Zní

Hledám varianty 'zní' [ znít (18) zní (30) znělo (5) zněla (6) zněl (10) ]. Nalezeno 66 veršù.
Genesis 32:29..." odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi zápasil s...
Genesis 35:10..."Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat Izrael." A tak se mu říká...
Genesis 48:16...těmto chlapcům. Nechť jméno díky nim dál zní, tak jako jméno mých otců Abrahama a Izáka, a nechť se...
Exodus 15:3...velebit. Hospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin. Faraonovy vozy i s jeho vojskem do moře...
Exodus 19:16...a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblakznělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl....
Exodus 28:35...před Hospodina a kdykoli bude vycházet, budou znít zvonky, a tak nezemře. Vyrobíš také štítek z čistého...
Exodus 32:17...hluk křičícího lidu, řekl Mojžíšovi: "Z tábora zní hluk boje!" Ten však odpověděl: "To není jásot...
Leviticus 25:9...na beraní roh. V Den smíření celou vaší zemí zní troubení na roh. Padesátý rok pak posvěťte a vyhlaste v...
1. Samuel 3:11...věc, která nikomu, kdo o uslyší, nepřestane znít v uších. Toho dne uvedu na Elího všechno, co jsem...
1. Samuel 6:4...zlatých krys podle počtu filištínských vládců," zněla odpověď, "neboť tatáž pohroma postihla všechny včetně...
1. Samuel 30:8...pronásledovat? Dostihnu je?" "Pronásleduj," zněla odpověď. "Jistě je dostihneš a zajatce vysvobodíš."...
2. Samuel 1:3...se David. "Unikl jsem z izraelského tábora," zněla odpověď. "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David....
2. Samuel 22:14... Hospodin v nebi zaburácel, hlas Nejvyššího zněl! Deštěm šípů rozehnal je, bleskem svým je...
2. Královská 9:36...se vrátili a oznámili mu to, odpověděl: "Tak znělo slovo Hospodinovo skrze jeho služebníka Eliáše...
2. Královská 18:36...mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!" Správce paláce Eliakim, syn...
2. Královská 21:12... že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v obou uších. Přeměřím Jeruzalém touž mírou jako...
Ezdráš 6:6...Jeruzalémě, kde je složíte v Božím domě. Odpověď zněla: Tatenajovi, hejtmanu zaeufratského kraje,...
Ester 3:2...před Hamanem klekali a klaněli se, neboť tak znělo královské nařízení. Jen Mordechaj neklekal a neklaněl...
Job 13:17... co tu vypovím, můj výklad vám v uších zní. Teď jsem připraven vést svou při vědom si toho, že...
Job 15:21...jsou spočteny. Děsí se toho, co mu v uších zní, když klid, napadá ho útočník. Nevěří, že by unikl...
Job 24:12...šlapou vinný lis. Sténání umírajících z města zní, raněné duše o pomoc volají - copak to Bohu nevadí?!...
Job 37:3... jež z úst mu vychází! Pod celým nebem je nechá znít, i kraje světa svým bleskem ozáří. Vzápětí burácení...
Job 37:4...kraje světa svým bleskem ozáří. Vzápětí burácení zní, hřímá svým hlasem vznešeným; když zazní jeho hlas, nic...
Žalmy 18:14... Hospodin v nebi zaburácel, hlas Nejvyššího zněl: krupobití a blesky plamenné! Deštěm šípů rozehnal je,...
Žalmy 31:18...! nejsem zahanben, Hospodine, když k tobě zní volání! jsou však zahanbeni oni darebáci, do...
Žalmy 42:9... v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane - tak zní modlitba k Bohu mého života! Zeptám se Boha, skály...
Žalmy 57:3...se, než zkáza pomine. K Bohu, k Nejvyššímu zní volání, on se mnou dokoná své záměry! Z nebe pošle,...
Žalmy 66:8... národy, dobrořečte, hlas jeho chvály nechte znít. Vždyť naši duši zachoval při životě, našim nohám...
Žalmy 74:4...ve svatyni zničil nepřítel! Ve tvém stánku zněl nepřátelský řev, na znamení tam nechali své korouhve....
Žalmy 77:2...zpěváka Jedutuna. Žalm Asafův. Hlas můj k Bohu zněl, když volal jsem, hlas můj k Bohu zněl, aby ...
Žalmy 77:18...hlubiny! Vody se proudem z mraků valily, nebesa zněla hřímáním, tvé střely všemi směry letěly! Tvým...
Žalmy 77:19... tvé střely všemi směry letěly! Tvým hromobitím zněla vichřice, blesky ozářily celý svět, země se třásla,...
Žalmy 81:5...novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti! Tak zní ustanovení dané Izraeli, tak to rozhodl Bůh Jákobův. Na...
Žalmy 102:22...aby propustil! Jméno Hospodin bude na Sionu znít, Jeruzalém jeho chvála naplní, národy a království ...
Žalmy 104:12...březích aby hnízdili ptáci, jejich zpěv aby zněl mezi větvemi. Ze svých paláců hory napájíš, země se...
Žalmy 118:15...on se stal mým spasením! Ze stanů spravedlivých zní píseň vítězná: "Hospodinova pravice mocně zasáhla,...
Žalmy 142:6...utéci, nemám kam, nikdo se o nestará! K tobě zní moje volání: Ty, Hospodine, jsi skrýš, můj úděl na...
Žalmy 145:21...ale zahubí. Hospodinova chvála z úst mi zní, jeho svaté jméno chválí každý smrtelník navždy,...
Píseň 2:12...po zemi, čas prozpěvování je tu, hlas hrdličky zní po kraji. Fíkovník nasytil své plody mízou, révový květ...
Izaiáš 2:3...a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří....
Izaiáš 14:7...Země užívá klid a mír, veselý jásot všude zní. Cypřiše se z tebe radují i libanonské cedry zpívají:...
Izaiáš 15:4...tvářích. Chešbon a Eleale bědují, jejich nářek zní do Jahcy. Moábští bojovníci křičí na poplach, jejich...
Izaiáš 15:8... Moábskou zemí obchází jejich křik, do Eglaim zní jejich kvílení, do Beer-elim zní jejich kvílení!...
Izaiáš 24:11...vchody všech domů zataraseny. Že není vínozní nářek v ulicích, nastal soumrak všeho veselí, radost...
Izaiáš 24:15...Hospodina, jméno Hospodina, Boha Izraelova,  zní na mořských pobřežích. Slyšíme chvalozpěv z nejzazších...
Izaiáš 28:13...nechtěli, a tak jim Hospodinovo slovo bude znít: "To a to a tak a tak, tam a sem a sem a tam - bla bla...
Izaiáš 29:4... Tehdy budeš mluvit vleže na zemi, z prachu bude znít tvé mumlání; tvůj hlas bude podobný duchu z podzemí, z...
Izaiáš 36:21...mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!" Správce paláce Eliakim, syn...
Izaiáš 51:3...bude radost a veselí, zpěv a díkůvzdání tam bude znít. Dobře , můj lide, poslouchej, nastav mi uši, můj...
Jeremiáš 19:3... že to nikomu, kdo o tom uslyší, nepřestane znít v uších. To proto, že opustili a toto místo mi...
Jeremiáš 22:20...na Libanon, dcero, křič, z Bášanu tvůj hlas zní, z Abarimu vykřikni nad svými milenci, neboť jsou...
Jeremiáš 48:4...křik: Zkáza, hrozné neštěstí! Moáb je rozdrcenzní nářek maličkých. Luchitským svahem s pláčem stoupají,...
Jeremiáš 48:34...Chešbonu a Eleale bude slyšet do Jahcy, bude znít od Coaru k Choronaim k Eglat-šelišiji, neboť...
Jeremiáš 51:46...Neztrácejte odvahu, nebojte se zpráv, jež krajem zní. Jedna zpráva letos, jiná napřesrok - že v zemi vládne...
Ezechiel 1:24...vod, jako hlas Všemohoucího. Když se pohybovalyznělo to jako hřmění, jako hluk armády. Když se zastavily,...
Ezechiel 10:5...křídel se rozléhal k vnějšímu nádvoříznělo to, jako když mluví Všemohoucí Bůh. Když bylo onomu...
Ezechiel 43:2...východu přicházela sláva Boha Izraele! Jeho hlas zněl jako zvuk mohutných vod a jeho slávou se rozzářila...
Daniel 5:25...onu ruku, která napsala ten nápis. Ten nápis zní takto: MENE MENE TEKEL UFARSIN. Smysl těch slov je...
Daniel 10:6...a nohy jako třpyt leštěného bronzu a jeho hlas zněl jako burácení zástupů. Daniel jsem byl jediný, kdo...
Amos 5:16...praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: Nářek bude znít na všech prostranstvích, "Ach, běda!" bude slyšet na...
Amos 5:17...a znalce žalozpěvů k truchlení. Nářek bude znít na všech vinicích, projdu mezi vámi, praví Hospodin...
Micheáš 2:11...podvodník přišel se slovy: "Víno a pivo, tak zní proroctví" - to by byl prorok pro tento lid!...
Micheáš 4:2...a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří....
Skutky 17:20..."Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásášZní nám to nějak zvláštně, a tak chceme vědět, co to být...
Římanům 10:18...hlas šíří, v nejzazších končinách jejich slova zní." Ptám se tedy: Copak Izrael nerozuměl? Mojžíš kdysi...
2. Korintským 1:20...je "ano" ke všem Božím zaslíbením a skrze něj zní naše "amen" ke slávě Boží. Ten, kdo nás spolu s vámi...

Slova obsahující zní: bázní (7) blázní (1) blázníš (1) blouzní (1) blouzníte (1) mezník (2) mezníky (5) nehorázní (1) nespřízníš (1) nezazní (2) nežízním (1) nuzní (1) przní (3) příbuzní (15) přízní (8) rozezní (2) rozeznívá (1) roznítil (1) roznítili (2) roznítily (1) různí (3) řezníky (1) sklizní (3) uvězní (2) zákazníky (2) zazní (11) zní (30) znít (18) žízní (17) žíznícímu (1) žízním (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |