Znalcům

Hledám varianty 'znalcům' [ znalec (8) znalcům (4) znalců (8) znalci (50) znalcem (1) znalce (6) ]. Nalezeno 77 veršù.
Ezdráš 7:11...král Artaxerxes vybavil učeného kněze Ezdrášeznalce Hospodinových přikázání a jeho ustanovení pro...
Ezdráš 7:12...Izrael: Artaxerxes, král králů, knězi Ezdrášoviznalci zákona Boha nebes, dokonalý pokoj. Tímto nařizuji,...
Ezdráš 7:21...za Eufratem: Cokoli od vás vyžádá kněz Ezdrášznalec zákona Boha nebes, nechť je bezodkladně vykonáno, a...
Ester 1:13...(královské záležitosti se totiž řešily se všemi znalci práv a řádů; nejblíže mu byli Karšena, Šetar, Admata...
Job 34:2...Elihu mluvil dál: "Slyšte slova, mudrci, vy znalci, naslouchejte mi. Vždyť ucho umí rozlišovat slova,...
Žalmy 44:22...k cizímu bohu ruce zvedali? Cožpak by na to znalec tajemství srdce, cožpak by na to Bůh nepřišel? Pro...
Izaiáš 51:7... spravedlnost nikdy neskončí. Poslouchejte znalci spravedlnosti, lide, který v srdci učení:...
Jeremiáš 2:8...Ani kněží se neptali: ‚Kde je Hospodin?' Znalci Zákona neznali, pastýři lidu zradili, proroci...
Amos 5:16...všech ulicích. Rolníky povolají k oplakáváníznalce žalozpěvů k truchlení. Nářek bude znít na všech...
Matouš 5:20...nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského...
Matouš 7:29...je totiž jako ten, kdo zmocnění, a ne jako znalci Písma. Když pak sestupoval z hory, šly za ním...
Matouš 8:19...na druhý břeh. Tehdy k němu přistoupil jeden znalec Písma se slovy: "Mistře, budu následovat, kamkoli...
Matouš 9:3...se, synu. Tvé hříchy jsou odpuštěny." Někteří znalci Písma si řekli: "Ten člověk se rouhá!" Ježíš ale...
Matouš 12:38...slovy budeš odsouzen." Tehdy mu někteří ze znalců Písma a farizeů odpověděli: "Mistře, chceme od tebe...
Matouš 15:1...ho dotkl, byl uzdraven. Tehdy k Ježíši přišli znalci Písma a farizeové z Jeruzaléma. "Proč tvoji učedníci...
Matouš 16:21... mnoho vytrpět od starších, vrchních kněžíznalců Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Petr...
Matouš 17:10...z mrtvých." Učedníci se ho zeptali: "Proč tedy znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" "Jistě...
Matouš 20:18... Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžímznalcům Písma a ti ho odsoudí k smrti. Vydají ho pohanům,...
Matouš 21:15...chromí a on je uzdravil. Když ale vrchní kněžíznalci Písma viděli divy, které konal, a děti, jak v chrámě...
Matouš 22:35...umlčel saduceje, sešli se tam. Jeden z nichznalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: "Mistře,...
Matouš 23:2...učedníkům. Řekl: "Na Mojžíšově místě se posadili znalci Písma a farizeové. Proto plňte a zachovávejte...
Matouš 23:13...se poníží, bude povýšen." [14] "Ale běda vámznalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské...
Matouš 23:15...a těm, kdo chtějí vejít, bráníte! Běda vámznalci Písma a farizeové! Pokrytci, obcházíte moře i souš,...
Matouš 23:23...Boží trůn i na Toho, kdo na něm sedí! Běda vámznalci Písma a farizeové! Pokrytci, dáváte desátky z máty,...
Matouš 23:25...komára cedíte, ale velblouda polykáte! Běda vámznalci Písma a farizeové! Pokrytci, čistíte kalich a mísu...
Matouš 23:27...zevnitř, pak bude čistý i navenek! Běda vámznalci Písma a farizeové! Pokrytci, podobáte se nabíleným...
Matouš 23:29...jste plní pokrytectví a nemravnosti! Běda vámznalci Písma a farizeové! Pokrytci, stavíte hroby prorokům,...
Matouš 26:57...k veleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili znalci Písma a starší. Petr ho ale zpovzdálí následoval ...
Matouš 27:41...Podobně se mu vysmívali i vrchní kněží se znalci Písma a staršími: "Jiné zachránil, ale sám se...
Marek 1:22...je učil jako ten, kdo zmocnění, a ne jako znalci Písma. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý...
Marek 2:6...hříchy jsou odpuštěny." Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: "Jak to...
Marek 2:16... Mnozí takoví ho totiž následovali. Když znalci Písma a farizeové uviděli, že s výběrčími daní a...
Marek 3:22...si ho vzali, protože lidé říkali, že se pominulZnalci Písma, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, že ...
Marek 7:1...se ho dotkl, byl uzdraven. Farizeové a někteří znalci Písma, kteří dorazili z Jeruzaléma, se sešli u...
Marek 7:5... džbánů, měděných nádob a lehátek. Farizeovéznalci Písma se ho tedy zeptali: "Proč se tvoji učedníci...
Marek 8:31...a být zavržen staršími, vrchními kněžímiznalci Písma, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých....
Marek 9:11...z mrtvých'. Potom se ho zeptali: "Proč ale znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" On jim...
Marek 9:14...k učedníkům, uviděl kolem nich spoustu lidíznalce Písma, jak se s nimi dohadují. Jakmile ho všichni v...
Marek 10:33... Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžímznalcům Písma. Odsoudí ho k smrti, vydají pohanům, budou se...
Marek 11:18...‚doupě lupičů'!" Když to uslyšeli vrchní kněžíznalci Písma, začali hledat způsob, jak ho zničit, protože...
Marek 11:27...v chrámu, přistoupili k němu vrchní kněžíznalci Písma a starší lidu se slovy: "Jakým právem to...
Marek 12:28...mrtvých, ale živých! Velice se mýlíte." Jeden ze znalců Písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře jim...
Marek 12:32...není důležitější než tato dvě." Na to mu ten znalec Písma řekl: "Mistře, to jsi opravdu řekl dobře. Ano,...
Marek 12:35...Ježíš vyučoval v chrámu, zeptal se: "Jak mohou znalci Písma říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Vždyť sám...
Marek 12:38... Ve svém vyučování říkal: "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích,...
Marek 14:1...a Svátkem nekvašených chlebů. Vrchní kněží se znalci Písma hledali způsob, jak by se ho lstí zmocnili a...
Marek 14:43...s meči a holemi, poslaný od vrchních kněžíznalců Písma a starších. Jeho zrádce s nimi měl smluvené...
Marek 14:53... kde se sešli všichni vrchní kněží i staršíznalci Písma. Petr ho ale zpovzdálí následoval dovnitř...
Marek 15:1... když se vrchní kněží poradili se staršímiznalci Písma i s celou Veleradou, svázali Ježíše, odvedli...
Marek 15:31...kříže!" Podobně se vysmívali i vrchní kněží se znalci Písma. Společně říkali: "Jiné zachránil, ale sám se...
Lukáš 5:21... řekl: "Člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny." Znalci Písma a farizeové se ale začali dohadovat: "Co je...
Lukáš 5:30...daní i jiných hostů. Farizeové a jejich znalci Písma si kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali: "Jak...
Lukáš 6:7... Byl tu jeden člověk s ochrnutou pravou rukouZnalci Písma a farizeové dávali pozor, zda Ježíš bude v...
Lukáš 7:30...se dali pokřtít Janovým křtem. Ale farizeovéznalci Zákona se od něj pokřtít nenechali, a tak odmítli...
Lukáš 9:22...a být zavržen staršími, vrchními kněžímiznalci Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých."...
Lukáš 10:25...slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli." A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: "Mistře, co mám...
Lukáš 10:37... který mu prokázal milosrdenství," odpověděl znalec Zákona. "Jdi a jednej tak i ty," řekl mu Ježíš....
Lukáš 11:45... ani to nevědí." "Mistře," ozval se jeden ze znalců Zákona, "když takhle mluvíš, urážíš i nás." "Běda i...
Lukáš 11:46... "když takhle mluvíš, urážíš i nás." "Běda i vám znalcům Zákona!" odpověděl Ježíš. "Zatěžujete lidi...
Lukáš 11:52...vám, toto pokolení se bude zodpovídat. Běda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznání! Sami jste...
Lukáš 11:53... jste zabránili." Když pak odešel, začali ho znalci Písma a farizeové zle napadat. Stále znovu se...
Lukáš 14:3...postižený vodnatelností. Ježíš se přítomných znalců Zákona a farizeů zeptal: "Smí se v sobotu uzdravovat...
Lukáš 15:2...a hříšníci ho chodívali poslouchat. Farizeovéznalci Písma si ale stěžovali: "On přijímá hříšníky a s...
Lukáš 19:47...Každý den pak učil v chrámu. Vrchní kněžíznalci Písma a přední muži z lidu zatím hledali způsob, jak...
Lukáš 20:1...a zvěstoval evangelium, přišli vrchní kněžíznalci Písma a starší se slovy: "Řekni nám, jakým právem to...
Lukáš 20:19... Na koho ten kámen padne, toho rozdrtí." Znalci Písma a vrchní kněží se ho v tu chvíli chtěli chopit...
Lukáš 20:39..."Mistře, to jsi řekl dobře," poznamenali někteří znalci Písma. Tamti se ho totiž neodvažovali na nic ptát...
Lukáš 20:46...pak řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích,...
Lukáš 22:2...chlebů, zvaný také Velikonoce. Vrchní kněžíznalci Písma hledali způsob, jak ho zabít, ale báli se lidu...
Lukáš 22:66...rozednilo, sešli se starší lidu, vrchní kněžíznalci Písma a odvedli ho do své Velerady. Vyzvali ho:...
Lukáš 23:10...vůbec neodpovídal. Stáli tam však vrchní kněžíznalci Písma a usilovně ho obviňovali. A tak jím Herodes se...
Jan 8:3...scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil jeZnalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou...
Skutky 4:5...v Jeruzalémě sešli židovští hodnostáři, staršíznalci Písma, velekněz Annáš a také Kaifáš, Jan, Alexandr a...
Skutky 6:12...a proti Bohu!" Tím pobouřili lid i staršíznalce Písma, takže Štěpána nakonec zatkli a odvedli před...
Skutky 18:24...přišel jeden Žid jménem Apollo, výmluvný mužznalec Písma, původem z Alexandrie. Byl obeznámen s Pánovou...
Skutky 23:9...křik. Z farizejské strany povstali někteří znalci Písma a bojovali za něj: "Nenašli jsme na něm nic...
Skutky 26:3...právě před tebou, zejména proto, že jsi znalcem všech židovských zvyků a záležitostí. Proto ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |