Znají

Hledám varianty 'znají' [ znej (1) znáte (13) znát (20) znáš (25) známe (6) znali (11) znala (1) znal (20) znají (15) zná (26) ]. Nalezeno 127 veršù.
Genesis 3:5... otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je...
Genesis 3:22..."Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku,...
Genesis 29:5...jste, bratři?" "Z Cháranu," odpověděli. "A znáte Lábana, syna Náchorova?" zeptal se jich. "Známe,"...
Genesis 41:21... A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně ošklivé jako předtím. A vtom jsem...
Genesis 41:31... že předcházející hojnost nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená...
Genesis 47:6...nejlepším kusu země; bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže, ustanov je správci...
Exodus 33:13... dej mi prosím poznat své cesty, abych  znal a nacházel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je...
Numeri 11:16...mi z izraelských stařešinů sedmdesát mužů, které znáš jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke Stanu...
Deuteronomium 2:7...Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínáníZná tvé putování touto velikou pouští. čtyřicet let je...
Deuteronomium 11:2...dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové, kdo poznal a zažil ponaučení od Hospodina, vašeho Boha. To vy...
Deuteronomium 34:10...prorok, jako byl Mojžíš, se kterým se Hospodin znal tváří v tvář. Kolik jen znamení a divů jej Hospodin...
Růt 2:10..."Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka." Boáz odpověděl: "Slyšel jsem,...
1. Samuel 10:11...do prorockého vytržení. Když všichni, kdo ho znali z dřívějška, viděli, jak prorokuje s proroky, říkali...
2. Samuel 3:25...Jak to, žes ho propustil a on si jen tak odešelZnáš přece Abnera, syna Nerova! Přišel oklamat - chtěl...
2. Samuel 7:20...můj? Co k tomu David ještě může říci? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine, Pane můj! Pro své slovo a...
2. Samuel 17:8..."Achitofelova rada tentokrát není dobráZnáš přece svého otce i jeho muže, jak jsou udatní,"...
2. Samuel 24:2...od Danu po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj...
1. Královská 8:39... zasáhni a odplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce všech lidí -...
1. Letopisů 17:18...svého služebníka zahrnul takovou ctí? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine! Pro dobro svého...
2. Letopisů 2:6... se šarlatem, karmínem a modří a také dobře znal řezbářské umění. Připojí se k mým umělcům v Judsku a v...
2. Letopisů 2:13...se šarlatem, modří, kmentem i karmínem. Dokonale zná řezbářské umění a dovede uskutečnit jakýkoli návrh. Ten...
2. Letopisů 6:30... Odpusť a odplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce lidí - aby ...
Ezdráš 7:25...soudit všechen lid za Eufratem. Ti všichni  znají zákony tvého Boha. Kdo je nezná, toho poučte. Kdokoli...
Ester 4:11...ke králi do vnitřní dvorany, zemře! Ten zákon znají všichni královi dvořané i lid v říšských provinciích....
Job 11:11... když svolá soud, kdo mu zabrání? Podvodníky zná a vidí zlo, jak by mu mohlo uniknout? ‚Rozum dostane...
Job 23:10... míří-li k jihu, ho nespatřím. Zato on zná cesty i zastávky; ukážu se jako zlato, ...
Job 37:7...lidem tehdy ruku zadrží, aby každý smrtelník znal jeho jednání. I zvěř tehdy zalézá do skrýší a zůstává...
Job 37:16...Rozumíš rovnováze mračen, všem divům Toho, jenž zná vše? Ty, který ve svých šatech pečeš se, když pod...
Job 38:20...přebývá temnota? Umíš je dovést na jejich místaZnáš stezku do jejich domova? Dávno ses narodil, jistě to...
Job 38:21...do jejich domova? Dávno ses narodil, jistě to znáš, délka tvého života je nesmírná! Dostal ses do...
Job 39:2... když sléhají? Počítáš měsíce jejich březostiZnáš čas, kdy mají porodit? Tehdy se skloní a mladé vrhají,...
Žalmy 1:6...uprostřed poctivých. Cestu poctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí. Proč...
Žalmy 9:11...dobách soužení. v tebe doufají, kdo tvé jméno znají, neopustíš, Hospodine, ty, kdo hledají! Zpívejte...
Žalmy 36:11...světlo vidíme. Svou lásku rozestři na ty, kdo  znají, svou spravedlnost na v srdci upřímné. nešlape...
Žalmy 37:18... spravedlivým je ale Hospodin podporou. Hospodin zná dny bezúhonných, jejich dědictví obstojí navěky. V...
Žalmy 69:6...to, co jsem neukradl, musím navracet! Ty, Božeznáš moje bláznovství, viny před tebou se nikam neskryjí...
Žalmy 90:11...konec - a pryč letíme! Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás počítat...
Žalmy 94:11...Učiteli lidstva snad chybí vědění? Hospodin zná lidské úmysly - neznamenají vůbec nic! Blaze člověku,...
Žalmy 139:1... Žalm Davidův. Ty , Hospodine, zkoumáš, ty  znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, zdálky...
Žalmy 139:14...podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl...
Přísloví 10:32... proradný jazyk bude vyříznut. Rty spravedlivého znají, co se sluší, ústa darebáků však jen zvrácenost. ...
Přísloví 14:10... poctiví ale hledají smíření. Jen srdce člověka zná vlastní hořkost, podobně jeho radost druhý necítí. Dům...
Přísloví 27:23...palicí, nezbavil bys ho hlouposti! Své ovce znej na první pohled, své srdce věnuj svému stádu....
Izaiáš 1:3...jsem hýčkal, vychoval, oni ale zradili. I býk zná svého hospodáře, osel zná jesle, kde ho krmí pán -...
Jeremiáš 1:5..."Než jsem zformoval v matčině lůněznal jsem . Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem...
Jeremiáš 5:5...a s nimi promluvím; ti přece Hospodinovu cestu znají, ti vědí, co jejich Bůh nařídil. Jenže ti také jeden...
Jeremiáš 8:7...kůň, když se žene do bitvy. I ten čáp na nebi zná svá období, hrdlička, rorýs i drozd dodržují čas, kdy...
Jeremiáš 9:5...se ztrhali. Žiješ uprostřed lsti a kvůli lsti  znát odmítli, praví Hospodin." Nuže, tak praví Hospodin...
Jeremiáš 9:23... Kdo se chce chlubit, se chlubí tím, že  zná a že mi rozumí, neboť Hospodin prokazuji...
Jeremiáš 12:3...svědomí jsi však vzdálený. Ty , Hospodineznáš, vidíš a zkoušíš, zda jsem ti v srdci oddaný....
Jeremiáš 22:16...a ubohých - tehdy bývalo dobře! To totiž znamená znát , praví Hospodin. Ty ale nemáš oči ani srdce než pro...
Jeremiáš 24:7...je a nevykořením. Dám jim takové srdce, aby  znali, aby věděli, že jsem Hospodin. Budou mým lidem a...
Jeremiáš 31:34...navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!' Všichni totiž budou znát, od...
Jeremiáš 48:17...záhuba. Litujte ho všichni okolo, všichni, kdo znáte jeho slovutnost: ‚Ach, jak mocné žezlo zlomeno, hůl,...
Ezechiel 28:19...před očima všech, kdo viděli. Všichni, kdo  znali mezi národy, jsou z tebe zděšeni. Jsi odstrašujícím...
Daniel 3:27...hlavě neměli ožehlé, ani na pláštích nebylo nic znát a nebyli ani cítit ohněm. Nabukadnezar tehdy...
Ozeáš 6:3... abychom před ním mohli žít, abychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále víc. On se objeví tak jistě...
Ozeáš 8:2...se vzepřeli. Ano, volají: "Bože náš, Izrael  zná!" Izrael ale dobro opustil, a tak jej bude stíhat...
Micheáš 3:1...v Jákobovi, vůdcové domu Izraele: Nemáte snad znát právo, vy, kdo nenávidíte dobro a milujete zlo; vy,...
Micheáš 6:5...si, co se stalo od Šitimu po Gilgal, abys znal Hospodinovy spravedlivé skutky." Jak mám před...
Nahum 1:7...Hospodin je dobrý, útočištěm je v den souženízná se k těm, kdo v něj doufají. S Ninive ale skoncuje v...
Zachariáš 14:7...tma. Bude to nebývalý den - jen Hospodin ho zná - kdy zmizí rozdíl mezi dnem a nocí, takže bude světlo...
Matouš 9:4...Písma si řekli: "Ten člověk se rouhá!" Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak se jich zeptal: "Proč si hned...
Matouš 12:25...než Belzebubem, knížetem démonů!" Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé království...
Matouš 13:11...s nimi mluvíš v podobenstvích?" "Vám je dáno znát tajemství nebeského království," odpověděl jim, "ale...
Matouš 22:18...Je správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš znal jejich podlost, a tak jim řekl: "Proč pokoušíte,...
Marek 1:34...démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože ho znali. Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel...
Marek 10:19... "Nikdo není dobrý, jen jediný - Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži, nepodváděj, cti...
Marek 12:15...daň, nebo ne? Máme platit, nebo ne?" On ale znal jejich pokrytectví, a tak jim řekl: "Proč ...
Lukáš 6:8...uzdravovat, aby ho měli za co obžalovat. On ale znal jejich myšlenky, a tak tomu muži s uschlou rukou řekl:...
Lukáš 8:10... co je to za podobenství. Řekl jim: "Vám je dáno znát tajemství Božího království, k ostatním ale mluvím v...
Lukáš 11:17...tím, že od něj žádali znamení z nebe. On ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé království...
Lukáš 12:47...ho a vykáže ven mezi nevěrné. Služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a nejednal podle...
Lukáš 16:15...chcete před lidmi vypadat spravedlivě, ale Bůh zná vaše srdce. Co je u lidí vznešené, je v Božích očích...
Lukáš 18:20...Nikdo není dobrý - jen jediný, Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži, cti svého otce...
Lukáš 22:34... než ráno zakokrhá kohout, třikrát zapřeš, že  znáš." Zeptal se jich: "Když jsem vás poslal bez měšce,...
Jan 1:48...Izraelita, v němž není žádná lest!" "Odkud  znáš?" zeptal se Natanael. "Viděl jsem pod fíkovníkem,"...
Jan 2:24... Ježíš se jim ale nesvěřoval, protože všechny znal. Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví,...
Jan 3:11... "Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví...
Jan 4:10...nestýkají.) Ježíš odpověděl: "Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi...
Jan 6:42...snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i matku známe; jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe'?"...
Jan 7:15...chrámu a začal učit. Židé jen žasli: "Jak to, že zná Písma, když se neučil?" Ježíš jim odpověděl: " učení...
Jan 7:28... který zatím vyučoval v chrámě, tehdy zvolal: "Znáte a také víte, odkud jsem. Nepřišel jsem ale sám od...
Jan 8:19..."Kde je ten tvůj otec?" Ježíš odpověděl: "Neznáte ani mého Otce. Kdybyste znali, znali byste i...
Jan 10:4...vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj...
Jan 10:14...a na ovcích mu nezáleží. jsem dobrý pastýřZnám své ovce a ovce znají , jako zná Otec a ...
Jan 10:15... Znám své ovce a ovce znají , jako  zná Otec a znám Otce; a pokládám svůj život za ovce. Mám...
Jan 14:4...vy byli tam, kde jsem . Víte, kam jdu, a cestu znáte." "Pane, nevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak...
Jan 14:5... kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?" " jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl...
Jan 14:7...nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste  znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška ho znáte a...
Jan 14:17... jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás....
Jan 18:2...do se svými učedníky vešel. To místo však znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš s učedníky...
Jan 18:15...dalším učedníkem šli za Ježíšem. Onen učedník se znal s veleknězem, a tak mohl jít za Ježíšem do veleknězova...
Jan 18:16...venku u dveří. Onen druhý učedník, který se znal s veleknězem, tedy vyšel, promluvil s vrátnou a uvedl...
Skutky 1:7...Izraele?" Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci....
Skutky 1:24...Justus, a Matěje. Potom se modlili: "Ty, Paneznáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi...
Skutky 3:16...v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíteznáte. Ano, víra, která se opírá o něj, ho před vašima...
Skutky 15:8...slovo evangelia z mých úst a uvěřili. Bůh, který zná lidská srdce, jim tehdy vydal svědectví, když jim dal...
Skutky 17:23... našel jsem také oltář, na němž je napsáno: NEZNÁMÉMU BOHU. Nuže, koho ctíte, aniž ho znáte, toho vám...
Skutky 18:25...muž a znalec Písma, původem z Alexandrie. Byl obeznámen s Pánovou cestou, a tak vroucně mluvil a přesně učil...
Skutky 26:5...vedl, zpočátku v vlasti a potom v JeruzaléměZnají odedávna a kdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem...
Římanům 1:32... nespolehliví, bezcitní a nemilosrdní. Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí,...
Římanům 2:18...říkáš Žid, spoléháš na Zákon a chlubíš se BohemZnáš jeho vůli a víš, co je správné, neboť se učíš ze...
Římanům 7:1... Nevíte snad, bratři (mluvím přece k těm, kdo znají Zákon), že Zákon panuje nad člověkem jen po dobu jeho...
Římanům 8:29...povolal podle svého záměru. Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho Syna, aby se...
Římanům 11:2... Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal. Znáte přece vyprávění Písma o tom, jak si Eliáš Bohu...
1. Korintským 2:8...a kterou nikdo z vůdců současného světa nepoznal; kdyby ji totiž znali, neukřižovali by Pána slávy. Ale...
1. Korintským 3:20...v jejich vychytralosti." A jinde: "Hospodin zná úmysly moudrých - , že neznamenají vůbec nic." ...
1. Korintským 7:31...tohoto světa, to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí. Proto bych rád, abyste se nezatěžovali...
1. Korintským 13:12...zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná ...
2. Korintským 3:2...v našich srdcích, list, který všichni mohou znát a číst. Je přece zjevné, že jste Kristův list vzniklý...
2. Korintským 5:16...jsme kdysi měli tělesný názor, teď ho ale známe jinak. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré...
2. Korintským 8:9...vaší lásky zmínkou o horlivosti druhýchZnáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista - kvůli vám...
Efeským 1:17...slávy, ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké...
Filipským 3:10...přichází od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci...
Filipským 4:5...znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé  znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost,...
1. Timoteus 4:3...jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věříznají pravdu, to však mají požívat s vděčností, neboť vše,...
2. Timoteus 3:15... neboť víš, od koho ses učil. Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení...
Titus 1:16...totiž čistou mysl ani svědomí. Prohlašují, že znají Boha, ale svými skutky to popírají. Jsou nesnesitelní...
Židům 8:11...poučovat, každý nebude bratra nabádat: ‚Poznej Hospodina!' Všichni, od nejmenšího po největšího z...
2. Petr 1:12...chci i nadále bez přestání připomínat, ačkoli je znáte a pevně stojíte v pravdě, kterou jste přijali. Dokud...
1. Jan 2:3... ale i za celý svět. Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho přikázání. Kdo říká:...
1. Jan 2:21...a všichni rozumíte. Nepíšu vám proto, že byste neznali pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež nemá...
1. Jan 4:6...světsky a svět je poslouchá. My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás....
1. Jan 4:7...z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Bohazná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha - vždyť Bůh je láska...
1. Jan 5:20... A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu...
Juda 1:10... Hospodin!" Tito se však vysmívají tomu, co neznají, a to, co znají pudově jako nerozumná zvířata, je...

Slova obsahující znají: nepoznají (1) nerozeznají (2) neznají (28) poznají (61) uznají (2) vyznají (2) znají (15) znající (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |