Znám

Hledám varianty 'znám' [ známými (1) známým (5) známý (1) známo (35) známí (4) známé (2) známá (2) známa (1) znám (31) ]. Nalezen 81 verš.
Genesis 16:14... Studnice Živého, který mne vidí." Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem. Hagar pak Abramovi...
Exodus 3:7...jsem i jejich naříkání na jejich biřice. Anoznám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl...
Exodus 33:12...neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně...
Exodus 33:17...tvou prosbu, neboť jsem v tobě našel zalíbeníznám osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž mi prosím svou...
Deuteronomium 25:10...svého bratra!" Jeho rodina pak bude v Izraeli známá pod jménem "Rodina vyzutého". Když se budou muži prát...
Deuteronomium 31:21...jejich potomkům nesejde ze rtů). Již dnes přece znám jejich představy i skutky, ještě než je uvedu do země,...
Deuteronomium 31:27... našeho Boha, je tam svědkem proti vámZnám přece vaši vzpurnost a tvrdošíjnost! Hle, bouříte se...
1. Samuel 17:28...A komu jsi svěřil těch pár ovcí na pouštiZnám tu tvou drzost a zlomyslnost! Přišel ses podívat na...
2. Samuel 23:18... že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona Trojice. Vskutku, mezi Třicítkou byl slavný...
2. Samuel 23:22...konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici...
1. Královská 11:41...vykonal a jakou měl moudrost - o tom se, jak známo, píše v Knize skutků Šalomounových. Šalomoun kraloval...
1. Královská 14:29...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Mezi Rechoboámem a...
1. Královská 15:7...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Mezi Abiášem a...
1. Královská 15:23...vykonal a jaká města vystavěl - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. K stáru byl ale...
1. Královská 15:31...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Mezi Asou a...
1. Královská 16:5...všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Když Baaša ulehl...
1. Královská 16:14...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Sedmadvacátého...
1. Královská 16:20...včetně spiknutí, které zosnoval - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Izraelský lid se...
1. Královská 16:27...vykonal a jak byl udatný - o tom všem se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Omri pak ulehl ke...
1. Královská 22:39...a jaká všechna města vystavěl - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Tak Achab ulehl ke...
1. Královská 22:46...- jak byl udatný a jak bojoval - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Vymýtil ze země...
2. Královská 1:18...Achaziášových skutcích, které vykonal, se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Hospodin se pak...
2. Královská 8:23...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Jehoram pak ulehl ke...
2. Královská 10:34...vykonal, a jak byl udatný - o tom všem se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Jehu pak ulehl ke...
2. Královská 12:20...Joašovy skutky - o všem, co vykonal - se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Proti Joašovi se...
2. Královská 13:8...všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Joachaz...
2. Královská 13:12...s judským králem Amaciášem - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl...
2. Královská 14:15...s judským králem Amaciášem - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl...
2. Královská 14:18...patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou, jak známo, sepsány v Kronice judských králů. V Jeruzalémě proti...
2. Královská 14:28...navrátil Damašek i judský Chamát - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jeroboám...
2. Královská 15:6...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Když Azariáš ulehl ke...
2. Královská 15:11...místo něj. Ostatní Zachariášovy skutky jsou, jak známo, sepsány v Kronice izraelských králů. Hospodin kdysi...
2. Královská 15:21...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Když Menachem...
2. Královská 15:36...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. (V době začal...
2. Královská 16:19...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Achaz ulehl ke svým...
2. Královská 19:27...sedíš, chodíš sem a tam, na běsníš,  znám. Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na...
2. Královská 20:20... kterým do města přivedl vodu - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Ezechiáš pak ulehl ke...
2. Královská 21:17...vykonal a jaký hřích spáchal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Pak Menaše ulehl ke...
2. Královská 21:25...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Pochovali ho do jeho...
2. Královská 23:28...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Za jeho dnů vytáhl...
2. Královská 24:5...skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice judských králů. Joakim pak ulehl ke...
1. Letopisů 11:20... že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl dvojnásob slavný a...
1. Letopisů 11:24...konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici...
2. Letopisů 9:29...zemí. Ostatní Šalomounovy skutky jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány ve Slovech proroka...
2. Letopisů 12:15...hledat Hospodina. Rechoboámovy skutky jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány spolu s rodokmeny ve...
Job 19:13...dokola. Mým vlastním bratrům odcizil, moji známí se ke mně neznají. Příbuzní i přátelé nechali,...
Job 20:7...lejno zmizí napořád - ‚Kam se poděl?' se jeho známí budou ptát. Jako sen odletí a bude ten tam, bude...
Job 21:27...druhý, oba dva stejně přikryjí červi. Víte,  znám ty vaše myšlenky - hledáte způsoby, jak mi ublížit....
Job 42:11...jeho bratři a sestry i všichni jeho dřívější známí přišli za ním a hodovali s ním v jeho domě. Litovali...
Žalmy 50:11...patří mi, také dobytek na horách nesčetnýchZnám všechny ptáky v nebesích, divoké šelmy jsou mým...
Žalmy 67:3...námi svoji tvář! séla je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi lidmi spása tvá! národy, Bože,...
Žalmy 76:2... Zpívaný žalm Asafův. V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli své jméno oslavil. Sálem si za příbytek...
Žalmy 88:19...voda, zaplavují ze všech stran. Přáteleznámé jsi ode zahnal, mým společníkem je temnota! ...
Přísloví 8:12...s rozvážností bydlím, s prozíravostí se dobře znám. Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a...
Přísloví 16:21...v Hospodina, je blažený! Kdo moudré srdce, je znám svou rozumností, výřečné rty přesvědčivosti dodají....
Kazatel 6:10... Vše, co se děje, bylo pojmenováno, dávno je známo, jak na tom člověk je - s tím, kdo je silnější,...
Izaiáš 37:28...sedíš, chodíš sem a tam, na běsníš,  znám. Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na...
Izaiáš 61:9...a uzavřu s nimi smlouvu navěky. Jejich símě bude známé mezi pohany a jejich potomci mezi národy: Všichni,...
Izaiáš 66:18... zahynou spolu s ním, praví Hospodin. však znám jejich skutky i jejich smýšlení, a proto přijdu, abych...
Jeremiáš 48:30...se chová pyšně a zpupně, jaké srdce nadutéZnám, praví Hospodin, jeho vztek; jeho chlubení je však...
Ozeáš 5:3... je však všechny potrestám, přece Efraima znám a Izrael se mi neschová! Teď ses, Efraime, ke smilstvu...
Lukáš 2:44...cesty, než ho začali hledat mezi příbuznýmiznámými. Když ho však nenašli, vrátili se a hledali ho v...
Jan 7:4...vidí, jaké skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v skrytu. Když děláš takové věci,...
Jan 7:29... je pravdomluvný. Vy ho neznáte, ale ho znám, neboť jsem od něj a on poslal." Chtěli ho za to...
Jan 8:55...vy nazýváte svým Bohem, ale neznáte ho. ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám,...
Jan 10:14...a na ovcích mu nezáleží. jsem dobrý pastýřZnám své ovce a ovce znají , jako zná Otec a ...
Jan 10:15...ovce a ovce znají , jako zná Otec a  znám Otce; a pokládám svůj život za ovce. Mám však i jiné...
Jan 10:27...z mých ovcí. ovce slyší můj hlas a je znám a následují . jim dávám věčný život a nezahynou...
Jan 17:25... Spravedlivý Otče, svět nezná, ale  znám. Tihle poznali, že jsi poslal, a jsem jim dal...
Skutky 19:15...kněze Skévy. Zlý duch jim odpověděl: "Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy?" A ten člověk, ve...
2. Korintským 6:9... jako bludaři, a přitom pravdomluvní, jako neznámí, a přitom dobře známí, jako umírající, a hle, žijeme,...
2. Korintským 9:2...zbytečné, abych vám psal o této službě svatýmZnám přece vaši ochotu, díky níž se mohu chlubit Makedoncům...
1. Timoteus 5:10...šedesátiletá, pokud byla věrnou manželkou, je známá dobrými skutky, vychovala děti, přijímala hosty, myla...
Židům 7:14... z něhož nikdy nikdo u oltáře nesloužil. Jak známo, náš Pán pochází z Judy, a ohledně toho pokolení se...
1. Jan 2:4...toho, zda dodržujeme jeho přikázání. Kdo říká: "Znám ho," a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je...
Zjevení 2:2...se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnůZnám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že...
Zjevení 2:9...Ten první i poslední, který byl mrtvý a ožilZnám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch...
Zjevení 2:19...jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronzZnám tvé skutky - tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost,...
Zjevení 3:1... který sedm duchů Božích a těch sedm hvězdZnám tvé skutky - podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý....
Zjevení 3:8... a nikdo nezavře, a zavírá, a nikdo neotevřeZnám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebe otevřené...
Zjevení 3:15...a pravý svědek, prvopočátek Božího stvořeníZnám tvé skutky - nejsi studený ani horký. Kéž bys byl...

Slova obsahující znám: neoznámil (4) nepoznám (2) nevyznám (1) neznám (10) neznámé (4) neznámému (1) neznámí (1) neznámý (1) obeznámen (1) oznámena (1) oznámení (1) oznámeno (25) oznámený (1) oznámí (12) oznámil (45) oznámila (3) oznámili (15) oznámím (6) oznámíš (2) oznámit (15) poznám (9) poznáme (4) rozeznám (1) seznámil (4) seznámili (1) vyznám (3) znám (31) známa (1) známá (2) známe (6) známé (2) známí (4) známo (35) známost (2) známý (1) známým (5) známými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |