Znesvěcují

Hledám varianty 'znesvěcují' [ znesvěcují (3) znesvěcujete (2) znesvěcuješ (1) znesvěcujeme (1) znesvěcovat (2) znesvěcovaly (1) znesvěcovali (5) ]. Nalezeno 15 veršù.
Nehemiáš 13:17...děláte za špatnost?!" ptal jsem se jich. "Vždyť znesvěcujete sobotu! Právě tohle dělali vaši otcové, a náš...
Ezechiel 20:13...(které kdo plní, díky nim bude žít) a velmi znesvěcovali soboty. Řekl jsem si tedy, že na na...
Ezechiel 20:16...zavrhli zákony, neřídili se mými pravidlyznesvěcovali soboty, neboť v srdcích následovali své...
Ezechiel 20:21...nich (ačkoli kdo je plní, díky nim bude žít) a znesvěcovali soboty. Řekl jsem si tedy, že na na...
Ezechiel 20:24...protože neplnili zákony, pravidla zavrhliznesvěcovali soboty a upírali oči k modlám svých otců....
Ezechiel 20:39...pak, i když odmítáte poslouchat, přestanete znesvěcovat svaté jméno svými obětními dary a hnusnými...
Ezechiel 22:8...v tobě ubližuje. Pohrdáš tím, co je mi svaté, a znesvěcuješ soboty. Žijí v tobě krvelační pomlouvači,...
Ezechiel 22:26...zemi vdovy. Kněží země znásilňují můj Zákonznesvěcují, co je mi svaté. Nerozlišují mezi svatým a...
Ezechiel 23:38...prováděly to, že poskvrňovaly mou svatyniznesvěcovaly soboty. Téhož dne, kdy obětovaly své děti...
Ezechiel 43:7...navěky. Dům Izraele ani jeho králové nebudou znesvěcovat svaté jméno svým smilstvem a náhrobky svých...
Ezechiel 44:7...srdcem a neobřezaným tělem do svatyně, a tak znesvěcovali můj chrám, zatímco jste mi jako pokrm...
Sofoniáš 3:4...dobrodruzi, lidé prosáklí zradou. Jeho kněží znesvěcují svatyni, když znásilňují Zákon. Hospodin je v...
Malachiáš 1:12...mezi národy, praví Hospodin zástupů. Vy ho však znesvěcujete, když říkáte: "Stůl Páně je možné poskvrnit;...
Malachiáš 2:10...jednoho Otce? Nestvořil nás jeden Bůh? Proč tedy znesvěcujeme smlouvu svých otců, když jsme jedni druhým...
Matouš 12:5...ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu znesvěcují sobotu, a jsou nevinní? Říkám vám ale, že zde je...

Slova obsahující znesvěcují: neznesvěcují (1) znesvěcují (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |