Znesvěcena

Hledám varianty 'znesvěcena' [ znesvětit (3) znesvětíš (1) znesvětím (1) znesvětily (1) znesvětili (7) znesvětil (12) znesvětí (8) znesvěceny (2) znesvěceno (1) znesvěcena (1) znesvěcen (1) ]. Nalezeno 36 veršù.
Exodus 20:25...jej z tesaných kamenů; dotkneš-li se jej dlátemznesvětíš jej. Také nebudeš k mému oltáři vystupovat po...
Exodus 31:14... Zachovávejte sobotu; je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval,...
Leviticus 18:21...někdo z tvých potomků byl obětován Molochoviznesvětil bys tak jméno svého Boha. jsem Hospodin....
Leviticus 19:8...zalíbení. Kdo by ji jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu. Takový člověk bude...
Leviticus 19:12... Nesmíte v mém jménu křivě přísahat - tak bys znesvětil jméno svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíš svého...
Leviticus 19:29...ani žádné tetování. jsem Hospodin. Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal smilnit - země...
Leviticus 20:3...své dítě Molochovi, poskvrnil mou svatyniznesvětil svaté jméno! Zavře-li prostý lid oči nad...
Leviticus 21:4...kvůli příbuzným své manželky; tím by se znesvětil. Kněží si nesmí vyholovat lysinu na hlavě, nesmí...
Leviticus 21:9... jsem svatý. Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětí tak svého otce; je upálena....
Leviticus 21:12...kvůli otci nebo matce. Nesmí vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm znak...
Leviticus 21:23...za oponu ani se přiblížit k oltáři - jinak by znesvětil mou svatyni. Vždyť jsem Hospodin, jejich...
Leviticus 22:2...mi synové Izraele obětují jako svaté - jinak by znesvětili svaté jméno. jsem Hospodin. Řekni jim:...
Leviticus 22:9...hřích a kvůli němu nezemřeli, když by to znesvětili. jsem Hospodin, jejich Posvětitel. Svaté věci...
Leviticus 22:15...synové Izraele oddělují pro Hospodina, nesmí být znesvěceny. Kdyby jedli svaté dary, uvalili by na sebe...
2. Královská 23:8...kněze z judských měst a od Geby po Beer-šebu znesvětil obětní výšiny, na nichž kněží pálili kadidlo....
2. Královská 23:10...chléb se svými kněžskými bratry. Jošiáš znesvětil i Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam nikdo...
2. Královská 23:13...urychleně vyhodil do potoka Kidron. Král také znesvětil obětní výšiny před Jeruzalémem jižně pod Horou...
2. Královská 23:16...kosti a ty na tom oltáři spálil, aby ho znesvětil. Tak došlo na Hospodinova slova, jak je vykřikl...
Jeremiáš 16:18...jejich vinu a za jejich hřích, protože mou zemi znesvětili mrtvolami svých hnusných model a dědictví...
Jeremiáš 34:16...mým jménem. Potom jste si to ale rozmysleliznesvětili jste tak jméno. Svého otroka i svou otrokyni,...
Ezechiel 7:21... to uloupí nejhorší lotři na zemi, jen to znesvětí! Svou tvář od nich odvrátím, znesvětí mou skrýš...
Ezechiel 7:22... to znesvětí! Svou tvář od nich odvrátím,  znesvětí mou skrýš, do vpadnou lupiči a celou ji...
Ezechiel 7:24...těch mocných skoncuji a jejich svatyně budou znesvěceny. Přichází děs! Budou hledat pokoj -...
Ezechiel 23:39...své děti modlám, vcházely do svatyně, aby ji znesvětily. Takové věci prováděly přímo v mém domě! Navíc k...
Ezechiel 24:21...domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Hleznesvětím svoji svatyni, tu pevnost, jíž jste se chlubili,...
Ezechiel 25:3...jsi volalHohó!' nad mou svatyní, když byla znesvěcena, a nad izraelskou zemí, když byla zpustošena, a...
Ezechiel 28:7...proti tvé skvělé moudrosti, tu tvoji nádheru ti znesvětí. Nakonec srazí do jámy, zahyneš hroznou smrtí...
Ezechiel 28:18...tomu, že máš tolik vin, že jsi vlastní svatyně znesvětil svými špinavými obchody, vyvedl jsem z tebe...
Ezechiel 36:20...ale mezi národy přišli, všude svaté jméno znesvětili. Říkalo se totiž o nich: ‚Jsou Hospodinův lid,...
Ezechiel 36:21...nad svým svatým jménem, které dům Izraele znesvětil mezi národy, kamkoli přišli. Proto řekni domu...
Ezechiel 36:22... ale kvůli svému svatému jménu, které jste znesvětili mezi národy, kamkoli jste přišli. Posvětím své...
Ezechiel 36:23... kamkoli jste přišli. Posvětím své veliké jménoznesvěcené mezi národy, jméno, které jste mezi nimi...
Ezechiel 39:7...své svaté jméno a nikdy nedopustím, aby bylo znesvěceno. Tehdy národy poznají, že Hospodin jsem Svatý...
Daniel 11:31...svatou smlouvu opustili. Jeho vojska obsadíznesvětí chrámovou pevnost, zruší každodenní oběť a vztyčí...
Micheáš 4:11...sbírají mnohé národy se slovy: "Jen je Sion znesvěcen! Kochejme se tím pohledem!" Oni však netuší, jak...
Skutky 24:6...Židy po celém světě. [7] Pokusil se dokonce znesvětit chrám, a tak jsme ho zajali. Když provedeš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |