Znameních

Hledám varianty 'znameních' [ znameními (5) znamením (28) znameních (1) znamení (113) ]. Nalezeno 137 veršù.
Genesis 1:14...svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let; budou na nebeské...
Genesis 4:15...pomstu." Hospodin pak na Kaina vložil znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain tedy...
Genesis 9:12... jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou...
Genesis 9:13...pokolení: Na oblak pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi...
Genesis 9:17...bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem na...
Genesis 17:11... Obřežete předkožku svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás...
Genesis 47:29...mi prosím laskavost a vlož ruku do mého klína na znamení lásky a věrnosti. Prosím, nepohřbívej v Egyptě!...
Exodus 3:12...budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že jsem poslal : vyvedeš lid z Egypta,...
Exodus 4:8...jeho těla! "Když ti neuvěří a neposlechnou první znamení, uvěří druhému znamení. A pokud neuvěří ani těm...
Exodus 4:9...druhému znamení. A pokud neuvěří ani těm dvěma znamením a neposlechnou , nabereš vodu z Nilu, vyliješ ji...
Exodus 4:28...mu Hospodin řekl, a jak ho poslal a jaká všechna znamení mu přikázal konat. A tak šel Mojžíš do Egypta s...
Exodus 4:30...všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že...
Exodus 7:3...hrdost a budu v egyptské zemi množit svá znamení a divy. Farao vás neposlechne, a tak na Egypt...
Exodus 8:19...zemi, učiním rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve...
Exodus 10:1...dvořany proto, abych uprostřed nich konal tato znamení. Svým synům a vnukům budeš vyprávět o tom, co jsem...
Exodus 10:2...vyprávět o tom, co jsem Egypťanům provedl, a o znameních, která jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že ...
Exodus 12:13... Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a...
Exodus 13:9...jsem vycházel z Egypta.' A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby...
Exodus 13:16...ze svých synů vyplácím.' Bude to jako znamení na tvé ruce a jako pásek na tvém čele, že nás...
Exodus 31:13...Izraele: Zachovávejte soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste...
Exodus 31:17...smlouvu po všechna svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž...
Leviticus 10:6...a Itamarovi: "Nerozpouštějte si vlasy na znamení smutku a netrhejte svá roucha, abyste nezemřeli a...
Leviticus 21:10...a který byl pověřen nosit svatá roucha, si na znamení smutku nesmí rozpustit vlasy ani roztrhnout své...
Numeri 6:18...si pak u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasyznamení svého nazírského zasvěcení, vezme je a vloží do...
Numeri 6:19...nekvašenou placku a poté, co si nazír oholí znamení svého zasvěcení, vloží to vše do jeho dlaní. Kněz...
Numeri 14:11...Jak dlouho mi bude odmítat věřit i přes všechna znamení, která jsem uprostřed nich vykonal? Udeřím na ...
Numeri 14:22...zem: Nikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a  znamení, která jsem konal v Egyptě a na poušti, nikdo z...
Numeri 17:3...jsou posvěceny. Zůstanou pak synům Izraele jako znamení." Kněz Eleazar tedy vzal mosazné kadidelnice, které...
Numeri 17:25...hůl před Truhlu svědectví, je opatrována jako znamení pro vzbouřence. Tak ukončíš jejich reptání proti...
Numeri 26:10...250 mužů pohltil oheň, takže se stali výstražným znamením. Korachovi synové ale nevymřeli...
Deuteronomium 4:34...kdy nějaký bůh přijít a za velikých zkoušekznamení a divů si vzít národ zprostřed jiného národa, a to...
Deuteronomium 6:8... uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je na veřeje...
Deuteronomium 6:22... na faraona i na celý jeho dvůr veliká a hrozná znamení a divy. Nás však odtud vyvedl, aby nás přivedl sem...
Deuteronomium 7:19...zkoušky, které jsi viděl na vlastní oči, na znamení a divy, na mocnou ruku a vztaženou paži, jíž ...
Deuteronomium 11:3... jeho mocnou ruku a vztaženou paži, jeho znamení a skutky, které uprostřed Egypta vykonal na...
Deuteronomium 11:18... slova v srdci a v duši, přivažte si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Vyučujte jim své syny...
Deuteronomium 13:2...prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: "Pojďme následovat cizí bohy"...
Deuteronomium 13:3..."a sloužit jim!" Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči....
Deuteronomium 26:8...a vztaženou paží, ve veliké hrůze, uprostřed znamení a zázraků. Přivedl nás sem a dal nám tuto zemi,...
Deuteronomium 28:46...nebudeš vyhlazen. Budou na tobě i na tvém semeni znamením a divem navěky. Když jsi měl naprostou hojnost,...
Deuteronomium 29:2...zemí. Na vlastní oči jsi viděl veliké zkouškyznamení a ty veliké divy. do dnešního dne vám však...
Deuteronomium 34:11...kterým se Hospodin znal tváří v tvář. Kolik jen znamení a divů jej Hospodin poslal vykonat v Egyptě proti...
Jozue 4:6...počtu izraelských kmenů, aby se pro vás staly znamením. se vás v budoucnu děti zeptají: ‚Proč tu máte...
Jozue 24:5...Tam jsem poslal Mojžíše a Árona a bil jsem Egypt znameními, která jsem mezi nimi konal. Potom jsem vás...
Jozue 24:17...otroctví. On před našima očima konal ta veliká znamení a zachovával nás po celou cestu, kterou jsme šli, a...
Soudců 6:17...laskavost," odpověděl Gedeon. "Dej mi prosím znamení, že se mnou mluvíš ty. Neodcházej prosím odsud,...
1. Samuel 2:34...tvým dvěma synům Chofnimu a Pinchasovi, ti bude znamením: oba zemřou v jediný den. si pak vzbudím...
1. Samuel 10:7...se v jiného člověka. se ti vyplní tato znamení, dělej, co se ti naskytne, neboť Bůh je s tebou....
1. Samuel 10:9...v jiné. Toho dne se také vyplnila všechna ta znamení. Když přišli ke Gibeji, hle - přímo proti nim jde...
1. Samuel 14:10...k nám!' polezeme, protože to pro nás bude znamením, že nám je Hospodin vydal do rukou." Oba se tedy...
1. Královská 13:3...kosti na tobě budou páleny!" Tehdy také určil znamení: "Toto bude znamení, že promluvil Hospodin. Hle,...
1. Královská 13:5...roztrhl a popel z něj se rozsypal - přesně podle znamení, které Boží muž na Hospodinův rozkaz určil. Tehdy...
1. Královská 20:33...můj spojenec!" Ti muži to pochopili jako dobré znamení a rychle ho vzali za slovo: "Ano, Ben-hadad je tvůj...
2. Královská 19:29...cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo vyroste. I...
2. Královská 20:8... Ezechiáš se Izaiáše ptal: "Jaké dostanu znamení, že Hospodin uzdraví a že třetího dne vejdu do...
2. Královská 20:9...Hospodinova chrámu?" Izaiáš odpověděl: "Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil: stín...
Žalmy 71:7...patří ti chvála ! Mnozí mají za varovné znamení, ty jsi však moje pevná skrýš. Kéž se ústa tvou...
Žalmy 74:4...Ve tvém stánku zněl nepřátelský řev, na znamení tam nechali své korouhve. Jako dřevorubci se...
Žalmy 74:9...je úplně!" Všechny Boží stánky vypálili ze zeměZnamení nevídáme, proroky nemáme, nikdo z nás neví, jak...
Žalmy 78:43...vykoupil ze soužení. Na den, kdy Egyptu dal svá znamení, na soanském poli když zázraky působil. Jejich řeky...
Žalmy 86:17... synu své služebnice daruj spasení! Dej mi znamení své dobroty, aby se moji nepřátelé stydět museli,...
Žalmy 105:27...svým vyvoleným, Áronem. Ti jim předváděli jeho znamení, v Chamově zemi konali zázraky! Poslal tmu a přišlo...
Izaiáš 7:11...ještě řekl: "Požádej Hospodina, svého Boha, o znamení, dole v hlubinách nebo v nebeských výšinách."...
Izaiáš 7:14... že unavujete i mého Boha? Sám Pán vám proto  znamení: Hle, panna počne a porodí syna a mu jméno...
Izaiáš 8:18...mi dal Hospodin, jsme v Izraeli jako divyznamení od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sion....
Izaiáš 19:20... země bude Hospodinův sloup. Ten bude v Egyptě znamením a svědectvím o Hospodinu zástupů. A budou kvůli...
Izaiáš 20:3...chodil tři roky nahý a bosý, aby byl divemznamením proti Egyptu a Habeši, právě tak požene asyrský...
Izaiáš 37:30...cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo vyroste. I...
Izaiáš 38:7...asyrského krále a budu to město bránit. Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil: Hle, vrátím...
Izaiáš 38:22...bude uzdraven." Ezechiáš se ptal: "Jaké dostanu znamení, že znovu vejdu do Hospodinova domu?") V době...
Izaiáš 44:25...překlenuje zemi zcela sám, který maří lživá znamení a věštce v blázny obrací, který mudrce vrhá v...
Izaiáš 49:22... vztáhnu svou ruku k pohanům, zvednu korouhev na znamení národům! V náručí tvé syny přinesou, tvé dcery...
Izaiáš 55:13...kopřivy. Hospodin si tím jméno způsobí - věčné znamení, které nezmizí. Toto praví Hospodin: Dodržujte...
Izaiáš 66:19...jazyky; přijdou a moji slávu uvidí! Vložím na  znamení a ty, kteří vyváznou, pošlu mezi národy - do...
Jeremiáš 6:1...utečte! V Tekoji na roh zatrubte, dejte znamení nad Bet-keremem: Od severu se blíží neštěstí,...
Jeremiáš 10:2...Pohanským způsobům se neučte a nebeských znamení se neděste, ačkoli se jich děsí pohané. To, čím se...
Jeremiáš 32:20... tak jak si za své skutky zaslouží. Konal jsi znamení a zázraky v Egyptě a konáš je dodnes v Izraeli i...
Jeremiáš 32:21...stále máš. Vyvedl jsi svůj lid Izrael z Egypta znameními a zázraky, mocnou rukou, vztaženou paží a...
Jeremiáš 44:29...obstojí - zda , anebo jejich. A toto vám bude znamením, praví Hospodin: Na tomto místě s vámi zúčtuji....
Ezechiel 4:3...na svůj pohled, je obleženo. Oblehni je na znamení pro dům Izraele. Lehni si na levý bok a vezmi na...
Ezechiel 9:4... projdi Jeruzalém," řekl mu Hospodin, "a označ znamením na čele ty, kteří sténají a naříkají nad všemi...
Ezechiel 9:6...všechny pobijte! K žádnému z těch, kdo nesou ono znamení, se ale nepřibližujte. Začněte od svatyně."...
Ezechiel 12:6...svou zem. Dal jsem totiž domu Izraele jako znamení." Udělal jsem tedy, co mi bylo přikázáno. Za bílého...
Ezechiel 12:11... který zůstal ve městě. Řekni jim: jsem znamení pro vás! Předvedl jsem, co se stane jim. Půjdou do...
Ezechiel 14:8...se postavím tváří, udělám z něj výstražné znamení a přísloví a vyvrhnu jej ze svého lidu. Tak poznáte...
Ezechiel 20:12...žít). Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že jsem Hospodin,...
Ezechiel 20:20...a jednejte podle nich. Svěťte soboty, jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že jsem...
Ezechiel 21:26... kde se obě cesty rozdělují, a bude si žádat znamení. Bude třást šípy, ptát se bůžků a věštit z...
Ezechiel 24:24...a mezi sebou naříkat. Ezechiel se vám stane znamením. Přesně co dělá on, budete dělat i vy. to...
Ezechiel 24:27...a přestaneš být němý. Tak se jim staneš znamením, aby poznali, že jsem Hospodin." Dostal jsem...
Ezechiel 26:21...na zemi mezi živými! Učiním odstrašujícím znamením a zanikneš. Budou hledat, ale nikdo nikdy ...
Ezechiel 27:36...nad tebou jenom zasyčí. Budeš odstrašujícím znamením - zanikneš navěky!" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 28:19...národy, jsou z tebe zděšeni. Jsi odstrašujícím znamením - zanikl jsi navěky!" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 39:15... a jakmile spatří lidskou kost, postaví vedle  znamení, aby ji hrobaři pohřbili v Ge-hamon Gogu (kde bude...
Zachariáš 3:8...druhové, kteří sedí před tebou: Tito muži jsou znamením, že přivádím svého služebníka, Výhonek. Hle -...
Matouš 12:38...odpověděli: "Mistře, chceme od tebe vidět nějaké znamení." On jim však řekl: "Zlé a cizoložné pokolení...
Matouš 12:39...však řekl: "Zlé a cizoložné pokolení vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane - kromě znamení...
Matouš 16:1...a saduceové. Žádali ho, aby jim ukázal nějaké znamení z nebe. Odpověděl jim: "Večer říkáte: ‚Bude hezky,...
Matouš 16:3...mraky.' Umíte rozeznat nebeské úkazy, ale znamení těchto časů rozeznat neumíte? Zlé a cizoložné...
Matouš 16:4...neumíte? Zlé a cizoložné pokolení vyhledává znamení, ale žádné znamení nedostane - kromě znamení...
Matouš 24:3... "Řekni nám, kdy to bude?" ptali se. "Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?" Ježíš jim odpověděl:...
Matouš 24:30...mocnosti se zachvějí.' Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země...
Matouš 26:48...a starších lidu. Jeho zrádce si s nimi domluvil znamení: "Je to ten, kterého políbím. Toho se chopte."...
Marek 8:11...s ním hádat a pokoušet ho. Chtěli od něj nějaké znamení z nebe. Ježíš si v duchu povzdychl a řekl: "Proč...
Marek 8:12...duchu povzdychl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, říkám vám, že toto pokolení žádné znamení...
Marek 13:4...ptali: "Řekni nám, kdy to bude. Jaké bude znamení času, kdy se to všechno naplní?" Ježíš jim začal...
Marek 14:44...a starších. Jeho zrádce s nimi měl smluvené znamení: "Je to ten, kterého políbím. Chopte se ho a veďte...
Marek 16:17...odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v...
Marek 16:20...všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je doprovázela. mnozí se pokusili...
Lukáš 2:12...Spasitel - váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v...
Lukáš 2:34...pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno (a tvou vlastní duši pronikne...
Lukáš 11:16...Jiní ho zase pokoušeli tím, že od něj žádali znamení z nebe. On ale znal jejich myšlenky, a tak jim...
Lukáš 11:29...pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení...
Lukáš 11:30... kromě znamení Jonášova. Jako se Jonáš stal znamením pro Ninivské, tak bude Syn člověka znamením pro...
Lukáš 21:7..."Mistře, kdy to bude?" zeptali se ho. "Jaké bude znamení času, kdy se to stát?" "Dávejte pozor, abyste se...
Lukáš 21:11...místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe. Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a...
Skutky 2:19...a budou prorokovat. Ukážu zázraky na nebiznamení na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se...
Skutky 2:22... když skrze něj mezi vámi konal divy, zázrakyznamení, jak sami dobře víte. Když vám ho Bůh podle své...
Skutky 2:43...úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno...
Římanům 4:11...předtím? Nebylo to po obřízce, ale před Znamení obřízky pak přijal jako pečeť spravedlnosti, kterou...
1. Korintským 11:10...kvůli muži. Proto si žena zahaluje hlavu na znamení autority kvůli andělům. V Pánu ovšem není žena bez...
1. Korintským 14:22..." praví Hospodin. Jazyky tedy nejsou znamením pro věřící, ale pro nevěřící; proroctví naopak...
2. Korintským 12:12...na všechno, co jsem vydržel, na všechna znamení, divy a zázraky. O co jste přišli oproti jiným...
Galatským 6:17...nadále nikdo neobtěžuje. Jizvy na mém těle jsou znamením, že patřím Ježíši. Milost našeho Pána Ježíše...
Filipským 1:28...vystrašit svými protivníky; to jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha. Bylo vám...
Židům 2:4... což Bůh podle své vůle zároveň dosvědčoval znameními a divy, různými zázraky a udílením Ducha svatého....
Zjevení 9:4...stromu, jenom lidem, kteří nemají na čele Boží znamení. Nemohly je zabíjet, ale trýznily je po pět měsíců...
Zjevení 12:1...a veliké krupobití. Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na...
Zjevení 12:3...začínala rodit. Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti...
Zjevení 13:16... bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude...
Zjevení 13:17...moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je...
Zjevení 14:9...se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno...
Zjevení 14:11...klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani...
Zjevení 15:1...set honů daleko. Potom jsem na nebi uviděl jiné znamení, veliké a předivné: sedm andělů, kteří mají sedm...
Zjevení 16:2... vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu,...
Zjevení 19:20...před dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli...
Zjevení 20:4...šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |