztáhnu na tebe rukuzničím ; soucitem jsem unaven! Budu je převívat...
Jeremiáš 18:7...nebo království, že je vyvrátím, podvrátímzničím; pokud se však ten národ, o kterém jsem mluvil,...
Jeremiáš 36:29...opovážit napsat, že přijde babylonský králzničí tuhle zem, takže z zmizí lidé i dobytek?'" A proto...
Jeremiáš 40:15... by se rozprchli a pozůstatek Judy by byl zničen." Gedaliáš, syn Achikamův, ale Jochananovi, synu...
Jeremiáš 47:4...neboť přišel den, kdy všichni Filištíni budou zničeni. Týru a Sidonu vyhubí, co jim ze spojenců ještě...
Jeremiáš 48:1... Bůh Izraele, o Moábu: "Běda městu Nebó - bude zničeno! Kiriatajim bude zahanbeno, dobyto, ta pevnost bude...
Jeremiáš 48:36...muži z Kir-cheresu jak flétna naříká, vždyť bude zničeno vše, co vyzískal! Každá hlava oholena, všechen vous...
Jeremiáš 48:42...jako srdce ženy v porodních bolestech. Moáb bude zničen, aby nebyl národem, neboť se vzpínal proti...
Jeremiáš 49:10... se neschová! Jeho děti i příbuzní budou zničeni, nezbude mu soused, jenž by ho oslovil: ‚Nech tu...
Jeremiáš 50:26... zotvírejte jeho sýpky, shrňte vše na hromadyZničte to město jako proklaté, z něj nezůstane ani...
Jeremiáš 51:11...probouzí ducha médských králů, neboť se chystá zničit Babylon. Ano, toto je Hospodinova pomsta, pomsta za...
Jeremiáš 51:18...výtvory; na přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho...
Pláč 2:8...v den slavnosti. Hospodin pojal rozhodnutí, že zničí hradby Dcery sionské. Natáhl šňůru, začal měřit,...
Pláč 2:16...a cení zuby se slovy: "Konečně jsme je zničili! Na tenhle den jsme čekali a dočkali jsme se - ...
Ezechiel 6:3... stržím a roklinám. Hle, přivádím na vás mečzničím vaše výšiny! Vaše oltáře budou zbořeny, vaše...
Ezechiel 12:20...města zůstanou ležet v troskách a země bude zničena. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin." Dostal jsem...
Ezechiel 16:39... do jejich rukou, aby zbořili tvé stánkyzničili tvé svatyňky. Strhají z tebe šaty, seberou ti...
Ezechiel 20:17...své hnusné modly. Přesto mi bylo líto je zničit, a tak jsem s nimi na poušti neskoncoval. Jejich...
Ezechiel 26:2... otevřela se mi dokořán, zbohatnu na tom, že je zničena,' proto tak praví Panovník Hospodin: Týre, jsem...
Ezechiel 30:8... v Egyptě zapálím oheň a jeho spojenci budou zničeni. V onen den ode vyrazí poslové na lodích, aby...
Ezechiel 32:12...rozdrtí pýchu Egypta a celá jeho horda bude zničena. Vyhubím i všechen jeho dobytek na březích velkých...
Ezechiel 43:3... bylo podobné tomu, které jsem měl, když přišel zničit město, a tomu, které jsem měl u průplavu Kebar. Padl...
Ezechiel 43:8... svaté jméno, a tak jsem je ve svém hněvu zničil. Teď ale své smilstvo i náhrobky svých králů ode ...
Daniel 4:20...sestupuje z nebe a říká: ‚Porazte ten stromzničte jej, pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v...
Daniel 7:26...zasedne soud a zbaví jej moci, aby byl navždy zničen a zahuben. Království, moc i sláva všech království...
Daniel 8:25...knížat, a tehdy bude bez přispění lidské ruky zničen. Vidění o večerech a jitrech, které ti bylo sděleno,...
Ozeáš 10:8...Samaří i jeho král tak jako pěna na vodáchZničena budou avenská návrší - ten izraelský hřích - a na...
Ozeáš 13:9...jako lvice, roztrhám je jak divá zvěř! Izraelizničil ses! Kdo ti pomůže? Kde je tvůj král, tvůj...
Joel 1:10...dali do truchlení. Zpustlo pole, vyschla zemězničeno obilí, víno pryč, olej dochází. Zoufejte, rolníci,...
Joel 1:11... kvílejte, vinaři, kvůli pšenici a ječmenizničena byla sklizeň na poli! Vinná réva uschla, zvadlo...
Amos 2:9... byli jako cedry vysocí a jako duby mohutníZničil jsem je shora od koruny dolů po kořeny. jsem...
Amos 7:9... je neušetřím. Izákovy obětní výšiny budou zničeny, z izraelských svatyní budou sutiny, s mečem...
Jonáš 3:4...procházet a volat: "Ninive bude za čtyřicet dnů zničeno," obyvatelé Ninive uvěřili Bohu. Vyhlásili půst a...
Micheáš 2:10...nenajdete! Co se poskvrnilo, propadne zkázezničeno to bude strašlivě. Kdyby nějaký prolhaný podvodník...
Micheáš 5:9... vaše koně mezi vámi vymýtím a vaše vozy zničím. Vymýtím města ve vaší zemi a zbořím všechny vaše...
Micheáš 6:13...Právě proto jsem ranil trápením, abych  zničil za tvůj hřích. Budeš jíst, ale nenasytíš se, bude ti...
Nahum 3:7...na odiv! Kdo uvidí, uteče od tebe a řekne: ‚Zničeno je Ninive; copak ho někdo lituje?' Kde bych ti tedy...
Sofoniáš 2:13... probodne můj meč!" Napřáhne ruku i na severzničí Asýrii, zpustoší Ninive, že bude podobné poušti...
Sofoniáš 3:6... že jejich bašty zpustly. Jejich ulice jsem zničil, že tudy nikdo nechodí. Z jejich měst zůstaly...
Sofoniáš 3:7...snad necháš poučit!' Jejich domov by pak nebyl zničen, nedopadl by na žádný trest. Oni však o to...
Ageus 2:22... Převrhnu královské trůny a sílu pohanských říší zničím. Převrhnu vozy i s vozataji, takže padnou koně a...
Zachariáš 5:4...mým jménem, a v tom domě zůstane, dokud nebude zničen - jak dřevo, tak i kámen! Potom anděl mluvící se...
Zachariáš 11:2...Kvílejte, cypřiše - cedry padly, velikáni jsou zničeni! Kvílejte, duby bášanské - ten hustý les je...
Zachariáš 11:3...Slyš, to kvílejí pastýři - jejich skvělé louky zničeny! Slyš, to řvou mladí lvi - jordánské houštiny...
Zachariáš 12:9...jdoucí před nimi. V onen den budu chtít zničit všechny národy, které přitáhly proti Jeruzalému. Na...
Malachiáš 3:6...se neměním - proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni. od dob svých otců jste se odvraceli od mých...
Matouš 9:17...se měchy roztrhnou, víno se rozlije a měchy se zničí. Nové víno se lije do nových měchů, a tak se obojí...
Matouš 12:14...druhá. Farizeové se pak odešli radit, jak by ho zničili. Ježíš se to ale dozvěděl a odešel odtud. Šly za...
Marek 1:24...je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho...
Marek 2:22...víno měchy roztrhne, víno se rozlije a měchy se zničí. Nové víno se lije do nových měchů." Jednou v sobotu...
Marek 3:4...konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Oni však mlčeli. S hněvem se po nich rozhlédl,...
Marek 3:6...se pak hned odešli radit s herodiány, jak by ho zničili. Ježíš odešel se svými učedníky k jezeru a za ním...
Marek 11:18...a znalci Písma, začali hledat způsob, jak ho zničit, protože se ho báli. Všechen zástup totiž žasl nad...
Lukáš 4:34...je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho...
Lukáš 5:37...víno měchy roztrhne, víno se rozlije a nádoby se zničí. Nové víno se lít do nových měchů...
Lukáš 6:9...konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Potom se po nich všech rozhlédl a řekl tomu...
Lukáš 19:47...přední muži z lidu zatím hledali způsob, jak ho zničit. Nevěděli ale, jak to provést, protože všechen lid...
Skutky 6:14... Slyšeli jsme ho říkat, že Ježíš Nazaretský zničí toto místo a změní ustanovení, která jsme dostali od...
Skutky 27:22...vyzývám, abyste se vzchopili. I když bude loď zničena, nikdo z vás nepřijde o život. Dnes v noci ...
1. Korintským 3:17...přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy. se...
2. Korintským 4:9... ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme zničeni. Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt,...
2. Tesalonickým 2:8...bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých ústzničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka...
Jakub 4:12...a soudce je ale jen jeden! On může zachránitzničit. Kdo vůbec jsi, že soudíš svého bližního? A teď vy,...
2. Petr 2:12...se vysmívají, ale jejich vlastní zkaženost je zničí - odplata za jejich špatnost je nemine. Jejich...
2. Petr 3:6...vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopenzničen. Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi...
2. Petr 3:11...skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří...
Zjevení 8:9...stvoření majících duši a třetina lodí byla zničena. Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe veliká...
Zjevení 18:17...zlatem, drahokamy a perlami - takové bohatství zničeno v jedné hodině!" Každý kormidelník i veškeré...
Zjevení 18:19...zbohatli všichni námořní rejdaři - bylo zničeno v jedné hodině!" Vesel se nad tím městem, nebe,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |