Známý

Hledám varianty 'známý' [ známými (1) známým (5) známý (1) známo (35) známí (4) známé (2) známá (2) známa (1) znám (31) ]. Nalezen 81 verš.
Genesis 16:14... Studnice Živého, který mne vidí." Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem. Hagar pak Abramovi...
Exodus 3:7...jsem i jejich naříkání na jejich biřice. Anoznám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl...
Exodus 33:12...neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně...
Exodus 33:17...tvou prosbu, neboť jsem v tobě našel zalíbeníznám osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž mi prosím svou...
Deuteronomium 25:10...svého bratra!" Jeho rodina pak bude v Izraeli známá pod jménem "Rodina vyzutého". Když se budou muži prát...
Deuteronomium 31:21...jejich potomkům nesejde ze rtů). Již dnes přece znám jejich představy i skutky, ještě než je uvedu do země,...
Deuteronomium 31:27... našeho Boha, je tam svědkem proti vámZnám přece vaši vzpurnost a tvrdošíjnost! Hle, bouříte se...
1. Samuel 17:28...A komu jsi svěřil těch pár ovcí na pouštiZnám tu tvou drzost a zlomyslnost! Přišel ses podívat na...
2. Samuel 23:18... že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona Trojice. Vskutku, mezi Třicítkou byl slavný...
2. Samuel 23:22...konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici...
1. Královská 11:41...vykonal a jakou měl moudrost - o tom se, jak známo, píše v Knize skutků Šalomounových. Šalomoun kraloval...
1. Královská 14:29...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Mezi Rechoboámem a...
1. Královská 15:7...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Mezi Abiášem a...
1. Královská 15:23...vykonal a jaká města vystavěl - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. K stáru byl ale...
1. Královská 15:31...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Mezi Asou a...
1. Královská 16:5...všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Když Baaša ulehl...
1. Královská 16:14...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Sedmadvacátého...
1. Královská 16:20...včetně spiknutí, které zosnoval - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Izraelský lid se...
1. Královská 16:27...vykonal a jak byl udatný - o tom všem se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Omri pak ulehl ke...
1. Královská 22:39...a jaká všechna města vystavěl - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Tak Achab ulehl ke...
1. Královská 22:46...- jak byl udatný a jak bojoval - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Vymýtil ze země...
2. Královská 1:18...Achaziášových skutcích, které vykonal, se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Hospodin se pak...
2. Královská 8:23...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Jehoram pak ulehl ke...
2. Královská 10:34...vykonal, a jak byl udatný - o tom všem se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Jehu pak ulehl ke...
2. Královská 12:20...Joašovy skutky - o všem, co vykonal - se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Proti Joašovi se...
2. Královská 13:8...všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Joachaz...
2. Královská 13:12...s judským králem Amaciášem - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl...
2. Královská 14:15...s judským králem Amaciášem - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl...
2. Královská 14:18...patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou, jak známo, sepsány v Kronice judských králů. V Jeruzalémě proti...
2. Královská 14:28...navrátil Damašek i judský Chamát - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jeroboám...
2. Královská 15:6...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Když Azariáš ulehl ke...
2. Královská 15:11...místo něj. Ostatní Zachariášovy skutky jsou, jak známo, sepsány v Kronice izraelských králů. Hospodin kdysi...
2. Královská 15:21...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Když Menachem...
2. Královská 15:36...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. (V době začal...
2. Královská 16:19...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Achaz ulehl ke svým...
2. Královská 19:27...sedíš, chodíš sem a tam, na běsníš,  znám. Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na...
2. Královská 20:20... kterým do města přivedl vodu - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Ezechiáš pak ulehl ke...
2. Královská 21:17...vykonal a jaký hřích spáchal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Pak Menaše ulehl ke...
2. Královská 21:25...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Pochovali ho do jeho...
2. Královská 23:28...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Za jeho dnů vytáhl...
2. Královská 24:5...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Joakim pak ulehl ke...
1. Letopisů 11:20... že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl dvojnásob slavný a...
1. Letopisů 11:24...konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici...
2. Letopisů 9:29...zemí. Ostatní Šalomounovy skutky jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány ve Slovech proroka...
2. Letopisů 12:15...hledat Hospodina. Rechoboámovy skutky jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány spolu s rodokmeny ve...
Job 19:13...dokola. Mým vlastním bratrům odcizil, moji známí se ke mně neznají. Příbuzní i přátelé nechali,...
Job 20:7...lejno zmizí napořád - ‚Kam se poděl?' se jeho známí budou ptát. Jako sen odletí a bude ten tam, bude...
Job 21:27...druhý, oba dva stejně přikryjí červi. Víte,  znám ty vaše myšlenky - hledáte způsoby, jak mi ublížit....
Job 42:11...jeho bratři a sestry i všichni jeho dřívější známí přišli za ním a hodovali s ním v jeho domě. Litovali...
Žalmy 50:11...patří mi, také dobytek na horách nesčetnýchZnám všechny ptáky v nebesích, divoké šelmy jsou mým...
Žalmy 67:3...námi svoji tvář! séla je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi lidmi spása tvá! národy, Bože,...
Žalmy 76:2... Zpívaný žalm Asafův. V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli své jméno oslavil. Sálem si za příbytek...
Žalmy 88:19...voda, zaplavují ze všech stran. Přáteleznámé jsi ode zahnal, mým společníkem je temnota! ...
Přísloví 8:12...s rozvážností bydlím, s prozíravostí se dobře znám. Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a...
Přísloví 16:21...v Hospodina, je blažený! Kdo moudré srdce, je znám svou rozumností, výřečné rty přesvědčivosti dodají....
Kazatel 6:10... Vše, co se děje, bylo pojmenováno, dávno je známo, jak na tom člověk je - s tím, kdo je silnější,...
Izaiáš 37:28...sedíš, chodíš sem a tam, na běsníš,  znám. Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na...
Izaiáš 61:9...a uzavřu s nimi smlouvu navěky. Jejich símě bude známé mezi pohany a jejich potomci mezi národy: Všichni,...
Izaiáš 66:18... zahynou spolu s ním, praví Hospodin. však znám jejich skutky i jejich smýšlení, a proto přijdu, abych...
Jeremiáš 48:30...se chová pyšně a zpupně, jaké srdce nadutéZnám, praví Hospodin, jeho vztek; jeho chlubení je však...
Ozeáš 5:3... je však všechny potrestám, přece Efraima znám a Izrael se mi neschová! Teď ses, Efraime, ke smilstvu...
Lukáš 2:44...cesty, než ho začali hledat mezi příbuznýmiznámými. Když ho však nenašli, vrátili se a hledali ho v...
Jan 7:4...vidí, jaké skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v skrytu. Když děláš takové věci,...
Jan 7:29... je pravdomluvný. Vy ho neznáte, ale ho znám, neboť jsem od něj a on poslal." Chtěli ho za to...
Jan 8:55...vy nazýváte svým Bohem, ale neznáte ho. ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám,...
Jan 10:14...a na ovcích mu nezáleží. jsem dobrý pastýřZnám své ovce a ovce znají , jako zná Otec a ...
Jan 10:15...ovce a ovce znají , jako zná Otec a  znám Otce; a pokládám svůj život za ovce. Mám však i jiné...
Jan 10:27...z mých ovcí. ovce slyší můj hlas a je znám a následují . jim dávám věčný život a nezahynou...
Jan 17:25... Spravedlivý Otče, svět nezná, ale  znám. Tihle poznali, že jsi poslal, a jsem jim dal...
Skutky 19:15...kněze Skévy. Zlý duch jim odpověděl: "Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy?" A ten člověk, ve...
2. Korintským 6:9... jako bludaři, a přitom pravdomluvní, jako neznámí, a přitom dobře známí, jako umírající, a hle, žijeme,...
2. Korintským 9:2...zbytečné, abych vám psal o této službě svatýmZnám přece vaši ochotu, díky níž se mohu chlubit Makedoncům...
1. Timoteus 5:10...šedesátiletá, pokud byla věrnou manželkou, je známá dobrými skutky, vychovala děti, přijímala hosty, myla...
Židům 7:14... z něhož nikdy nikdo u oltáře nesloužil. Jak známo, náš Pán pochází z Judy, a ohledně toho pokolení se...
1. Jan 2:4...toho, zda dodržujeme jeho přikázání. Kdo říká: "Znám ho," a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je...
Zjevení 2:2...se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnůZnám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že...
Zjevení 2:9...Ten první i poslední, který byl mrtvý a ožilZnám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch...
Zjevení 2:19...jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronzZnám tvé skutky - tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost,...
Zjevení 3:1... který sedm duchů Božích a těch sedm hvězdZnám tvé skutky - podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý....
Zjevení 3:8... a nikdo nezavře, a zavírá, a nikdo neotevřeZnám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebe otevřené...
Zjevení 3:15...a pravý svědek, prvopočátek Božího stvořeníZnám tvé skutky - nejsi studený ani horký. Kéž bys byl...

Slova obsahující známý: neznámý (1) známý (1) známým (5) známými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |