Znamená

Hledám varianty 'znamená' [ znamenat (8) znamenáš (1) znamenají (4) znamená (49) ]. Nalezeno 59 veršù.
Genesis 21:29...ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která jsi postavil zvlášť?" "Těch...
Genesis 41:32... A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakovánznamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná....
Exodus 12:26...vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu,...
Exodus 13:14... se v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu...
Deuteronomium 6:20... se v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co znamenají ta svědectví, pravidla a zákony, jež vám přikázal...
Job 8:15...naději, na pavučinu se spolehli. Opřít se o ni znamená pád, kdo se drží, ten nezůstane stát. Jiný však...
Přísloví 16:15...moudrý člověk ji ale utiší. Úsměv na tváři krále znamená život, jeho přízeň - dešťový oblak na jaře! Získat...
Kazatel 12:5...se člověk začne bát výšek a každá cesta hrozbu znamená, mandloň rozkvete bílým květem, příliš těžká je i...
Izaiáš 22:16...Šebnovi: Co tu pohledáváš? Co myslíš, že tu znamenáš, že sis tu dokonce i hrobku vytesal? Vytesal sis...
Jeremiáš 22:16...chudých a ubohých - tehdy bývalo dobře! To totiž znamená znát , praví Hospodin. Ty ale nemáš oči ani srdce...
Ezechiel 17:12..."Řekni bandě vzbouřenců - Nevíte, co to znamená? Řekni - Do Jeruzaléma přitáhl babylonský král,...
Ezechiel 24:19..."Co to děláš? Nepovíš nám, co to pro nás znamenat?" Odpověděl jsem jim: "Dostal jsem slovo...
Ezechiel 37:18...zeptají: ‚Nepovíš nám, co to podle tebe znamenat?' řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, ...
Daniel 2:3...mi sen, který rozrušil. Musím se dozvědět, co znamená." Mágové králi odpověděli: (aramejsky) " žiješ,...
Daniel 2:6... Nuže, povězte mi, co se mi zdálo a co to znamená." Znovu tedy králi odpověděli: "Nechť nám král...
Daniel 2:26...bys mi uměl sdělit, co jsem viděl ve snu a co to znamená?" Daniel králi odpověděl: "Tajemství, na něž se...
Daniel 2:30...ostatní, ale proto, aby se král dozvěděl, co to znamená, a abys porozuměl tomu, o čem jsi přemýšlel. Nuže,...
Daniel 2:41...nohy a prsty zčásti hliněné a zčásti železné znamená, že to království bude rozdělené. Bude však mít v...
Daniel 2:42... Prsty nohou zčásti železné a zčásti hliněné znamenají, že to království bude zčásti silné a zčásti...
Daniel 2:43...A že jsi viděl železo smíšené s obyčejnou hlínou znamená, že se lidská pokolení budou mísit, ale držet spolu...
Daniel 4:6...těžké. Toto jsem viděl ve snu; pověz mi, co to znamená. Na lůžku jsem měl v mysli toto vidění: Hle,...
Daniel 4:23... že stromu být ponechán pařez i s kořeny, pak znamená, že své království znovu dostaneš, uznáš vládu...
Daniel 7:16... kdo tam stáli, a ptal se jej, co to všechno znamená. On mi to tedy pověděl a vyložil: "Ty čtyři...
Daniel 7:19...na věky a věky věků." Potom jsem chtěl vědět, co znamená ta čtvrtá šelma, která se lišila od všech...
Daniel 7:20...rozdupávala nohama. Také jsem chtěl vědět, co znamená těch deset rohů na její hlavě a proč vyrostl další...
Daniel 8:22... že se zlomil a místo něj povstaly čtyři jinéznamená, že z jeho národa povstanou čtyři království, ale...
Zachariáš 1:9...rokli a za ním koně rudí, zlataví a bílí. "Co to znamená, pane?" zeptal jsem se. "Ukážu ti, co to znamená,"...
Zachariáš 2:2...jsem oči a hle - uviděl jsem čtyři rohy. "Co to znamená?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To jsou...
Zachariáš 4:4...jsem se zeptal anděla mluvícího se mnou: "Co to znamená, pane?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi anděl...
Zachariáš 4:5...se mnou: "Co to znamená, pane?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi anděl mluvící se mnou. "Ne, pane,"...
Zachariáš 4:11...všechnu zemi." Zeptal jsem se ho: "A co znamenají ty dvě olivy vpravo a vlevo od svícnu?" Zeptal...
Zachariáš 4:12...a vlevo od svícnu?" Zeptal jsem se znovu: "Co znamenají ty dvě olivové ratolesti, ze kterých dvěma...
Zachariáš 4:13...trubicemi proudí zlatý olej?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi. "Ne, pane," odpověděl jsem. Tehdy mi...
Zachariáš 6:4...a čtvrtý grošáci - samí statní hřebci. "Co to znamená, pane?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou....
Matouš 9:13...zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti.' Nepřišel jsem...
Matouš 12:7...je někdo větší nežli chrám. Kdybyste věděli, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti,' neodsuzovali byste...
Matouš 27:33...kříž. Když dorazili na místo zvané Golgota (což znamená Lebka), dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí...
Marek 1:27... že se začali ptát jeden druhého: "Co to  znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i...
Marek 7:34...vzhlédl k nebi, vzdychl a řekl mu: "Efatha!" což znamená: "Otevři se!" Jeho uši se ihned otevřely, pouto...
Marek 15:22...přivedli na místo zvané Golgota (což v překladu znamená Lebka). Podávali mu víno s myrhou, ale on odmítl...
Marek 15:34..."Eloi, Eloi, lema sabachtani?" což v překladu znamená: "Bože můj, Bože můj, proč jsi opustil?" Když to...
Lukáš 20:17...to uslyšeli. Podíval se na a řekl: "Co tedy znamená to, co je psáno: ‚Kámen staviteli zavržený stal se...
Jan 20:16...Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabboni!" (což znamená "Učiteli"). "Nedrž ," řekl Ježíš. "Ještě jsem...
Skutky 2:12...a nevěděli, co si o tom myslet. "Co tohle znamenat?" ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali...
Skutky 4:36...apoštolů dostal jméno Barnabáš (což v překladu znamená Syn potěšení), levita původem z Kypru, prodal své...
Skutky 10:17...si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži poslaní Korneliem se doptali na Šimonův...
Skutky 19:27... že chrám veliké bohyně Artemis nebude nic znamenat, a tak se sníží věhlas , kterou ctí celá Asie a...
Římanům 9:8...přece: "Tvé símě bude povoláno v Izákovi." To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se...
Římanům 11:15...přivést ke spáse! Když totiž jejich odmítnutí znamená smíření světa, co jiného může znamenat jejich...
1. Korintským 4:3... Co o mně soudíte vy anebo lidé vůbec, to pro  znamená velmi málo; nezáleží mi dokonce ani na vlastním...
1. Korintským 4:6...jako příklady, abyste se na nás mohli poučit, co znamená "nejít nad to, co je psáno". se tedy nikdo kvůli...
1. Korintským 10:19...se tu snažím říci? Že maso obětované modlám něco znamená? Anebo že modla něco znamená? Nikoli. Říkám však,...
Galatským 2:17... poněvadž se ukazuje, že i my jsme hříšníznamená to, že Kristus napomáhá hříchu? V žádném případě!...
Efeským 4:9... dary lidem rozdělil." To, že "vystoupil", musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. Ten, který...
Filipským 1:22...- to je zisk! Zůstanu-li naživu v tomto těleznamená to pro plodnou práci. Proto nevím, čemu dát...
Filipským 3:1...stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor...
Židům 7:2...spravedlnosti", dále je to také král Sálemu, což znamená "král pokoje". Bez otce a matky, bez rodokmenu, bez...
Jakub 4:4... Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být...
Jakub 5:12... ani žádnou jinou přísahou - ale vaše "Anoznamená ano a "Ne" ne, abyste nebyli odsouzeni. někdo z...

Slova obsahující znamená: neznamená (5) neznamenám (1) vyznamenán (1) zaznamenán (1) zaznamenáno (3) zaznamenány (1) znamená (49) znamenáš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |