Zněl

Hledám varianty 'zněl' [ znít (18) zní (30) znělo (5) zněla (6) zněl (10) ]. Nalezeno 66 veršù.
Genesis 32:29..." odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi zápasil s...
Genesis 35:10..."Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat Izrael." A tak se mu říká...
Genesis 48:16...těmto chlapcům. Nechť jméno díky nim dál zní, tak jako jméno mých otců Abrahama a Izáka, a nechť se...
Exodus 15:3...velebit. Hospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin. Faraonovy vozy i s jeho vojskem do moře...
Exodus 19:16...a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblakznělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl....
Exodus 28:35...před Hospodina a kdykoli bude vycházet, budou znít zvonky, a tak nezemře. Vyrobíš také štítek z čistého...
Exodus 32:17...hluk křičícího lidu, řekl Mojžíšovi: "Z tábora zní hluk boje!" Ten však odpověděl: "To není jásot...
Leviticus 25:9...na beraní roh. V Den smíření celou vaší zemí zní troubení na roh. Padesátý rok pak posvěťte a vyhlaste v...
1. Samuel 3:11...věc, která nikomu, kdo o uslyší, nepřestane znít v uších. Toho dne uvedu na Elího všechno, co jsem...
1. Samuel 6:4...zlatých krys podle počtu filištínských vládců," zněla odpověď, "neboť tatáž pohroma postihla všechny včetně...
1. Samuel 30:8...pronásledovat? Dostihnu je?" "Pronásleduj," zněla odpověď. "Jistě je dostihneš a zajatce vysvobodíš."...
2. Samuel 1:3...se David. "Unikl jsem z izraelského tábora," zněla odpověď. "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David....
2. Samuel 22:14... Hospodin v nebi zaburácel, hlas Nejvyššího zněl! Deštěm šípů rozehnal je, bleskem svým je...
2. Královská 9:36...se vrátili a oznámili mu to, odpověděl: "Tak znělo slovo Hospodinovo skrze jeho služebníka Eliáše...
2. Královská 18:36...mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!" Správce paláce Eliakim, syn...
2. Královská 21:12... že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v obou uších. Přeměřím Jeruzalém touž mírou jako...
Ezdráš 6:6...Jeruzalémě, kde je složíte v Božím domě. Odpověď zněla: Tatenajovi, hejtmanu zaeufratského kraje,...
Ester 3:2...před Hamanem klekali a klaněli se, neboť tak znělo královské nařízení. Jen Mordechaj neklekal a neklaněl...
Job 13:17... co tu vypovím, můj výklad vám v uších zní. Teď jsem připraven vést svou při vědom si toho, že...
Job 15:21...jsou spočteny. Děsí se toho, co mu v uších zní, když klid, napadá ho útočník. Nevěří, že by unikl...
Job 24:12...šlapou vinný lis. Sténání umírajících z města zní, raněné duše o pomoc volají - copak to Bohu nevadí?!...
Job 37:3... jež z úst mu vychází! Pod celým nebem je nechá znít, i kraje světa svým bleskem ozáří. Vzápětí burácení...
Job 37:4...kraje světa svým bleskem ozáří. Vzápětí burácení zní, hřímá svým hlasem vznešeným; když zazní jeho hlas, nic...
Žalmy 18:14... Hospodin v nebi zaburácel, hlas Nejvyššího zněl: krupobití a blesky plamenné! Deštěm šípů rozehnal je,...
Žalmy 31:18...! nejsem zahanben, Hospodine, když k tobě zní volání! jsou však zahanbeni oni darebáci, do...
Žalmy 42:9... v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane - tak zní modlitba k Bohu mého života! Zeptám se Boha, skály...
Žalmy 57:3...se, než zkáza pomine. K Bohu, k Nejvyššímu zní volání, on se mnou dokoná své záměry! Z nebe pošle,...
Žalmy 66:8... národy, dobrořečte, hlas jeho chvály nechte znít. Vždyť naši duši zachoval při životě, našim nohám...
Žalmy 74:4...ve svatyni zničil nepřítel! Ve tvém stánku zněl nepřátelský řev, na znamení tam nechali své korouhve....
Žalmy 77:2...zpěváka Jedutuna. Žalm Asafův. Hlas můj k Bohu zněl, když volal jsem, hlas můj k Bohu zněl, aby ...
Žalmy 77:18...hlubiny! Vody se proudem z mraků valily, nebesa zněla hřímáním, tvé střely všemi směry letěly! Tvým...
Žalmy 77:19... tvé střely všemi směry letěly! Tvým hromobitím zněla vichřice, blesky ozářily celý svět, země se třásla,...
Žalmy 81:5...novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti! Tak zní ustanovení dané Izraeli, tak to rozhodl Bůh Jákobův. Na...
Žalmy 102:22...aby propustil! Jméno Hospodin bude na Sionu znít, Jeruzalém jeho chvála naplní, národy a království ...
Žalmy 104:12...březích aby hnízdili ptáci, jejich zpěv aby zněl mezi větvemi. Ze svých paláců hory napájíš, země se...
Žalmy 118:15...on se stal mým spasením! Ze stanů spravedlivých zní píseň vítězná: "Hospodinova pravice mocně zasáhla,...
Žalmy 142:6...utéci, nemám kam, nikdo se o nestará! K tobě zní moje volání: Ty, Hospodine, jsi skrýš, můj úděl na...
Žalmy 145:21...ale zahubí. Hospodinova chvála z úst mi zní, jeho svaté jméno chválí každý smrtelník navždy,...
Píseň 2:12...po zemi, čas prozpěvování je tu, hlas hrdličky zní po kraji. Fíkovník nasytil své plody mízou, révový květ...
Izaiáš 2:3...a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří....
Izaiáš 14:7...Země užívá klid a mír, veselý jásot všude zní. Cypřiše se z tebe radují i libanonské cedry zpívají:...
Izaiáš 15:4...tvářích. Chešbon a Eleale bědují, jejich nářek zní do Jahcy. Moábští bojovníci křičí na poplach, jejich...
Izaiáš 15:8... Moábskou zemí obchází jejich křik, do Eglaim zní jejich kvílení, do Beer-elim zní jejich kvílení!...
Izaiáš 24:11...vchody všech domů zataraseny. Že není vínozní nářek v ulicích, nastal soumrak všeho veselí, radost...
Izaiáš 24:15...Hospodina, jméno Hospodina, Boha Izraelova,  zní na mořských pobřežích. Slyšíme chvalozpěv z nejzazších...
Izaiáš 28:13...nechtěli, a tak jim Hospodinovo slovo bude znít: "To a to a tak a tak, tam a sem a sem a tam - bla bla...
Izaiáš 29:4... Tehdy budeš mluvit vleže na zemi, z prachu bude znít tvé mumlání; tvůj hlas bude podobný duchu z podzemí, z...
Izaiáš 36:21...mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!" Správce paláce Eliakim, syn...
Izaiáš 51:3...bude radost a veselí, zpěv a díkůvzdání tam bude znít. Dobře , můj lide, poslouchej, nastav mi uši, můj...
Jeremiáš 19:3... že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v uších. To proto, že opustili a toto místo mi...
Jeremiáš 22:20...na Libanon, dcero, křič, z Bášanu tvůj hlas zní, z Abarimu vykřikni nad svými milenci, neboť jsou...
Jeremiáš 48:4...křik: Zkáza, hrozné neštěstí! Moáb je rozdrcenzní nářek maličkých. Luchitským svahem s pláčem stoupají,...
Jeremiáš 48:34...Chešbonu a Eleale bude slyšet do Jahcy, bude znít od Coaru k Choronaim k Eglat-šelišiji, neboť...
Jeremiáš 51:46...Neztrácejte odvahu, nebojte se zpráv, jež krajem zní. Jedna zpráva letos, jiná napřesrok - že v zemi vládne...
Ezechiel 1:24...vod, jako hlas Všemohoucího. Když se pohybovalyznělo to jako hřmění, jako hluk armády. Když se zastavily,...
Ezechiel 10:5...křídel se rozléhal k vnějšímu nádvoříznělo to, jako když mluví Všemohoucí Bůh. Když bylo onomu...
Ezechiel 43:2...východu přicházela sláva Boha Izraele! Jeho hlas zněl jako zvuk mohutných vod a jeho slávou se rozzářila...
Daniel 5:25...onu ruku, která napsala ten nápis. Ten nápis zní takto: MENE MENE TEKEL UFARSIN. Smysl těch slov je...
Daniel 10:6...a nohy jako třpyt leštěného bronzu a jeho hlas zněl jako burácení zástupů. Daniel jsem byl jediný, kdo...
Amos 5:16...praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: Nářek bude znít na všech prostranstvích, "Ach, běda!" bude slyšet na...
Amos 5:17...a znalce žalozpěvů k truchlení. Nářek bude znít na všech vinicích, projdu mezi vámi, praví Hospodin...
Micheáš 2:11...podvodník přišel se slovy: "Víno a pivo, tak zní proroctví" - to by byl prorok pro tento lid!...
Micheáš 4:2...a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří....
Skutky 17:20..."Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásášZní nám to nějak zvláštně, a tak chceme vědět, co to být...
Římanům 10:18...hlas šíří, v nejzazších končinách jejich slova zní." Ptám se tedy: Copak Izrael nerozuměl? Mojžíš kdysi...
2. Korintským 1:20...je "ano" ke všem Božím zaslíbením a skrze něj zní naše "amen" ke slávě Boží. Ten, kdo nás spolu s vámi...

Slova obsahující zněl: dozněl (1) nezazněl (1) nezazněly (1) neznělo (1) rozeznělo (1) zazněl (13) zazněla (1) zaznělo (1) zazněly (3) zněl (10) zněla (6) znělo (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |